Tranzacția de 180 mii de euro pusă la cale de șeful Direcției Transport a Primăriei Chișinău, reținut de CNA

Igor Gamre­ț­ki, șeful Direc­ți­ei Trans­port public şi căi de comu­ni­ca­ţie din cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­și­nău, și Nis­tor Gro­za­vu, vice­pri­mar de Chi­și­nău, reți­nu­ți de ofi­țe­rii și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție pen­tru tru­ca­rea lici­ta­ți­ei pri­vind desem­na­rea câști­gă­to­ru­lui imple­men­tă­rii pro­iec­tu­lui par­că­ri­lor cu pla­tă în Chi­și­nău, sunt pro­pri­e­ta­rii unor bunu­ri care valo­rea­ză mili­oa­ne de lei. Recent, fami­lia Gamre­ț­ki a ini­țiat vân­za­rea unei case de locu­it pen­tru 180 de mii de euro, pe care soția sa a primit-o drept dona­ție de la tatăl său, la înce­pu­tul aces­tui an. Ofi­ci­a­lul, care a pre­lu­at nume­le soți­ei după căsă­to­rie, locu­ieș­te în altă casă din veci­nă­ta­te, înre­gis­tra­tă pe nume­le socru­lui său. Mar­ți, la ambe­le adre­se, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție a efec­tu­at per­che­zi­ții.

Igor Gamre­ț­ki, șeful Direc­ți­ei Trans­port Public şi Căi de Comu­ni­ca­ţie din cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­și­nău, este pro­pri­e­ta­rul mai mul­tor bunu­ri imo­bi­le în Chi­și­nău, cu o valoa­re de pia­ță de sute de mii de euro. În febru­a­rie 2017, soții Igor și Eca­te­ri­na Gamre­ț­ki au deve­nit pro­pri­e­ta­rii unei case situ­a­tă la Buiu­ca­ni, dona­tă de tatăl Eca­te­ri­nei. La scurt timp, imo­bi­lul a fost scos la vân­za­re prin inter­me­di­ul unei agen­ții imo­bi­li­a­re pen­tru suma de 180 mii de euro. (Vede­ți în gale­ria foto de mai jos cum ara­tă casa scoa­să la vân­za­re de fami­lia Gamre­ț­ki)

Casele familiei, apartamentul vândut primarului, garajele și litigiul cu Primăria

Igor Gamre­ț­ki, șeful Direc­ți­ei Trans­port public şi căi de comu­ni­ca­ţie din cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­și­nău

Deși în acte­le cadas­tra­le este indi­cat că imo­bi­lul, cu două eta­je, are 240 m.p., în anun­țul de vân­za­re se spu­ne că supra­fa­ța casei este de 365 m.p. și că dis­pu­ne de 3 dor­mi­toa­re, salon, sufra­ge­rie, un birou și două băi. În spa­te­le casei, fami­lia soți­ei lui Igor Gamre­ț­ki deți­ne un alt imo­bil, tot cu două eta­je, în care, de fapt, ar locui inclu­siv fami­lia func­țio­na­ru­lui. În timp ce casa care se vin­de iese în evi­den­ță, fiind ampla­sa­tă la stra­dă, cea a socru­lui se află în spa­te, fiind greu de obser­vat, inclu­siv din cau­za gar­du­lui impu­nă­tor. În ziua reți­ne­rii lui Igor Gamre­ț­ki, anga­ja­ții CNA au efec­tu­at per­che­zi­ții la ambe­le adre­se, atât în casa socri­lor, cât și în cea dona­tă recent soți­lor Gamre­ț­ki și care este acum de vân­za­re. Ofi­țe­rii CNA și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție au veri­fi­cat și o a tre­ia adre­să, un apar­ta­ment de 45 m.p. de pe str. Coca din Chi­și­nău, pe care soții Gamre­ț­ki îl au în pro­pri­e­ta­te. Ofi­ci­a­lul mai deți­ne și ⅓ din alt apar­ta­ment, de pe str. Inde­pen­den­ței, unde este copro­pri­e­tar cu părin­ții săi, Petru și Euge­nia Sto­icev. Pre­ci­zăm că Gamre­ț­ki a renun­țat la nume­le de fami­lie Sto­icev, al părin­ți­lor săi, luând, după căsă­to­rie, nume­le soți­ei – Gamre­ț­ki.

Până în 2013, Gamre­ț­ki a fost și pro­pri­e­tar al unui apar­ta­ment la Cio­ca­na, cum­pă­rat de la Agen­ția Muni­ci­pa­lă de Ipo­te­că, pe care, ulte­ri­or, l-a vân­dut unei rude. În 2016, apar­ta­men­tul a ajuns în pose­sia pri­ma­ru­lui gene­ral, Dorin Chir­toa­că, fost coleg de cla­să cu Gamre­ț­ki, cel care, în 2013, l-a numit pe Gamre­ț­ki în func­ția de șef al Direc­ți­ei Trans­port.

Fami­lia Gamre­ț­ki are în pro­pri­e­ta­te și două gara­je. În 2012, soții Gamre­ț­ki au intrat în pose­sia unui garaj de 93 m.p., pe str. Coca, iar în 2015, Igor Gamre­ț­ki a obți­nut, ofi­ci­al, ½ din alt garaj, de 105 m.p., de pe str. Mila­no, tot de la Buiu­ca­ni. Pen­tru acest garaj, Gamre­ț­ki a lup­tat încă din 2009, când a acțio­nat în jude­ca­tă Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­şi­nău, care îi refu­za­se eli­be­ra­rea cer­ti­fi­ca­tu­lui pri­vind sta­bi­li­rea regi­mu­lui urban, pe motiv că imo­bi­lul se afla pe teri­to­ri­ul unui parc. În 2010, în acest pro­ces, Gamre­ț­ki și par­te­ne­rul său, Andrei Tal­ma­zan, au obți­nut câștig de cau­ză la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție. În 2014, gara­jul a fost ridi­cat, iar în 2015, înre­gis­trat la Cadas­tru. În decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te pe 2015, Gamre­ț­ki a indi­cat că mai are în pro­pri­e­ta­te 4 cami­oa­ne, 3 remorci, un trac­tor și 3 auto­tu­ris­me. Din aren­da mij­loa­ce­lor de trans­port, aces­ta a obți­nut, în 2015, veni­tu­ri de 224 de mii lei, iar din aren­da unor încă­pe­ri, cel mai pro­ba­bil a gara­je­lor, alți 126 de mii.

Apartamentele familiei Grozavu

Blo­cul în care locu­ieș­te vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu

Și Nis­tor Gro­va­zu, vice­pri­mar de Chi­și­nău din 2007, o duce bine. Ofi­ci­a­lul locu­ieș­te într-un apar­ta­ment din cen­trul Capi­ta­lei, cu o supra­fa­ță de 186 m.p. Locu­in­ța, ampla­sa­tă într-un bloc cu cin­ci eta­je din str. 31 august 1989, în care tră­ieș­te și fos­tul pre­șe­din­te demo­crat, Mari­an Lupu, a fost cum­pă­ra­tă de soții Nis­tor și Maria Gro­za­vu în mai 2010, la aproa­pe patru ani de la insta­la­rea aces­tu­ia în foto­li­ul de vice­pri­mar. Tot atun­ci, în baza unui con­tract de schimb, Nis­tor Gro­za­vu a obți­nut și un garaj de 20,3 m.p. În mar­tie 2016, Gro­za­vu con­du­cea un Audi A8, fabri­cat în 2007 și cum­pă­rat în 2011. Maria Goza­vu este și ea anga­ja­tă la Pri­mă­rie, fiind șefa Sec­ți­ei auto­ri­ză­ri con­struc­ții indi­vi­du­a­le a Direc­ți­ei Gene­ra­le arhi­tec­tu­ră, urba­nism şi rela­ţii fun­ci­a­re.

Vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu a fost reți­nut de ofi­țe­rii CNA mar­ți, 25 apri­lie 2017, și tri­mis pla­sat în arest pre­ven­tiv pen­tru 72 de ore

În 2015, Nis­tor Gro­za­vu a fost veri­fi­cat de Comi­sia Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI), fiind bănu­it că nu a decla­rat un con­flict de inte­re­se. În decem­brie 2015, CNI a adop­tat un act prin care a con­sta­tat că Gro­za­vu s-a aflat în con­flict de inte­re­se când a sem­nat o auto­ri­za­ție de con­struc­ție ela­bo­ra­tă în baza docu­men­ta­ți­ei de pro­iect întoc­mi­te de fima Vigro Pro­iect” SRL, fon­da­tă de Vic­tor Gro­za­vu, fiul vice­pri­ma­ru­lui. Ulte­ri­or, însă, instan­țe­le de jude­ca­tă au anu­lat actul CNI, iar Goza­vu a scă­pat nepe­dep­sit. Vic­tor Gro­za­vu, fiul vice­pri­ma­ru­lui, locu­ieș­te și el într-un apar­ta­ment de 168 m.p., pe care l-a achi­zi­țio­nat tot în 2010, cu doar câte­va săp­tămâ­ni îna­in­te de achi­zi­ția făcu­tă de părin­ții săi.

7 persoane reținute pentru trucarea licitației

Ghen­a­die Ivaș­cen­co, fost con­si­li­er muni­ci­pal și secre­tar al Comi­si­ei de orga­ni­za­re a lici­ta­ți­ei

În total, la 25 apri­lie, CNA și pro­cu­ro­rii au reți­nut 7 per­soa­ne într-un dosar de coru­pţie ce vizea­ză selec­ta­rea com­pa­niei ce urma să se ocu­pe de ame­na­ja­rea par­că­ri­lor cu pla­tă în Capi­ta­lă. De rând cu vice­pri­ma­rul de Chi­şi­nău, Nis­tor Gro­za­vu, și şeful Dire­cţi­ei Trans­port, Igor Gamre­ț­ki, au fost reți­nu­ți și fos­tul con­si­li­er muni­ci­pal, Ghen­a­die Ivaș­cen­co, fost secre­tar al Comi­si­ei de orga­ni­za­re a lici­ta­ți­ei, admi­nis­tra­to­rii a trei com­pa­nii de par­king, dar şi un om de afa­ce­ri, sus­pec­tat că ar fi ges­tio­nat din umbră mai mul­te com­pa­nii par­ti­ci­pan­te la lici­ta­ţie, inclu­siv cea câş­ti­gă­toa­re. Sur­sele ZdG au con­fir­mat că omul de afa­ce­ri reți­nut este Ale­xan­dru Pin­ce­vs­chi, cel care deți­ne un ade­vă­rat impe­riu cu afa­ce­ri în dome­ni­ul impor­tu­lui și comer­ci­a­li­ză­rii de auto­mo­bi­le, hote­li­er, imo­bi­li­ar, al turis­mu­lui sau indus­tri­ei ali­men­ta­re. Cei trei admi­nis­tra­to­ri ai fir­me­lor de par­king, reți­nu­ți pen­tru 72 de ore, sunt Ser­ghei Islen­ti­ev, admi­nis­tra­to­rul la „PLS Par­ca­re”, Ale­xei Cur­ti, admi­nis­tra­to­rul „Sizif-L”, și Olga Andriu­ța, repre­zen­tan­ta prin pro­cu­ră a „PLS Par­ca­re”, iar con­form date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), tot ea admi­nis­tra­toa­re a fir­me­lor „C-Parking” SRL și „Pri­me­le Plă­ți Mobi­le” SRL.

De la stân­ga la dreap­ta: Olga Andriu­ța, Zsig­mund Bod­nar și Ser­ghei Islen­ti­ev

Într-un comu­ni­cat de pre­să, CNA scrie că, în iulie 2015, Dire­cţia Trans­port Public şi Căi de Comu­ni­ca­ţie a Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău a anun­țat ini­ți­e­rea lici­ta­ți­ei pri­vind orga­ni­za­rea și ges­tio­na­rea par­că­ri­lor cu pla­tă. Potri­vit date­lor anche­tei, cerin­țe­le obli­ga­to­rii au fost majo­ra­te nemo­ti­vat. Ast­fel, puteau par­ti­ci­pa la lici­ta­ție ofer­tan­ții care, pe par­cur­sul ulti­mi­lor trei ani de acti­vi­ta­te, au efec­tu­at minim 6 mili­oa­ne de tranzac­ții și care au pres­tat ante­ri­or ser­vi­cii de par­ca­re auto cu pla­tă prin inter­me­di­ul teh­no­lo­gi­i­lor de pla­tă elec­tro­ni­ce în nu mai puţin de 5 ora­şe în ulti­mii 2 ani. Deşi caie­tul de sar­ci­ni a fost cum­pă­rat de 16 com­pa­nii, doar două au depus ofer­te­le pen­tru par­ti­ci­pa­re „Eme Par­k­le­it­sys­tem GmbH”, din Aus­tria, şi Sizif-L SRL, din R. Mol­do­va. Cea din urmă a fost des­ca­li­fi­ca­tă din motiv că nu ar fi pre­zen­tat toa­te acte­le. Con­form infor­ma­ți­i­lor publi­ce, pro­pri­e­ta­rii fir­mei „Sizif-L” SRL sunt com­pa­nii off-shore, iar admi­nis­tra­tor este Ale­xei Cur­ti, una din per­soa­ne­le reți­nute de ofi­țe­rii și pro­cu­ro­rii anti­co­rup­ție. Așa cum ZdG a scris ante­ri­or, lici­ta­ția a fost câști­ga­tă de fir­ma „Eme Par­k­le­it­sys­tem GmbH”, care ulte­ri­or, a fon­dat la Chi­și­nău com­pa­nia „PLS Par­ca­re”, con­du­să de Ser­ghei Islen­ti­ev, cea care urma să ges­tio­ne­ze pro­iec­tul pri­vind par­că­ri­le cu pla­tă.

Reprezentanții Primăriei se întâlneau cu Pincevschi

Ale­xan­dru Pin­ce­vs­chi

După ce vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu a sem­nat con­trac­tul între Pri­mă­ria Chi­şi­nău şi com­pa­nia câş­ti­gă­toa­re, CNA şi pro­cu­ro­rii au ini­ţi­at urmă­ri­rea pena­lă pe fap­tul depă­şi­rii atri­bu­ţi­i­lor de ser­vi­ciu de către fac­to­ri de deci­zie ai Pri­mă­ri­ei şi abu­zu­lui în ser­vi­ciu comis de către repre­zen­tanţi ai unor agenţi eco­no­mi­ci. „Dosa­rul a fost des­chis în legă­tu­ră cu exis­tenţa unor bănu­ie­li rezo­na­bi­le că vice­pri­ma­rul ar fi sem­nat con­trac­tul fără apro­ba­rea aces­tu­ia de către Con­si­li­ul Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC), asta chiar dacă, legea cu pri­vi­re la par­te­ne­ri­a­tul public pri­vat sta­bi­leş­te expres că după desem­na­rea câş­ti­gă­to­ru­lui, se nego­ci­a­ză cla­u­ze­le con­trac­tu­a­le şi doar după aceas­ta pro­iec­tul se trans­mi­te spre apro­ba­re şi sem­na­re CMC”, zice CNA. Pe par­cur­sul anche­tei, sus­ți­ne insti­tu­ția, au fost docu­men­ta­te întâl­ni­ri peri­o­di­ce ale unor res­pon­sa­bi­li din cadrul Pri­mă­ri­ei cu un om de afa­ce­ri, des­pre care exis­tă pro­be că ar fi ges­tio­na­rul din umbră al agen­tu­lui eco­no­mic câş­ti­gă­tor, al altor com­pa­nii de par­king, dar şi al unor offshore-uri. Ast­fel, au fost colec­ta­te pro­be pen­tru a pre­su­pu­ne că lici­ta­ţia pri­vind par­te­ne­ri­a­tul public-privat a fost tru­ca­tă, iar fun­cţio­na­rii Pri­mă­ri­ei şi repre­zen­tanţii com­pa­niei câş­ti­gă­toa­re ar fi acţio­nat în com­pli­ci­ta­te”, se spu­ne în comu­ni­ca­tul CNA. Omul de afa­ce­ri la care face refe­ri­re CNA este Ale­xan­dru Pin­ce­vs­chi.

În cadrul dosa­ru­lui urmea­ză a fi audi­ați toți mem­brii Comi­si­ei de selec­ta­re a par­te­ne­ru­lui pri­vat pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui pri­vind par­că­ri­le cu pla­tă din Chi­și­nău. Din com­po­nen­ța Comi­si­ei au făcut par­te șap­te per­soa­ne: vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu, care a fost pre­șe­din­te­le Comi­si­ei, Ghen­a­die Ivaș­cen­co, fost con­si­li­er muni­ci­pal pe lis­te­le PLDM secre­ta­rul comi­si­ei, consi­li­e­rii muni­ci­pa­li Iurie Topa­lă, Ser­ghei Zavo­rot­co și Vea­ce­slav Bulat, dar și Vita­lie Butu­cel, șeful adjunct al Direc­ți­ei gene­ra­le trans­port public și căi de comu­ni­ca­ție, împre­u­nă cu un repre­zen­tant al Agen­ți­ei Pro­pri­e­tă­ții Publi­ce. Repre­zen­tan­ții CNA ne-au decla­rat că, pe lân­gă cei doi mem­bri ai Comi­si­ei reți­nu­ți, au fost audi­ați și au pri­mit sta­tut de bănu­it alți 4 repre­zen­tan­ți ai Comi­si­ei: Iurie Topa­lă, Ser­ghei Zavo­rot­co, Vea­ce­slav Bulat, dar și repre­zen­tan­tul Agen­ți­ei Pro­pri­e­tă­ții Publi­ce. Toți sunt anche­ta­ți în sta­re de liber­ta­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *