Igor Popa, propus pentru șefia procuraturii municipiului Chișinău

Igor Popa este can­di­da­tul pro­pus de către Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) pen­tru a fi numit în func­ția de pro­cu­ror al muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău. În pre­zent pro­cu­ror inte­ri­mar al capi­ta­lei, Igor Popa a obți­nut cele mai mari note la con­cur­sul orga­ni­zat pen­tru supli­ni­rea func­ției vacan­te de pro­cu­ror al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, func­ție răma­să vacan­tă după pen­sio­na­rea lui Ion Dia­cov, fos­tul con­du­că­tor al insti­tu­ției.

Con­tac­tat de ZdG, Mir­cea Roși­o­ru, pre­șe­din­te­le CSP, a decla­rat că toa­te deta­li­i­le lega­te de desem­na­rea pro­cu­ro­ru­lui Igor Popa drept can­di­dat pen­tru func­ția de pro­cu­ror al mun. Chi­și­nău vor fi făcu­te publi­ce luni, în a doua par­te a zilei dar a con­fir­mat că Igor Popa a fost pro­pus pro­cu­ro­ru­lui gene­ral inte­ri­mar pen­tru a fi numit în func­ție. „Este o can­di­da­tu­ră care se pro­pu­ne pro­cu­ro­ru­lui gene­ral inte­ri­mar. Teo­re­tic și con­form legii exis­tă posi­bi­li­ta­tea ca aceas­tă can­di­da­tu­ră să fie res­pin­să de către pro­cu­ro­rul gene­ral. Este așa posi­bi­li­ta­te. Rămâ­ne să vedem dacă pro­cu­ro­rul gene­ral va accep­ta ini­ția­ti­va Con­si­li­u­lui. Dacă lucrul ăsta se va întâm­pla, atun­ci dom­nul Igor Popa va fi pro­cu­ro­rul muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău pen­tru urmă­to­rii cin­ci ani. În situ­a­ția în care acest lucru nu se va întâm­pla, vom vedea care sunt eta­pe­le urmă­toa­re”, ne-a decla­rat Roși­o­ru.

ZdG amin­teș­te că la con­cursul pen­tru șefiapopa note pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău s-au înscris doi can­di­dați: Igor Popa, fos­tul pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râș­cani din Chi­și­nău și Nico­lae Geru, pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cen­tru.

La înce­pu­tul aces­tei luni, la eva­lu­a­rea cunoş­tinţe­lor prac­tice şi teo­re­tice, Igor Popa a obți­nut 9,4 punc­te, în timp ce Nico­lae Geru, 9,2. Și la pro­ba ora­lă Popa l-a învins pe con­tra­can­di­da­tul său, obținând 9,6 punc­te, față de cele 9,4 obți­nute de Nico­lae Geru. Ast­fel, cu o medie de 9,5, Igor Popa a deve­nit favo­rit pen­tru desem­na­rea sa în func­ția de pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, insti­tu­ție care, după refor­ma­rea pro­cu­ra­tu­rii, din luna august 2016, va pre­lua inclu­siv pro­cu­ra­tu­rile sec­to­ri­ale din Capi­tală, iar șefii aces­tor pro­cu­ra­turi vor deve­ni adjunc­ții pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­și­nău.

Igor Popa a ajuns în atenţia opi­niei publi­ce în peri­oada guver­nă­rii comu­niste atun­ci când a instru­men­tat mai mul­te dosa­re împo­triva lide­ri­lor opo­zi­ţiei de atun­ci. Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai mul­te demer­suri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­tari la 7 apri­lie 2009. Ajuns la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Râş­cani în 2012, Popa s-a mutat în 2013 în casă nouă, procurându-şi un apar­ta­ment de 123 m.p., a cărui valoa­re de pia­ţă depă­şeşte 1 mili­on de lei, mult pes­te sala­riul său anu­al, care a ajuns la doar 113 mii de lei în 2013 și 111 mii în 2014.

În 2014, Igor Popa și-a cum­pă­rat și mași­nă nouă, un Hyun­dai San­ta Fe fabri­cată în 2014, cu 405 mii de lei.

Soţia lui Igor Popa, Ala Popa, este avo­cată însă acum se află în  con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *