Interviu: „Parlamentul. O ruşine naţională”

Interviu cu Maria Ciobanu, deputată PLDM

— Mai ştiţi câţi colegi deputaţi în PLDM aveţi? În ultimele luni, rând pe rând, cei mai mulţi au plecat…

— În fra­cţiu­nea par­la­men­ta­ră sau în gene­ral? În gene­ral, nu am de unde să ştiu, pen­tru că, prac­tic, la toa­te nive­lu­ri­le, şi în con­si­li­i­le loca­le, şi în pri­mă­rii, per­ma­nent, sunt şan­ta­ja­ţi sau le sunt inti­mi­da­te fami­li­i­le. Pe unii din­tre ei am ajuns să-i com­pă­ti­mesc sin­cer, deo­a­re­ce, atun­ci când cui­va îi este în peri­col fami­lia, e greu să spui dacă a pro­ce­dat corect sau nu. E regre­ta­bil ce se întâm­plă. Mie chiar mi-i ruşi­ne, pen­tru că, săp­tămâ­nal, mă întâl­ne­sc cu cetă­ţe­nii şi nu ştiu ce să le spun des­pre halul în care a ajuns Par­la­men­tul. O ruşi­ne naţio­na­lă. În fra­cţiu­nea din Par­la­ment am rămas cin­ci. Dar, şti­ţi ce e inte­re­sant? S-a avut gri­jă ca şi cei care vor veni urmă­to­rii în Par­la­ment, când cine­va renu­nţă, să fie şi ei cum­pă­ra­ţi sau să aibă dosa­re pena­le. Poa­te ei nu au dosa­re, dar se găseş­te ceva. De exem­plu, la o rudă apro­pi­a­tă. Cred că anul 1937 a reve­nit într-o manie­ră şi mai dură.

Data naş­te­rii: 10 mar­tie 1953
Locul naş­te­rii: Satul Gău­re­ni, raio­nul Nis­po­re­ni
Stu­dii:
1972-1977 – Uni­ver­si­ta­tea de Stat „Ion Cre­an­gă”, Chi­şi­nău
Expe­rienţă pro­fe­sio­na­lă:
1977-1979 – satul Gro­zeş­ti, şcoa­la medie, pro­fe­soa­ră
1979-1982 – satul Seli­ş­te, şcoa­la medie, direc­toa­re adjunc­tă pen­tru mun­ca edu­ca­ti­vă
1982-1987 – Nis­po­re­ni, Dire­cţia Gene­ra­lă de Învă­ţământ, Tine­ret şi Sport, inspec­tor şco­lar
1987-1988 – Nis­po­re­ni, Şcoa­la medie nr.1, pro­fe­soa­ră
1988-1991 – Nis­po­re­ni, Gim­na­zi­ul Nis­po­re­ni, direc­toa­re adjunc­tă
1992-1994 – Nis­po­re­ni, Dire­cţia Gene­ra­lă de Învă­ţământ, Tine­ret şi Sport, direc­toa­re gene­ra­lă
1994-2007 – Nis­po­re­ni, Lice­ul Teo­re­tic „Boris Caza­cu”, pro­fe­soa­ră
2007-2010 – Nis­po­re­ni, Dire­cţia Gene­ra­lă de Învă­ţământ, Tine­ret şi Sport, direc­toa­re gene­ra­lă
Acti­vi­ta­te poli­ti­că:
2007 – Mem­bru al Par­ti­du­lui Soci­al Libe­ral
2008 – Mem­bru al Con­si­li­u­lui Orga­ni­za­ţi­ei Teri­to­ri­a­le Nis­po­re­ni a PLDM
2008 – Mem­bru al Con­si­li­u­lui Poli­tic Naţio­nal al PLDM
2010-prezent – Depu­tat în Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­do­va
Dis­tin­cţii:
Emi­nent al învă­ţămân­tu­lui publi­cLim­bi vor­bi­te: româ­na, rusa, fran­ce­za

— Probabil, fiind colegi, aţi vorbit şi cu cei care au plecat. De ce, totuşi, pleacă? Puteţi să ne vorbiţi despre cazuri concrete şi despre motivele invocate?

— Hai­deţi să vă dau un sin­gur exem­plu. Faţă de ulti­mul care a ple­cat, dvs. şti­ţi cine-i, eu am avut o ati­tu­di­ne ome­neas­că. Este tânăr şi chiar simţeam, nu ştiu, poa­te vor­bea în mine pro­fe­soa­ra, simţeam nevo­ia să-l ajut, să-l ajut să se des­cur­ce în anu­mi­te situ­a­ţii de via­ţă, să se com­por­te. Atun­ci când i-a fost vali­dat man­da­tul la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă, el a insis­tat foar­te mult să merg anu­me eu cu el.

— Vorbiţi despre dl Iurie Chiorescu?!

— Da! Atun­ci, să vă spun drept, nu ştiu de ce, poa­te intui­ţia mi-a suge­rat să nu merg la Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă, deşi am avut cu el o rela­ţie chiar foar­te bună, cole­gi­a­lă. Nu am mers şi mă bucur azi că nu am mers, pen­tru că el anu­nţa una – că dacă va accep­ta man­da­tul, va fi doar în echi­pa liberal-democrată – , dar a pro­ce­dat total dife­rit. A venit la şedinţa fra­cţiu­nii după ce a pri­mit man­da­tul, am dis­cu­tat. La un moment dat, îi tele­fo­nea­ză un fost coleg de-al nos­tru. Nici nu vă pot spu­ne cât de tare s-a schim­bat. Ce i-a spus, nu ştiu, dar l-am între­bat cine l-a sunat. Era într-adevăr un fost coleg, corupt, însă daţi-mi voie să nu-i spun nume­le. I-am zis: „Iurie, nu răs­pun­de în aceas­tă peri­oa­dă, cau­tă să nu con­tac­te­zi cu ei”. Mi-a zis că aşa va face şi că acel fost coleg i-a pro­pus să se întâl­neas­că. Mi-a mai zis că nu se va întâl­ni cu el. Ulte­ri­or însă, am aflat că ei s-au întâl­nit şi că ace­la care l-a sunat are o pro­ble­mă de fami­lie, un mem­bru tre­bu­ia jude­cat…, era şi închis. Iată cam aşa ope­rea­ză cei de la guver­na­re. Mie însă mi-e milă de dân­sul. Fireş­te, nu am niciun res­pect faţă de el acum, fiind­că, dacă avea o pro­ble­mă, ori­cum, tre­bu­ia să ne-o spu­nă. Noi am comu­ni­cat zil­nic până în momen­tul în care a ple­cat. El îmi zicea că, ori­cum, dacă este o bubă, ea ples­neş­te şi las-o mai bine să ples­neas­că. Totul însă s-a schim­bat într-o noap­te. Inte­re­sant e că el, cu vreo două zile îna­in­te de a ple­ca din par­tid, îmi tri­mi­te mie un mesaj de la un tro­ll, prin care ace­la îi zice că a înţe­les că el, joi, va face o decla­ra­ţie pre­cum că iese din PLDM şi ade­ră la PDM. Eu l-am între­bat ce i-a răs­puns, iar el mi-a spus că a râs şi că îi este inte­re­sant să-i pro­voa­ce. Joi însă, el a făcut chiar acel anu­nţ. Înseam­nă că totul era pus la cale. Pro­ba­bil l-au înspă­i­mân­tat sau pur şi sim­plu nu a rezis­tat ispi­tei. E inte­re­sant că ante­ri­or, când depu­ta­ta Valen­ti­na Stra­tan a anu­nţat că a fost con­tac­ta­tă pen­tru a ieşi din par­tid şi că i-ar fi fost pro­pu­şi bani, orga­ne­le s-au auto­se­si­zat rapid. Când depu­ta­ta Bod­na­ren­co a spus asta, aşa rea­cţii nu au fost.

— Păi, au chemat-o pe dna Bodnarenco de mai multe ori, dar am înţeles că ea nu s-a dus.

— Nu este corect. Doar i-au tele­fo­nat. De unde să ştie doam­na cine îi tele­fo­nea­ză? Nici eu nu aş fi mers. Şi ştiu că în cazul ei nu a fost o invi­ta­ţie ofi­ci­a­lă. Dar, chiar şi aşa, în cazul dnei Stra­tan, insti­tu­ţi­i­le s-au auto­se­si­zat fără a o che­ma, iar mai mul­te per­soa­ne au fost reţi­nu­te.

— Totuşi, dacă e vorba de corupere şi şantaj, aşa cum spuneţi, de ce nu se găseşte nimeni dintre cei plecaţi care să documenteze aceste tentative şi să le facă publice? Ar câştiga simpatia şi respectul oamenilor.

— Eu cred că sunt niş­te fri­coşi. Şi în gene­ral, aşa e nea­mul nos­tru. Eu ţin mult la nea­mul meu şi sunt conş­ti­en­tă că toa­te nea­mu­ri­le au anu­mi­te meteh­ne de care sufe­ră. Mi-am zis că nici­o­da­tă n-am să-mi hulesc nea­mul, dar am să fac tot ce-mi stă în pute­ri pen­tru ca cei cu care comu­nic eu să poa­tă depă­şi anu­mi­te momen­te. Astăzi însă, o spun cu mare regret, sun­tem niş­te fri­coşi şi niş­te pro­fi­to­ri. Unii nu se gân­desc că via­ţa asta e scur­tă şi că le ser­vesc niş­te mode­le total greşi­te copi­i­lor lor. Cei care au ple­cat, ce mode­le le ser­vesc? Ruşi­nea asta cu care şi-au aco­pe­rit nume­le n-o poţi şter­ge cu bure­te­le. Copi­ii lor vor şti că tata s-a vân­dut. Dar, cunosc şi oame­ni dem­ni. Un model de dem­ni­ta­te este fos­tul preşe­din­te de raion din Cău­şe­ni, dl Cion­to­loi, care pen­tru nimic în lume nu s-ar fi vân­dut. Dl Cob­zac tre­ce printr-o peri­oa­dă extrem de difi­ci­lă, fiindu-i inti­mi­da­tă fami­lia, i se des­chid dosa­re câte vrei, pes­te noap­te. Dar d-lui, cate­goric, nu va ceda, şi cât timp, fizic, va fi în pute­ri­le d-lui, va demon­stra că cei care-i inti­mi­dea­ză fami­lia nu au drep­ta­te. El e gata să mear­gă la dis­cu­ţii publi­ce cu ori­ci­ne. E de groa­ză ce se întâm­plă.

— De dvs. a încercat cineva să se apropie?

— Iată, nu au încer­cat. Poa­te pen­tru că mă cunosc. Poa­te pen­tru că am lucrat în dome­ni­ul edu­ca­ţi­ei, am venit în Par­la­ment la o vâr­stă anu­mi­tă şi, credeţi-mă, asta are mare însem­nă­ta­te. Ai totu­şi expe­rienţa vieţii, ai lăsat ceva în urmă, iar oame­nii te cunosc. Eu şi acum merg şi vor­besc cu oame­nii şi şti­ţi care e satis­fa­cţia mea? Că nu-mi reproşea­ză nime­ni nimic, deşi şi par­ti­dul nos­tru a comis greşe­li. Eu nu am mers nici­o­da­tă cu orez pe la oame­ni. Am fost şefa Dire­cţi­ei Învă­ţământ şi pro­fe­so­rii ar fi putut ape­la la mine pen­tru anu­mi­te fun­cţii, dar nime­ni nu a venit. Deo­a­re­ce, pen­tru mine, con­tea­ză meri­to­cra­ţia, iar impli­ca­rea mea în poli­ti­că a fost deter­mi­na­tă de fap­tul că mă gân­deam că vom putea schim­ba lucru­ri­le. Câte ceva s-a făcut…, chiar şi sem­na­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu Uniu­nea Euro­pea­nă sau regi­mul libe­ra­li­zat de vize. Dar, s-au comis şi greşe­li. Şi şti­ţi de ce? Eu nu caut să dau vina pe cine­va, dar ştiu că în toa­te ali­anţe­le, toa­te coa­li­ţi­i­le for­ma­te din 2009 încoa­ce, unul din punc­te­le prin­ci­pa­le era că un pro­iect de lege nu poa­te fi pro­mo­vat fără accep­tul tutu­ror par­ti­de­lor din ali­anţă. Ce m-a durut întot­dea­u­na e că noi nici­o­da­tă nu am fost în ali­anţă 3 com­po­nen­te. PDM aproa­pe nici­o­da­tă nu a pus con­di­ţii, dar por­ta­vo­ce a aces­tui par­tid a fost PL şi dl Ghim­pu. Dacă nu doreau ceva demo­cra­ţii, se opu­nea dl Ghim­pu. Făceam, incom­pa­ra­bil, mai mul­te lucru­ri, dacă dl Ghim­pu, măcar câteo­da­tă, ar fi fost de acord şi cu noi.

— Văzând ce se întâmplă acum cu PL, credeţi că dl Ghimpu regretă ceva?

— Nu ştiu dacă regre­tă. Ştiu că d-lui este mai mult înspă­i­mân­tat decât să regre­te.

— Dvs. o să vă duceţi mandatul de deputată până la capăt sau veţi renunţa, cum au făcut, de exemplu, dna Palihovici sau dl Roşca?

— Dacă urmă­to­rul pe lis­tă ar fi o per­soa­nă în care să am încre­de­re 100%, aş depu­ne azi man­da­tul, fiind­că eu nu mai văd pen­tru ce m-aş afla în acest Par­la­ment. După şedinţe­le în plen, credeţi-mă, mă îmbol­nă­vesc . Totul e min­ciu­nă, abso­lut totul. Şi să spui ase­me­nea min­ciu­ni cu un aer de seri­o­zi­ta­te… Dar, nu pot renu­nţa, pen­tru că ştiu că urmă­to­rul din lis­ta par­ti­du­lui este deja vân­dut.

— Totuşi, nu excludeţi că aţi putea pleca?

— Nu exclud, dar nici nu aş putea să pun într-o situ­a­ţie difi­ci­lă fra­cţiu­nea, deo­a­re­ce, dacă plec eu, nu mai exis­tă fra­cţiu­ne par­la­men­ta­ră. Asta înseam­nă foar­te mult, pen­tru că aşa, măcar mai spu­nem câte ceva în Par­la­ment, mai batem alar­ma pen­tru cetă­ţe­ni, ca să vadă ce se mai întâm­plă.

— Deputaţii care au plecat spun că ei, de fapt, urmăresc interesul ţării, integrarea europeană… Excludeţi total această variantă?

— E o ruşi­ne să spu­nă că au ple­cat pen­tru inte­re­sul ţării. Chiar o ruşi­ne.

— Totuşi, şi dvs. aţi fost chemată anterior la CNA, după ce aţi vorbit despre cumpărarea unor deputaţi. De ce nu v-aţi dus?

— Nu am mers pen­tru că, ce tre­bu­ia să le spun? Ei vor argu­men­te. E clar însă că nu le-au dat banii în pre­zenţa mea. Dar, de ce nu se auto­se­si­zea­ză? Ţine de com­pe­tenţa lor. Chiar aşa, să ple­ce 14 depu­ta­ţi? Cre­deţi că s-au dus de dra­gul Uniu­nii Euro­pe­ne?

— Credeţi că organele de drept, SIS-ul, CNA-ul, chiar nu au documentat aceste cazuri?

— Ba cred că au făcut asta şi chiar cred că o să vină ziua când vor fi făcu­te publi­ce, dacă nu se va găsi cine­va care să dis­tru­gă pro­be­le. Dar, ori­cum, va avea gri­jă cine­va să le păs­tre­ze.

— Sunteţi originară din Nisporeni, o perioadă chiar aţi activat în şcoala din Grozeşti, satul în care a copilărit Plahotniuc, iar astăzi sunteţi unul din puţinii deputaţi care îndrăznesc să-l critice. De ce?

— Con­stant l-am cri­ti­cat, pen­tru că eu cunosc mul­te lucru­ri, chiar oame­ni din antu­ra­jul lui mi-au poves­tit că el are o pro­ble­mă foar­te seri­oa­să, iar aceas­tă pro­ble­mă ţine mai mult de medi­ci­nă.

— Nu i-aţi fost cumva profesoară?

— Nu, am fost diri­gin­te, cred, în cla­sa fra­te­lui său, Ser­giu. Cunosc foar­te bine fami­lia sa. Nu am niciun cuvânt de rău de spus des­pre fami­lia lui Vlad Pla­ho­t­niuc, mai ales des­pre tatăl său, care era un pro­fe­sor bun de isto­rie şi un coleg bun. Noi eram tine­ri spe­cia­li­ş­ti, iar el avea gri­jă de noi, ne coco­lea şi ne ofe­rea sfa­tu­ri­le cele mai bune. Dar, ce ştiu eu, din spu­se­le foş­ti­lor cole­gi de la Gro­zeş­ti, în peri­oa­da sovi­e­ti­că, ele­vii şi pro­fe­so­rii, două luni de zile pe an, erau la cules stru­gu­ri. Atun­ci, el (Vlad Pla­ho­t­niuc, n.r.) era pri­mul care mer­gea pe deal, dimi­nea­ţa, pe jos, fiind aproa­pe. Toa­te coşu­ri­le care rămâ­neau din ajun le umplea, fiind­că de atun­ci, cred, avea slă­bi­ciu­nea asta pen­tru bani. Am înţe­les că, în fami­lie, tatăl i-a edu­cat în stil spar­tan…, iar el a vrut să demon­stre­ze ceva. Spu­nea ante­ri­or că va ajun­ge preşe­din­te. Asta e legen­da pe care am auzit-o.

— Aţi fost profesoară de limba şi literatura română. Cu ce personaj din operele literare l-aţi compara?

— Cu Moţoc (unul din per­so­na­je­le prin­ci­pa­le ale nuve­lei isto­ri­ce „Ale­xan­dru Lăpu­ş­nea­nul”, de Cos­ta­che Negru­z­zi. Un boier mol­do­vean din seco­lul al XVI-lea, care a rămas în isto­rie drept un mare intri­gant, care i-a tră­dat suc­ce­siv pe mai mulţi domni, cum ar fi Ale­xan­dru Lăpu­ş­nea­nu sau Despot-Vodă. La reve­ni­rea lui Lăpu­ş­nea­nu, în 1564, a fugit în Polo­nia, unde a fost deca­pi­tat, n.r.).

— Vlad Filat, fostul preşedinte al PLDM, a contribuit la ascensiunea lui Plahotniuc, eventual şi prin inacţiune sau prin înţelegerile pe care cei doi le-au avut, cred, până în ultimele clipe de libertate ale lui Filat?

— Eu cred că dl Filat nu a conş­ti­en­ti­zat ce repre­zin­tă acest per­so­naj. Vedeţi ce face el acum cu Rena­to Usa­tîi, care pen­tru mine nu pre­zin­tă niciun inte­res, pen­tru că eu nu fac deo­se­bi­re între el şi preşe­din­te­le soci­a­li­ş­ti­lor, nu al meu, Dodon. Pla­ho­t­niuc a avut posi­bi­li­ta­tea să-l ares­te­ze pe Usa­tîi. Lui însă nu-i tre­bu­ie Usa­tîi închis, ci la Mosco­va, pen­tru că mai are infor­ma­ţii des­pre el. Pla­ho­t­niuc e un jucă­tor şi din asta se hră­neş­te, psi­ho­lo­gic. Încear­că doar să vadă câte ştie Usa­tîi, doar că pre­su­pun că el nu mai ştie. Îmi amin­tesc şi că atun­ci, după ce Pla­ho­t­niuc a fost dat jos din fun­cţia de prim-vicepreşedinte, cre­a­tă spe­cial pen­tru el, cole­gii mei tare s-au bucu­rat. Dar eu le-am zis să nu se bucu­re, pen­tru că el se va răz­bu­na crunt. Şi uite că aşa s-a întâm­plat.

— Revenind la Filat. A greşit, în raport cu Plahotniuc?

— Da, a greşit şi plă­teş­te scump pen­tru asta.

— Unii îl compătimesc, alţii spun că îşi merită soarta. Dvs. ce credeţi?

— Eu am fost la aproa­pe toa­te şedinţe­le de jude­ca­tă, dar ele au fost închi­se. Tot ce am dorit a fost un pro­ces public, dar cum nu a fost aşa, eu nu pot spu­ne nimic, pen­tru că nu am avut posi­bi­li­ta­tea să con­stat dacă e vino­vat sau nu. Cred că, la fel ca ori­ce cetă­ţean al R. Mol­do­va, şi dl Filat a avut drep­tul la un pro­ces public.

— Aş vrea să vă întreb şi despre moartea fostului Dvs. coleg, Ion Butmalai. Ancheta a stabilit că s-ar fi sinucis. Ce motive credeţi că avea să facă asta?

— Regre­ta­tul But­ma­lai deţi­nea mul­te mate­ri­a­le com­pro­mi­ţă­toa­re, puse la dis­po­zi­ţia dum­ne­a­lui de către per­soa­ne de încre­de­re din instu­tu­ţii de stat, pre­cum ar fi SIS, MAI sau CNA. Acest lucru era cunos­cut şi deran­ja rău mai mulţi poli­ti­cie­ni. Cine­va a avut mare „gri­jă” ca el să nu fie îna­in­tat ca şi can­di­dat la fun­cţia de depu­tat din par­tea OT Cahul a PLDM. L-a afec­tat mult acest lucru. Era conş­ti­ent de fap­tul că nu va mai putea fi auzit, cre­zut… Regre­ta enorm că s-a pus punct pe ceea ce îşi pro­pu­se­se: să-i dema­ş­te pe marii coru­pţi. A tre­cut atâ­ta timp de la moar­tea sa, dar eu nu ştiu ce să cred. Părea un băr­bat puter­nic… Pen­tru mine, But­ma­lai şi sui­ci­dul nu pot fi aso­ci­a­te în vre­un fel.

— Este evident, pentru dvs., faptul că Plahotniuc l-a ajutat pe Dodon să fie preşedinte?

— Indis­cu­ta­bil. Chiar atun­ci când a spus că o susţi­ne pe Maia San­du. Doar a vrut s-o com­pro­mi­tă. Ea s-a orien­tat atun­ci bine când a res­pins aju­to­rul. Poa­te răs­pun­sul ei de atun­ci a fost prea pre­ci­pi­tat, pen­tru că în PDM sunt şi per­soa­ne care nu au trea­bă cu Pla­ho­t­niuc, dar n-au înco­tro.

— Apropo, credeţi că dacă Maia Sandu nu ar fi respins categoric ajutorul şi declaraţiile lui Plahotniuc şi PDM, dar ar fi reacţionat mai diplomatic, ar fi avut mai multe şanse să ajungă preşedinte?

— Nu cred. Nu cred, pen­tru că tot hol­din­gul lui Pla­ho­t­niuc a fost pus pe ea. Cetă­ţea­nul doar des­chi­dea tele­vi­zo­rul şi vedea ba că ar adu­ce sirie­ni, ba că ar fi de altă orien­ta­re, iar noi sun­tem o ţară creştin-ortodoxă, iar aces­te aspec­te au influ­enţat deci­siv.

— Aţi vorbit despre greşelile PLDM, partid care a susţinut şi chiar a promis anterior introducerea votului uninominal. Azi, îl critică cu vehemenţă. Unii vă acuză de inconsecvenţă politică. De ce s-a schimbat viziunea partidului?

— Nu este ade­vă­rat. În pri­mul rând, nu este ace­la­şi pro­iect, mai ales că atun­ci era o rea­li­ta­te poli­ti­că, iar acum e alta. Atun­ci erau 3 par­ti­de la guver­na­re, acum e unul sin­gur. Este o dife­renţă? Este clar ca buna ziua de ce pro­mo­vea­ză ei acum cu atâ­ta insis­tenţă acest pro­iect. Imaginaţi-vă că, dacă nu acced în Par­la­ment în urma ale­ge­ri­lor din 2018, prac­tic, merg la închi­soa­re foar­te mulţi. Cine vrea la puş­că­rie?

— Dar cine să-i trimită la închisoare?

— Dacă vine o altă cla­să poli­ti­că, cu sigu­ranţă îi pune la închi­soa­re.

— Păi, politicul şi justiţia ar trebui să fie independente una de alta.

— Eu nu spun că depu­ta­ţii vor face asta. Insti­tu­ţi­i­le sta­tu­lui vor fi depo­li­ti­za­te, iar soar­ta lor va fi pece­tlu­i­tă. Eu nu ştiu dacă voi ajun­ge până atun­ci, dar, credeţi-mă, mai devre­me sau mai târ­ziu, coru­pţii vor sta la închi­soa­re. Pla­ho­t­niuc nu are altă soar­tă. Sau va fugi într-o ţară care nu extră­dea­ză, sau va ajun­ge la închi­soa­re.

— Revenind la votul uninominal/mixt. Puteţi explica cetăţenilor cum avantajează acest sistem PDM-ul?

— Ei îi cred pe toţi cetă­ţe­nii proş­ti. Prin pro­iec­tul soci­a­li­ş­ti­lor, copi­at cu fide­li­ta­te de la demo­cra­ţi, au păcă­lit cetă­ţe­nii. Cum îi avan­ta­jea­ză? Prin cir­cum­scri­pţii. Tre­bu­ie să vedeţi cum se com­por­tă acest par­tid în elec­to­ra­lă. E ceva de groa­ză. Asis­tenţii soci­a­li, mem­bri de par­tid, trag bătrâ­nii de mâne­că să cobo­a­re de pe cup­tor ca să vote­ze. De ce să cum­pe­ri depu­ta­ţii, dacă poţi cum­pă­ra oame­nii? Dacă nu va mer­ge aşa, atun­ci se va mer­ge pe exem­plul din auto­no­mia găgă­u­ză, unde au can­di­dat mulţi inde­pen­denţi, care, după ce au ajuns în Adu­na­rea Popu­la­ră, au ade­rat la PDM. Can­di­da­ţii, for­mal, vor fi inde­pen­denţi, dar deghi­za­ţi în demo­cra­ţi.

Pentru conformitate, Victor Moşneag

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Mare ade­var! Dupa ce a batut pal­ma cu Putin, prin inter­pu­sul sau, Dodon, Pla­ho­t­niuk a cufun­dat RM in auto­ri­ta­rism ca in Evul Mediu intu­ne­cat.. Un ade­var amar! Par­la­men­tul a deve­nit o rusi­ne si o tra­gi­co­me­die natio­na­la. Dna Maria Coba­nu este prin­tre puti­nii depu­ta­ti de valoa­re care nu-si schim­ba ati­tu­di­nea dupa cum bate van­tul. Insa indi­vi­zii de felul rege­lui de diver­siu­ne, intri­gi, cio­ma­ge­a­la Pla­ho­t­niuk, sunt ase­me­nea sta­fi­i­lor cu pri­vi­re buli­ha­ra. O peri­oa­da mai dezs­tru­oa­sa, mai intu­ne­ca­ta decat peri­oa­da nefas­ta in care un Pla­ho­t­niu in vrue si un Dodon in come­die “con­duc” , n-a exis­tat in isto­ria celor 25 de ani de…. Cand se va pro­du­ce minu­nea? Cand un pro­cu­ror va avea cura­jul sa ser­veas­ca cu onoa­re tara si sa faca drep­ta­te ceta­te­ni­lor. Cand? Dar stim ca Judecata-de-Acum e aproa­pe.

 2. Le Justicier

  De ce plea­că depu­ta­ții PLDM? În pri­mul rând în goa­nă după
  bani. Chiar și foar­te vechiul depu­tat, “aca­de­mi­cia­nul”
  sep­tu­a­ge­nar Nico­lae Dabi­ja pen­tru câte­va mii de golo­ga­ni
  “țopă­ia” cu lim­ba scoa­să până la genun­chi în fața între­gii
  țări la hora jupâ­nu­lui Vlad Pla­ho­t­niuc pen­tru votul nomi­nal.
  Desi­gur coor­do­na­to­rul este foar­te talen­tat și stă­pâ­neș­te
  foar­te bine arta șan­ta­ju­lui.

  Com­pa­ra­ția cu Moțoc este dată de o bună cunos­că­toa­re a
  isto­ri­ei lim­bii româ­ne și este foar­te pre­ci­să, dar cu
  păre­re de rău nu sun­tem în evul mediu, iar indi­vi­dul este
  “koro­tâș­că” și la o even­tu­a­lă “deca­pi­ta­re” și-ar ascun­de
  capul cea ce-ar pune une­le pro­ble­me spe­cia­liș­ti­lor.

  Nu putem să nu fim de acord cu Dna Maria Cio­ba­nu, că îl
  cunoaș­te pe tatăl stă­pâ­nu­lui de fac­to al Mol­do­vei, ca om
  de bună cre­din­ță, dar gene­ti­ca este o ști­in­ță foar­te
  com­pli­ca­tă, iar cazul cla­nu­lui Ploho­t­niuc nece­si­tă un
  stu­diu mult mai adânc. Însu­și cuvântul”plohoteniuc” în
  une­le dia­lec­te ale sla­vo­nei vechi înseam­nă “fiul rău­lui
  din umbră”. Stra­nie coin­ci­den­ță cu une­le apu­că­tu­ri ale
  stă­pâ­nu­lui de fac­to al Mol­do­vei!

  Eu i-ași mai da o sin­gu­ră între­ba­re dis­tin­sei Dne Maria Cio­ba­nu.
  “Ce păre­re are Dum­nea­ei des­pre “aca­de­mi­cia­nul” Nico­lae Dabi­ja,
  în mod spe­cial des­pre “țopă­i­tul” “aca­de­mi­cia­nu­lui” sep­tu­a­ge­nar
  la hora votu­lui nomi­nal a pămân­tea­nu­lui Dum­nea­ei jupâ­nul Vlad
  Pla­ho­t­niuc?”

  P.S. Pagi­na cu imter­vi­ul Dnei Maria Cio­ba­nu se vizu­a­li­zea­ză
  trun­chia­tă! Pen­tru ast­fel de “glu­me” tre­bue să vă con­ce­di­ați
  pro­gra­ma­to­rul!

 3. anastasia

  Doam­na Maria Cio­ba­nu, sun­te­ti un exem­plu de ver­ti­ca­li­ta­te, curaj, dem­ni­ta­te. Acest inter­viu ar tre­bui difu­zat cit se poa­te de larg, poa­te sa-r tre­zi din somn cona­tio­na­lii nos­tri: ati­ta indi­fe­ren­ta, ati­ta letar­gie, ati­ta debi­li­zm, lin­gu­si­re, pup­cu­rism…: e gre­tos si trist in acet colt de rai. Drept spuneti,nimeni nu s-a apro­pi­at de dum­ne­a­voas­tra fiin­ca va cunoaste- n-ar avea nici o san­sa de a va coru­pe. Sunt si eu din sfe­ra edu­ca­ti­ei si inte­leg des­pre ce vor­bi­ti. Res­pect mult pen­tru curaj si one­s­ti­ta­te! Urma­resc demult opi­ni­i­i­le d-voastra pe care le impar­ta­sesc pede­plin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *