(DOC) Firma ascunsă a familiei unui șef de la CNA a „descins” în licitațiile de la grădinițe

Fir­ma con­tro­la­tă de fami­lia unui şef de dire­cţie din cadrul Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA) a câş­ti­gat lici­ta­ţii de pes­te 1,2 mili­oa­ne de lei de la înce­pu­tul aces­tui an, apro­vi­zionând mai mul­te gră­di­ni­ţe din Chi­şi­nău cu pro­du­se ali­men­ta­re. Agen­tul eco­no­mic şi-a făcut loc pe pia­ţă după ce, la sfârşit de 2016, insti­tu­ţia pe care aces­ta o repre­zin­tă a par­ti­ci­pat la reţi­ne­rea a 23 de per­soa­ne, după gra­tii ajun­gând, pe lân­gă fun­cţio­na­ri, şi repre­zen­tanţi ai unor fir­me care asi­gu­rau insti­tu­ţi­i­le publi­ce, inclu­siv gră­di­ni­ţe­le, cu pro­du­se de cali­ta­te dubi­oa­să. După reţi­ne­ri, mai mulţi agenţi eco­no­mi­ci care figu­rau în dosa­rul penal au fost exclu­şi, direct sau indi­rect, din pro­ce­sul de lici­ta­ţii, lăsând cale des­chi­să pen­tru fir­ma şefu­lui de dire­cţie de la CNA către con­trac­te cu sta­tul.

La 24 noiem­brie 2016, CNA și Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­rup­ție pre­zin­tă pro­du­se alte­ra­te pro­pu­se de unii agen­ți eco­no­mi­ci copi­i­lor din gră­di­ni­țe

24 noiem­brie 2016. Două­ze­ci şi trei de per­soa­ne sunt bănu­i­te într-un dosar de aran­ja­re a unor lici­ta­ţii pri­vind achi­zi­ţio­na­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re pen­tru şco­li şi gră­di­ni­ţe. Din­tre aces­tea, 16 au fost reţi­nu­te pen­tru 72 de ore şi escor­ta­te la sedi­ul CNA pen­tru audi­e­ri. În dosar erau viza­ţi atât fun­cţio­na­ri ai dire­cţi­i­lor muni­ci­pa­le Edu­ca­ţie ale Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău, cât şi repre­zen­tanţi ai unor agenţi eco­no­mi­ci care, în ulti­mii ani, au câş­ti­gat sute de con­trac­te în valoa­re de zeci de mili­oa­ne de lei cu insti­tu­ţii de stat, livrând pro­du­se ali­men­ta­re în şco­li, gră­di­ni­ţe sau spi­ta­le. La scurt timp, CNA publi­că­în­re­gis­tră­ri ale con­vor­bi­ri­lor tele­fo­ni­ce în care fuse­se­ră inter­cep­ta­ţi repre­zen­tanţii unor agenţi eco­no­mi­ci care vor­besc cu nonşa­lanţă des­pre pro­du­se­le alte­ra­te ce ajun­geau pe mese­le copi­i­lor din gră­di­ni­ţe. Opi­nia publi­că este scan­da­li­za­tă. La scurt timp, o com­pa­nie impor­tan­tă viza­tă în dosar, „Sanex Come­rţ”, este inclu­să de Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce (AAP) în lis­ta de inter­di­cţie, fără drep­tul de a par­ti­ci­pa la lici­ta­ţii. Alte opt fir­me figu­ran­te în dosar şi într-un stu­diu al CNA sunt şi ele bla­ma­te public, cerându-se „deca­pi­ta­rea” lor.

Licitaţii de 1,2 milioane de lei în ultimele trei luni

În plin scan­dal, în afa­ce­ri­le cu pro­du­se ali­men­ta­re pen­tru gră­di­ni­ţe apa­re o com­pa­nie nouă, „Tulei­bi­ci” SRL. Un prim con­tract sem­nat de aceas­ta, în valoa­re de 20,6 mii de lei, datea­ză din 23 ianu­a­rie 2017 şi pre­ve­de livra­rea pro­du­se­lor ali­men­ta­re în pri­mul semes­tru al anu­lui la Spi­ta­lul Cli­nic al Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ţii. Au urmat alte con­trac­te cu pri­mă­rii care achi­zi­ţio­nau pro­du­se ali­men­ta­re pen­tru gră­di­ni­ţe­le şi şco­li­le din loca­li­tă­ţi­le R. Mol­do­va. Cea mai impor­tan­tă lici­ta­ţie, în sumă de 520,66 mii de lei, a fost înre­gis­tra­tă pe 12 apri­lie 2017, fir­ma câş­ti­gând drep­tul să livre­ze „pro­du­se ali­men­ta­re pen­tru nece­si­ta­tea insti­tu­ţi­i­lor preş­co­la­re sub­or­do­na­te Dire­cţi­ei Edu­ca­ţie, Tine­ret şi Sport (DETS) Bota­ni­ca, mun. Chi­şi­nău, pen­tru peri­oa­da 1 apri­lie 2017- 30 iunie 2017”. Cu câte­va zile mai devre­me, SRL-ul a obţi­nut un con­tract cu DETS Cen­tru, în sumă de 82,6 mii de lei, pen­tru livra­rea legu­me­lor şi fruc­te­lor pen­tru tri­mes­trul II al anu­lui 2017 (apri­lie, mai, iunie). Pe 16 mar­tie, SRL „Tulei­bi­ci” a obţi­nut şi drep­tul de a apro­vi­zio­na cu pro­du­se ali­men­ta­re DETS Râş­ca­ni, pen­tru 31,9 mii de lei. Un alt con­tract impor­tant, în sumă de 326 mii de lei, a fost sem­nat de SRL „Tulei­bi­ci” la 22 febru­a­rie cu Pri­mă­ria Hân­ceş­ti pen­tru livra­rea de „pro­du­se ali­men­ta­re şi de pani­fi­ca­ţie”.

Mar­ga­re­ta Car­la­șuc

În total, în ianuarie-aprilie 2017, fir­ma „Tulei­bi­ci” SRL a câş­ti­gat 14 lici­ta­ţii în sumă tota­lă de 1,2 mili­oa­ne de lei. Potri­vit infor­ma­ţi­i­lor de pe site-ul AAP, agen­tul eco­no­mic a obţi­nut pri­me­le sale lici­ta­ţii publi­ce abia în 2017, deşi a fost fon­dat acum 13 ani. În 2012, fir­ma, care ar ges­tio­na o ghe­re­tă ali­men­ta­ră în sect. Râş­ca­ni din Chi­şi­nău, a decla­rat veni­tu­ri din vân­ză­ri în sumă de 3,9 mili­oa­ne de lei (!). În decem­brie 2016, Con­si­li­ul Oră­şe­ne­sc Lip­ca­ni a eli­be­rat com­pa­niei auto­ri­za­ţie de ampla­sa­re a unui panou publi­ci­tar la Lip­ca­ni, pe str. Frun­ze, pri­mind pen­tru asta 5400 de lei.

2004: Sora fondatoare, soţia administratoare

Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) ara­tă că „Tulei­bi­ci” SRL este înre­gis­tra­tă la 20 apri­lie 2004, la Şiră­u­ţi, Bri­ce­ni, în cali­ta­te de admi­nis­tra­tor fiind înscri­să Mar­ga­re­ta Car­la­şuc, soţia lui Igor Car­la­şuc, şeful Dire­cţi­ei Gene­ra­le Asi­gu­ra­re Ope­ra­ti­vă (!) a CNA, insti­tu­ţie care, împre­u­nă cu Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie (PA), a făcut per­che­zi­ţii şi a reţi­nut 23 de per­soa­ne impli­ca­te în fra­u­da­rea lici­ta­ţi­i­lor la sfârşit de 2016. Dire­cţia con­du­să de Car­la­şuc a fost cea care s-a ocu­pat de inter­cep­tă­ri­le tele­fo­ni­ce, făcu­te publi­ce ulte­ri­or. „Tulei­bi­ci” SRL este fon­da­tă de Iri­na Radu, sora lui Igor Car­la­şuc.

În ianu­a­rie 2006, com­pa­nia îşi schim­bă adre­sa, tre­când din Şiră­u­ţi, loca­li­ta­tea în care a copi­lă­rit anga­ja­tul CNA, la Mali­na Mică din Chi­şi­nău, aco­lo unde, la un moment dat, îşi schim­bă viza de reşe­dinţă şi Iri­na Radu, fon­da­toa­rea fir­mei. Modi­fi­că­ri­le de adre­să ale „Tulei­bi­ci” SRL au fost efec­tu­a­te, prin pro­cu­ră, de Mar­ga­re­ta Car­la­şuc. În ianu­a­rie 2008, se schim­bă şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei, Mar­ga­re­ta Car­la­şuc fiind înlo­cu­i­tă cu Ale­xan­dru Cra­so­vs­chi, care atun­ci avea 21 de ani. Cra­so­vs­chi este şi astăzi admi­nis­tra­tor, fiind anga­jat şi la Ban­ca Naţio­na­lă a Mol­do­vei (BNM), de unde, în 2013, a bene­fi­ci­at de un cre­dit pre­fe­renţi­al, cu o dobân­dă de doar 0,5%, în sumă de 238 mii de lei.

Numărul şefului de direcţie a CNA, pe site-uri de anunţuri

Deşi în 2008 Mar­ga­re­ta Car­la­şuc a cedat con­du­ce­rea fir­mei, fami­lia şefu­lui de dire­cţie a CNA a con­ti­nu­at să o ges­tio­ne­ze. Fir­ma a rămas în pro­pri­e­ta­tea Iri­nei Radu, sora lui Igor Car­la­şuc, cel care s-a ocu­pat în ulti­mii ani de recru­ta­rea de per­so­nal pen­tru acest SRL. Or, în ianu­a­rie 2016, date­le sale de con­tact figu­rau într-un anu­nţ pos­tat pe un site spe­cia­li­zat prin care se cău­ta cine­va „inte­li­gent, cura­jos şi insis­tent” pen­tru a deve­ni direc­tor adjunct al fir­mei SRL „Tulei­bi­ci”.

Ace­la­şi număr de tele­fon din anu­nţ apa­re şi în iulie 2015, pe wikileaks.com, care a publi­cat mai mul­te con­vor­bi­ri prin e-mail ale lui Igor Car­la­şuc cu Mas­si­mi­li­a­no Luppi, repre­zen­tan­tul com­pa­niei ita­li­ene Hac­king Team. Cei doi dis­cu­tau con­di­ţi­i­le unei cola­bo­ră­ri, repre­zen­tan­tul CNA interesându-se des­pre posi­bi­li­ta­tea achi­zi­ţio­nă­rii a 6 sis­te­me ce ar per­mi­te moni­to­ri­za­rea a 6 dis­po­zi­ti­ve con­co­mi­tent. Car­la­şuc se pre­zen­ta ca fiind şef de dire­cţie a CNA, iar în date­le de con­tact de la fina­lul mesa­je­lor indi­ca şi numă­rul său de tele­fon mobil.

De ace­la­şi număr de tele­fon a făcut uz uti­li­za­to­rul „Igor” nu doar în anu­nţul pri­vind anga­ja­rea unui direc­tor adjunct la SRL „Tulei­bi­ci”, ci şi în mai mul­te anu­nţu­ri publi­ce de pe site-uri spe­cia­li­za­te. De exem­plu, în 2015-2016, numă­rul de con­tact era folo­sit pen­tru vân­za­rea unui teren la Lip­ca­ni, pen­tru vân­za­rea, cu 50 mii de euro, a unei locu­inţe (casă de 45 m.p.) tot la Mali­na Mică, imo­bil ce a apa­rţi­nut părinţi­lor lui Igor Car­la­şuc, dar şi pen­tru vân­za­rea unui auto­mo­bil Mit­su­bishi Galant, bun mobil ce se regă­seş­te şi în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te a anga­ja­tu­lui CNA pen­tru anul 2015.

Blocul cu patru etaje şi alte legături ale familiei cu firma de la licitaţii

Adre­sa juri­di­că a „Tulei­bi­ci” SRL demon­strea­ză, la fel, legă­tu­ri­le agen­tu­lui eco­no­mic care a obţi­nut, doar în ulti­me­le trei luni, pes­te un mili­on de lei din con­trac­te cu insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui, cu fami­lia şefu­lui de dire­cţie a CNA. Imo­bi­lul din str. Mali­na Mică apa­rţi­ne, la fel, soţi­lor Igor şi Mar­ga­re­ta Car­la­şuc. Aceş­tia au intrat în pose­sia bunu­lui repa­rat în 2001-2008, ulte­ri­or demo­lând case­le de pe acel teren pen­tru ridi­ca­rea unui bloc cu 4 eta­je (!), care astăzi e aproa­pe fina­li­zat. Con­form infor­ma­ţi­i­lor publi­ce, soţii Car­la­şuc au obţi­nut auto­ri­za­ţie pen­tru con­stru­cţia unei case de locu­it(!), nu a unui bloc, în anul 2012.

Blo­cul ridi­cat pe tere­nul fami­li­ei Car­la­șuc, aco­lo unde și locu­ieș­te fami­lia anga­ja­tu­lui CNA. La aceas­tă adre­să este înre­gis­tra­tă și fir­ma „Tulei­bi­ci” SRL, care a obți­nut con­trac­te în valoa­re cu 1,2 mili­oa­ne de lei doar în 2017, apro­vi­zionând cu pro­du­se ali­men­ta­re mai mul­te insti­tu­ții publi­ce din țară, inclu­siv gră­di­ni­țe din Chi­și­nău.

Tot la aceas­tă adre­să este înre­gis­tra­tă şi fir­ma „Asis­tenţă Psi­ho­lo­gi­că” SRL, fon­da­tă de Mar­ga­re­ta Car­la­şuc şi Lud­mi­la Manoli-Silosiev. SRL-ul ges­tio­nea­ză „Cli­ni­ca Psi­ho­lo­gi­că” şi un site cu o denu­mi­re simi­la­ră, care ofe­ră con­sul­tanţă psi­ho­lo­gi­că şi orga­ni­zea­ză diver­se cur­su­ri de „team­bu­il­ding”, „coa­chi­ng” sau „dezvol­ta­re per­so­na­lă”. Site-ul www.clinicapsihologica.md a fost înre­gis­trat de Mar­ga­re­ta Car­la­şuc în 2014, fiind folo­si­tă adre­sa de e-mail a „Tulei­bi­ci” SRL. Fir­ma nu se regă­seș­te și nu s-a regă­sit în ulti­mii ani în decla­ra­ția de ave­re sau inte­re­se a lui Igor Car­la­șuc.

(Vedeți aici declarația cu privire la venituri și proprietate pentru anul 2015 a șeful de direcție de la CNA)

La înre­gis­tra­rea, în 2014, a site-ul fir­mei deți­nu­tă de Mar­ga­re­ta Car­la­șuc s-a uti­li­zat adre­sa de ema­il cu nume­le com­pa­niei „Tulei­bi­ci” SRL.

Administratorul firmei: „Eu vă asigur că noi nu o să mai intrăm în licitaţii”

Ale­xan­dru Cra­so­vs­chi

Ale­xan­dru Cra­so­vs­chi, admi­nis­tra­to­rul „Tulei­bi­ci” SRL, tot el, anga­jat la BNM, susţi­ne că şeful de Dire­cţie de la CNA nu ar fi influ­enţat câş­ti­ga­rea lici­ta­ţi­i­lor. „Nu are nicio tan­genţă. A fost o încer­ca­re. De fapt, noi lucrăm în mare par­te cu hote­lu­ri, res­ta­u­ran­te, can­ti­ne… Par­ti­ci­pa­rea la lici­ta­ţii a fost o încer­ca­re de a vedea cum se lucrea­ză, de fapt. Puteţi con­tac­ta auto­ri­tă­ţi­le care ne-au dat con­trac­te, că a fost şi o lup­tă… Chiar recent, noi am luat gră­di­ni­ţe­le de la Bota­ni­ca. A fost o lup­tă, unii agenţi eco­no­mi­ci au zis că noi avem preţu­ri prea mici, că nu avem expe­rienţă… Am demon­strat că avem expe­rienţă, pen­tru că avem agenţi eco­no­mi­ci, hote­lu­ri, res­ta­u­ran­te, cu care lucrăm de vreo 3 ani. Strict pe asta sun­tem spe­cia­li­za­ţi. Dar, din expe­rienţa mea de acum, vă asi­gur că nu o să mai intrăm în lici­ta­ţii. Credeţi-mă, e foar­te neplă­cut cu ei să lucre­zi. Au fost cazu­ri când fir­ma noas­tră a fost des­ca­li­fi­ca­tă fără motiv. Sunt şi une­le insti­tu­ţii în care s-au făcut une­le ches­tii, că după asta, noi am zis că nu ştim dacă mai meri­tă. Cel mai mare con­tract e cu cei de la DETS Bota­ni­ca. Au fost dis­cu­ţii vreo 3 săp­tămâ­ni şi mul­te pro­ble­me. Dar, nu am mai vrut să cedăm, nu ar fi fost fru­mos din punc­tul nos­tru de vede­re. Fir­ma e fon­da­tă de sora dlui de la CNA, dar el nu are nicio tan­genţă”, zice Cra­so­vs­chi.

Între­bat de ce, totu­şi, fir­ma a par­ti­ci­pat la lici­ta­ţi­i­le pen­tru pro­du­se­le ali­men­ta­re dis­tri­bu­i­te în gră­di­ni­ţe, ţinând cont de fap­tul că, în momen­tul în care s-ar fi aflat de rela­ţi­i­le ei cu şeful de dire­cţie de la CNA, ar fi urmat un şir de dis­cu­ţii, Cra­so­vs­chi ne-a zis că „nime­ni nu a şti­ut”, după care, dis­cu­ţia s-a între­rupt, iar Ale­xan­dru nu a răs­puns la urmă­to­rul apel.

Şeful de la CNA: „Am folosit anunţul pentru a identifica persoane pentru serviciu la CNA”

Igor Car­la­șuc (în ima­gi­ne înde­păr­ta­tă, „mar­cat” cu săge­a­tă roșie) la un eve­ni­ment public, par­ti­ci­pant din par­tea CNA

Şi Igor Car­la­şuc susţi­ne că lici­ta­ţi­i­le din ulti­me­le luni, câş­ti­ga­te de fir­ma suro­rii sale, nu i s-ar dato­ra. „Nu am influ­enţat câş­ti­ga­rea lici­ta­ţi­i­lor. Nu cunosc cu ce se ocu­pă între­prin­de­rea. Ştiu doar în linii gene­ra­le că fir­ma livra pro­du­se la res­ta­u­ran­te, săli de nunţi… Adre­sa juri­di­că a fir­mei s-a ofe­rit a fi la noi pen­tru că soţia a fost admi­nis­tra­toa­re, ea cu sora mea încer­când, atun­ci când se afla în con­ce­diu de mater­ni­ta­te, să facă ceva. Ceva însă nu a mers, iar ulte­ri­or, direc­tor a fost numit Ale­xan­dru, care a pre­lu­at ges­tio­na­rea fir­mei. De fapt, el se ocu­pă de tot, doar că nu s-au dus la capăt for­ma­li­tă­ţi­le lega­te de CÎS şi notar. Ale­xan­dru ges­tio­nea­ză, fiind şi pro­pri­e­tar. Nu sun­tem rude, dar pri­mesc plă­ce­re de la comu­ni­ca­rea cu el. Ne vedem de 1-2 ori pe lună”, susţi­ne şeful de dire­cţie a CNA, într-o decla­ra­ţie ofe­ri­tă pen­tru ZdG la sedi­ul insti­tu­ţi­ei pe care o repre­zin­tă. ZdG însă a aflat că Igor Car­la­șuc și Ale­xan­dru Cra­so­vs­chi, deși nu sunt rude, au o rela­ție mai mult decât apro­pi­a­tă, șeful de direc­ție de la CNA fiind nașul de cunu­nie al admi­nis­tra­to­ru­lui fir­mei.

L-am mai între­bat cum expli­că fap­tul că, în 2015-2016, numă­rul său de tele­fon figu­ra într-un anu­nţ pos­tat în nume­le fir­mei pen­tru recru­ta­rea unui direc­tor adjunct. După un timp de ezi­ta­re, Car­la­şuc a pre­ci­zat că „pro­ba­bil am folo­sit anu­nţul pen­tru a iden­ti­fi­ca per­soa­ne pen­tru ser­vi­ciu(!), anga­ja­rea la „Tulei­bi­ci” SRL fiind un pre­text. După ce pri­meam cv-uri, veri­fi­cam dacă acea per­soa­nă ne poa­te aju­ta în ser­vi­ciu, pen­tru a afla de la el situ­a­ţia des­pre coru­pţia din dome­ni­ul eco­no­mi­ei şi afa­ce­ri. Am pri­mit cv-uri, dar am înţe­les că meto­da de recru­ta­re e nepo­tri­vi­tă. Cu toa­tă sti­ma şi res­pec­tul pen­tru cei care au depus cv-ul, nu am găsit oame­nii potri­vi­ţi. Acel mesaj a fost intenţio­nat pla­sat pe site”, susţi­ne şeful de dire­cţie a CNA. Între­bat des­pre blo­cul ridi­cat pe tere­nul său, aces­ta a menţio­nat ini­ţi­al că-i apa­rţi­ne, iar ulte­ri­or a spus că „fami­lia mea a venit cu tere­nul, iar inves­ti­to­rul a demo­lat case­le care erau aco­lo şi a con­stru­it. Nouă ne-a reve­nit un etaj din bloc, aco­lo unde locu­im. Imo­bi­lul nou nu este încă înre­gis­trat la Cadas­tru pen­tru că nu este fina­li­zat”, a punc­tat Car­la­şuc.

O contestaţie la cea mai importantă licitaţie câştigată de firma „cu relaţii” la CNA

Ele­na Voro­t­ne­ac, pur­tă­toa­rea de cuvânt a Dire­cţi­ei Gene­ra­le Edu­ca­ţie, Tine­ret şi Sport (DGETS), după ce a dis­cu­tat cu Vale­rii Tabu­r­cea­nu, şeful inte­ri­mar al DETS Bota­ni­ca, aco­lo unde „Tulei­bi­ci” SRL a câş­ti­gat, în apri­lie, curent, cel mai bănos con­tract, în sumă de 520,66 mii de lei, ne-a comu­ni­cat că „lici­ta­ţia a fost orga­ni­za­tă la Pri­mă­ria Chi­şi­nău, sub vizo­rul came­re­lor de luat vede­ri. A fost o sin­gu­ră con­tes­ta­ţie, pe pro­ce­du­ra de lici­ta­re, depu­să doar la Dire­cţia de sec­tor de „Pro­da­gro­tra­de” SRL. Nime­ni nu a venit cu o plân­ge­re la DGETS”, a punc­tat ea, menţionând că, până acum, fir­ma şi-ar fi ono­rat la timp obli­ga­ţi­i­le con­trac­tu­a­le, inclu­siv în peri­oa­da nin­so­ri­lor abu­n­den­te din Capi­ta­lă.

Vic­tor Cea­pă, admi­nis­tra­to­rul com­pa­niei care a con­tes­tat lici­ta­ţia, ne-a decla­rat că plân­ge­rea a vizat fap­tul că în cerinţe­le lici­ta­ţi­ei se menţio­na că fir­me­le tre­bu­ie să aibă o expe­rienţă de 3 ani în „acti­vi­tă­ţi simi­la­re”, iar „Tulei­bi­ci” SRL nu o avea. „Am pri­mit un răs­puns deta­li­at pre­cum că fir­ma ar fi avut, totu­şi, expe­rienţă. Ei însă au câş­ti­gat pen­tru că au pro­pus un preţ mic, cel mai mic, prac­tic de două ori mai mic decât noi. Nu mi s-a cre­at impre­sia că ar fi fost favo­ri­za­ţi”, pre­ci­zea­ză Cea­pă.

UPDATE: Centrul Național Anticorupție anunță că l-a suspendat din funcție pe șeful de direcție vizat în investigația ZdG și a demarat o anchetă internă. Citiți AICI reacția CNA

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *