„Oază exotică” la Cantemir

Lămâi, rodii, por­to­ca­le, cur­ma­le, smo­chi­ne şi plan­te deco­ra­ti­ve nemaiîn­tâl­ni­te în R. Mol­do­va, colo­rea­ză sera moder­nă, con­stru­i­tă de fami­lia Dana­lachi din ora­şul Can­te­mir. Acum un an, mem­brii fami­li­ei au bene­fi­ci­at de un grant ofe­rit de Uniu­nea Euro­pea­nă, din care şi-au lan­sat pro­pria afa­ce­re.

Banii ofe­ri­ţi de UE au ajutat-o pe Ange­la Dana­lachi să-şi împli­neas­că visul, transformându-şi pasiu­nea pen­tru cre­ş­te­rea flo­ri­lor într-o afa­ce­re uşor par­fu­ma­tă de citri­ce şi plan­te exo­ti­ce, care te duc nea­pă­rat cu gân­dul la mare, la pla­jă, la lini­ş­te, chiar dacă după geam poa­te fi ploa­ie sau viscol.

Inovaţiile descoperite în 38 m.p.

„Sera e mică. Are doar 38 m.p., dar este moder­nă, con­stru­i­tă din sti­clă. Aco­pe­ri­şul e din poli­car­bo­nat, ast­fel că nu ne spe­rie nici vân­tul puter­nic şi nici nin­so­ri­le abu­n­den­te. Tot­o­da­tă, aco­pe­ri­şul e con­stru­it ast­fel încât raze­le soa­re­lui să pătrun­dă direct în seră, asi­gu­rând o tem­pe­ra­tu­ră de cel puţin 15 gra­de. Este ino­va­tiv şi sis­te­mul de încă­l­zi­re, unul foar­te raţio­nal: sera este con­stru­i­tă cu jumă­ta­te de metru mai jos de nive­lul solu­lui, aco­lo unde tem­pe­ra­tu­ra este ace­ea­şi atât iar­na, cât şi vara. La o adân­ci­me de 45 cm sunt insta­la­te ţevi, prin care cir­cu­lă aer cald. Ast­fel, obţi­nem efec­tul de „pode­le cal­de”, poves­teş­te feme­ia, care spu­ne că şi-a dorit mult o seră rezis­ten­tă, care nu ar fi schim­ba­tă în fie­ca­re an.

Peri­oa­da de creș­te­re a arbo­ri­lor exo­tici este mai lun­gă și nece­si­tă un mod de creș­te­re și de îngri­ji­re dife­rit

Ange­la spu­ne că a ţinut cont şi de nece­si­tă­ţi­le plan­te­lor exo­ti­ce şi le-a ame­na­jat un „cul­cuş” per­fect, pen­tru a nu le stre­sa în vre­un fel. „Solul din seră l-am ames­te­cat cu nisip spe­cial de mare, ca să se sim­tă ca la ele aca­să”, zâm­beş­te ea.

Feme­ia e mân­dră că a reu­şit să insta­le­ze şi un sis­tem modern de iri­ga­re. „Avem două tipuri de sis­te­me de iri­ga­re: prin picu­ra­re şi unul care poa­te fi setat ca să imi­te cea­ţa sau ploa­ia tro­pi­ca­lă, de care au nevo­ie plan­te­le. Des­pre aces­te sis­te­me am aflat de la un pro­du­că­tor de citri­ce din Tur­cia cu care cola­bo­rez şi de la care am pre­lu­at une­le secre­te, care îmi aju­tă să obţin roa­de sigu­re. Sis­te­mul de iri­ga­re m-a cos­tat cir­ca 2500 de lei. Nu e scump, pen­tru că sera e mică”, expli­că Ange­la, care recu­noa­ş­te că acum cau­tă un sis­tem de ven­ti­la­re per­for­mant şi înva­ţă trep­tat cum poa­te să lup­te bio cu dău­nă­to­rii.

Salată proaspătă pe timp de iarnă

„Am inves­tit în sere ca să pot cre­ş­te arbori exo­tici şi flori care nu cresc în R. Mol­do­va. Voiam să con­stru­iesc sere care să con­su­me cât mai puţi­nă ener­gie şi care să ne per­mi­tă, indi­fe­rent de con­di­ţi­i­le cli­ma­te­rice, să cre­ş­tem aces­te plan­te, ca apoi să le adap­tăm la con­di­ţi­i­le din apar­ta­men­te­le cum­pă­ră­to­ri­lor de la noi”, expli­că feme­ia.

Ange­la Dana­lachi spu­ne că plan­te­le exo­ti­ce au o peri­oa­dă de cre­ş­te­re mai mare şi de ace­ea, a decis să cre­as­că în seră, în tim­pul ier­nii, sala­tă, ier­buri aro­ma­ti­ce, ridi­che, etc. „Am încer­cat să plan­tez tot ce este la mare cău­ta­re de res­ta­u­ran­te în peri­oa­da rece a anu­lui. Nu duc lip­să de cli­enţi. Toţi vor să îşi adu­că în casă câte un pom exo­tic sau în tim­pul ier­nii să mănân­ce sala­tă proas­pă­tă, cres­cu­tă sănă­tos, fără chi­mi­ca­le. Tot ce cresc este sută la sută natu­ral, pen­tru că ţin foar­te mult la cum­pă­ră­to­rul meu. Apoi, dacă pia­ţa de des­fa­ce­re este mică, reu­şeşti să te afirmi şi să fii cău­tat şi apre­ciat doar dacă pro­pui un pro­dus cu ade­vă­rat bun, de cali­ta­te”, opi­nea­ză Ange­la.

Proiectele europene

„În R. Mol­do­va vin foar­te mul­te pro­iec­te euro­pe­ne care ne ofe­ră bani, de ace­ea tre­bu­ie să apli­căm, să fim activi şi inven­tivi. Noi avem doar de câş­ti­gat, pen­tru că aces­te gran­turi sunt un start fru­mos al pro­pri­ei afa­ceri. Par­te­ne­rii externi fac tot posi­bi­lul să te aju­te să-ţi dezvo­lţi afa­ce­rea de fami­lie, pen­tru că ei vor ca oame­nii de la noi să aibă un loc de mun­că şi să con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea ţării. E o şan­să care nu tre­bu­ie rata­tă. Fiţi con­ci­şi şi promovaţi-vă ide­i­le. Che­ia suc­ce­su­lui este să-ţi pla­că ceea ce faci şi să ai niş­te obiec­ti­ve bine sta­bi­li­te”, îndeam­nă Ange­la, care este bene­fi­ci­a­ra pro­iec­tu­lui INOBIZ, „Dezvol­ta­rea afa­ce­ri­lor ino­va­toa­re pen­tru o cre­ş­te­re eco­no­mi­că loca­lă dura­bi­lă”, imple­men­tat de către PNUD Mol­do­va.

„Des­pre acest pro­iect am aflat în cadrul unui semi­nar de instru­i­re, la care obi­ş­nu­iesc să par­ti­cip, deo­a­re­ce sunt întot­dea­u­na inte­re­sa­tă de tot ce-i nou şi de oport­u­ni­tă­ţi­le de dezvol­ta­re. Atunci când am înţe­les că între­prin­de­rea noas­tră întru­neş­te toa­te cerinţe­le, am apli­cat la pro­iect. Să şti­ţi că deci­zia nu ne-a bătut sin­gu­ră la uşă. Îna­in­te de a apli­ca anu­me la acest pro­iect, am stu­di­at toa­te oport­u­ni­tă­ţi­le care se pro­pu­neau la acel moment şi am ales”, sub­li­ni­a­ză feme­ia.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *