viorel

Directorul Agenției Achiziții Publice a plecat din funcție

Direc­to­rul Agen­ției Achi­zi­ții Publice (AAP), des­pre care ZdG împre­ună cu Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­tice a scris acum două luni, a ple­cat din fun­ție. Infor­ma­ția a fost con­fir­mată pen­tru ZdG de către Ghen­a­die Grib, direc­to­rul adjunct al AAP. Recent de la AAP a ple­cat și Petru Bou­șor, care deți­nea func­ția de șef al sec­ției lucrări și ser­vi­cii din cadrul AAP.

Vio­rel Moș­neaga a venit la Agen­ția de Achi­zi­ții Publice (AAP) pe 21 noiem­brie 2013, în cali­tate de direc­tor adjunct, după ce, în 2003-2013, acti­vase tot în dome­niul achi­zi­ți­i­lor, la Direc­ția finan­țele eco­no­miei națio­nale, chel­tu­ieli capi­tale și achi­zi­ții publice din cadrul Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor (MF). Un an și jumă­tate mai târ­ziu, pe 10 mar­tie 2015, a deve­nit direc­tor inte­ri­mar, iar la 21 apri­lie 2015 – direc­tor cu drep­turi depline al aces­tei insti­tu­ții.

ZdG a scris, în ianu­a­rie 2016, un arti­col care a scos la ive­ală fap­tul că Aldos Grup SRL, firmă fon­dată de sora șefu­lui AAP, a câști­gat, doar în ulti­mii doi ani, lici­ta­ții ges­tio­nate de insti­tu­ția de stat, în valoare de aproape 35 de mili­oane de lei. Cele mai bănoase ten­dere adju­de­cate de această firmă au fost con­tes­tate de către con­cu­renți, însă, în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, repre­zen­tan­ții Agen­ției au res­pins pre­ten­ți­ile agen­ți­lor eco­no­mici. În cadrul inves­ti­ga­ției, Vio­rel Moș­neaga a decla­rat că nu cunoaște deta­lii des­pre firma Aldos Grup care apar­ți­nea suro­rii. Acesta a negat că ar fi influ­en­țat în vreun fel solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor depuse de fir­mele care nu au câști­gat lici­ta­ții în favoa­rea Aldos Grup.

Ca urmare a publi­că­rii aces­tei inves­ti­ga­ții, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) s-a auto­se­si­zat şi a dema­rat mai multe veri­fi­cări în pri­vința lui Vio­rel Moș­neaga. Urmă­ri­rea penală nu a fost însă dema­rată pe motiv că ofi­țe­rii de urmă­rire penală nu ar fi reu­șit să demon­streze că Vio­rel Moș­neaga ar fi influ­en­țat în vreun fel sem­na­rea con­trac­te­lor între firma suro­rii sale și auto­ri­tă­țile con­trac­tante.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.