Casa de lux ascunsă a noii şefe de la Educaţie

Lilia Pogo­lşa, noua vice­mi­nis­tră a Edu­ca­ţi­ei locu­ieş­te într-un imo­bil de lux din sect. Buiu­ca­ni al capi­ta­lei pe care-l ascun­de însă în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, aco­lo unde nu a tre­cut nici fir­ma fon­da­tă de soţul său. Imo­bi­lul fami­li­ei Pogo­lşa este înre­gis­trat pe nume­le mamei sale, în vâr­stă de 77 de ani, donat de fii­ca sa, actu­a­la şefă de la Edu­ca­ţie la 3 ani după ce a fost dat în exploa­ta­re. Ini­țial, Lilia Pogo­lşa a evi­tat să dis­cu­te cu noi la acest subiect, pre­ci­zând prin inter­me­di­ul asis­ten­tei că este ocu­pa­tă, dar şi că va depu­ne o altă decla­ra­ţie cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te „în ter­me­nul sta­bi­lit de legi­sla­ţie”. Ulte­ri­or, în urma unei con­vor­bi­ri la tele­fo­nul său mobil, șefa de la Edu­ca­ție a pre­ci­zat că imo­bi­lul ar fi al părin­ți­lor, iar ea l-a pri­mit drept moș­te­ni­re. Ea însă a refu­zat să dis­cu­te în deta­lii subiec­tul, pre­ci­zând că, în viziu­nea sa, ar tre­bui  „să avem o pre­să care să se axeze pe pozi­ti­vism…”. 

Lilia Pogol­șa

Decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te ale Lili­ei Pogo­lşa (Pogo­li­şa, în acte­le de la Cadas­tru), noua şefă a Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei (ME), ara­tă mai mult decât modest. Ea a fost numi­tă de pre­mi­e­rul Pavel Filip în fun­cţia de vice­mi­nis­tră, după demi­sia Cori­nei Fusu, pen­tru a ges­tio­na insti­tu­ţia până la refor­ma­rea Guver­nu­lui. Înce­pând cu anul 2012 şi până în 2015, Pogo­lşa nu a indi­cat în decla­ra­ţii nicio locu­inţă, nicio fir­mă şi doar un sin­gur auto­mo­bil, o Maz­da, în decla­ra­ţia pen­tru anul 2012. Auto­mo­bi­lul fabri­cat şi cum­pă­rat de ea în 2007 a dis­pă­rut însă din decla­ra­ţi­i­le de ave­re ulte­ri­oa­re ale proas­pe­tei şefe de la Edu­ca­ţie. În ulti­ma sa decla­ra­ţie făcu­tă publi­că, cea pen­tru anul 2015, Pogo­lşa nu a făcut refe­ri­re nici la veni­tu­ri­le soţu­lui, ea indi­când că a înca­sat acum doi ani, un sala­riu de 163 de mii de lei, alţi 46 de mii din acti­vi­ta­te didac­ti­că, iar 52 de mii, din acti­vi­ta­te de cer­ce­ta­re.

Casă cu două niveluri înscrisă pe numele mamei de 77 de ani

Lilia Pogo­lşa nu indi­că în decla­ra­ţi­i­le sale de ave­re casa de lux în care ZdG a con­sta­tat că fun­cţio­na­ra locu­ieş­te de pes­te un dece­niu. Imo­bi­lul din sec­to­rul Buiu­ca­ni al capi­ta­lei apa­rţi­ne, în acte, mamei şefei de la Edu­ca­ţie, Eca­te­ri­na Botea, care va împli­ni în curând 77 de ani. Soţii Valen­tin şi Lilia Pogo­lşa au cum­pă­rat două bunu­ri imo­bi­le pe aceas­tă adre­să încă în 1996, iar după ce le-au demo­lat, au ridi­cat un nou imo­bil, care a fost fina­li­zat, printr-un pro­ces ver­bal de rece­pţie fina­lă, în iunie 2002, peri­oa­dă în care Lilia Pogo­lşa era numi­tă în fun­cţia de vice­mi­nis­tră a Edu­ca­ţi­ei pen­tru pri­ma dată. În 2005, casa a fost dona­tă de Valen­tin şi Lilia Pogo­lşa mamei sale, care avea pe atun­ci 65 de ani. Tere­nul pe care se îna­lţă imo­bi­lul apa­rţi­ne azi, con­form date­lor de la Cadas­tru, Pri­mă­ri­ei mun. Chi­şi­nău, el nefi­ind încă pri­va­ti­zat. Casa are două nive­lu­ri, fiind pro­te­ja­tă de o agenţie de pază pri­va­tă. Atun­ci când am fost la faţa locu­lui, în cur­te se putea obser­va şi un auto­mo­bil.

Fami­lia Pogo­lşa, pe lân­gă imo­bi­lul în care locu­ieş­te, este şi pro­pri­e­ta­ra unui apar­ta­ment ampla­sat în sect. Râş­ca­ni, cu o supra­fa­ţă de 50 m.p. Bunul a apa­rţi­nut soţi­lor Pogo­lşa până în mar­tie 2005, fiind donat şi înscris ulte­ri­or pe nume­le fii­cei lor, Cris­ti­na, care, con­form infor­ma­ţi­i­lor pos­ta­te de ea pe reţe­le de soci­a­li­za­re, locu­ieş­te pes­te hota­re­le R. Mol­do­va. Vla­di­mir Botea, tatăl vice­mi­nis­trei Edu­ca­ţi­ei, deţi­ne o cotă par­te dintr-un imo­bil la sol, ampla­sat tot în sect. Buiu­ca­ni din Chi­şi­nău, care se vin­de astăzi prin inter­me­di­ul unei agenţii imo­bi­li­a­re cu preţul de 70 de mii de euro.

Firma nedeclarată a soţului şi procesul mamei şi fiicei

Valen­tin Pogo­lşa

În decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, Lilia Pogo­lşa nu a făcut nici­o­da­tă refe­ri­re nici la o fir­mă la care soţul său, Valen­tin este fon­da­tor. Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat ara­tă că Valen­tin Pogo­lşa este unul din fon­da­to­rii fir­mei „Even­com VL” SRL, spe­cia­li­za­tă în come­rţ. Soţul vice­mi­nis­trei deţi­ne 50% din capi­ta­lul soci­al al SRL-ului, care, con­form date­lor publi­ce, este activ, pe el fiind însă apli­ca­tă o inter­di­cţie în anul 2015. SRL-ul însă nu se regă­seş­te în decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale Lili­ei Pogo­lşa, aşa cum pre­ve­de legi­sla­ţia. Şi mama vice­mi­nis­trei este, împre­u­nă cu soţul ei, fon­da­toa­re la fir­ma „Gus­tin” SRL cu acti­vi­tă­ţi decla­ra­te în come­rţ.

O hotă­râre a Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie (CSJ) ara­tă că Cris­ti­na Pogo­lşa, fii­ca vice­mi­nis­trei Edu­ca­ţi­ei a uti­li­zat şi ea, cel puţin un bun care era înre­gis­trat pe nume­le Eca­te­ri­nei Botea, mama vice­mi­nis­trei. În august 2013, Eca­te­ri­na Botea şi Cris­ti­na Pogo­lşa, prin inter­me­di­ul avo­ca­tu­lui Aure­liu Scorţes­cu au depus cere­re de che­ma­re în jude­ca­tă împo­tri­va Con­si­li­li­u­lui Muni­ci­pal Chi­şi­nău, Pri­mă­ri­ei mun. Chi­şi­nău şi SA „Mol­d­te­le­com” pri­vind repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al şi moral. Ulte­ri­or, prin cere­re de con­cre­ti­za­re, în pro­ces au fost atra­se şi Dire­cţia gene­ra­lă trans­port public şi căi de comu­ni­ca­ţie, ÎM Regia exploa­ta­re a dru­mu­ri­lor şi podu­ri­lor „Exdru­po” şi inter­ve­nienţi acce­so­rii Inspec­to­ra­tul Gene­ral al Poli­ţi­ei şi Dire­cţia de Poli­ţie mun. Chi­şi­nău.

Lilia şi Cris­ti­na Pogo­lşa

Cele două au soli­ci­tat repa­ra­rea pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al în sumă de 114,1 mii de lei şi alţi 56 de mii drept pre­ju­di­ciu moral şi pen­tru chel­tu­ie­li de jude­ca­tă după ce, la data de 9 iunie 2012, în jurul orei 01.00 Cris­ti­na Pogo­lşa se depla­sa împre­u­nă cu 4 pasa­ge­ri cu auto­mo­bi­lul de model „Nis­san Juke” ce apa­rţi­nea Eca­te­ri­nei Botea, iar la un moment „s-a oprit şi s-a întors la 180 de gra­de, după care au conş­ti­en­ti­zat că acci­den­tul a avut loc din cau­za capa­cu­lui des­chis al fân­tâ­nii ampla­sa­te pe caro­sa­bil”. Instanţe­le de jude­ca­tă, inclu­siv CSJ în 2016 au dat câş­tig de cau­ză fii­cei vice­mi­nis­trei, dis­pu­nând înca­sa­rea de la „Mol­d­te­le­com” a pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al în sumă de 114,1 mii de lei, dar şi a pre­ju­di­ci­u­lui moral în sumă de 3 mii de lei (2 mii pen­tru Eca­te­ri­na Botea şi o mie de lei pen­tru Cris­ti­na Pogo­lşa).

CV-ul oficial al Liliei Pogolşa

Lilia Pogo­lşa a învă­ţat la şcoa­la din satul natal, Oneş­ti, r. Stră­şe­ni, iar ulte­ri­or a absol­vit Teh­ni­cu­mul de eco­no­mie şi pla­ni­fi­ca­re din Ben­der. Între 1978 şi 1981 ea a stu­di­at la Insti­tu­tul Peda­go­gic de Stat „Ion Cre­an­gă”. Stu­di­i­le de doc­to­rat le-a făcut 10 ani mai târ­ziu la Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Sankt-Petersburg, Fede­ra­ţia Rusă. Şi-a înce­put acti­vi­ta­tea în cali­ta­te de pro­fe­soa­ră de isto­rie la Şcoa­la medie Nr. 52 din or. Chi­şi­nău, iar pes­te doi ani devi­ne lec­to­ră uni­ver­si­ta­ră la Insti­tu­tul Peda­go­gic de Stat „Ion Cre­an­gă”. În 2002, având deja titlul de con­fe­renţi­a­ră uni­ver­si­ta­ră şi de doc­tor în şti­inţe isto­ri­ce, Pogo­lşa este insta­la­tă în fun­cţia de vice­mi­nis­tră a Edu­ca­ţi­ei, peri­oa­dă în care insti­tu­ţia era con­du­să de Ghe­or­ghe Sima, iar Guver­nul – de Vasi­le Tar­lev.

A rezis­tat în aceas­tă fun­cţie doar până în 2003, an în care a reve­nit la Cate­dra Etno­lo­gie şi Isto­ria Cul­tu­rii a Uni­ver­si­tă­ţii Peda­go­gi­ce de Stat „Ion Cre­an­gă”. În 2008, Lilia Pogo­lşa revi­ne într-o fun­cţie de con­du­ce­re din cadrul unei insti­tu­ţii sub­or­do­na­te ME, fiind numi­tă direc­toa­re a Insti­tu­tu­lui de Şti­inţe ale Edu­ca­ţi­ei (IŞE), o insti­tu­ţie publi­că, care ges­tio­nea­ză for­ma­rea pro­fe­sio­na­lă a cadre­lor didac­ti­ce din R. Mol­do­va. Con­form pagi­nii elec­tro­ni­ce a Par­ti­du­lui Demo­crat, Pogol­șa este mem­bră a Con­si­li­u­lui Națio­nal Poli­tic a for­ma­țiu­nii con­du­se de Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc.

Fostele şefe de la Educaţie au acuzat-o de abuz şi antiromânism

Maia San­du, fos­ta minis­tră a Edu­ca­ţi­ei a acuzat-o pe Lilia Pogo­lşa de abu­zu­ri comi­se de aceas­ta în peri­oa­da în care aceas­ta con­du­cea IŞE. „Cât am fost minis­tru am încer­cat să o demit din fun­cţie pen­tru incom­pe­tenţă şi abuz. Dar pen­tru că legi­sla­ţia mun­cii este defi­cien­tă, iar oame­ni­lor care lucrau cu ea le-a fost fri­că să con­fir­me în instanţe abu­zu­ri­le, a tre­bu­it să-i pre­lun­gim con­trac­tul”, pre­ci­za San­du pe o reţea de soci­a­li­za­re.

Fos­ta sa adjunc­tă, Lili­a­na Nicolaescu-Onofrei a fost şi mai dură pre­ci­zând că „dum­nea­ei, împre­u­nă cu alţi cole­gi din minis­ter…, a insis­tat să rupem cope­rţi­le de pe 2000 de exem­pla­re ale unui mate­ri­al didac­tic finanţat de OSCE, doar pen­tru fap­tul că pe el scria „lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă” ,nu mol­do­ve­neas­că, deci, nu cores­pun­dea Con­sti­tu­ţi­ei, chiar dacă dis­ci­pli­na din cur­ri­cu­lu­mul şco­lar se numea deja corect. La obser­va­ţia unui coleg de la minis­ter des­pre fap­tul că „lim­ba şi lite­ra­tu­ra româ­nă” este denu­mi­rea dis­ci­pli­nei şco­la­re, sti­pu­la­te în cur­ri­cu­lum, dna a zis: „Înseam­nă că tre­bu­ie să schim­băm cur­ri­cu­lu­mul.” Dar bănu­iesc că acest moment nu este indi­cat in CV-ul său”, a comen­tat Lili­a­na Nicolaescu-Onofrei pe pagi­na sa de pe o reţea de soci­a­li­za­re numi­rea Lili­ei Pogo­lşa în fun­cţia de vice­mi­nis­tră.

Pogolșa: „Este casa părinților”

Lilia Pogol­șa

Am încer­cat, pe tot par­cur­sul zilei de mier­cu­ri, să dis­cu­tăm cu Lilia Pogol­șa prin inter­me­di­ul anti­ca­me­rei de la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei, însă fără suc­ces. Din anti­ca­me­ră ni s-a trans­mis mereu că este ocu­pa­tă. La scurt timp, aceas­ta și-a expri­mat refu­zul de a dis­cu­ta, prin inter­me­di­ul asis­ten­tei. „Doam­na nu are timp să se întâl­neas­că și nici să vor­beas­că cu dum­ne­a­voas­tră, nici măcar la tele­fon. Are foar­te mult de lucru. În ter­me­nul sta­bi­lit de lege va depu­ne o nouă decla­ra­ție pe site-ul agen­ți­ei”, ne-a trans­mis asis­ten­ta.

Ulte­ri­or însă, am dis­cu­tat cu Lilia Pogol­șa la tele­fo­nul său mobil. „Este casa părin­ți­lor mei, care mi-a rămas moș­ter­ni­re”, ne-a zis vice­mi­nis­tra, după care a evi­tat să deta­li­eze subiec­tul.

„Sti­ma­te dle…, eu am venit la Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei să lucrez, nu să bâr­fesc, nu să găsesc lucru­ri care să deni­gre­ze. În gene­ral, îmi doresc foar­te mult ca sta­tu­tul cadru­lui didac­tic, al peda­go­gu­lui, să fie inter­pre­tat la jus­ta valoa­re, iar în mass-media să avem cât mai mul­te nou­tă­ți prin care să ridi­căm acest sta­tut al peda­go­gu­lui. Nu tre­bu­ie de fie­ca­re dată să venim cu infor­ma­ție nega­ti­vă…, pen­tru că noi avem foar­te mul­te lucru­ri fru­moa­se. Mi-aș dori ca în mass-media să fie aces­te lucru­ri fru­moa­se, pen­tru că dvs sun­te­ți cei care for­ma­ți tână­ra gene­ra­ție și men­ta­li­ta­tea. Așa cum le ofe­ri­ți infor­ma­ția des­pre cei care acti­vea­ză în sis­tem, des­pre cei care-l con­duc, așa și ei au încre­de­re. De asta eu cred că meni­rea și rolul dvs e de a găsi tot ce este bun. De ce nu vă uita­ți în CV-ul meu să găsi­ți ce este bun. Că am lucrat toa­tă via­ța în edu­ca­ție, că sunt doc­tor habi­li­tat. Lucru­ri­le de care vă inte­re­sa­ți pen­tru mine nu repre­zin­tă inte­res. Sunt orga­ne com­pe­ten­te care veri­fi­că lucu­ri­le astea. Cred că tre­bu­ie să avem o pre­să care să se axeze pe pozi­ti­vism…”, ne-a trans­mis Lilia Pogol­șa.

Aceas­ta nu a vrut să comen­te­ze nici decla­ra­ți­i­le fos­te­lor șefe de la Edu­ca­ție în adre­sa ei. „Eu nu comen­tez decla­ra­ți­i­le alto­ra. Am venit să lucrez și să fac lucru­ri fru­moa­se împre­u­nă cu echi­pa. Vreau foar­te mult ca dvs să deve­ni­ți adep­ții noș­tri, să ne sus­ți­ne­ți și să reflec­ta­ți ace­le eve­ni­men­te fru­moa­se. Vine BAC-ul, tre­bu­ie să vedem care sunt rezul­ta­te­le și cu ce putem să con­tri­bu­im ca acești copii fru­mo­și și deș­tep­ți și foar­te lumi­noși la suflet să-și con­ti­nue tra­se­ul…. să vedem ce le putem ofe­ri la învă­țămân­tul supe­ri­or”.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

7 comentarii

 1. Traian Harașosfetiuc

  În vii­to­rul apro­pi­at se așteap­tă schim­bă­ri mari la guver­na­re! Con­fom
  apre­ci­e­ri­lor des­tul de cre­di­bi­le de la Tri­bu­na: “Pavel Filip – pri­mar
  al capi­ta­lei, Vlad Pla­ho­t­niuc – prim-ministru, Ilan Șor – guver­na­tor
  al Băn­cii Națio­na­le, Vic­tor Gai­ciuc – minis­tru al apă­ră­rii”.
  Să ne auzim de bine, dacă mai este loc de așa ceva cu guver­na­rea mafi­o­tă!

 2. Le Justicier

  Da ce mocu­șoa­ră mul­țu­mi­tă de sine are! Cu așa moa­că n-ar trbui să-i fie ruși­ne
  nici unde­va prin Ita­lia!

 3. Academic

  Sus­țin ide­ea Redac­ți­ei de a publi­ca ase­me­nea foto­gra­fii. Ele ne spun foar­te mul­te
  des­pre soci­e­ta­tea înge­nun­chia­tă de guver­na­rea mafi­o­tă! Vor rămâ­ne pen­tru pos­te­ri­ta­te!

 4. Academic

  Cetă­țea­na Lilia Pogol­șa repre­zin­tă indi­vi­dul tipic al soci­e­tă­ții mafi­o­te pe care o
  con­stru­eș­te stă­pâ­nul Pla­ho­t­niuc. Numai nu-i clar de unde o să le dea așa case la toți!
  Cât des­pre anti­ro­mâ­nis­mul dnei vice minis­tru, de la așa ori­gi­ni “negus­to­rești” la
  alt­ce­va nici nu ne puteam aștep­ta!

 5. Lilia

  Prin­ci­pa­lul ca are frun­za­ri la poar­ta, o “cres­ti­na” ade­va­ra­ta!

 6. Blogherul_cu_bani

  Da cei asta oame­ni buni? Cei cu cumă­tria asta deșăn­ța­tă și nea­u­to­ri­za­tă de pe
  pagi­na Zia­ru­lui de Gar­dă? Mode­la­to­rul nu-i la ser­vi­ciu? De ce tot felul de
  Jus­ti­ția­ri, Aca­de­mi­ci și alți incul­ți se plim­bă cu lule­le între din­ți pe pagi­ni­le
  voas­tre? Ime­di­at mătu­ra­ții, cen­zu­ra­ții, să nu fie pe la voi nici urmă de moa­ce­le
  lor obraz­ni­ce!

 7. Opinie

  Sti­ma­ti jur­na­lis­ti! Apre­ci­em cand face­ti inves­ti­ga­tii seri­oa­se si face­ti lumi­na asu­pra fap­te­lor de corup­tie, daca au loc cu ade­va­rat. Dar daca numai le pre­su­pu­ne­ti, atun­ci aceas­ta miroa­se urat. In tot arti­co­lul aces­ta am vazut mai mult nis­te insi­nu­a­ri adu­se dnei Pogol­sa. Si apoi ce au parin­tii dnei Pogol­sa, ei ce trbe­bue sa faca, ca au toc­mai 77ani? Ce inca­la­ca­re a savar­sit fii­ca dnei Pogol­sa? Ca a incer­cat sa se ape­re? Dar daca voti ati fi nime­rit in acel acci­dent, cum ati fi pro­ce­dat?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *