Limitarea accesului la DOSARE, o „soluție preliminară”? Ce argumente are Ministerul Justiției și Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal

Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei (MJ) sus­ți­ne că exclu­de­rea de pe por­ta­lul instan­țe­lor de jude­ca­tă a opțiu­nii de cău­ta­re a hotă­râri­lor în baza nume­lui și pre­nu­me­lui incul­pa­tu­lui este o con­se­cin­ță a lucră­ri­lor de men­te­nan­ță care au loc la acest moment, pen­tru reor­ga­ni­za­rea site-ului în con­for­mi­ta­te cu noua har­tă a jus­tiței. Vla­di­slav Câr­lan, șef-adjunct al Dire­cţi­ei Gene­ra­le Legi­sla­ție din cadrul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei, a decla­rat că nu s-a ajuns încă la o deci­zie pri­vind vari­an­ta fina­lă a por­ta­lu­lui, dar că avo­ca­ții au acces la ver­siu­nea pre­ce­den­tă a site-ului și pot, în con­ti­nu­a­re, acce­sa dosa­re­le cli­en­ți­lor­prin indi­ca­rea nume­lor păr­ți­lor.

Pro­ble­ma date­lor cu carac­ter per­so­nal, „între pro­tec­ția dem­ni­ta­ri­lor și limi­ta­rea acce­su­lui la infor­ma­ție” a fost dis­cu­ta­tă astăzi într-o dez­ba­te­re publi­că orga­ni­za­tă de către Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce, cu par­ti­ci­pa­rea mai mul­tor repre­zen­tan­ți ai ONG-uri de media, juri­di­ce, avo­ca­ți, depu­ta­ți și repre­zen­tan­ți ai Cen­tru­lui Națio­nal pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal.

Unul din­tre subiec­te­le de bază a fost schim­bă­ri­le ope­ra­te de către Minis­te­rul Jus­ti­ți­ei pe por­ta­lul instan­țe­lor națio­na­le de jude­ca­tă, care limi­tea­ză acce­sul publi­cu­lui la infor­ma­ți­i­le pri­vind agen­da ședin­țe­lor de jude­ca­tă și hotă­râri­le adop­ta­te, prin exclu­de­rea opțiu­nii de cău­ta­re în baza nume­lui și pre­nu­me­lui păr­ții pe dosar.

Direc­toa­rea Zia­ru­lui de Gar­dă, Ali­na Radu le-a pre­zen­tat depu­ta­ți­lor pre­zen­ți la dez­ba­te­re, prin­tre care demo­cra­tul Ser­giu Sâr­bu  și nea­fi­li­a­tul Ana­to­lie Zago­rod­nîi, mem­bri ai Comi­si­ei juri­di­ce, numi­ri şi imu­ni­tă­ţi, cum ara­tă vari­an­ta actu­a­lă a por­ta­lu­lui și că este impo­si­bil de cău­tat dacă un dem­ni­tar sau func­țio­nar de stat impli­cat în vre­un pro­ces.

„Este ulti­ma sur­pri­ză care ni s-a făcut, după ce a fost cre­at por­ta­lul instan­țe­lor jude­că­to­rești din R. Mol­do­va, după ce s-a cre­at o bază de date foar­te bună, deși mai era de lucru și noi ne doream ca ea să fie și mai bună, am acceptat-o pen­tru că ne aju­ta. Vreau să remarc acum: ați văzut vreo­da­tă în Zia­rul de Gar­dă sau la Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce sau la alte por­ta­lu­ri care se ocu­pă de inves­ti­ga­ții, ches­tii atât de per­so­na­le? Toa­te erau de inte­res public. Știu că le citiți! Vreau să apre­ciați aceas­tă mun­că, pen­tru că știu că une­o­ri v-ați sesi­zat, v-ați inte­re­sat, ați reve­nit repre­tat la aces­te subiec­te, cum nu vi-i ruși­ne să nu faceți nimic pen­tru îngră­di­rea acce­su­lui la infor­ma­ție?”, a repli­cat Ali­na Radu.

Decla­ra­ți­i­le făcu­te în ulti­me­le săp­tămâ­ni la acest subiect de către auto­ri­tă­ți­le res­pon­sa­bi­le se bat cap în capt. Dacă, ante­ri­or, Agen­ția de Admi­nis­tra­re a Instan­țe­lor Jude­că­to­rești (AAIJ) invo­ca, într-un comu­ni­cat pe site-ul Minis­te­ru­lui Jus­ti­ți­ei, decla­ra că opțiu­nea de cău­ta­re în baza nume­lui a fost anu­la­tă pen­tru a pro­te­ja date­le cu carac­ter per­so­nal ale per­soa­ne­lor, deo­a­re­ce mai mul­ți cetă­țe­ni au adre­sat obiec­ții pri­vind încăl­ca­rea drep­tur­lor lega­le în acest sens, astăzi, Vla­di­slav Câr­lan, șef-adjunct al Dire­cţi­ei gene­ra­le legi­sla­ție a MJ,  a invo­cat că, per­so­nal, nu a văzut și nu cunoaș­te des­pre ce fel de plân­ge­ri ale cetă­țe­ni­lor este vor­ba, dar și că un grup de lucru abia acum a înce­put să stu­die­ze legi­sla­ția și posi­bi­li­tă­ți­le teh­ni­ce, pen­tru a „găsi solu­ția opti­mă”.

Mai mult, Ser­giu Bozia­nu, șeful-adjunct al Direc­ți­ei evi­den­ță și con­trol al Cen­tru­lui Națio­nal pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal (CNPDCP), a repli­cat că noua inter­fa­ță a por­ta­lu­lui este „o solu­ție pre­li­mi­na­ră”.

„La acest moment site-ul este în tranzi­ție, deo­a­re­ce a fost reor­ga­ni­za­rea jude­că­to­reas­că. Vor­bim la nivel teh­nic. Nu exis­tă nicio deci­zie refe­ri­tor la fap­tul că site-ul o să rămâ­nă în for­ma res­pec­ti­vă sau nu. Este o solu­ție pre­li­mi­na­ră. Ulte­ri­or, în cadrul gru­pu­lui de lucru, cu par­ti­ci­pa­rea soci­e­tă­ții civi­le o să fie lua­tă deci­zia. Teh­nic, nu-i posi­bil să coma­se­zi patru instan­țe într-un site, asta-i ide­ea”, a decla­rat repre­zen­tan­tul CNPDCP.

„Până acum s-a cre­at o pro­ble­mă, acum creăm un grup de lucru ca să solu­țio­năm aceas­tă pro­ble­mă, iar acest grup de lucru poa­te că pes­te 6-7 luni o să ne dea even­tu­al o solu­ție cu care noi ori­cum nu o să fim de acord”, a fost repli­ca direc­to­ru­lui exe­cu­tiv al Aso­cie­ți­ei Pre­sei Inde­pen­den­te, Petru Maco­vei.

„Date­le care iden­ti­fi­că per­soa­na sunt date cu carac­ter per­so­nal. Este lucru cert. Dacă ele sunt sau nu de inte­res public, fie­ca­re caz apar­te tre­bu­ie solu­țio­nat”, a expli­cat pozi­ția MJ Vla­di­slav Câr­lan.

În ace­lași timp, avo­ca­ta Tatia­na Puiu, a pre­ci­zat că încă în 2014, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție (CSJ) a fost impli­ca­tă într-un liti­giu cu Cen­trul pen­tru Pro­tec­ția Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal, anu­me din moti­vul că pe site-ul Cur­ții se publi­ca nume­le și pre­nu­me­le păr­ți­lor impli­ca­te în pro­ces.

„În 2014 a exis­tat deja o hotă­râre defi­ni­tvă prin care Cur­tea Supre­mă s-a expus că aceas­ta nu repre­zin­tă date cu carac­ter per­so­nal. Nume­le și pre­nu­me­le tre­bu­ie să fie publi­ca­te pe site-ul instan­țe­lor de jude­ca­tă. Eu nu pot să înțe­leg ce s-a întâm­plat din 2014 până în pre­zent. De ace­e­ea nu găsesc oport­un cre­a­rea unui grup de lucru atât timp cât exis­tă deja o dec­zie defi­ni­ti­vă și exe­c­u­to­rie”, a punc­tat Tatia­na Puiu.

Valen­tin Las­ta­veţ­chi, șeful secre­ta­ri­a­tu­lui Cur­ții Supre­me de Jus­ti­ție a ținut să accen­tu­e­ze că pe site-ul CSJ din 2012 sunt publi­ca­te toa­te hotă­râri­le și s-a ară­tat revol­tat de fap­tul că por­ta­lul nu este pre­zen­tat drept exem­plu.

„Site-ul csj.md a fost făcut gra­tu­it de către pre­șe­din­te­le Poa­le­lun­gi, de către mine și un pri­e­ten. Exis­tă un acord de trans­mi­te­re la balan­ța CSJ cu titlu gra­tu­it. Nu a cos­tat niciun leu. Por­ta­lul instan­țe­lor pur și sim­plu a fost copi­at, cu mai puți­ne motoa­re de cău­ta­re și mai puți­ne infor­ma­ții de la noi. Dl Efrim (Oleg Efrim – fost minis­tru al Jus­ti­ți­ei -n.r.) a plătit la o fir­mă nu știu care 47 de mii de lei pen­tru el și a înche­iat un con­tract de valoa­re mică”, a decla­rat Las­ta­veț­chi.

După mai bine de trei ore de dez­ba­te­ri și schimb de repli­ci, a fost citi­tă o decla­ra­ție prin care soci­e­ta­tea civi­lă și mass-media inde­pen­den­tă cere auto­ri­tă­ți­lor să nu res­tric­țio­ne­ze acce­sul al infor­ma­ții.

Foto: facebook.com/Centrul-de-Investigatii-Jurnalistice


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *