Natalia Snegur-Gherman la Guvernul Marii Britanii

Marea Bri­ta­nie doreş­te o apro­pi­e­re mai mare a Repu­bli­cii Mol­do­va de UE şi este dis­pu­să să spri­ji­ne noua guver­na­re de la Chi­şi­nău în imple­men­ta­rea refor­me­lor anu­nţa­te. Acest mesaj a fost trans­mis auto­ri­tă­ţi­lor mol­do­ve­neş­ti de repre­zen­tanţii Guver­nu­lui bri­ta­nic în cadrul vizi­tei la Lon­dra a Vice­mi­nis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Euro­pe­ne, dna Nata­lia Gher­man.Minis­trul de Stat pen­tru Euro­pa din cadrul Minis­te­ru­lui de Exter­ne, dl Chris Bryant, a infor­mat des­pre dis­po­ni­bi­li­ta­tea auto­ri­tă­ţi­lor bri­ta­ni­ce de a acor­da spri­ji­nul nece­sar în pro­mo­va­rea refor­me­lor prin ofe­ri­rea exper­ti­zei în con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ţi­lor insti­tu­ţio­na­le ale Guver­nu­lui mol­do­vean în sectoarele-cheie, pre­cum eco­no­mie şi finanţe, jus­ti­ţie şi afa­ce­ri inter­ne, asis­tenţă soci­a­lă. Tot­o­da­tă, Marea Bri­ta­nie s-a ară­tat dis­pu­să să exa­mi­ne­ze posi­bi­li­ta­tea de a ofe­ri con­sul­tanţă în pre­gă­ti­rea expe­rţi­lor mol­do­ve­ni pen­tru nego­ci­e­rea unor seg­men­te ale nou­lui Acord de Aso­ci­e­re cu UE, în spe­cial în ceea ce pri­veş­te vii­to­rul Acord de liber schimb cuprin­ză­tor şi apro­fun­dat.

În cadrul între­ve­de­rii cu Minis­trul de Stat pen­tru Fron­ti­e­re şi Imi­gra­ţie, dl Phil Woo­las, au fost abor­da­te diver­se aspec­te ale cola­bo­ră­rii în dome­ni­ul afa­ce­ri­lor inter­ne, care vizea­ză în spe­cial refor­ma orga­ne­lor de poli­ţie, com­ba­te­rea coru­pţi­ei, cri­mei orga­ni­za­te şi tra­fi­cu­lui de fiinţe uma­ne. Cu titlu spe­cial, s-au dis­cu­tat per­spec­ti­ve­le lan­să­rii unui dia­log bila­te­ral moldo-britanic pri­vind faci­li­ta­rea regi­mu­lui de vize pen­tru cetă­ţe­nii mol­do­ve­ni.

Evo­lu­ţia situ­a­ţi­ei din Repu­bli­ca Mol­do­va, pri­o­ri­tă­ţi­le nou­lui Guvern în pro­mo­va­rea refor­me­lor eco­no­mi­ce şi demo­cra­ti­ce, pre­cum şi agen­da euro­pea­nă a ţării au con­sti­tu­it teme­le prin­ci­pa­le ale dis­cu­ţi­i­lor desfă­şu­ra­te în cadrul între­ve­de­ri­lor cu Minis­trul din umbră pen­tru Euro­pa, dl Mark Fran­co­is, şi cu Preşe­dinţii comi­si­i­lor par­la­men­ta­re pen­tru poli­ti­că exter­nă, dl Mike Gapes, şi pen­tru afa­ce­ri inter­ne, dl Kei­th Vaz. Par­la­men­ta­rii bri­ta­ni­ci au salu­tat schim­bă­ri­le pro­du­se în Repu­bli­ca Mol­do­va şi anga­ja­men­tul noii con­du­ce­ri pen­tru con­so­li­da­rea insti­tu­ţi­i­lor demo­cra­ti­ce, asi­gu­ra­rea supre­ma­ţi­ei legii şi a drep­tu­ri­lor şi liber­tă­ţi­lor fun­damen­ta­le ale omu­lui. Un inte­res accen­tu­at a fost mani­fes­tat faţă de per­spec­ti­ve­le reluă­rii nego­ci­e­ri­lor în pro­ble­ma trans­nis­trea­nă, pre­cum şi faţă de acţiu­ni­le între­prin­se de Guvern în vede­rea con­so­li­dă­rii rela­ţi­i­lor cu ţări­le veci­ne.

Pro­gra­mul vizi­tei a inclus, de ase­me­nea, o serie de între­ve­de­ri cu res­pon­sa­bi­lii pen­tru coo­pe­ra­rea cu RM din cadrul Băn­cii Euro­pe­ne pen­tru Recon­stru­cţie şi Dezvol­ta­re.

Comu­ni­cat MAEIE


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Simona

  Guver­nul de la Chi­si­nau a tre­cut la lim­ba roma­na. Con­su­lul de la Bru­xe­l­les, insa, cau­ta pro­fe­sor de mol­do­ve­neas­ca
  30-11-2009

  Din acest sfar­sit de sap­ta­ma­na, Guver­nul Repu­bli­cii Mol­do­va este, ofi­ci­al, vor­bi­tor de lim­ba roma­na. Lim­ba mol­do­ve­neas­ca (MD) a fost inlo­cu­i­ta pe toa­te pagi­ni­le ofi­ci­a­le ale Exe­cu­ti­vu­lui de la Chi­si­nau cu roma­na (RO). Radio Free Euro­pe apre­cia­za ca aceas­ta masu­ra este un semn al rea­pro­pi­e­rii din­tre cele doua tari. Dat fiind ca, in Con­sti­tu­tia Repu­bli­cii Mol­do­va, lim­ba ofi­ci­a­la este mol­do­ve­neas­ca, noul guvern pro-occidental vrea sa modi­fi­ce legea fun­damen­ta­la, pen­tru a eli­mi­na acest con­cept, pe care ling­vis­tii il con­si­de­ra absurd, de “lim­ba mol­do­ve­neas­ca”. Cu toa­te aces­tea, deci­zia Exe­cu­ti­vu­lui basa­ra­bean de a ince­pe pro­ce­du­ri­le de nor­ma­li­za­re ling­vis­ti­ca con­tras­tea­za cu ati­tu­di­ni­le dele­ga­ti­lor lui. Spre exem­plu, Ange­la Colo­mii­cen­co, con­su­lul Amba­sa­dei Repu­bli­cii Mol­do­va la Bru­xe­l­les, cau­ta pro­fe­sor de lim­ba mol­do­ve­neas­ca pen­tru copi­ii basa­ra­be­ni din dias­po­ra, rela­tea­za Jur­nal de Chi­si­nau. In demer­sul ei, con­su­lul a con­tac­tat o pro­fe­soa­ra de lim­ba roma­na, sta­bi­li­ta in Bru­xe­l­les, care este mem­bra a Comu­ni­ta­tii Basa­ra­be­ni­lor din Bel­gia. Pro­fe­soa­ra a decla­rat, pen­tru sur­sa cita­ta, ca a fost “pro­fund soca­ta de fap­tul ca Amba­sa­da inten­tio­nea­za sa-i inve­te pe copi­ii basa­ra­be­ni­lor din Bel­gia lim­ba mol­do­ve­neas­ca”. Rela­ti­i­le din­tre Roma­nia si Repu­bli­ca Mol­do­va au inre­gis­trat un alt pro­gres zile­le aces­tea. Este vor­ba des­pre sem­na­rea Acor­du­lui de recu­noas­te­re reci­pro­ca a diplo­me­lor, cer­ti­fi­ca­te­lor si titlu­ri­lor sti­in­ti­fi­ce, acor­da­te de insti­tu­tii de inva­ta­mant acre­di­ta­te, din ambe­le tari. Tra­ta­tul a fost votat cu majo­ri­ta­te abso­lu­ta in Legi­sla­ti­vul de la Chi­si­nau, pre­ci­zea­za site-ul Unimedia.md. Con­form Minis­te­ru­lui Edu­ca­ti­ei basa­ra­bean, el este un prim pas in ceea ce pri­ves­te sco­pul pri­o­ri­tar al Guver­nu­lui de a obti­ne recu­noas­te­rea diplo­me­lor pes­te hota­re.

  Rusia nu mai are ace­ea­si pute­re in Trans­nis­tria

  Intr-un inter­viu acor­dat Radio Euro­pa Libe­ra si pre­lu­at de Unimedia.md, ana­lis­tul rus Sta­ni­slav Bel­ko­v­s­ki a sub­li­ni­at ca “(Repu­bli­ca, n. red.) Mol­do­va poa­te deve­ni mem­bra UE doar prin fili­e­ra Roma­niei si dupa uni­rea cu Roma­nia”. Bel­ko­v­s­ki este auto­rul pla­nu­lui care-i poar­ta nume­le si care a fost con­ce­put acum cin­ci ani. “Pla­nul Bel­ko­v­s­ki” a ara­tat ca regle­men­ta­rea trans­nis­trea­na nu este posi­bi­la fara o inter­ven­tie din exte­ri­or. In pre­zent, Rusia nu mai dis­pu­ne de rolul exl­cu­siv pe care il putea juca acum cin­ci ani, expli­ca ana­lis­tul. Rolul pe care il are Uniu­nea Euro­pea­na in aceas­ta regiu­ne foar­te pro­ble­ma­ti­ca este unul esen­ti­al, insa, deo­cam­da­ta, nu putem vor­bi des­pre o baza ide­o­lo­gi­ca pen­tru regle­men­ta­rea pro­ble­mei trans­nis­tre­ne, cre­de Sta­ni­slav Bel­ko­v­s­ki. Acum, in acest subiect, se con­frun­ta eli­te­le acti­ve din Repu­bli­ca Mol­do­va si Trans­nis­tria. “Pe par­cur­sul aces­tor ani, Rusia s-a intors, in repe­ta­te ran­du­ri, cu spa­te­le la Trans­nis­tria, a folosit-o drept o car­te de schimb”, a expli­cat ana­lis­tul, pen­tru Euro­pa Libe­ra. “In ulti­ma instan­ta, acest plan va fi apro­bat la nive­lul Uniu­nii Euro­pe­ne si pare­rea Rusi­ei va con­ta mai putin”, a con­ti­nu­at Bel­ko­v­s­ki. In pro­ble­ma ale­ge­rii pre­se­din­te­lui, el cre­de ca Mosco­va il sus­ti­ne pe Lupu, pen­tru ca opo­zi­tia a cas­ti­gat ale­ge­ri­le si Krem­li­nul a inte­les foar­te bine ca tre­bu­ie sa spri­ji­ne for­ma­tiu­nea cas­ti­ga­toa­re, pen­tru a nu apa­rea intr-o lumi­na proas­ta. Cat des­pre uni­rea Roma­niei cu Repu­bli­ca Mol­do­va, Bel­ko­v­s­ki a facut urma­toa­rea pre­ci­zare: “Eu nu am spus ca in curand (Repu­bli­ca, n.red.) Mol­do­va va intra in com­po­nen­ta Roma­niei. Eu am spus ca eve­ni­men­te­le din apri­lie au facut ire­ver­si­bil acest pro­ces”. Aceas­ta este, in opi­nia lui, sin­gu­ra cale ca basa­ra­be­nii sa devi­na ceta­te­ni ai UE. R. Mol­do­va poa­te deve­ni mem­bru al Uniu­nii Euro­pe­ne doar dupa uni­rea cu Roma­nia, a punc­tat rusul. “Actu­al­men­te, exis­ta doua sta­te roma­ne­s­ti – Roma­nia si (Repu­bli­ca, n.red.) Mol­do­va. Si eu por­ne­sc de la pre­mi­sa ca uni­rea lor era si rama­ne logi­ca. La fel cum logi­ca a fost uni­rea celor doua sta­te ger­ma­ne”. Sta­ni­slav Bel­ko­v­s­ki este con­vins ca, in urma­to­rul dece­niu, nu se va pro­du­ce o extin­de­re for­ma­la a UE. 

  Gardianul.ro

 2. ostap bender ot romania

  (mesaj pt.cei care locu­iesc vre­mel­nic in afa­ra tarii) -daca eu stau de vor­ba cu tine si nu imi caut cuvintele,daca tu inte­le­gi nuan­ta ace­lui sens pe care am vrut eu sa-l insi­nu­ez (si zambesti),putin ma inte­re­sea­za in ce lim­ba vor­bim.

 3. STEFANITA

  Cu alte cuvin­te eu am sa-ti vor­besc “moldoveneste”,am sa zambesc,iar tu ma vei inte­le­ge si iti vei amin­ti ca vor­bim aman­doi roma­ne­ste si ca toa­ta pro­pa­gan­da imbe­ci­la facu­ta de ocu­pan­tul rus timp inde­lun­gat a fost inutila,pentru ca si eu si tu , tot roma­ne­ste vor­bim….
  Ai dreptate,Ostap !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *