CSJ decide dacă dosarul DIASPORA va fi trimis spre reexaminare în fond! Avocați: „Instanțele de judecată au nevoie de VOINȚĂ, nu doar de temeiuri”

Dosa­rul Dias­po­ra vs R. Mol­do­va (Con­si­li­u­lui Elec­to­ral al Cir­cum­scri­pţi­ei Elec­to­ra­le muni­ci­pa­le Chi­şi­nău, Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă, Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Eure­pe­ne, Guver­nul RM) ar putea fi trans­mis către instan­ța de apel pen­tru ree­xa­mi­na­re în fond a cau­zei. Acest lucru s-ar putea întâm­pla doar dacă Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție (CSJ) va admi­te cere­ri­le de revi­zu­i­re depu­se la 13 și 14 febru­a­rie curent de către avo­ca­ții  Edu­ard Digo­re și Vero­ni­ca Miha­i­lov în nume­le a cir­ca 140 de cetă­țe­ni care în turul doi al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le nu și-au putut exer­ci­ta drep­tul la vot.  În argu­men­ta­rea cere­ri­lor de revi­zu­i­re a Hotă­râri­lor instan­țe­lor națio­na­le, avo­ca­ții au sti­pu­lat con­clu­zi­i­le Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le din 13 decem­brie 2016, care con­sta­tau că „instan­țe­le de jude­ca­tă urmau nu să-și decli­ne com­pe­ten­ța, ci să exa­mi­ne­ze încăl­că­ri­le sem­na­la­te în ziua ale­ge­ri­lor”.

Vero­ni­ca Mihailov-Moraru, unul din­tre avo­ca­ții man­da­ta­ţi de mol­do­ve­nii din dias­po­ra sus­ți­ne că revi­zu­i­rea hotă­râri­lor ire­vo­ca­bi­le este o cale extra­or­di­na­ră de atac, de retrac­ta­re, prin inter­me­di­ul căre­ia se poa­te obţi­ne desfi­inţa­rea hotă­râri­lor şi înche­ie­ri­lor ire­vo­ca­bi­le şi reju­de­ca­rea cau­zei în fond.

„Revi­zu­i­rea este o cale extra­or­di­na­ră de atac care se uti­li­zea­ză după ce anu­mi­te hotă­râri jude­că­to­rești au intrat în vigoa­re, au par­curs anu­mi­te eta­pe. Hotă­râri­le pot fi retrac­ta­te sau revă­zu­te, să zicem, reju­de­ca­te, atun­ci când se demon­strea­ză exis­ten­ța anu­mi­tor teme­iu­ri des­pre care, fie nu s-a ști­ut la momen­tul exa­mi­nă­rii cau­zei, fie, prin anu­mi­te cir­cum­stan­țe sau noi hotă­râri, s-au con­stat încăl­că­ri­le drep­tu­ri­lor omu­lui”, avo­ca­ta.

Argu­men­te­le care stau la baza Cere­ri­le de revi­zu­rie, depu­se la 13 și 14 febru­a­rie de către avo­ca­ții Edu­ard Digo­re și Vero­ni­ca Miha­i­lov, sunt sunt for­mu­la­te în baza con­clu­zi­i­lor Hotă­rârii Cur­ții Con­sti­tu­țio­na­le din 13 decem­brie 2017, care a sta­bi­lit clar că  din cau­za „apli­că­rii defi­ci­ta­re a legi­sla­ţi­ei de către instanţe­le de drept comun, acto­rii elec­to­ra­li au fost, în fapt, lip­si­ţi de un con­trol judi­ci­ar efi­cient, iar Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă a fost pusă în impo­si­bi­li­ta­tea de a ope­ra cu acte de con­sta­ta­re a încăl­că­ri­lor”.

Avocații au punctat câteva concluzii ale CC care servesc temei pentru revizuirea hotărârilor în dosarul Diaspora:

 • „Instan­țe­le jude­că­to­rești și orga­ne­le elec­to­ra­le au înțe­les în mod defi­ci­tar pro­ce­su­lui de solu­ţio­na­re a dis­pu­te­lor elec­to­ra­le;
 • orga­ne­le elec­to­ra­le dis­pun de com­pe­tenţă, în spe­cial, cu pri­vi­re la asi­gu­ra­rea drep­tu­lui la vot al cetă­ţe­ni­lor.
 • lega­li­ta­tea acte­lor emi­se de orga­ne­le elec­to­ra­le poa­te fi supu­să con­tro­lu­lui jude­că­to­resc la soli­ci­ta­rea părţi­lor inte­re­sa­te. În acest con­text, Cur­tea con­sta­tă că, atât auto­ri­tă­ţi­le elec­to­ra­le, cât şi instanţe­le de jude­ca­tă au res­pins un număr mare de con­tes­ta­ţii ca fiind în afa­ra com­pe­tenţei lor;

  Vero­ni­ca Mihailov-Moraru şi Edu­ard Digo­re, avo­ca­ţii dias­po­rei

 • În spe­cial, Cur­tea obser­vă că, Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă, în loc să solu­ţio­ne­ze ches­tiu­nea pri­vind constatarea/lipsa încăl­că­rii, şi-a decli­nat com­pe­tenţa;
 • Cur­tea Con­sti­tu­țio­na­lă a ară­tat că: „atât orga­ne­le elec­to­ra­le, cât şi instanţe­le de jude­ca­tă urmau nu să-şi decli­ne com­pe­tenţa, ci să exa­mi­ne­ze încăl­că­ri­le sem­na­la­te în ziua ale­ge­ri­lor. Or, dacă sunt com­pe­ten­te să exa­mi­ne­ze încăl­că­ri­le elec­to­ra­le din cadrul cam­pa­niei elec­to­ra­le a for­ti­o­ri ele sunt com­pe­ten­te să exa­mi­ne­ze încăl­că­ri­le din ziua votă­rii. Anu­me aceas­tă cate­go­rie de încăl­că­ri pot să se dove­deas­că deo­se­bit de per­ti­nen­te în pro­ce­sul de confirmare/informare a rezul­ta­tu­lui scru­ti­nu­lui”.
 • Din cuprin­sul Hotă­rârii Curţii Con­sti­tu­ţio­na­le mai rezul­tă că, nee­xa­mi­na­rea de către auto­ri­tă­ţi­le com­pe­ten­te a con­tes­ta­ţi­i­lor elec­to­ra­le a pus Cur­tea Con­sti­tu­ţio­na­lă în impo­si­bi­li­ta­tea de a le lua în con­si­de­ra­re.
 • În final, Cur­tea reţi­ne că, dato­ri­tă apli­că­rii defi­ci­ta­re a legi­sla­ţi­ei de către instanţe­le de drept comun, acto­rii elec­to­ra­li au fost, în fapt, lip­si­ţi de un con­trol judi­ci­ar efi­cient și efec­tiv”, scriu avo­ca­ții, care mai pre­ci­zea­ză că potri­vit Codu­lui de Pro­ce­du­ră Pena­lă, aces­te con­clu­zii con­sti­tu­ie motiv pen­tru revi­zu­i­rea hotă­râri­lor instan­țe­lor națio­na­le.

„CSJ este ulti­ma instan­ță care s-a expus, res­pec­tiv cere­rea de revi­zu­i­re a fost depu­să aco­lo. Acum, CSJ tre­bu­ie să deci­dă dacă au fost întru­ni­te teme­iu­ri­le de revi­zu­i­re, deo­a­re­ce pro­ce­du­ra este o cale de atac, atât de extra­or­di­na­ră, cât și foar­te rar admi­să. Este una excep­țio­na­lă, admi­să în foa­te puți­ne cazu­ri.  Noi am soli­ci­tat să anu­le­ze înche­ie­rea prin care ne-au decla­rat recur­su­ri­le inad­mi­si­bi­le și să tri­mi­tă  spre ree­xa­mi­na­re în fond a cau­zei la Cur­tea de Apel,  deo­a­re­ce CSJ nu poa­te exa­mi­na în fond cau­za”, a decla­rat Vero­ni­ca Miha­i­lov, care mai spu­ne că legi­sla­ția nu pre­ve­de un ter­men exact în care ar tre­bu­ie să se pro­nun­țe CSJ, dar că, pro­ce­du­ral, într-o lună, instan­ța supre­mă urmea­ză să ridi­ca­re dosa­rul din pri­ma instan­ță, să fixeze data ședin­ței  pri­vind admi­si­bi­li­ta­tea, adi­că să exa­mi­ne­ze revi­zu­i­rea.

„Cred că instan­țe­le noas­tre, dacă vor exa­mi­na obiec­tiv, au toa­te moti­ve­le să redes­chi­dă acest dosar ca să putem dis­cu­ta pe fond pro­ble­ma cetă­țe­ni­lor.  Au toa­te teme­iu­ri­le. Mai mult, pe lân­gă teme­iu­ri, instan­țe­le mai au nevo­ie de voin­ță pen­tru exa­mi­na­re, fiind­că, vă dați sea­ma, atun­ci când s-a exa­mi­nat, dis­pu­neau de ter­me­ni foar­te res­trânși de timp. Îmi dau sea­ma că pen­tru ei era un pro­ces deli­cat, deo­a­re­ce s-au uti­li­zat foar­te mul­te instru­men­te juri­di­ce și pro­ce­du­ra­le, mai era excep­ția de necon­sti­tu­țio­na­li­ta­te pe care noi am ridicat-o în fața CC și care ne-a fost res­pin­să fără niciun motiv legal.  Acest ter­men pen­tru ei era foar­te scurt. Acum, la calm, zic eu, ar putea să redes­chi­dă acest dosar și să exa­mi­ne­ze, deo­a­re­ce a fost con­sta­ta­tă încăl­ca­rea drep­tu­ri­lor cetă­țe­ni­lor la vot”, a decla­rat Edu­ard Digo­re.

La 13 noiem­brie pes­te hota­re au votat 138720 de ale­gă­to­ri, număr record din isto­ria ale­ge­ri­lor în R. Mol­do­va. În cel puțin 14 sec­ții de vota­re din dias­po­ră numă­rul maxim de trei mii de bule­ti­ne de vot a fost epu­i­zat. La 20 noiem­brie, în cel puțin 30 de ora­șe din întrea­ga lume cetă­țe­nii mol­do­ve­ni au orga­ni­zat acțiu­ni de pro­test și flasmob-uri prin care și-au expri­mat dez­a­cor­dul față de rezul­ta­te­le ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le din 13 noiem­brie curent. Dias­po­ra a cerut demi­sia con­du­ce­rii Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le și a Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și Inte­gră­rii Euro­pe­ne. De ase­me­nea, cetă­țe­nii au soli­ci­tat sta­tu­lui orga­ni­za­rea repe­ta­tă a turu­lui II de scru­tin. La 21 noiem­brie, avo­ca­ții Edu­ard Digo­re și Vero­ni­ca Mihailov-Moraru, man­da­ta­ți de către 143 de cetă­țe­ni mol­do­ve­ni din Ita­lia, Marea Bri­ta­nie, Fran­ța, Irlan­da și Ger­ma­nia, au depus două cere­ri de che­ma­re în jude­ca­tă la Jude­că­to­ria Cen­tru, iar ca păr­ți ter­țe au fost atra­se CEC, MAEIE și Guver­nul R. Mol­do­va. La 2 decem­brie, după mai bine de 11 ore de ședin­țe și două ore de deli­be­ra­re, magis­tra­ta sect. Cen­tru, Dje­ta Chis­tol, a res­pins cere­rea de che­ma­re în jude­ca­tă a celor 143 de cetă­țe­ni din dias­po­ră, calificând-o drept „neî­te­me­ia­tă”.

La o săp­tămâ­nă după ce Cur­tea de Apel Chi­și­nău a men­ți­nut, fără modi­fi­că­ri, hotă­rârea Deje­tei Chis­tol, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ție a decla­rat inad­mi­si­bil recur­sul avo­ca­ţi­lor. Deci­zia CSJ a fost lua­tă de jude­că­to­rii Mihai Poa­le­lun­gi, Tatia­na Vie­ru, Valen­ti­na Cle­va­dî și Oleg Ster­ni­oa­lă. Res­pec­tiv, magis­tra­ții au nu recu­nos­cut fap­tul că ale­gă­to­ri­lor din stră­i­nă­ta­te le-a fost încăl­cat, la 13 noiem­brie, drep­tul la vot.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

 1. Alexei

  Hai lasa­ti voi poves­ti­le astea cu dias­po­ra. Maia daca a vrut ca dias­po­ra sa poa­ta vota, atun­ci a tre­bu­it sa-i anun­te ca e nevo­ie de inre­gis­trat pe site la CEC. Da asa acum se pot plin­ge la infi­nit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *