Averea din Moldova a candidatului la șefia BNM

Ser­giu Cio­clea, can­di­da­tul la func­ția de guver­na­tor, de 20 de ani, locu­iește în Fran­ța. Aces­ta s-a sta­bilit la Paris în 1994, când a fost admis la stu­dii de mas­te­rat în ști­ințe eco­no­mice la Uni­ver­si­ta­tea Pantheon-Assas din Paris.

În R. Mol­do­va, can­di­da­tul la func­ția de guver­na­tor deţi­ne un apar­ta­ment de 75 m² pe str. Mitro­po­li­tul Dosoftei din Chi­şi­nău, pe care l-a achi­zi­ţio­nat în 2009. Tot atun­ci, în 2009, potri­vit date­lor din Moni­to­rul Ofi­ci­al al Româ­ni­ei, Cio­clea indi­ca drept domi­ci­liu un apar­ta­ment de pe str. Albi­șoa­ra, care a apar­ți­nut mamei sale, Ele­na Marin­ciuc, dar care a fost vân­dut în 2008. Ser­giu Cio­clea nu deți­ne alte imo­bi­le sau fir­me, înre­gis­tra­te pe nume­le său.

După pro­ba inter­vi­u­lui, pe care a susținut-o în fața Comi­si­ei de con­curs la 2 mar­tie, Cio­clea a decla­rat că, în cazul în care va fi numit în func­ție de Guver­na­tor al BNM, se va sta­bi­li la Chi­și­nău pe peri­oa­da man­da­tu­lui. Aces­ta a men­țio­nat că vine des în R. Mol­do­va, unde sunt fami­lia și pri­e­te­nii.

Refe­ri­tor la rela­ția cu oli­gar­hul Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, Cio­clea a decla­rat că nu-l cunoaș­te per­so­nal, dar a citit des­pre aces­ta. Cio­clea a recu­nos­cut că nu cunoaș­te prea mul­te deta­lii des­pre dosa­rul penal pe nume­le fos­tu­lui pre­mi­er Vlad Filat, acu­zat de coru­pe­re pasi­vă și tra­fic de influ­en­ță.

Pre­ci­zăm că Ser­giu Cio­clea a fost coleg de școa­lă cu guver­na­to­rul demi­sio­nar Dorin Dră­gu­ța­nu.  Con­du­ce­rea Lice­u­lui Teo­re­tic român-francez „Ghe­or­ghe Asa­chi” a con­fir­mat că cei doi au stu­diat în cla­se para­lele timp de zece ani, din sep­tem­brie 1981. Doar că Dorin Dră­gu­țanu a ple­cat din insti­tu­ție în 1990, după fina­li­za­rea cla­sei a X-a, pe când Ser­giu Cio­clea a absol­vit 11 cla­se în 1991, cu meda­lie de argint.

Fos­tul coleg, Dorin Dră­gu­ța­nu, a ajuns în frun­tea Băn­cii Naţio­nale a Mol­do­vei (BNM) în noiem­brie 2009, când a fost accep­tat de Par­la­ment cu votul a 53 de depu­taţi pe un ter­men de 7 ani.  În anii cât a con­dus insti­tu­ţia, Dră­gu­ța­nu a dus un trai de lux. Aces­ta are casă şi maşi­nă de mili­oane, iar una din fir­mele soţi­ei sale a obţi­nut doar în ulti­mul an şi jumă­tate con­tracte de pes­te 5 mili­oane de lei cu insti­tu­ţii ale sta­tu­lui. Des­pre ave­rea aces­tu­ia, ZdG a scris în sep­tem­brie 2014, după ce Dră­gu­ța­nu și-a pre­zen­tat demi­sia, moti­vând pre­siu­ni poli­ti­ce.

Foto:ape.md

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. Simion

  Min­te de inghe­a­ta ape­le. Ii cunoas­te si pe “Nasu” si pe finu’Nasului foar­te si foar­te indea­proa­pe.

  • Oleg

   Și tu cum con­fir­mi, pro­be­zi, argu­men­te­zi ceea ce spui ? De ce bre sun­te­ți ipo­cri­ti, voi măcar și direc­to­rul de la Ban­ca Mondi­a­lă să fi venit ori­cum era să lătra­ți ca e legat de Pla­ha

 2. andrei balan

  Daca acest Cio­clea a acti­vat toc­mai 17 ani la o ban­ca din Fran­ta, cu sigu­ran­ta aces­ta a reu­sit sa acu­mu­le­ze aco­lo o expe­rien­ta de invi­di­at si va fi in sta­re sa faca fata tutu­ror pro­vo­ca­ri­lor care ar putea inter­ve­ni pe vii­tor. Mol­do­va are nevo­ie de un ase­me­nea spe­cia­list.

 3. Jora

  E bucu­ră­tor că are expe­rien­ță în dome­niu. Dar cel mai bucu­ră­tor cred că va fi atun­ci cînd va face cură­țe­nie tota­lă în sis­te­mul Financiar-bancar.

 4. Ion Filipski

  Spuneți-mi și mie, de unde așa date pre­cum că Dorin Dră­gu­țanu a ple­cat din insti­tu­ție în 1990, după fina­li­za­rea cla­sei a X-a, pe când Ser­giu Cio­clea a absol­vit 11 cla­se în 1991? Ați comis trei pros­tii într-o sin­gu­ră pro­po­zi­ție.
  În pri­mul rând Dră­gu­ța­nu nu a ple­cat din insti­tu­ție în 1990, ci a absol­vit insti­tu­ția în 1991.
  În al doi­lea rând, Dră­gu­ța­nu a fina­li­zat cla­sa XI (dar a învă­țat 10 cla­se).
  Ser­giu Cio­clea a absol­vit 10 cla­se (dar a fina­li­zat cla­sa XI)
  Ei au învă­țat ambii 10 cla­se, și ambii au absol­vit cla­sa XI, din cau­za că ele­vii din acei ani au tre­cut din cla­sa VIII direct în cla­sa X dato­ri­tă intro­du­ce­rii sis­te­mu­lui liceal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *