REACȚIA șefului cu imobil de lux pe numele socrilor: „Nu sunt ȘANTAJABIL și nu am încălcat nimic”

Vasi­le Bot­na­ri, noul șef al Con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­ție a Mol­do­va­Gaz, des­pre care ZdG a scris că și-a înscris casa de lux, în care locu­ieș­te cu fami­lia, pe nume­le socri­lor pen­sio­na­ri și că nu a indicat-o în nicio decla­ra­ție de ave­re, sus­ți­ne că „a răs­puns, nu o dată, inclu­siv pre­sei” că „este o locu­in­ță de fami­lie”, în care a inves­tit bani, atât el și soția, cât și socrii. Decla­ra­ți­i­le au fost făcu­te de Bot­na­ri într-un inter­viu publi­cat astăzi de către por­ta­lul deschide.md. Bot­na­ri nu a pre­ci­zat însă când și pen­tru ce insti­tu­ții de pre­să a vor­bit des­pre casa sa. Cert este fap­tul că noul șef de la Mol­do­va­Gaz refu­zat să dis­cu­te cu ZdG, deși  am insis­tat pe par­cur­sul a câte­va zile, prin ape­lu­ri la tele­fo­nul mobil, în anti­ca­me­ră și la ser­vi­ci­ul de pre­să, să răs­pun­dă la câte­va între­bă­ri refe­ri­tor la imo­bi­lul, esti­mat la o valoa­re de pia­ță de cir­ca 6 000 000 de lei. Din anti­ca­me­ră ni s-a spus con­ti­nuu că şeful e în şedinţe, că e foar­te ocu­pat, că nu poa­te vor­bi, că nu va mai vor­bi.

Repor­ter deschide.md: Dacă tot ați vor­bit de casă, pre­sa a scris că aţi fi tri­şat când aţi depus decla­ra­ți­i­le de pro­pri­e­ta­te: nu ați fi decla­rat casa în care locu­iți cu fami­lia. Plus veni­tu­ri­le le-aţi fi obţi­nut de la niş­te între­prin­de­ri?

Vasi­le Bot­na­ri: „Aces­te acu­za­ții se înscriu în șirul de pre­siu­ni care se fac asu­pra mea din momen­tul în care s-a anun­țat can­di­da­tu­ra la con­du­ce­rea Mol­do­va­gaz. Vă asi­gur că, din acest punct de vede­re, nu sunt șan­ta­ja­bil și nu am încăl­cat nimic, iar decla­ra­ți­i­le de venit și pro­pri­e­ta­te mi-au fost veri­fi­ca­te de către CNI și sunt în con­for­mi­ta­te cu legea. În ceea ce pri­veş­te casa, am răs­puns nu o dată, inclu­siv pre­sei: este o locu­in­ță de fami­lie, ridi­ca­tă dintr-o casă veche, pro­cu­ra­tă de către părin­ții soți­ei. Am inves­tit în reno­va­re cu toții: atât eu cu soția, cât și socrii. Nu am con­si­de­rat și nu con­si­der că este corect să cer să-mi fie trans­mi­să în pro­pri­e­ta­te doar pen­tru că unii pot inter­pre­ta asta spe­cu­la­tiv. Fir­me­le des­pre care vor­bi­ți nu au avut, prac­tic, acti­vi­ta­te eco­no­mi­că și de mai mul­ți ani figu­rea­ză doar în acte. Am ară­tat asta şi în decla­ra­ți­i­le pe care le-am pre­zen­tat”, a răs­puns Bot­na­ri.

Deși, afir­mă că a răs­puns pre­sei la între­bă­ri­le refe­ri­tor la imo­bi­lul de lux din sec­to­rul Tele­cen­tru, ZdG nu a pri­mit niciun răs­puns direct sau prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui de pre­să refe­ri­tor la între­bă­ri­le remi­se aces­tu­ia.

„Locu­i­ţi într-o casă din str. Meniuc, înre­gis­tra­tă pe nume­le socri­lor, pe care nu aţi indicat-o nici­când în decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te. De ce? Recent, în sep­tem­brie 2016, socrii dvs au cum­pă­rat alte două imo­bi­le lân­gă casa în care locu­i­ţi. Sunt inves­ti­ţi­i­le lor sau ale dvs? Dis­pun socrii dvs de resur­se finan­ci­a­re pen­tru ase­me­nea achi­zi­ţii?”, sunt între­bă­ri­le tri­mi­se nou­lui șef de la Mol­do­va­Gaz și la care ZdG con­ti­nuă să aștep­te un răs­puns. 

Răs­pun­sul lui Bot­na­ri în inter­vi­ul ofe­rit pen­tru deschide.md dife­ră com­plet de afir­ma­ți­i­le pe care le făcea aces­ta în mar­tie 2015, într-o inter­venţie pen­tru por­ta­lul moldovacurată.md. Între­bat în 2015, Vasi­le Bot­na­ri decla­ra că locu­ieş­te cu fami­lia într-un apar­ta­ment al socri­lor săi, dar la pro­cu­ra­rea căru­ia a con­tri­bu­it şi el. Bot­na­ri, care era atun­ci minis­tru al Trans­por­tu­ri­lor şi Infras­truc­tu­rii Dru­mu­ri­lor, nu spu­nea nimic des­pre imo­bi­lul de la Tele­cen­tru , care era deja pro­cu­rat și înre­gis­trat pe nume­le socri­lor săi. Cu un an mai devre­me, Vasi­le Bot­na­ri a fost obiec­tul unui con­trol din par­tea Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te, care nu a sta­bi­lit diver­genţe majo­re între ave­rea deţi­nu­tă şi cea decla­ra­tă de fun­cţio­nar, cla­sând cau­za.

În edi­ția din 16 febru­a­rie a scris și des­pre fap­tul că în sep­tem­brie 2016, peri­oa­dă în care Vasi­le Bot­na­ri era minis­tru al Teh­no­lo­gi­ei Infor­ma­ţi­ei şi Comu­ni­ca­ţi­i­lor, socrii aces­tu­ia au pro­cu­rat alte două imo­bi­le (deta­lii AICI și AICI), afla­te în ime­di­a­ta veci­nă­ta­te a casei de lux în care Bot­na­ri tră­ieş­te.

În inter­vi­ul ofe­rit astăzi pen­tru deschide.md, demo­cra­tul nu comen­tea­ză însă achi­zi­ți­i­le recen­te ale socri­lor, Anton şi Efro­si­nia Cucoa­ră, ambii având câte 64 de ani.

Deşi case­le sunt mai modes­te şi de dimen­siu­ni mai mici, aces­tea au o valoa­re cadas­tra­lă de apro­xi­ma­tiv 2 mili­oa­ne de lei (deta­lii AICI și AICI). La fel ca şi în cazul imo­bi­lu­lui în care locu­ieş­te noul şef al Mol­do­va­gaz, valoa­rea de pia­ţă a aces­tor imo­bi­le depă­şeş­te suma de 4 mili­oa­ne de lei, preţ la care pot fi vân­du­ţi în zonă doar cei 90 de ari pe care sunt ampla­sa­te cele două case.

Casa înre­gis­tra­tă pe nume­le socri­lor

Citiți aici despre Secretele șefului de la MoldovaGaz

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *