(VIDEO) Crește singură cinci copii minori și a fost trimisă după gratii

Vic­to­ria Pru­tea­nu va petre­ce urmă­to­rii trei ani și opt luni în închi­soa­re, pen­tru că și-a înjun­ghiat mor­tal soțul, în încer­ca­rea de a se apă­ra de abu­zu­ri­le aces­tu­ia. Sen­tin­ța a fost emi­să astăzi de către Jude­că­to­ria Stră­șe­ni și este cu drept de apel. Instan­ța nu a ținut cont de fap­tul că Vic­to­ria Pru­tea­nu a fost supu­să acte­lor de vio­len­ță în fami­lie din par­tea soțu­lui său, pe par­cur­sul ani­lor de căs­ni­cie. Deși a cerut, de nenu­mă­ra­te ori, aju­to­rul auto­ri­tă­ți­lor, Vic­to­ria nu a fost pro­te­ja­tă de soțul său vio­lent.

politikÎn august 2014, a fost emi­să o ordo­nan­ță de pro­tec­ție, cu toa­te aces­tea vic­ti­ma a rămas în peri­col. Agre­so­rul a încăl­cat ordo­nan­ța, în repe­ta­te rân­du­ri, iar auto­ri­tă­ți­le au eșu­at în a-i ofe­ri o pro­tec­ție rea­lă. Auto­ri­tă­ți­le au con­sta­tat că au fost comi­se acte de vio­lenţă asu­pra aces­te­ia și a copi­i­lor, însă poli­ția a apli­cat san­cţiu­ni nesem­ni­fi­ca­ti­ve abu­za­to­ru­lui, care nu au avut nici un efect asu­pra com­por­ta­men­tu­lui său. Iar în sea­ra zilei de 14 decem­brie 2014, fiind din nou ata­ca­tă de soțul agre­siv, Vic­to­ria spu­ne că s-a apă­rat.

Juriș­tii Promo-LEX spun că vor con­tes­ta deci­zia în instan­ța supe­ri­oa­ră. “Dacă auto­ri­tă­ți­le inter­ve­neau prompt și imple­men­tau legi­sla­ția din dome­ni­ul pre­ve­ni­rii și com­ba­te­rii vio­len­ței în fami­lie, agre­so­rul urma să fie tras la răs­pun­de­re pena­lă pen­tru acțiu­ni­le sale vio­len­te, nici­de­cum la răs­pun­de­re con­tra­ven­țio­na­lă. Dacă Vic­to­ria ar fi fost apă­ra­tă de soțul său vio­lent, cazul nu ar fi avut acest sfâr­șit tra­gic”, a sub­li­ni­at Lilia Potîng, jurist Promo-LEX.

Vic­to­ria Pru­tea­nu face par­te dintr-o fami­lie soci­al vul­ne­ra­bi­lă și, după dece­sul părin­ți­lor, are la între­ți­ne­re cin­ci copii mino­ri.

Tot astăzi, într-un caz simi­lar, Jude­că­to­ria Cen­tru din Chi­și­nău a emis o sen­tin­ță prin care un băr­bat a fost con­dam­nat la opt ani de închi­soa­re pen­tru acțiu­ni care au dus la dece­sul soți­ei, vic­ti­mă a vio­len­ței în fami­lie. Inci­den­tul a avut loc în ianu­a­rie 2014. În urma unui con­flict cu soția sa, aflându-se în sta­re de ebri­e­ta­te, C.V. i-a apli­cat soți­ei mai mul­te lovi­tu­ri cu un topor. Ca urma­re, vic­ti­ma a fost inter­na­tă în spi­tal cu leziu­ni cor­po­ra­le gra­ve. În sep­tem­brie 2014, după mai mul­te luni în care s-a aflat în sta­re de comă, feme­ia a dece­dat.

Sur­se Video: ZdG.md & Curaj.TV // Sur­sa Foto: Politik.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. veaceslav

    poli­ti­cie­nii nos­tri se odih­ne­sc in celu­la sepa­ra­ta cu con­fort si li se ami­na un pro­ces de jude­ca­ta dupa altul, dar oame­nii sim­pli care pot pri­mi si sen­tin­te si con­di­tio­nat o pri­mesc si ispa­sesc pedeap­sa la maxi­mum !
    Nu-i drep­ta­te si nici jus­ti­tie in tara asta …

  2. Ion Guzun

    Este NECESAR de adop­tat o lege cu pri­vi­re la pedeap­sa jude­că­to­ri­lor și pro­cu­ro­ri­lor care fal­si­fi­că dosa­re și hotă­râri cu încăl­ca­re gra­vă a legi­lor – cu pedeap­sa capi­ta­lă …….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *