condamnata

(VIDEO) Crește singură cinci copii minori și a fost trimisă după gratii

Vic­to­ria Pru­teanu va petrece urmă­to­rii trei ani și opt luni în închi­soare, pen­tru că și-a înjun­ghiat mor­tal soțul, în încer­ca­rea de a se apăra de abu­zu­rile aces­tuia. Sen­tința a fost emisă astăzi de către Jude­că­to­ria Stră­șeni și este cu drept de apel. Instanța nu a ținut cont de fap­tul că Vic­to­ria Pru­teanu a fost supusă acte­lor de vio­lență în fami­lie din par­tea soțu­lui său, pe par­cur­sul ani­lor de căs­ni­cie. Deși a cerut, de nenu­mă­rate ori, aju­to­rul auto­ri­tă­ți­lor, Vic­to­ria nu a fost pro­te­jată de soțul său vio­lent.

politikÎn august 2014, a fost emisă o ordo­nanță de pro­tec­ție, cu toate aces­tea vic­tima a rămas în peri­col. Agre­so­rul a încăl­cat ordo­nanța, în repe­tate rân­duri, iar auto­ri­tă­țile au eșuat în a-i oferi o pro­tec­ție reală. Auto­ri­tă­țile au con­sta­tat că au fost comise acte de vio­lenţă asu­pra aces­teia și a copi­i­lor, însă poli­ția a apli­cat san­cţiuni nesem­ni­fi­ca­tive abu­za­to­ru­lui, care nu au avut nici un efect asu­pra com­por­ta­men­tu­lui său. Iar în seara zilei de 14 decem­brie 2014, fiind din nou ata­cată de soțul agre­siv, Vic­to­ria spune că s-a apă­rat.

Juriș­tii Promo-LEX spun că vor con­testa deci­zia în instanța supe­ri­oară. “Dacă auto­ri­tă­țile inter­ve­neau prompt și imple­men­tau legi­sla­ția din dome­niul pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii vio­len­ței în fami­lie, agre­so­rul urma să fie tras la răs­pun­dere penală pen­tru acțiu­nile sale vio­lente, nici­de­cum la răs­pun­dere con­tra­ven­țio­nală. Dacă Vic­to­ria ar fi fost apă­rată de soțul său vio­lent, cazul nu ar fi avut acest sfâr­șit tra­gic”, a sub­li­niat Lilia Potîng, jurist Promo-LEX.

Vic­to­ria Pru­teanu face parte dintr-o fami­lie social vul­ne­ra­bilă și, după dece­sul părin­ți­lor, are la între­ți­nere cinci copii minori.

Tot astăzi, într-un caz simi­lar, Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­și­nău a emis o sen­tință prin care un băr­bat a fost con­dam­nat la opt ani de închi­soare pen­tru acțiuni care au dus la dece­sul soției, vic­timă a vio­len­ței în fami­lie. Inci­den­tul a avut loc în ianu­a­rie 2014. În urma unui con­flict cu soția sa, aflându-se în stare de ebri­e­tate, C.V. i-a apli­cat soției mai multe lovi­turi cu un topor. Ca urmare, vic­tima a fost inter­nată în spi­tal cu leziuni cor­po­rale grave. În sep­tem­brie 2014, după mai multe luni în care s-a aflat în stare de comă, femeia a dece­dat.

Surse Video: ZdG.md & Curaj.TV // Sursa Foto: Politik.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • vea­ce­slav

    poli­ti­cie­nii nos­tri se odih­nesc in celula sepa­rata cu con­fort si li se amina un pro­ces de jude­cata dupa altul, dar oame­nii sim­pli care pot primi si sen­tinte si con­di­tio­nat o pri­mesc si ispa­sesc pedeapsa la maxi­mum !
    Nu-i drep­tate si nici jus­ti­tie in tara asta …

  • Pingback: Când bătaia stă în capul mesei | Marcela Zămosteanu()

  • Ion Guzun

    Este NECESAR de adop­tat o lege cu pri­vire la pedeapsa jude­că­to­ri­lor și pro­cu­ro­ri­lor care fal­si­fică dosare și hotă­râri cu încăl­care gravă a legi­lor – cu pedeapsa capi­tală …….