Dosarul judecătorului Popa, o provocare a CNA?

Ghe­or­ghe Popa, pri­mul jude­că­tor reţi­nut în fla­grant cu mită şi pri­mul magis­trat con­dam­nat pen­tru că ar fi fost mitu­it, în acest mile­niu, în R. Mol­do­va, şi-a aflat, săp­tămâ­na tre­cu­tă, sen­tinţa. Jude­că­to­rii de la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău, Dina Rotar­ciuc, Ghe­or­ghe Iovu şi Ion Secri­e­ru, au decis că în acţiu­ni­le magis­tra­tu­lui de la Tele­neş­ti, reţi­nut cu mare tam-tam în octom­brie 2012 în timp ce pri­mea 200 USD şi con­dam­nat, jumă­ta­te de an mai târ­ziu, la 7 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re, nu au fost aspec­te pena­le. Aceş­tia susţin că fap­ta comi­să de magis­tra­tul Popa, sus­pen­dat acum din fun­cţie, este una con­tra­venţio­na­lă, însă nu l-au pedep­sit pe aces­ta nici măcar cu amen­dă, pen­tru că a expi­rat ter­me­nul de pre­scri­pţie.

Ghe­or­ghe Popa a fost reţi­nut în fla­grant în timp ce avo­ca­tul Andrei Dur­nea îi ofe­rea 200 USD pe 11 octom­brie 2013, în biro­ul său din incin­ta Jude­că­to­ri­ei Tele­neş­ti. Ime­di­at, a fost încar­ce­rat. Pes­te o lună, dosa­rul său a fost remis instanţei de jude­ca­tă, care a înce­put exa­mi­na­rea cau­zei la sfârşit de decem­brie 2013. Pes­te patru luni, pe 8 apri­lie 2014, Vic­tor Boico, jude­că­tor la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, deci­dea con­dam­na­rea lui Ghe­or­ghe Popa la 7 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. ZdG a fost sin­gu­ra insti­tu­ţie media care a par­ti­ci­pat la toa­te şedinţe­le din acest dosar de la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni. Pe tot par­cur­sul pro­ce­su­lui penal, Ghe­or­ghe Popa a susţi­nut că la mij­loc este o pro­vo­ca­re, pusă la cale de către Cen­trul Naţaio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA), insti­tu­ţie soma­tă, inclu­siv de par­te­ne­rii euro­pe­ni ai R. Mol­do­va, să lup­te cu coru­pţia din sis­te­mul jude­că­to­resc.

Popa: „A fost o înscenare şi o provocare din partea CNA”

Acum trei săp­tămâ­ni, ZdG a scris des­pre acest dosar, pre­ci­zând că aces­ta se afla de 19 luni la Cur­tea de Apel (CA) Chi­şi­nău, fără vre­un ver­dict. Atun­ci, menţio­nam că majo­ri­ta­tea şedinţe­lor de pe dosar erau amâ­na­te. Drept con­se­cinţă, pe 10 febru­a­rie 2016, cei trei jude­că­to­ri de la Apel au pro­nu­nţat ver­dic­tul final, fapt ce a sur­prins inclu­siv părţi­le din dosar. Ast­fel, magis­tra­ţii de la Apel au casat sen­tinţa emi­să de pri­ma instanţă, fiind pro­nu­nţa­tă o nouă hotă­râre, prin care pro­ce­sul penal inten­tat în pri­vinţa lui Ghe­or­ghe Popa a fost înce­tat „pen­tru că fap­ta impu­ta­tă con­sti­tu­ie o con­tra­venţie admi­nis­tra­ti­vă”. Pro­ce­sul con­tra­venţio­nal în pri­vinţa lui Ghe­or­ghe Popa, în legă­tu­ră cu fap­tul expi­ră­rii ter­me­nu­lui de pre­scri­pţie a răs­pun­de­rii con­tra­venţio­na­le, a fost înce­tat, se spu­ne în dis­po­zi­ti­vul deci­zi­ei, pla­sat pe site-ul CA Chi­şi­nău.

Ghe­or­ghe Popa, magis­tra­tul sus­pen­dat acum din fun­cţie, prin deci­zia din octom­brie 2013 a Con­si­li­u­lui Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii, spu­ne că a fost sur­prins de rapi­di­ta­tea cu care au acţio­nat jude­că­to­rii, după arti­co­lul din ZdG de la sfârşit de ianu­a­rie 2016, dar şi de deci­zia celor trei magis­tra­ţi. „După 10 mar­tie, vom pri­mi moti­va­rea deci­zi­ei. Atun­ci mă voi putea pro­nu­nţa. Nu ştiu cum au ajuns ei la aceas­tă hotă­râre. Mă gân­deam că voi fi achi­tat sau voi fi con­dam­nat. Dar ei au ales altă cale. Cu sin­gu­ranţă, însă, nu sunt vino­vat. Şi atun­ci când mi s-a dat voie să-mi spun ulti­mul cuvânt le-am zis jude­că­to­ri­lor că dosa­rul meu a fost o însce­na­re şi o pro­vo­ca­re din par­tea CNA”, pre­ci­zea­ză Ghe­or­ghe Popa.

„Fapta nu întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii”

Pro­cu­ra­tu­ra Gene­ra­lă (PG) a rea­cţio­nat luni, 15 febru­a­rie, la deci­zia jude­că­to­ri­lor de la CA Chi­şi­nău, menţionând, într-un comu­ni­cat de pre­să, că aceas­ta ar fi una „vădit ile­ga­lă”. „PG îşi expri­mă dez­a­cor­dul cu modul în care a fost exa­mi­nat dosa­rul şi inter­pre­ta­te cir­cum­stanţe­le cau­zei. Tot­o­da­tă, se expri­mă îngri­jo­ra­re faţă de încer­că­ri­le repe­ta­te de a crea ast­fel de prac­ti­ci pe cazu­ri de coru­pţie, abor­dă­ri simi­la­re fiind apli­ca­te ante­ri­or în ordi­ne de apel şi în cazul unui pro­cu­ror din raio­nul Flo­reş­ti, la fel docu­men­tat şi reţi­nut în fla­grant în momen­tul pri­mi­rii mitei… Nea­pli­ca­rea pedep­se­lor efec­ti­ve ani­hi­lea­ză efor­tu­ri­le orga­ne­lor de drept în com­ba­te­rea res­pec­ti­ve­lor infra­cţiu­ni, des­cu­ra­jea­ză cetă­ţe­nii să sesi­ze­ze asu­pra cazu­ri­lor res­pec­ti­ve şi con­tri­bu­ie la cre­ş­te­rea tole­ranţei în soci­e­ta­te faţă de feno­me­nul coru­pţi­ei”, zic pro­cu­ro­rii.

Amin­tim că Ghe­or­ghe Popa a fost găsit vino­vat doar în baza art. 315, Cod Con­tra­venţio­nal, „pri­mi­rea de recom­pen­să nele­gi­ti­mă sau de folos mate­ri­al, dacă fap­ta nu întru­neş­te ele­men­te­le con­sti­tu­ti­ve ale infra­cţiu­nii”. Acest arti­col pre­ve­de o amen­dă de la 100 la 500 uni­tă­ţi con­venţio­na­le (de la 2 la 10 mii de lei) cu des­ti­tu­i­rea din fun­cţie şi cu pri­va­rea de drep­tul de a ocu­pa fun­cţii în ser­vi­ci­ul public pe un ter­men de la 3 luni la un an. Hotă­rârea moti­va­tă pe mar­gi­nea cazu­lui va fi pro­nu­nţa­tă după data de 10 mar­tie 2016. Din infor­ma­ţi­i­le pre­a­la­bi­le, cel mai pro­ba­bil, magis­tra­ţii de la Apel au admis fap­tul că Ghe­or­ghe Popa a fost pro­vo­cat să ia cei 200 USD, fără a exis­ta în acţiu­ni­le sale ele­men­te­le de pre­tin­de­re şi esto­rca­re, nece­sa­re pen­tru ca fap­ta să fie una pena­lă. ZdG va reve­ni la acest dosar după pro­nu­nţa­rea moti­va­tă a hotă­rârii CA Chi­şi­nău.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Sergiu

  Aha,daca de exem­plu Eu voi da mita unui func­tio­nar de stat,(politist,judecator,etc)nu cad sub inci­den­ta arti­co­lu­lui din codul penal-mituire-sau cum mai scriu legiu­i­to­rii nostri,dar dare de recom­pen­sa pen­tru servicii,MORI DE RIS)))

 2. ion zastavnetchi

  Ion zas­tav­net­chi. Nu-i nimic extra­or­di­nar că a pro­ce­dat în așa mod
  Cur­tea de Apel. Toa­te dosa­re­le de acest fel și de care este infor­mat publi­cul
  se asea­mă­nă după modul de dez­vă­lu­i­re a cazu­ri­lor, prin pro­vo­ca­re. Orga­ne­le de
  drept alte meto­de de lup­tă cu corup­ția nu știu.Ei con­ving per­soa­ne­le să
  înmî­ne­ze banii mar­ca­ți per­soa­nei cores­pun­ză­toa­re ca în acest moment s-o reți­nă
  în fla­grant. Înloc să pre­în­tîm­pi­ne cațu­ri­le de corup­ție ei le accep­tă prin ce
  răs­pîn­desc cazu­ri­le.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *