555-gheorghe-popa

Dosarul judecătorului Popa, o provocare a CNA?

Ghe­or­ghe Popa, pri­mul jude­că­tor reţi­nut în fla­grant cu mită şi pri­mul magis­trat con­dam­nat pen­tru că ar fi fost mituit, în acest mile­niu, în R. Mol­dova, şi-a aflat, săp­tămâna tre­cută, sen­tinţa. Jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, Dina Rotar­ciuc, Ghe­or­ghe Iovu şi Ion Secri­eru, au decis că în acţiu­nile magis­tra­tu­lui de la Tele­neşti, reţi­nut cu mare tam-tam în octom­brie 2012 în timp ce pri­mea 200 USD şi con­dam­nat, jumă­tate de an mai târ­ziu, la 7 ani de închi­soare cu exe­cu­tare, nu au fost aspecte penale. Aceş­tia susţin că fapta comisă de magis­tra­tul Popa, sus­pen­dat acum din fun­cţie, este una con­tra­venţio­nală, însă nu l-au pedep­sit pe acesta nici măcar cu amendă, pen­tru că a expi­rat ter­me­nul de pre­scri­pţie.

Ghe­or­ghe Popa a fost reţi­nut în fla­grant în timp ce avo­ca­tul Andrei Dur­nea îi ofe­rea 200 USD pe 11 octom­brie 2013, în biroul său din incinta Jude­că­to­riei Tele­neşti. Ime­diat, a fost încar­ce­rat. Peste o lună, dosa­rul său a fost remis instanţei de jude­cată, care a înce­put exa­mi­na­rea cau­zei la sfârşit de decem­brie 2013. Peste patru luni, pe 8 apri­lie 2014, Vic­tor Boico, jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­cani, deci­dea con­dam­na­rea lui Ghe­or­ghe Popa la 7 ani de închi­soare cu exe­cu­tare. ZdG a fost sin­gura insti­tu­ţie media care a par­ti­ci­pat la toate şedinţele din acest dosar de la Jude­că­to­ria Buiu­cani. Pe tot par­cur­sul pro­ce­su­lui penal, Ghe­or­ghe Popa a susţi­nut că la mij­loc este o pro­vo­care, pusă la cale de către Cen­trul Naţaio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA), insti­tu­ţie somată, inclu­siv de par­te­ne­rii euro­peni ai R. Mol­dova, să lupte cu coru­pţia din sis­te­mul jude­că­to­resc.

Popa: „A fost o înscenare şi o provocare din partea CNA”

Acum trei săp­tămâni, ZdG a scris des­pre acest dosar, pre­ci­zând că acesta se afla de 19 luni la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău, fără vreun ver­dict. Atunci, menţio­nam că majo­ri­ta­tea şedinţe­lor de pe dosar erau amâ­nate. Drept con­se­cinţă, pe 10 febru­a­rie 2016, cei trei jude­că­tori de la Apel au pro­nu­nţat ver­dic­tul final, fapt ce a sur­prins inclu­siv părţile din dosar. Ast­fel, magis­tra­ţii de la Apel au casat sen­tinţa emisă de prima instanţă, fiind pro­nu­nţată o nouă hotă­râre, prin care pro­ce­sul penal inten­tat în pri­vinţa lui Ghe­or­ghe Popa a fost înce­tat „pen­tru că fapta impu­tată con­sti­tuie o con­tra­venţie admi­nis­tra­tivă”. Pro­ce­sul con­tra­venţio­nal în pri­vinţa lui Ghe­or­ghe Popa, în legă­tură cu fap­tul expi­ră­rii ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie a răs­pun­de­rii con­tra­venţio­nale, a fost înce­tat, se spune în dis­po­zi­ti­vul deci­ziei, pla­sat pe site-ul CA Chi­şi­nău.

Ghe­or­ghe Popa, magis­tra­tul sus­pen­dat acum din fun­cţie, prin deci­zia din octom­brie 2013 a Con­si­li­u­lui Supe­rior al Magis­tra­tu­rii, spune că a fost sur­prins de rapi­di­ta­tea cu care au acţio­nat jude­că­to­rii, după arti­co­lul din ZdG de la sfârşit de ianu­a­rie 2016, dar şi de deci­zia celor trei magis­traţi. „După 10 mar­tie, vom primi moti­va­rea deci­ziei. Atunci mă voi putea pro­nu­nţa. Nu ştiu cum au ajuns ei la această hotă­râre. Mă gân­deam că voi fi achi­tat sau voi fi con­dam­nat. Dar ei au ales altă cale. Cu sin­gu­ranţă, însă, nu sunt vino­vat. Şi atunci când mi s-a dat voie să-mi spun ulti­mul cuvânt le-am zis jude­că­to­ri­lor că dosa­rul meu a fost o însce­nare şi o pro­vo­care din par­tea CNA”, pre­ci­zează Ghe­or­ghe Popa.

„Fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii”

Pro­cu­ra­tura Gene­rală (PG) a rea­cţio­nat luni, 15 febru­a­rie, la deci­zia jude­că­to­ri­lor de la CA Chi­şi­nău, menţionând, într-un comu­ni­cat de presă, că aceasta ar fi una „vădit ile­gală”. „PG îşi exprimă dez­a­cor­dul cu modul în care a fost exa­mi­nat dosa­rul şi inter­pre­tate cir­cum­stanţele cau­zei. Tot­o­dată, se exprimă îngri­jo­rare faţă de încer­că­rile repe­tate de a crea ast­fel de prac­tici pe cazuri de coru­pţie, abor­dări simi­lare fiind apli­cate ante­rior în ordine de apel şi în cazul unui pro­cu­ror din raio­nul Flo­reşti, la fel docu­men­tat şi reţi­nut în fla­grant în momen­tul pri­mi­rii mitei… Nea­pli­ca­rea pedep­se­lor efec­tive ani­hi­lează efor­tu­rile orga­ne­lor de drept în com­ba­te­rea res­pec­ti­ve­lor infra­cţiuni, des­cu­ra­jează cetă­ţe­nii să sesi­zeze asu­pra cazu­ri­lor res­pec­tive şi con­tri­buie la cre­ş­te­rea tole­ranţei în soci­e­tate faţă de feno­me­nul coru­pţiei”, zic pro­cu­ro­rii.

Amin­tim că Ghe­or­ghe Popa a fost găsit vino­vat doar în baza art. 315, Cod Con­tra­venţio­nal, „pri­mi­rea de recom­pensă nele­gi­timă sau de folos mate­rial, dacă fapta nu întru­neşte ele­men­tele con­sti­tu­tive ale infra­cţiu­nii”. Acest arti­col pre­vede o amendă de la 100 la 500 uni­tăţi con­venţio­nale (de la 2 la 10 mii de lei) cu des­ti­tu­i­rea din fun­cţie şi cu pri­va­rea de drep­tul de a ocupa fun­cţii în ser­vi­ciul public pe un ter­men de la 3 luni la un an. Hotă­rârea moti­vată pe mar­gi­nea cazu­lui va fi pro­nu­nţată după data de 10 mar­tie 2016. Din infor­ma­ţi­ile pre­a­la­bile, cel mai pro­ba­bil, magis­tra­ţii de la Apel au admis fap­tul că Ghe­or­ghe Popa a fost pro­vo­cat să ia cei 200 USD, fără a exista în acţiu­nile sale ele­men­tele de pre­tin­dere şi esto­rcare, nece­sare pen­tru ca fapta să fie una penală. ZdG va reveni la acest dosar după pro­nu­nţa­rea moti­vată a hotă­rârii CA Chi­şi­nău.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Ser­giu

  Aha,daca de exem­plu Eu voi da mita unui func­tio­nar de stat,(politist,judecator,etc)nu cad sub inci­denta arti­co­lu­lui din codul penal-mituire-sau cum mai scriu legiu­i­to­rii nostri,dar dare de recom­pensa pen­tru servicii,MORI DE RIS)))

 • ion zas­tav­net­chi

  Ion zas­tav­net­chi. Nu-i nimic extra­or­di­nar că a pro­ce­dat în așa mod
  Cur­tea de Apel. Toate dosa­rele de acest fel și de care este infor­mat publi­cul
  se asea­mănă după modul de dez­vă­lu­ire a cazu­ri­lor, prin pro­vo­care. Orga­nele de
  drept alte metode de luptă cu corup­ția nu știu.Ei con­ving per­soa­nele să
  înmî­neze banii mar­cați per­soa­nei cores­pun­ză­toare ca în acest moment s-o rețină
  în fla­grant. Înloc să pre­în­tîm­pine cațu­rile de corup­ție ei le acceptă prin ce
  răs­pîn­desc cazu­rile.

 • Pingback: Dosarul judecătorului prins cu 200 USD, trimis de CSJ la rejudecare - Media Source()