ape.md

Averea din Moldova a candidatului la șefia BNM

Ser­giu Cio­clea, can­di­da­tul la func­ția de guver­na­tor, de 20 de ani, locu­iește în Franța. Acesta s-a sta­bilit la Paris în 1994, când a fost admis la stu­dii de mas­te­rat în ști­ințe eco­no­mice la Uni­ver­si­ta­tea Pantheon-Assas din Paris.

În R. Mol­dova, can­di­da­tul la func­ția de guver­na­tor deţine un apar­ta­ment de 75 m² pe str. Mitro­po­li­tul Dosoftei din Chi­şi­nău, pe care l-a achi­zi­ţio­nat în 2009. Tot atunci, în 2009, potri­vit date­lor din Moni­to­rul Ofi­cial al Româ­niei, Cio­clea indica drept domi­ci­liu un apar­ta­ment de pe str. Albi­șoara, care a apar­ți­nut mamei sale, Elena Marin­ciuc, dar care a fost vân­dut în 2008. Ser­giu Cio­clea nu deține alte imo­bile sau firme, înre­gis­trate pe numele său.

După proba inter­vi­u­lui, pe care a susținut-o în fața Comi­siei de con­curs la 2 mar­tie, Cio­clea a decla­rat că, în cazul în care va fi numit în func­ție de Guver­na­tor al BNM, se va sta­bili la Chi­și­nău pe peri­oada man­da­tu­lui. Acesta a men­țio­nat că vine des în R. Mol­dova, unde sunt fami­lia și pri­e­te­nii.

Refe­ri­tor la rela­ția cu oli­gar­hul Vla­di­mir Pla­ho­t­niuc, Cio­clea a decla­rat că nu-l cunoaște per­so­nal, dar a citit des­pre acesta. Cio­clea a recu­nos­cut că nu cunoaște prea multe deta­lii des­pre dosa­rul penal pe numele fos­tu­lui pre­mier Vlad Filat, acu­zat de coru­pere pasivă și tra­fic de influ­ență.

Pre­ci­zăm că Ser­giu Cio­clea a fost coleg de școală cu guver­na­to­rul demi­sio­nar Dorin Dră­gu­țanu.  Con­du­ce­rea Lice­u­lui Teo­re­tic român-francez „Ghe­or­ghe Asa­chi” a con­fir­mat că cei doi au stu­diat în clase para­lele timp de zece ani, din sep­tem­brie 1981. Doar că Dorin Dră­gu­țanu a ple­cat din insti­tu­ție în 1990, după fina­li­za­rea cla­sei a X-a, pe când Ser­giu Cio­clea a absol­vit 11 clase în 1991, cu meda­lie de argint.

Fos­tul coleg, Dorin Dră­gu­țanu, a ajuns în frun­tea Băn­cii Naţio­nale a Mol­do­vei (BNM) în noiem­brie 2009, când a fost accep­tat de Par­la­ment cu votul a 53 de depu­taţi pe un ter­men de 7 ani.  În anii cât a con­dus insti­tu­ţia, Dră­gu­țanu a dus un trai de lux. Acesta are casă şi maşină de mili­oane, iar una din fir­mele soţiei sale a obţi­nut doar în ulti­mul an şi jumă­tate con­tracte de peste 5 mili­oane de lei cu insti­tu­ţii ale sta­tu­lui. Des­pre ave­rea aces­tuia, ZdG a scris în sep­tem­brie 2014, după ce Dră­gu­țanu și-a pre­zen­tat demi­sia, moti­vând pre­siuni poli­tice.

Foto:ape.md

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Simion

  Minte de inghe­ata apele. Ii cunoaste si pe “Nasu” si pe finu’Nasului foarte si foarte indea­proape.

  • Oleg

   Și tu cum con­firmi, pro­bezi, argu­men­tezi ceea ce spui ? De ce bre sun­teți ipo­criti, voi măcar și direc­to­rul de la Banca Mondi­ală să fi venit ori­cum era să lătrați ca e legat de Plaha

 • andrei balan

  Daca acest Cio­clea a acti­vat toc­mai 17 ani la o banca din Franta, cu sigu­ranta acesta a reu­sit sa acu­mu­leze acolo o expe­rienta de invi­diat si va fi in stare sa faca fata tutu­ror pro­vo­ca­ri­lor care ar putea inter­veni pe vii­tor. Mol­dova are nevoie de un ase­me­nea spe­cia­list.

 • Jora

  E bucu­ră­tor că are expe­riență în dome­niu. Dar cel mai bucu­ră­tor cred că va fi atunci cînd va face cură­țe­nie totală în sis­te­mul Financiar-bancar.

 • Ion Filip­ski

  Spuneți-mi și mie, de unde așa date pre­cum că Dorin Dră­gu­țanu a ple­cat din insti­tu­ție în 1990, după fina­li­za­rea cla­sei a X-a, pe când Ser­giu Cio­clea a absol­vit 11 clase în 1991? Ați comis trei pros­tii într-o sin­gură pro­po­zi­ție.
  În pri­mul rând Dră­gu­țanu nu a ple­cat din insti­tu­ție în 1990, ci a absol­vit insti­tu­ția în 1991.
  În al doi­lea rând, Dră­gu­țanu a fina­li­zat clasa XI (dar a învă­țat 10 clase).
  Ser­giu Cio­clea a absol­vit 10 clase (dar a fina­li­zat clasa XI)
  Ei au învă­țat ambii 10 clase, și ambii au absol­vit clasa XI, din cauza că ele­vii din acei ani au tre­cut din clasa VIII direct în clasa X dato­rită intro­du­ce­rii sis­te­mu­lui liceal.