Directorul Agenției Achiziții Publice a plecat din funcție

Direc­to­rul Agen­ți­ei Achi­zi­ții Publi­ce (AAP), des­pre care ZdG împre­u­nă cu Cen­trul de Inves­ti­ga­ții Jur­na­lis­ti­ce a scris acum două luni, a ple­cat din fun­ție. Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă pen­tru ZdG de către Ghen­a­die Grib, direc­to­rul adjunct al AAP. Recent de la AAP a ple­cat și Petru Bou­șor, care deți­nea func­ția de șef al sec­ți­ei lucră­ri și ser­vi­cii din cadrul AAP.

Vio­rel Moș­nea­ga a venit la Agen­ția de Achi­zi­ții Publi­ce (AAP) pe 21 noiem­brie 2013, în cali­ta­te de direc­tor adjunct, după ce, în 2003-2013, acti­va­se tot în dome­ni­ul achi­zi­ți­i­lor, la Direc­ția finan­țe­le eco­no­mi­ei națio­na­le, chel­tu­ie­li capi­ta­le și achi­zi­ții publi­ce din cadrul Minis­te­ru­lui Finan­țe­lor (MF). Un an și jumă­ta­te mai târ­ziu, pe 10 mar­tie 2015, a deve­nit direc­tor inte­ri­mar, iar la 21 apri­lie 2015 – direc­tor cu drep­tu­ri depli­ne al aces­tei insti­tu­ții.

ZdG a scris, în ianu­a­rie 2016, un arti­col care a scos la ive­a­lă fap­tul că Aldos Grup SRL, fir­mă fon­da­tă de sora șefu­lui AAP, a câști­gat, doar în ulti­mii doi ani, lici­ta­ții ges­tio­na­te de insti­tu­ția de stat, în valoa­re de aproa­pe 35 de mili­oa­ne de lei. Cele mai bănoa­se ten­de­re adju­de­ca­te de aceas­tă fir­mă au fost con­tes­ta­te de către con­cu­ren­ți, însă, în majo­ri­ta­tea cazu­ri­lor, repre­zen­tan­ții Agen­ți­ei au res­pins pre­ten­ți­i­le agen­ți­lor eco­no­mi­ci. În cadrul inves­ti­ga­ți­ei, Vio­rel Moș­nea­ga a decla­rat că nu cunoaș­te deta­lii des­pre fir­ma Aldos Grup care apar­ți­nea suro­rii. Aces­ta a negat că ar fi influ­en­țat în vre­un fel solu­țio­na­rea con­tes­ta­ți­i­lor depu­se de fir­me­le care nu au câști­gat lici­ta­ții în favoa­rea Aldos Grup.

Ca urma­re a publi­că­rii aces­tei inves­ti­ga­ții, Cen­trul Națio­nal Anti­co­rup­ție (CNA) s-a auto­se­si­zat şi a dema­rat mai mul­te veri­fi­că­ri în pri­vin­ța lui Vio­rel Moș­nea­ga. Urmă­ri­rea pena­lă nu a fost însă dema­ra­tă pe motiv că ofi­țe­rii de urmă­ri­re pena­lă nu ar fi reu­șit să demon­stre­ze că Vio­rel Moș­nea­ga ar fi influ­en­țat în vre­un fel sem­na­rea con­trac­te­lor între fir­ma suro­rii sale și auto­ri­tă­ți­le con­trac­tan­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *