Episcopul Marchel a fost găsit vinovat de răspândirea declarațiilor false

Pe 19 febru­a­rie, Cur­tea de Apel Băl­ți a res­pins ape­lul Epi­sco­pu­lui de Băl­ți și Fălești Mar­chel, prin care aces­ta a cerut anu­la­rea hotă­rârii Jude­că­to­ri­ei Băl­ți din 9 iunie 2014.

Prin hotă­rârea lua­tă în luna iunie, Jude­că­to­ria Băl­ți a recu­nos­cut decla­ra­ți­i­le Epi­sco­pu­lui ca fiind dis­curs de ură și inci­ta­re la dis­cri­mi­na­re a per­soa­ne­lor cu orien­ta­re homo­se­xu­a­lă. Decla­ra­ția a fost recu­nos­cu­tă ca fiind fal­să, adu­când pre­ju­di­ciu onoa­rei și dem­ni­tă­ții per­soa­ne­lor cu orien­ta­re homo­se­xu­a­lă. Epi­sco­pul Mar­chel a fost obli­gat să adu­că scu­ze publi­ce, în urmă­toa­rea for­mă: „Este fal­să decla­ra­ția mea pre­cum 92 % din per­soa­ne­le homo­se­xu­a­le sunt pur­tă­to­ri sau bol­na­vi de SIDA. Cer scu­ze de la per­soa­ne­le homo­se­xu­a­le pen­tru aceas­tă decla­ra­ție fal­să”.

Epi­sco­pul Mar­chel tre­bu­ie să achi­te Cen­tru­lui de Infor­ma­ții GENDERDOC-M suma de 10 000 lei cu titlul de pre­ju­di­ciu moral și cir­ca 20 000 lei pen­tru chel­tu­ie­li­le de jude­ca­tă.

Rea­min­tim că la data de 30 sep­tem­brie 2012, Epi­sco­pul de Băl­ți și Fălești a decla­rat pen­tru un canal de tele­vi­ziu­ne urmă­toa­re­le: „Legea de ega­li­ta­tea a şanse­lor care a des­chis larg poar­ta pen­tru, aşi zice eu, creându-le în sen­sul aces­ta con­di­ţii de Edem, un rai pen­tru homo­se­xu­a­li, să-i mai sto­pe­ze un pic să nu li se per­mi­tă chiar să se anga­je­ze în câm­pul de lucru în insti­tu­ţi­i­le edu­ca­ţio­na­le, în insti­tu­ţi­i­le de ocro­ti­re a sănă­tă­ţii şi insti­tu­ţi­i­le de ali­men­ta­re publi­că. Închipuiţi-vă că un homo­se­xu­al, 92 la sută din numă­rul căro­ra sunt pur­tă­to­ri de ВИЧ de SIDĂ sunt bol­na­vi de SIDĂ se anga­jea­ză la o sta­ţie de trans­fu­zie a sân­ge­lui, aceas­ta este o catas­tro­fă.”.

Ale­xei Mar­ci­cov, pre­șe­din­te­le GENDERDOC-M, după ședin­ța de jude­ca­tă a decla­rat: „Spe­răm că deci­zia Cur­ții de Apel va fi un pre­ce­dent pen­tru cei care își folo­sesc sta­tu­tul și impu­ni­ta­tea pre­su­pu­să și se va înțe­le­ge că acum în sta­tul nos­tru domi­nă supre­ma­ția legii.”


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *