euro_catuse_4

Doi poliţişti sunt cercetaţi penal pentru acte de corupţie

Un anga­jat al Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Bota­nica şi altul din cadrul Dire­cţiei de poli­ţie a muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău, împre­ună cu doi com­plici, sunt cer­ce­taţi penal în cadrul unui dosar de coru­pţie.

Acţiu­nile aces­tora s-au expri­mat prin ten­ta­tiva coru­pe­rii unor magis­traţi din cadrul Curţii supreme de jus­ti­ţie (trans­mi­te­rea prin inter­me­diar a sumei de 9.000 de euro, pen­tru ca aceş­tia să emită o deci­zie în favoa­rea unei per­soane con­dam­nate ante­rior la 8 ani de detenţie, fapt refu­zat de magis­tra­ţii CSJ, ulti­mii menţinând deci­zia adop­tată ante­rior de Cur­tea de Apel Chi­şi­nău), tra­fi­cu­lui de influ­enţă şi extorca­rea mij­loa­ce­lor băneşti în sumă de 10.500 de euro de la peti­ţio­nar, cu inten­ta­rea ile­gală a unei cauze penale pe numele inter­me­di­a­ru­lui, în sco­pul de a-l inti­mida şi impune să întoarcă banii refu­zaţi de magis­tra­ţii CSJ, dar cu un adaos de 1500 euro.

Ast­fel, per­soana în pri­vinţa căreia a fost fabri­cată cauza penală, a depus o plân­gere în adresa Dire­cţiei com­ba­te­rea coru­pţiei (DCC) a Ser­vi­ci­u­lui pro­te­cţie internă şi anti­co­ru­pţie (SPIA) al MAI, prin care a denu­nţat fap­tul ten­ta­ti­vei de coru­pere a magis­tra­ţi­lor CSJ şi acţiu­nile ile­gale ale poli­ţi­ş­ti­lor.

În cadrul desfă­şu­ră­rii măsu­ri­lor spe­ci­ale de inves­ti­ga­ţii, la 28 decem­brie 2015, în sediul Inspec­to­ra­tu­lui de poli­ţie al sec­to­ru­lui Bota­nica, sub con­tro­lul ofi­ţe­ri­lor DCC a SPIA al MAI, a fost docu­men­tat con­tro­lul trans­mi­te­rii unei sume de 7.000 de euro, suma con­sti­tu­ind doar prima tranşă din cele 10 500 de euro extorcate.

La data 9 febru­a­rie, curent, în jurul ore­lor 14:30, în incinta Jude­că­to­riei sec­to­ru­lui Bota­nica a mun. Chi­şi­nău, de către anga­ja­ţii DCC a SPIA al MAI şi pro­cu­ro­rii Anti­co­ru­pţie, au fost reţi­nuţi în fla­grant delict anga­ja­tul Dire­cţiei de poli­ţie a mun. Chi­şi­nău şi com­pli­cele aces­tuia, în tim­pul pri­mi­rii celei de-a doua tranşe în sumă de 2.000 de euro.

Cei doi sunt reţi­nuţi şi se află în izo­la­tor, iar anga­ja­tul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Bota­nica a fost audiat în cali­tate de bănuit.

De ase­me­nea, anga­ja­ţii DCC a SPIA al MAI, au desfă­şu­rat mai multe per­che­zi­ţii la domi­ci­li­ile sus­pe­cţi­lor, unde au depis­tat şi ridi­cat mai multe obiecte, prin­tre care şi un pis­tol cu ţeavă lisă model „Val­tro” şi o deci­zie a CSJ cu semne vădite de fal­si­fi­care.

Ast­fel, pe numele sus­pe­cţi­lor, de către Pro­cu­ra­tura anti­co­ru­pţie au fost ini­ţi­ate mai multe cauze penale: par­ti­ci­pa­rea la infra­cţiune, coru­pere pasivă, coru­pere activă, tra­fic de influ­enţă, deţi­ne­rea ile­gală a arme­lor de foc şi fal­si­fi­ca­rea acte­lor.

Dacă va fi dove­dită vino­vă­ţia aces­tora, bănu­i­ţii riscă până la 7 ani de închi­soare, cu pri­va­rea drep­tu­lui de a ocupa anu­mite fun­cţii publice sau de a exer­cita o anu­mită acti­vi­tate pe un ter­men de la 5 la 10 ani.

Sursa: mai.gov.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • ion zas­tav­net­chi

  -Ion zas­tav­net­chi.
  După păre­rea mea ast­fel de infor­ma­ții ca “Doi poli­ţi­şti, reţi­nuţi pen­tru
  că ar fi încer­cat să corupă magis­traţi de la CSJ”. și des­cri­e­rea isto­riei
  inte­re­sante în ce mod a avut loc, fără a numi numele și func­ți­ile care le
  ocu­pau poli­țiș­tii pen­tru popu­lați n-are nici un rost. Cu vre­mea așa infor­ma­ție
  se pierde prin mul­ti­plele cazuri publi­cate de acest fel. Popu­la­ția nu mai știe
  care au fost rezul­ta­tele finale ale cer­ce­tă­ri­lor, anche­tă­ri­lor, jude­că­ri­lor.
  Vor fi aceste per­soane con­dam­nate pînă la șapte ani de închi­soare, vor fi ele
  pri­vate de drep­tul de a ocupa anu­mite fun­cţii publice sau de a exer­cita o
  anu­mită acti­vi­tate pe un ter­men de la 5 la 10 ani așa și va rămîne neștiut.
  Atunci se întreabă cui tre­buie așa infor­ma­tii ano­nime? Ca să se arăte
  publi­cu­lui ce lucru zil­nic fac orga­nele de drept și instan­șele jude­că­to­rești?