Doi poliţişti sunt cercetaţi penal pentru acte de corupţie

Un anga­jat al Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Bota­ni­ca şi altul din cadrul Dire­cţi­ei de poli­ţie a muni­ci­pi­u­lui Chi­şi­nău, împre­u­nă cu doi com­pli­ci, sunt cer­ce­ta­ţi penal în cadrul unui dosar de coru­pţie.

Acţiu­ni­le aces­to­ra s-au expri­mat prin ten­ta­ti­va coru­pe­rii unor magis­tra­ţi din cadrul Curţii supre­me de jus­ti­ţie (trans­mi­te­rea prin inter­me­di­ar a sumei de 9.000 de euro, pen­tru ca aceş­tia să emi­tă o deci­zie în favoa­rea unei per­soa­ne con­dam­na­te ante­ri­or la 8 ani de detenţie, fapt refu­zat de magis­tra­ţii CSJ, ulti­mii menţinând deci­zia adop­ta­tă ante­ri­or de Cur­tea de Apel Chi­şi­nău), tra­fi­cu­lui de influ­enţă şi extorca­rea mij­loa­ce­lor băneş­ti în sumă de 10.500 de euro de la peti­ţio­nar, cu inten­ta­rea ile­ga­lă a unei cau­ze pena­le pe nume­le inter­me­di­a­ru­lui, în sco­pul de a-l inti­mi­da şi impu­ne să întoar­că banii refu­za­ţi de magis­tra­ţii CSJ, dar cu un ada­os de 1500 euro.

Ast­fel, per­soa­na în pri­vinţa căre­ia a fost fabri­ca­tă cau­za pena­lă, a depus o plân­ge­re în adre­sa Dire­cţi­ei com­ba­te­rea coru­pţi­ei (DCC) a Ser­vi­ci­u­lui pro­te­cţie inter­nă şi anti­co­ru­pţie (SPIA) al MAI, prin care a denu­nţat fap­tul ten­ta­ti­vei de coru­pe­re a magis­tra­ţi­lor CSJ şi acţiu­ni­le ile­ga­le ale poli­ţi­ş­ti­lor.

În cadrul desfă­şu­ră­rii măsu­ri­lor spe­ci­a­le de inves­ti­ga­ţii, la 28 decem­brie 2015, în sedi­ul Inspec­to­ra­tu­lui de poli­ţie al sec­to­ru­lui Bota­ni­ca, sub con­tro­lul ofi­ţe­ri­lor DCC a SPIA al MAI, a fost docu­men­tat con­tro­lul trans­mi­te­rii unei sume de 7.000 de euro, suma con­sti­tu­ind doar pri­ma tranşă din cele 10 500 de euro extorca­te.

La data 9 febru­a­rie, curent, în jurul ore­lor 14:30, în incin­ta Jude­că­to­ri­ei sec­to­ru­lui Bota­ni­ca a mun. Chi­şi­nău, de către anga­ja­ţii DCC a SPIA al MAI şi pro­cu­ro­rii Anti­co­ru­pţie, au fost reţi­nu­ţi în fla­grant delict anga­ja­tul Dire­cţi­ei de poli­ţie a mun. Chi­şi­nău şi com­pli­ce­le aces­tu­ia, în tim­pul pri­mi­rii celei de-a doua tranşe în sumă de 2.000 de euro.

Cei doi sunt reţi­nu­ţi şi se află în izo­la­tor, iar anga­ja­tul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ţie Bota­ni­ca a fost audi­at în cali­ta­te de bănu­it.

De ase­me­nea, anga­ja­ţii DCC a SPIA al MAI, au desfă­şu­rat mai mul­te per­che­zi­ţii la domi­ci­li­i­le sus­pe­cţi­lor, unde au depis­tat şi ridi­cat mai mul­te obiec­te, prin­tre care şi un pis­tol cu ţea­vă lisă model „Val­tro” şi o deci­zie a CSJ cu sem­ne vădi­te de fal­si­fi­ca­re.

Ast­fel, pe nume­le sus­pe­cţi­lor, de către Pro­cu­ra­tu­ra anti­co­ru­pţie au fost ini­ţi­a­te mai mul­te cau­ze pena­le: par­ti­ci­pa­rea la infra­cţiu­ne, coru­pe­re pasi­vă, coru­pe­re acti­vă, tra­fic de influ­enţă, deţi­ne­rea ile­ga­lă a arme­lor de foc şi fal­si­fi­ca­rea acte­lor.

Dacă va fi dove­di­tă vino­vă­ţia aces­to­ra, bănu­i­ţii ris­că până la 7 ani de închi­soa­re, cu pri­va­rea drep­tu­lui de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii publi­ce sau de a exer­ci­ta o anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de la 5 la 10 ani.

Sur­sa: mai.gov.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

 1. ion zastavnetchi

  -Ion zas­tav­net­chi.
  După păre­rea mea ast­fel de infor­ma­ții ca “Doi poli­ţi­ş­ti, reţi­nu­ţi pen­tru
  că ar fi încer­cat să coru­pă magis­tra­ţi de la CSJ”. și des­cri­e­rea isto­ri­ei
  inte­re­san­te în ce mod a avut loc, fără a numi nume­le și func­ți­i­le care le
  ocu­pau poli­țiș­tii pen­tru popu­la­ți n-are nici un rost. Cu vre­mea așa infor­ma­ție
  se pier­de prin mul­ti­ple­le cazu­ri publi­ca­te de acest fel. Popu­la­ția nu mai știe
  care au fost rezul­ta­te­le fina­le ale cer­ce­tă­ri­lor, anche­tă­ri­lor, jude­că­ri­lor.
  Vor fi aces­te per­soa­ne con­dam­na­te pînă la șap­te ani de închi­soa­re, vor fi ele
  pri­va­te de drep­tul de a ocu­pa anu­mi­te fun­cţii publi­ce sau de a exer­ci­ta o
  anu­mi­tă acti­vi­ta­te pe un ter­men de la 5 la 10 ani așa și va rămî­ne nești­ut.
  Atun­ci se întrea­bă cui tre­bu­ie așa infor­ma­tii ano­ni­me? Ca să se ară­te
  publi­cu­lui ce lucru zil­nic fac orga­ne­le de drept și instan­șe­le jude­că­to­rești?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *