Arhiva: Ştiri externe

Membru OSCE, omorât în Ucraina

Orga­ni­za­ția pen­tru Secu­ri­ta­te și Coo­pe­ra­re în Euro­pa (OSCE) a anun­țat că unul din­tre mem­brii săi a fost ucis în explo­zia unei mine la tre­ce­rea unei patru­le a Misiu­nii Spe­ci­a­le de…

Ce decizie a luat Curtea Internațională de Justiție a ONU în privința Rusiei referitor la discriminarea în Crimeea

Cur­tea Inter­națio­na­lă de Jus­ti­ție a Orga­ni­za­ți­ei Națiu­ni­lor Uni­te (CIJ ONU) este de acord să intro­du­că măsu­ri împo­tri­va Fede­ra­ți­ei Ruse pen­tru dis­cri­mi­na­rea din Cri­me­ea. Tot­o­da­tă, instan­ța a refu­zat să intro­du­că măsu­ri împo­tri­va Rusi­ei…

Cetățenii Ucrainei – fără vize în UE

Cetă­țe­nii Ucrai­nei nu vor mai avea nevo­ie de viză pen­tru șede­rea pe ter­men scurt în țări­le Uniu­nii Euro­pe­ne, în baza unui pro­iect adop­tat joi de Par­la­men­tul Euro­pean, infor­mea­ză un comu­ni­cat…