igor popa

Igor Popa, propus pentru șefia procuraturii municipiului Chișinău

Igor Popa este can­di­da­tul pro­pus de către Con­si­liul Supe­rior al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) pen­tru a fi numit în func­ția de pro­cu­ror al muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău. În pre­zent pro­cu­ror inte­ri­mar al capi­ta­lei, Igor Popa a obți­nut cele mai mari note la con­cur­sul orga­ni­zat pen­tru supli­ni­rea func­ției vacante de pro­cu­ror al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, func­ție rămasă vacantă după pen­sio­na­rea lui Ion Dia­cov, fos­tul con­du­că­tor al insti­tu­ției.

Con­tac­tat de ZdG, Mir­cea Roși­oru, pre­șe­din­tele CSP, a decla­rat că toate deta­li­ile legate de desem­na­rea pro­cu­ro­ru­lui Igor Popa drept can­di­dat pen­tru func­ția de pro­cu­ror al mun. Chi­și­nău vor fi făcute publice luni, în a doua parte a zilei dar a con­fir­mat că Igor Popa a fost pro­pus pro­cu­ro­ru­lui gene­ral inte­ri­mar pen­tru a fi numit în func­ție. „Este o can­di­da­tură care se pro­pune pro­cu­ro­ru­lui gene­ral inte­ri­mar. Teo­re­tic și con­form legii există posi­bi­li­ta­tea ca această can­di­da­tură să fie res­pinsă de către pro­cu­ro­rul gene­ral. Este așa posi­bi­li­tate. Rămâne să vedem dacă pro­cu­ro­rul gene­ral va accepta ini­ția­tiva Con­si­li­u­lui. Dacă lucrul ăsta se va întâm­pla, atunci dom­nul Igor Popa va fi pro­cu­ro­rul muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău pen­tru urmă­to­rii cinci ani. În situ­a­ția în care acest lucru nu se va întâm­pla, vom vedea care sunt eta­pele urmă­toare”, ne-a decla­rat Roși­oru.

ZdG amin­tește că la con­cursul pen­tru șefiapopa note pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău s-au înscris doi can­di­dați: Igor Popa, fos­tul pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râș­cani din Chi­și­nău și Nico­lae Geru, pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii sect. Cen­tru.

La înce­pu­tul aces­tei luni, la eva­lu­a­rea cunoş­tinţe­lor prac­tice şi teo­re­tice, Igor Popa a obți­nut 9,4 puncte, în timp ce Nico­lae Geru, 9,2. Și la proba orală Popa l-a învins pe con­tra­can­di­da­tul său, obținând 9,6 puncte, față de cele 9,4 obți­nute de Nico­lae Geru. Ast­fel, cu o medie de 9,5, Igor Popa a deve­nit favo­rit pen­tru desem­na­rea sa în func­ția de pro­cu­ror-șef al Pro­cu­ra­tu­rii mun. Chi­și­nău, insti­tu­ție care, după refor­ma­rea pro­cu­ra­tu­rii, din luna august 2016, va pre­lua inclu­siv pro­cu­ra­tu­rile sec­to­ri­ale din Capi­tală, iar șefii aces­tor pro­cu­ra­turi vor deveni adjunc­ții pro­cu­ro­ru­lui mun. Chi­și­nău.

Igor Popa a ajuns în atenţia opi­niei publice în peri­oada guver­nă­rii comu­niste atunci când a instru­men­tat mai multe dosare împo­triva lide­ri­lor opo­zi­ţiei de atunci. Popa este şi pro­cu­ro­rul care a sem­nat mai multe demer­suri pri­vind jude­ca­rea şi reţi­ne­rea tine­ri­lor pro­tes­ta­tari la 7 apri­lie 2009. Ajuns la şefia Pro­cu­ra­tu­rii Râş­cani în 2012, Popa s-a mutat în 2013 în casă nouă, procurându-şi un apar­ta­ment de 123 m.p., a cărui valoare de piaţă depă­şeşte 1 milion de lei, mult peste sala­riul său anual, care a ajuns la doar 113 mii de lei în 2013 și 111 mii în 2014.

În 2014, Igor Popa și-a cum­pă­rat și mașină nouă, un Hyun­dai Santa Fe fabri­cată în 2014, cu 405 mii de lei.

Soţia lui Igor Popa, Ala Popa, este avo­cată însă acum se află în  con­ce­diu pen­tru îngri­ji­rea copi­lu­lui.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.