Tranzacţia Chirtoacă-Gamreţki şi mărturiile din „dosarul parcărilor”

Pri­ma­rul de Chi­şi­nău, Dorin Chir­toa­că, petre­ce 30 de zile de arest la domi­ci­liu într-un apar­ta­ment pe care l-a cum­pă­rat, acum un an şi jumă­ta­te, de la o rudă a fami­li­ei lui Igor Gamreţ­ki, şeful Dire­cţi­ei Trans­port Public şi Căi de Comu­ni­ca­ţie a Pri­mă­ri­ei. Decla­ra­ţi­i­le lui Gamreţ­ki, fost coleg de cla­să cu Chir­toa­că, dar şi cele ale vice­pri­ma­ru­lui Nis­tor Gro­za­vu, ambii reţi­nu­ţi şi anche­ta­ţi în ace­la­şi dosar, des­pre care pro­cu­ro­rul de caz susţi­ne că au fost con­fir­ma­te şi prin alte pro­be, au dus, de fapt, la reţi­ne­rea edi­lu­lui. Între timp, deşi a tre­cut mai bine de o lună de la pri­me­le des­cin­de­ri ale orga­ne­lor de drept în dosa­rul par­că­ri­lor cu pla­tă din Chi­şi­nău, com­pa­nia bene­fi­ci­a­ră nu a venit cu vreo rea­cţie. În schimb, cu doar două zile îna­in­te de reţi­ne­rea lui Dorin Chir­toa­că, magis­tra­ţii de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie au con­si­de­rat admi­si­bil recur­sul decla­rat de un acti­vist civic şi câţi­va con­si­li­e­ri soci­a­li­ş­ti, care soli­ci­tă anu­la­rea con­trac­tu­lui sem­nat de auto­ri­tă­ţi pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui par­că­ri­lor, o deci­zie fina­lă fiind aştep­ta­tă pes­te 3 săp­tămâ­ni.

La eta­jul nouă al unui apar­ta­ment de aproa­pe 72 m.p. din sect. Cio­ca­na îşi ispă­şeş­te cele 30 de zile de arest la domi­ci­liu pri­ma­rul de Chi­şi­nău, Dorin Chir­toa­că, reţi­nut, joi sea­ra, de ofi­ţe­rii şi pro­cu­ro­rii anti­co­ru­pţie după per­che­zi­ţii de aproa­pe patru ore în biro­ul său de la pri­mă­rie şi în locu­inţa sa. Man­da­tul de ares­ta­re la domi­ci­liu i-a fost apli­cat de instanţă vine­ri, 26 mai, la demer­sul pro­cu­ro­ru­lui Dumi­tru Robu, care, soli­ci­tat de ZdG, a evi­tat să spu­nă „până la fina­li­za­rea urmă­ri­rii pena­le” de ce nu a cerut arest în izo­la­tor.

După contractul cu parcările, Chirtoacă cumpără apartament de la Gamreţki

Dorin Chir­toa­că, înso­țit de ofi­țe­rii CNA, în fața apar­ta­men­tu­lui în care locu­ieș­te, cum­pă­rat de la o rudă de-a fami­li­ei Gamre­ț­ki. foto: NTV Mol­do­va

Apar­ta­men­tul de la Cio­ca­na a fost cum­pă­rat de Dorin Chir­toa­că în noiem­brie 2015, tranza­cţia fiind înre­gis­tra­tă la Cadas­tru în febru­a­rie 2016, la scurt timp după per­fec­ta­rea con­trac­tu­lui din dosa­rul par­că­ri­lor. Locu­inţa a şi fost indi­ca­tă de pri­mar în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015. Aco­lo, Chir­toa­că a scris că apar­ta­men­tul are valoa­rea cadas­tra­lă de 500 mii de lei, echi­va­len­tul a apro­xi­ma­tiv 25 mii de euro (!). Preţul de pia­ţă al unui ase­me­nea apar­ta­ment, în acel bloc, este de două ori mai mare, unul cu para­me­tri simi­la­ri fiind vân­dut în aceas­tă peri­oa­dă cu 55 mii de euro.

Dorin Chir­toa­că a pro­cu­rat apar­ta­men­tul de la Miha­il Cio­lac, ruda lui Igor Gamreţ­ki, sta­bi­lit de mai mulţi ani în stră­i­nă­ta­te. Aces­ta a apa­rţi­nut, în 2010-2013, chiar lui Igor şi Eca­te­ri­nei Gamreţ­ki, fiind cum­pă­rat de aceş­tia de la Agenţia Muni­ci­pa­lă de Ipo­te­că, dar înscris pe nume­le rudei lor în mai 2013, lună în care Gamreţ­ki era numit şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei Trans­port Public şi Căi de Comu­ni­ca­ţie a Pri­mă­ri­ei chiar de către Dorin Chir­toa­că, fost coleg de cla­să, acum pro­pri­e­tar. Dorin Chir­toa­că a scris în decla­ra­ţia sa de ave­re că a cum­pă­rat apar­ta­men­tul după ce a vân­dut o altă locu­inţă, cu 3 came­re, din car­ti­e­rul Mali­na Mică.

Citiți și: Tranzacția de 180 mii de euro pusă la cale de șeful Direcției Transport a Primăriei Chișinău, reținut de CNA

Grozavu a declarat că Chirtoacă i-a dat indicaţii

Igor Gamre­ț­ki. foto; cap­tu­ră video, privesc.eu

Decla­ra­ţi­i­le lui Igor Gamreţ­ki, dar şi ale vice­pri­ma­ru­lui Nis­tor Gro­za­vu au dus la reţi­ne­rea lui Dorin Chir­toa­că, deşi pro­cu­ro­rul pe caz, dar şi avo­ca­ţii celor doi au evi­tat să con­fir­me ver­siu­nea. Gro­za­vu şi Gamreţ­ki au fost reţi­nu­ţi în dosa­rul par­că­ri­lor cu pla­tă cu o lună mai devre­me decât Chir­toa­că, iar ulte­ri­or, pe rând, au făcut decla­ra­ţii. Într-un comu­ni­cat de pre­să emis de Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA) în sea­ra zilei de joi, 25 mai 2017, se spu­ne că anu­me „în urma audi­e­ri­lor s-a con­sta­tat că edi­lul i-ar fi dat indi­ca­ţii vice­pri­ma­ru­lui capi­ta­lei, care era preşe­din­te al Comi­si­ei de selec­ta­re a com­pa­ni­i­lor ce urmau să imple­men­te­ze pro­iec­tul par­că­ri­lor în mun. Chi­şi­nău, să sem­ne­ze con­trac­tul cu fir­ma „Eme Par­k­le­it­sys­tem” GmbH fără apro­ba­rea Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău (CMC). CNA pre­ci­zea­ză că pri­ma­rul a urmă­rit „un scop infra­cţio­nal”, iar com­pa­nia austro-ungară ar fi deve­nit câş­ti­gă­toa­rea lici­ta­ţi­ei în urma unor acţiu­ni con­cer­ta­te din­tre res­pon­sa­bi­li de la Pri­mă­rie, agenţi eco­no­mi­ci şi omul de afa­ce­ri Ale­xan­dru Pin­ce­vs­chi, care ges­tio­na din umbră acea com­pa­nie.

Vice­pri­ma­rul Nis­tor Gro­za­vu a fost reți­nut de ofi­țe­rii CNA mar­ți, 25 apri­lie 2017, și pla­sat în arest pre­ven­tiv pen­tru 72 de ore. La înce­pu­tul aces­tei săp­tămâ­ni, Gro­za­vu a fost eli­be­rat din arest la domi­ci­liu, iar mier­cu­ri a reve­nit la Pri­mă­rie.

Con­form infor­ma­ţi­i­lor din dosar, pe par­cur­sul anche­tei, au fost docu­men­ta­te mai mul­te întâl­ni­ri din­tre Pin­ce­vs­chi şi Gamreţ­ki, „întâl­ni­ri în cadrul căro­ra a fost dis­cu­ta­tă sche­ma de tru­ca­re a lici­ta­ţi­ei, par­ti­ci­pa­rea pri­ma­ru­lui gene­ral la urgen­ta­rea sem­nă­rii con­trac­tu­lui, dar şi un „bonus” pen­tru ser­vi­ci­i­le pres­ta­te. În cadrul audi­e­ri­lor efec­tu­a­te pe par­cur­sul urmă­ri­rii pena­le, s-a sta­bi­lit că, în urma înţe­le­ge­rii pre­a­la­bi­le din­tre Pin­ce­vs­chi şi Gamreţ­ki, ulti­mul, având rolul de inter­me­di­ar între busi­ne­ss­man şi pri­mar, este sfă­tu­it să înre­gis­tre­ze o com­pa­nie off-shore în Cipru, care ulte­ri­or devi­ne aso­ci­at al „Eme Par­k­le­it­sys­tem” GmbH cu o cotă de 26 %”.

CNA: 13% primarului – 13% şefului Direcţiei Transport

Dorin Chirtoacă/foto: NTV Mol­do­va

În comu­ni­ca­tul auto­ri­tă­ţi­lor se face refe­ri­re la măr­tu­ri­i­le ofe­ri­te în cadrul anche­tei, din care ar reieşi că cele „26% din veni­tu­ri­le com­pa­niei era acea mulţu­mi­re pen­tru sem­na­rea con­trac­tu­lui de par­te­ne­ri­at public-privat între „Eme Par­k­le­it­sys­tem” GmbH şi Pri­mă­ria capi­ta­lei, din­tre care 13% îi reve­neau pri­ma­ru­lui şi alte 13% – şefu­lui Dire­cţi­ei Trans­port. După ce com­pa­nia din Cipru devi­ne aso­ci­at al „Eme Par­k­le­it­sys­tem” GmbH, pri­ma­rul dă indi­ca­ţii pen­tru des­chi­de­rea ofer­te­lor şi ini­ţi­e­rea lici­ta­ţi­ei, iar com­pa­nia numi­tă devi­ne câş­ti­gă­toa­re. De ase­me­nea, la indi­ca­ţi­i­le pri­ma­ru­lui, vice­pri­ma­rul sem­nea­ză con­trac­tul, iar ulte­ri­or edi­lul dă aviz pozi­tiv pen­tru înce­pe­rea lucră­ri­lor de pro­iec­ta­re”, scrie în comu­ni­ca­tul CNA, care a înca­drat acţiu­ni­le lui Chir­toa­că la „tra­fic de influ­enţă”.

Citiți și: (doc) Milioanele chișinăuienilor „parchează” în Cipru și Malta

Par­că­ri ame­na­ja­te în Chi­și­nău

ZdG a scris în urmă cu două luni des­pre dosa­rul par­că­ri­lor. Pre­ci­zam atun­ci că era mai mult decât sus­pect că fir­ma austro-ungară „Eme Par­k­le­it­sys­tem” GmbH avea prin­tre fon­da­to­ri, pe lân­gă „EME Hol­ding” GmbH, care apa­rţi­ne com­pa­niei „mamă” „EME Hol­ding KFT” din Unga­ria, cea care deţi­ne fir­ma „EME Zrt”, impli­ca­tă în mai mul­te pro­iec­te cu par­că­ri din ora­şe euro­pe­ne, şi două com­pa­nii din Cipru şi Mal­ta. Cele două, cel puţin la pri­ma vede­re, nu erau lega­te de „EME Par­k­le­it­sys­tem” GmbH şi de afa­ce­ri­le cu par­că­ri. „WCA Hol­ding Com­pany” Ltd a fost înre­gis­tra­tă în Mal­ta în iunie 2011, iar „Deso­nia Invest­ments” din Cipru, cea care ar fi con­tro­la­tă, con­form CNA de Gamre­ț­ki și Chir­toa­că, a fost fon­da­tă şi mai recent, în august 2015, coin­ci­denţă sau nu, la scurt timp după ce Pri­mă­ria Chi­şi­nău a anu­nţat con­cur­sul pen­tru selec­ta­rea par­te­ne­ru­lui pri­vat pen­tru imple­men­ta­rea pro­iec­tu­lui cu par­că­ri (!).

Avocat: „A elucida adevărul înseamnă a turna?”

Apă­ră­to­rii lui Igor Gamreţ­ki şi Nis­tor Gro­za­vu, dar şi pro­cu­ro­rul Dumi­tru Robu au evi­tat să con­fir­me că anu­me depo­zi­ţi­i­le subal­ter­ni­lor edi­lu­lui au dus la reţi­ne­rea aces­tu­ia. Nu putem face mul­te decla­ra­ţii, chiar deloc, până nu fina­li­zăm urmă­ri­rea pena­lă. S-au veri­fi­cat bene­fi­ci­a­rii fir­mei din Cipru. Nu pot să fac decla­ra­ţii. Pot doar să vă spun că s-a veri­fi­cat tot, nu ne-am luat doar după decla­ra­ţi­i­le a două per­soa­ne(!)”, a pre­ci­zat acu­za­to­rul de stat. Şi Radu Dum­nea­nu, apă­ră­to­rul lui Gamreţ­ki, a evi­tat să con­fir­me infor­ma­ţi­i­le, dar a admis că cli­en­tul său a dat decla­ra­ţii în cadrul dosa­ru­lui. „Nu pot să vă dau aşa date. De ce nu pot, nu vreau să vă spun… Ce înseam­nă a cola­bo­ra cu anche­ta? Face decla­ra­ţii pe care el con­si­de­ră nece­sar să le facă. Este exclus ca d-lui să fie forţat pen­tru a face decla­ra­ţii, ast­fel nu mai înţe­leg rolul insti­tu­tu­lui apă­ră­rii în pro­ces”, a pre­ci­zat apă­ră­to­rul.

Nis­tor Gro­za­vu a fost eli­be­rat din arest și ges­tio­nea­ză pri­mă­ria, pe peri­oa­da ares­tu­lui lui Dorin Chir­toa­că

Nu am împu­ter­ni­ci­ri de la dl Gro­za­vu pen­tru a da date din dosar… Eu mi-am expus pozi­ţia în faţa came­re­lor de luat vede­ri chiar atun­ci când pro­cu­ro­rul a spus că dl Gro­za­vu cola­bo­rea­ză cu anche­ta. Ce înseam­nă cola­bo­rea­ză? Că dă decla­ra­ţii? Asta nu înseam­nă tur­nă­tu­ră, ceea ce aveţi dvs. în vede­re. Cola­bo­ra­rea asta înseam­nă sim­plu, darea de decla­ra­ţii, prin care elu­ci­de­zi momen­te­le. Ce s-a înţe­les pe mine mă miră. Ce înseam­nă a tur­na? A elu­ci­da ade­vă­rul înseam­nă a tur­na? Noi ce, ne întoar­cem în anul ’37? Nu-i corec­tă noţiu­nea”, menţio­nea­ză şi Iurie Măr­gi­nea­nu, avo­ca­tul lui Nis­tor Gro­za­vu. Coin­ci­denţă sau nu, marţi, Gro­za­vu a fost eli­be­rat din ares­tul la domi­ci­liu, iar a doua zi a reve­nit la ser­vi­ciu, fiind acum per­soa­na res­pon­sa­bi­lă de ges­tio­na­rea Pri­mă­ri­ei. „Nu pot să vă ofer ase­me­nea infor­ma­ţii pen­tru că am sem­nat o reci­pi­să de nedi­vul­ga­re de infor­ma­ţii”, ne-a repli­cat Ion Vâz­do­a­gă, avo­ca­tul omu­lui de afa­ce­ri Ale­xan­dru Pin­ce­vs­chi, fiind între­bat dacă decla­ra­ţi­i­le aces­tu­ia au dus, în final, la reţi­ne­rea şi anche­ta­rea lui Dorin Chir­toa­că.

Citiți și: Viceprimarul Nistor Grozavu a revenit la conducerea Primăriei

CSJ admite examinarea legalităţii contractului

Între timp, deşi de la pri­me­le reţi­ne­ri din dosa­rul par­că­ri­lor a tre­cut mai bine de o lună, nici repre­zen­tanţii „EME Par­k­le­it­sys­tem” GmbH, nici cei ai „PLS Par­ca­re” de la Chi­şi­nău, fon­da­tă pen­tru a imple­men­ta pro­iec­tul cu par­că­ri­le, nu au venit cu rea­cţii. „Eu sunt în arest la domi­ci­liu şi nu am drep­tul să dis­cut la tele­fon cu nime­ni”, ne-a zis Ser­ghei Islen­ti­ev, admi­nis­tra­to­rul fir­mei „PLS Par­ca­re”.

Punc­tul final în acest scan­dal ar putea fi pus de jude­că­to­rii de la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ). La 24 mai 2017, magis­tra­ţii instanţei supre­me au decla­rat admi­si­bil recur­sul acti­vis­tu­lui civic Adri­an Filat şi al con­si­li­e­ri­lor soci­a­li­ş­ti împo­tri­va deci­zi­ei Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău care res­pin­gea soli­ci­ta­rea aces­to­ra de a rezi­lia con­trac­tul sem­nat de Pri­mă­rie şi „EME Par­k­le­it­sys­tem” GmbH. CSJ a anu­nţat că dosa­rul, res­pec­tiv lega­li­ta­tea con­trac­tu­lui, va fi exa­mi­nat la 21 iunie 2017.

CSJ a admis spre exa­mi­na­re lega­li­ta­tea con­trac­tu­lui sem­nat de Pri­mă­rie și fir­ma austro-ungară

Deci­zia a venit cu doar două zile îna­in­te de reţi­ne­rea lui Dorin Chir­toa­că. Pro­ce­sul în pri­vinţa lega­li­tă­ţii con­trac­tu­lui a înce­put în ianu­a­rie 2016, când acti­vis­tul Adri­an Filat, iar ulte­ri­or un grup de con­si­li­e­ri muni­ci­pa­li soci­a­li­ş­ti au mers în instanţă şi au soli­ci­tat anu­la­rea con­trac­tu­lui, pre­ci­zând că aces­ta nu fuse­se apro­bat de CMC îna­in­te de a fi sem­nat de Nis­tor Gro­za­vu. La 20 sep­tem­brie 2016, Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­şi­nău a anu­lat con­trac­tul. Ulte­ri­or, la 20 decem­brie 2016, CA Chi­şi­nău a anu­lat hotă­rârea pri­mei instanţe, punând con­trac­tul în lega­li­ta­te. Instanţa însă nu a exa­mi­nat fon­dul cau­zei, ci doar a con­sta­tat că „acţiu­ni­le de con­tes­ta­re a actu­lui admi­nis­tra­tiv au fost efec­tu­a­te cu depă­şi­rea ter­me­nu­lui legal”.

În instanţe­le de jude­ca­tă sunt încă două dosa­re cu par­ti­ci­pa­rea „EME Par­k­le­it­sys­tem” GmbH, repre­zen­tanţii ei cerând exe­cu­ta­rea con­trac­tu­lui sem­nat cu Pri­mă­ria. „Erau două pro­ce­se. Pe unul, în care se exa­mi­na lega­li­ta­tea con­trac­tu­lui, pro­ce­sul a fost înce­tat, iar un alt pro­ces a fost sus­pen­dat, până la exa­mi­na­rea recur­su­lui de la CSJ”, a pre­ci­zat Andrei Bri­ceag, repre­zen­tan­tul fir­mei în instanţă. Între­bat de ce com­pa­nia nu a rea­cţio­nat după reţi­ne­ri­le din dosa­rul par­că­ri­lor, avo­ca­tul a spus: „Eu nu ştiu ce fac ei, le dau infor­ma­ţia, comu­nic elec­tro­nic cu ei. Mai depar­te, nu depin­de de mine”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. alex

    S au luat si aces­ti de par­ca­ri. Cine­va a spus ,a dat indi­ca­tii ,nota bene ver­ba­le, ce inseam­na aces­tea intr-o exa­mi­na­re seri­oa­sa de jude­ca­ta – nimic. Sunt alte actiu­ni infap­tu­i­te de chir­toa­ca care sunt pasi­bi­le de exa­mi­na­ri pena­le:
     – inac­tiu­ni in sen­sul solu­tio­na­rii salu­bri­za­rii ora­su­lui, eu con­si­der ca este o cri­ma sa chel­tui o gra­ma­da de bani pen­tru con­stru­i­rea stra­zii pie­to­na­le si sa nu ges­tio­ne­zi efi­cient eva­cu­a­rea dese­u­ri­lor din urbie.
     – nu stiu de ce, dar puti­na lume spu­ne in glas ca un numar impu­na­tor de auto­ri­za­tii de con­stru­i­re au stat in biro­ul 42 (al lui chirtoaca)luni de zile desi erau sem­na­te de per­soa­ne­le abi­li­ta­te. Excep­tie facind Dansiconsul(complexul loca­tiv de lin­ga spi­ta­lul repu­bli­can etc). Mi-am amin­tit de ide­ea lui Chr­toa­ca de a ira­di­ca corup­tia din Pri­ma­rie, nu prea se inca­drea­za un deta­liu.
    Cine­va a spus ca pro­ble­me­le cu auto­ri­za­ti­i­le erau rezol­va­te prin sim­pla adre­sa­re la con­stan­tin diru con­si­li­er a lui chir­toa­ca si achi­ta­rea unei con­tri­bu­tii gra­se . Alti corup­ti din Pri­ma­rie nici nu visau de asa sume. Lui dira Gro­za­vu ii spu­nea uci­ga­tor de mus­te. Intre­ba­ti l pe el el va des­crie mai colo­rat per­soa­na.  – pro­iec­te­le de deci­zii pri­vind atri­bu­i­rea lotu­ri­lor de pamint, a inca­pe­ri­lor pro­pri­e­ta­te muni­ci­pa­la au stat cu sute­le in biro­ul sefei Direc­ti­ei juri­di­ce Dia­na Gurschii (mari­ta­ta sau con­cu­bi­na cu unul de la CNA). A ple­cat in con­ce­diu de mater­ni­ta­te nima­nui nu i a fost dat drep­tul sa exa­mi­ne­ze si sa sem­ne­ze acte­le res­pec­ti­ve -unde era chir­toa­ca?, nu este el com­pli­ce la tot ce s a intim­plat? Mai am mul­te de spus dar mi-e somn… pe curind

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *