Natalia Snegur-Gherman la Guvernul Marii Britanii

Marea Bri­ta­nie doreşte o apro­pi­ere mai mare a Repu­bli­cii Mol­dova de UE şi este dis­pusă să spri­jine noua guver­nare de la Chi­şi­nău în imple­men­ta­rea refor­me­lor anu­nţate. Acest mesaj a fost trans­mis auto­ri­tă­ţi­lor mol­do­ve­neşti de repre­zen­tanţii Guver­nu­lui bri­ta­nic în cadrul vizi­tei la Lon­dra a Vice­mi­nis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Externe şi Inte­gră­rii Euro­pene, dna Nata­lia Gher­man.Minis­trul de Stat pen­tru Europa din cadrul Minis­te­ru­lui de Externe, dl Chris Bryant, a infor­mat des­pre dis­po­ni­bi­li­ta­tea auto­ri­tă­ţi­lor bri­ta­nice de a acorda spri­ji­nul nece­sar în pro­mo­va­rea refor­me­lor prin ofe­ri­rea exper­ti­zei în con­so­li­da­rea capa­ci­tă­ţi­lor insti­tu­ţio­nale ale Guver­nu­lui mol­do­vean în sectoarele-cheie, pre­cum eco­no­mie şi finanţe, jus­ti­ţie şi afa­ceri interne, asis­tenţă soci­ală. Tot­o­dată, Marea Bri­ta­nie s-a ară­tat dis­pusă să exa­mi­neze posi­bi­li­ta­tea de a oferi con­sul­tanţă în pre­gă­ti­rea expe­rţi­lor mol­do­veni pen­tru nego­ci­e­rea unor seg­mente ale nou­lui Acord de Aso­ci­ere cu UE, în spe­cial în ceea ce pri­veşte vii­to­rul Acord de liber schimb cuprin­ză­tor şi apro­fun­dat.

În cadrul între­ve­de­rii cu Minis­trul de Stat pen­tru Fron­ti­ere şi Imi­gra­ţie, dl Phil Woo­las, au fost abor­date diverse aspecte ale cola­bo­ră­rii în dome­niul afa­ce­ri­lor interne, care vizează în spe­cial reforma orga­ne­lor de poli­ţie, com­ba­te­rea coru­pţiei, cri­mei orga­ni­zate şi tra­fi­cu­lui de fiinţe umane. Cu titlu spe­cial, s-au dis­cu­tat per­spec­ti­vele lan­să­rii unui dia­log bila­te­ral moldo-britanic pri­vind faci­li­ta­rea regi­mu­lui de vize pen­tru cetă­ţe­nii mol­do­veni.

Evo­lu­ţia situ­a­ţiei din Repu­blica Mol­dova, pri­o­ri­tă­ţile nou­lui Guvern în pro­mo­va­rea refor­me­lor eco­no­mice şi demo­cra­tice, pre­cum şi agenda euro­peană a ţării au con­sti­tuit temele prin­ci­pale ale dis­cu­ţi­i­lor desfă­şu­rate în cadrul între­ve­de­ri­lor cu Minis­trul din umbră pen­tru Europa, dl Mark Fran­cois, şi cu Preşe­dinţii comi­si­i­lor par­la­men­tare pen­tru poli­tică externă, dl Mike Gapes, şi pen­tru afa­ceri interne, dl Keith Vaz. Par­la­men­ta­rii bri­ta­nici au salu­tat schim­bă­rile pro­duse în Repu­blica Mol­dova şi anga­ja­men­tul noii con­du­ceri pen­tru con­so­li­da­rea insti­tu­ţi­i­lor demo­cra­tice, asi­gu­ra­rea supre­ma­ţiei legii şi a drep­tu­ri­lor şi liber­tă­ţi­lor fun­damen­tale ale omu­lui. Un inte­res accen­tuat a fost mani­fes­tat faţă de per­spec­ti­vele reluă­rii nego­ci­e­ri­lor în pro­blema trans­nis­treană, pre­cum şi faţă de acţiu­nile între­prinse de Guvern în vede­rea con­so­li­dă­rii rela­ţi­i­lor cu ţările vecine.

Pro­gra­mul vizi­tei a inclus, de ase­me­nea, o serie de între­ve­deri cu res­pon­sa­bi­lii pen­tru coo­pe­ra­rea cu RM din cadrul Băn­cii Euro­pene pen­tru Recon­stru­cţie şi Dezvol­tare.

Comu­ni­cat MAEIE


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Simona

  Guver­nul de la Chi­si­nau a tre­cut la limba romana. Con­su­lul de la Bru­xe­l­les, insa, cauta pro­fe­sor de mol­do­ve­neasca
  30-11-2009

  Din acest sfar­sit de sap­ta­mana, Guver­nul Repu­bli­cii Mol­dova este, ofi­cial, vor­bi­tor de limba romana. Limba mol­do­ve­neasca (MD) a fost inlo­cu­ita pe toate pagi­nile ofi­ci­ale ale Exe­cu­ti­vu­lui de la Chi­si­nau cu romana (RO). Radio Free Europe apre­ciaza ca aceasta masura este un semn al rea­pro­pi­e­rii din­tre cele doua tari. Dat fiind ca, in Con­sti­tu­tia Repu­bli­cii Mol­dova, limba ofi­ci­ala este mol­do­ve­neasca, noul guvern pro-occidental vrea sa modi­fice legea fun­damen­tala, pen­tru a eli­mina acest con­cept, pe care ling­vis­tii il con­si­dera absurd, de “limba mol­do­ve­neasca”. Cu toate aces­tea, deci­zia Exe­cu­ti­vu­lui basa­ra­bean de a incepe pro­ce­du­rile de nor­ma­li­zare ling­vis­tica con­tras­teaza cu ati­tu­di­nile dele­ga­ti­lor lui. Spre exem­plu, Angela Colo­mii­cenco, con­su­lul Amba­sa­dei Repu­bli­cii Mol­dova la Bru­xe­l­les, cauta pro­fe­sor de limba mol­do­ve­neasca pen­tru copiii basa­ra­beni din dias­pora, rela­teaza Jur­nal de Chi­si­nau. In demer­sul ei, con­su­lul a con­tac­tat o pro­fe­soara de limba romana, sta­bi­lita in Bru­xe­l­les, care este mem­bra a Comu­ni­ta­tii Basa­ra­be­ni­lor din Bel­gia. Pro­fe­soara a decla­rat, pen­tru sursa citata, ca a fost “pro­fund socata de fap­tul ca Amba­sada inten­tio­neaza sa-i invete pe copiii basa­ra­be­ni­lor din Bel­gia limba mol­do­ve­neasca”. Rela­ti­ile din­tre Roma­nia si Repu­blica Mol­dova au inre­gis­trat un alt pro­gres zilele aces­tea. Este vorba des­pre sem­na­rea Acor­du­lui de recu­noas­tere reci­proca a diplo­me­lor, cer­ti­fi­ca­te­lor si titlu­ri­lor sti­in­ti­fice, acor­date de insti­tu­tii de inva­ta­mant acre­di­tate, din ambele tari. Tra­ta­tul a fost votat cu majo­ri­tate abso­luta in Legi­sla­ti­vul de la Chi­si­nau, pre­ci­zeaza site-ul Unimedia.md. Con­form Minis­te­ru­lui Edu­ca­tiei basa­ra­bean, el este un prim pas in ceea ce pri­veste sco­pul pri­o­ri­tar al Guver­nu­lui de a obtine recu­noas­te­rea diplo­me­lor peste hotare.

  Rusia nu mai are ace­easi putere in Trans­nis­tria

  Intr-un inter­viu acor­dat Radio Europa Libera si pre­luat de Unimedia.md, ana­lis­tul rus Sta­ni­slav Bel­ko­v­ski a sub­li­niat ca “(Repu­blica, n. red.) Mol­dova poate deveni mem­bra UE doar prin fili­era Roma­niei si dupa uni­rea cu Roma­nia”. Bel­ko­v­ski este auto­rul pla­nu­lui care-i poarta numele si care a fost con­ce­put acum cinci ani. “Pla­nul Bel­ko­v­ski” a ara­tat ca regle­men­ta­rea trans­nis­treana nu este posi­bila fara o inter­ven­tie din exte­rior. In pre­zent, Rusia nu mai dis­pune de rolul exl­cu­siv pe care il putea juca acum cinci ani, explica ana­lis­tul. Rolul pe care il are Uniu­nea Euro­peana in aceasta regiune foarte pro­ble­ma­tica este unul esen­tial, insa, deo­cam­data, nu putem vorbi des­pre o baza ide­o­lo­gica pen­tru regle­men­ta­rea pro­ble­mei trans­nis­trene, crede Sta­ni­slav Bel­ko­v­ski. Acum, in acest subiect, se con­frunta eli­tele active din Repu­blica Mol­dova si Trans­nis­tria. “Pe par­cur­sul aces­tor ani, Rusia s-a intors, in repe­tate ran­duri, cu spa­tele la Trans­nis­tria, a folosit-o drept o carte de schimb”, a expli­cat ana­lis­tul, pen­tru Europa Libera. “In ultima instanta, acest plan va fi apro­bat la nive­lul Uniu­nii Euro­pene si pare­rea Rusiei va conta mai putin”, a con­ti­nuat Bel­ko­v­ski. In pro­blema ale­ge­rii pre­se­din­te­lui, el crede ca Moscova il sus­tine pe Lupu, pen­tru ca opo­zi­tia a cas­ti­gat ale­ge­rile si Krem­li­nul a inte­les foarte bine ca tre­buie sa spri­jine for­ma­tiu­nea cas­ti­ga­toare, pen­tru a nu apa­rea intr-o lumina proasta. Cat des­pre uni­rea Roma­niei cu Repu­blica Mol­dova, Bel­ko­v­ski a facut urma­toa­rea pre­ci­zare: “Eu nu am spus ca in curand (Repu­blica, n.red.) Mol­dova va intra in com­po­nenta Roma­niei. Eu am spus ca eve­ni­men­tele din apri­lie au facut ire­ver­si­bil acest pro­ces”. Aceasta este, in opi­nia lui, sin­gura cale ca basa­ra­be­nii sa devina ceta­teni ai UE. R. Mol­dova poate deveni mem­bru al Uniu­nii Euro­pene doar dupa uni­rea cu Roma­nia, a punc­tat rusul. “Actu­al­mente, exista doua state roma­ne­sti – Roma­nia si (Repu­blica, n.red.) Mol­dova. Si eu por­nesc de la pre­misa ca uni­rea lor era si ramane logica. La fel cum logica a fost uni­rea celor doua state ger­mane”. Sta­ni­slav Bel­ko­v­ski este con­vins ca, in urma­to­rul dece­niu, nu se va pro­duce o extin­dere for­mala a UE. 

  Gardianul.ro

 • ostap ben­der ot roma­nia

  (mesaj pt.cei care locu­iesc vre­mel­nic in afara tarii) -daca eu stau de vorba cu tine si nu imi caut cuvintele,daca tu inte­legi nuanta ace­lui sens pe care am vrut eu sa-l insi­nuez (si zambesti),putin ma inte­re­seaza in ce limba vor­bim.

 • STEFANITA

  Cu alte cuvinte eu am sa-ti vor­besc “moldoveneste”,am sa zambesc,iar tu ma vei inte­lege si iti vei aminti ca vor­bim aman­doi roma­ne­ste si ca toata pro­pa­ganda imbe­cila facuta de ocu­pan­tul rus timp inde­lun­gat a fost inutila,pentru ca si eu si tu , tot roma­ne­ste vor­bim….
  Ai dreptate,Ostap !