Interviu cu Veaceslav Platon: Afacerile din Moldova, relațiile cu Plahotniuc, Țopa și Usatîi, miliardul furat și Unirea cu România

— Ce cre­de­ți des­pre deci­zia Băn­cii Națio­na­le a Mol­do­vei (BNM) de a sus­pen­da drep­tul la vot a mai mul­tor acțio­na­ri ai Moldova-Agroindbank, acu­zați că ar acțio­na con­cer­tat?

— Mai mul­tă lume lea­gă nume­le meu de aces­te fir­me și per­soa­ne. Îmi pare rău de acești băie­ți, care au avut de sufe­rit, pur și sim­plu, pen­tru nimic. Îi com­pă­ti­mesc. Potri­vit aces­tei logi­ci, pot să afirm că aș fi acțio­nar și la Mobi­a­s­ban­că, și că mă ascund în spa­te­le Gro­up Soci­é­té Généra­le, care e doar for­mal aco­lo. Aștept de la BNM să-mi blo­che­ze acțiu­ni­le și la Soci­é­té Généra­le (iro­nic, n.r.). Curând, cred că voi înce­pe să cer de la toți tri­but să nu mă aso­cie­ze cu ei. Moldind­con­bank deja stă în genun­chi, rugându-mă să vând aces­te 4,5% de acțiu­ni. Mă implo­ră. Le spun: sunt gata, dați-mi cum­pă­ră­tor, dar nime­ni nu cum­pă­ră. Ei spun: Vea­ce­slav, din cau­za ta avem atâ­tea pro­ble­me! Mamă dra­gă… Pro­ba­bil, degra­bă voi înce­pe să cum­păr pache­te mici în toa­te băn­ci­le din Mol­do­va, ca ulte­ri­or să cer să fie răs­cum­pă­ra­te aces­te acțiu­ni, pen­tru că văd ca BNM are o reac­ție nesă­nă­toa­să la mine. De ce? Nu știu.

— Dacă vor­bim de BNM. Recent, a fost arun­ca­tă o gren­a­dă în casa guver­na­to­ru­lui demi­sio­nar, Dorin Dră­gu­ța­nu. Une­le voci afir­mau că aten­ta­tul s-a pro­dus la coman­da dvs. Ce cre­de­ți des­pre asta?

— În pri­mul rând, am aflat des­pre aceas­ta din zia­re și, sin­cer vor­bind, nu înțe­leg cine ar fi avut nevo­ie de aceas­ta, pen­tru că Dră­gu­ța­nu deja plea­că, deja nu mai pre­zin­tă niciun inte­res. Să faci pre­siu­ni asu­pra lui, nu are sens, într-o săptămână-două e con­ce­di­at deja. E decis și toți știu asta. Nu avea niciun sens. Pen­tru ce era nevo­ie? Nici nu pot să-mi ima­gi­nez.

— În ce rela­ții sun­te­ți acum cu Vlad Pla­ho­t­niuc?

— Greu de spus în ce rela­ții sunt cu ori­ci­ne. De ce? Pen­tru că nu știu ce ati­tu­di­ne are omul față de mine. Eu pot să am o ati­tu­di­ne bună față de el, dar sufle­tul altu­ia e o tai­nă greu de pătruns și ce ati­tu­di­ne are el față de mine, e greu de spus.

— Dar ați fost cân­d­va, poa­te nu chiar pri­e­te­ni, dar în rela­ții bune?

— Noi mereu am comu­ni­cat nor­mal, calm, ne înțe­le­geam… Când ne întâl­neam, zâm­beam unul altu­ia, ne strân­geam mâna.

— Acum, însă, oame­nii lui Pla­ho­t­niuc vă cri­ti­că…

— Bine­în­țe­les, mă întris­tea­ză fap­tul că, une­o­ri, în mass-media, al cărei pro­pri­e­tar este el, sunt pre­lu­a­te une­le nou­tă­ți min­ci­noa­se des­pre mine și le tro­lea­ză. Sunte­ți jur­na­liș­ti, vă cunoaș­te­ți unii pe alții. Sun­te­ți capa­bi­li de ori­ce sen­za­ție, pen­tru ori­ce zvon sun­te­ți gata să vă vin­de­ți sufle­tul necu­ra­tu­lui. Une­le lucru­ri, par sta­nii dese­o­ri, dar când înce­pi să le des­co­și, înțe­le­gi că sunt acci­den­te sau chiar lucru­ri inex­pli­ca­bi­le. Dar e difi­cil. Nu totul este uni­la­te­ral și pri­mi­tiv, cum pare la înce­put.

— Cum cre­de­ți, Pla­ho­t­niuc con­du­ce astăzi R. Mol­do­va?

— Păi, este evi­dent. Toți știu des­pre asta. Amba­sa­do­rul SUA a vor­bit și la tele­vi­zor des­pre aceas­ta. Am auzit și eu. Nu am moti­ve să nu-l cred. E o per­soa­nă mai mult decât infor­ma­tă.

— Îl cunoaș­te­ți. Cum cre­de­ți, de ce și-a dorit să devi­nă prim-ministru?

— Sin­cer vor­bind, de mult nu ne-am întâl­nit. Pen­tru mine, per­so­nal, e o enig­mă de ce i-a tre­bu­it aceas­tă func­ție. Chiar e o enig­mă.

— Cine a furat mili­ar­dul, care acum e de negă­sit?

— Nu pot să-l găseas­că pen­tru că nime­ni nu-l cau­tă. În lumea noas­tră, a teh­no­lo­gi­i­lor, totul poa­te fi găsit foar­te ușor, foar­te repe­de. Cred că, în cazul unei cer­ce­tă­ri bune, maxi­mum, o săptămână-două, și gata. Iar la între­ba­rea cine a furat, vede­ți ce scrie Kro­ll. Aco­lo, în prin­ci­piu, e spus totul. Asta, în pri­mul rând. În al doi­lea, aco­lo scrie cine e vino­vat, dar com­pli­cii… Dacă o per­soa­nă com­pe­ten­tă cali­fi­ca­tă ar sub­li­nia cu cre­io­nul cine pen­tru ce a pur­tat răs­pun­de­re, ce orga­ne tre­bu­iau să con­tro­le­ze, unde s-au for­mat lacu­ne… Aco­lo totul se expli­că. O per­soa­nă com­pe­ten­tă ana­li­ti­că, într-o oră jumă­ta­te, v-ar pre­zen­ta cine a par­ti­ci­pat, fără impli­ca­rea cui nu erau posi­bi­le ace­le tranzac­ții, pe cine și când tre­bu­ie de tras de coa­dă. Din păca­te, la noi în Mol­do­va, nime­ni nu poa­te face nici măcar o ana­li­ză nor­ma­lă a pro­ce­du­ri­lor ele­men­ta­re.

— Des­pre dosa­rul lui Filat. El acum se află în izo­la­tor după auto­de­nun­țul lui Șor. Cum cre­de­ți, el e vino­vat sau nu? Care este rolul lui în fur­tul mili­ar­du­lui?

— Voi spu­ne așa. El a fost impli­cat, dar într-o măsu­ră mult mai mică decât i se încri­mi­nea­ză.

— Dosa­rul pri­vind coru­pe­rea depu­ta­ți­lor, care acum se află în jude­ca­tă, la fel, este aso­ci­at cu nume­le dvs. Se spu­nea atun­ci că CNA încear­că să ajun­gă la dvs., că ați fi per­soa­na care a ofe­rit acei bani…

— Abso­lut nea­de­vă­rat. O să vă spun așa: des­pre acest caz eu am aflat din pre­să. Dar, din câte înțe­leg, chiar și depu­ta­ții care erau învi­nu­iți că au încer­cat să-i cum­pe­re, chiar și ei afir­mau că nu știu nimic des­pre acest fapt. Erau depu­ta­ți care spu­neau că cine­va s-a apro­pi­at de ei să-i cum­pe­re. De ce nime­ni nu vor­beș­te des­pre asta? De ce ei nu spun cine a încer­cat? Refe­ri­tor la eve­ni­men­te­le recen­te, din ianu­a­rie, curent, când o jumă­ta­te de Par­la­ment a ple­cat (zâm­beș­te)Hai­de­ți, în așa caz, să nu vor­bim des­pre modes­ta mea per­soa­nă. Sunt o pacos­te mică. Chiar dacă ar fi așa… îmi pro­voa­că doar râsul.

— Cir­cu­lă zvo­nu­ri că ar exis­ta dosa­re pena­le por­ni­te pe nume­le dvs. în Mol­do­va și ați putea fi ares­tat. Aveți dosa­re la Chi­și­nău?

— Mol­do­va este o țară-minu­ne, unde pot fi por­ni­te dosa­re pena­le cu date din tre­cut. Dacă acum nu ai des­chis dosar penal, poți să des­co­pe­ri brusc că, în urmă cu jumă­ta­te de an, el a fost des­chis.

— Ce afa­ce­ri aveți în Mol­do­va? 

— Prac­tic nu am. Putem spu­ne că nu am.

— Dar în Ucrai­na? 

— În Ucrai­na am.

— Aco­lo aveți pro­ble­me? Pre­sa din Ucrai­na scria ați avea pro­ble­me din cau­za „Ener­goa­tom”. Vă pute­ți depla­sa pe teri­to­ri­ul Ucrai­nei liniș­tit, fără pro­ble­me? 

— Păi, eu acum sunt în Ucrai­na.

— Deci, fără pro­ble­me? 

— Nu am niciun fel de pro­ble­me. Știți, în legă­tu­ră cu per­soa­na mea, mereu apar zvo­nu­ri pros­tești. Mai mult, în Mol­do­va, se cre­a­ză impre­sia că nu mai ai des­pre cine vor­bi, că eu am pro­ble­me. Își pre­zin­tă dorin­țe­le drept rea­li­ta­te. E clar că tare vor ca eu să am pro­ble­me. Ce să faci? Oame­nii vor­besc des­pre asta, trans­mit unii alto­ra. Mă numesc în fel și chip. Au înce­put să mă numeas­că rai­de­rul nr. 1 din CSI. Ce am luat eu și de la cine? Dați-mi măcar un exem­plu, un fapt. În CSI, în Mol­do­va, ori­un­de. Nu. Mi-au pus eti­che­tă și o exploa­tea­ză cum pot. În Mol­do­va nu vin, pen­tru că e un șuvoi de nega­ti­vism, invi­die, ură, dis­preț. Pur și sim­plu, nu vreau să apar aco­lo. Oame­nii foar­te tare s-au schim­bat. Au deve­nit răi.

— Cei care locu­iesc în Mol­do­va sau cei care con­duc sta­tul?

— Cred că și unii, și alții. În Mol­do­va este foar­te mul­tă fri­că. Toți se tem.

— De cine?

— De cei care sunt la pute­re, se tem de oame­nii legii. Fri­că, peste tot fri­că… Nu-i prea plă­cut să te afli într-o ast­fel de soci­e­ta­te, unde toți se tem. Așa era în peri­oa­da Voro­nin. Pe urmă, a fost un dezgheț, vreo trei ani. Acum iară­și a apă­rut fri­ca. La toa­te nive­lu­ri­le.

— Cu nume­le dvs. au fost aso­ciate și pro­tes­te­le din cen­trul Chi­și­nă­u­șui, orga­ni­za­te de Plat­for­ma „DA”. Se spu­nea că ați avea rela­ții cu Vic­tor și Vio­rel Țopa și că ați sus­ți­nut finan­ci­ar pro­tes­te­le. Vă lea­gă ceva de ei? 

— Nu am nicio legă­tu­ră cu ei. Nu am avut nici­o­da­tă nicio afa­ce­re cu ei. Am avut o oare­ca­re comu­ni­ca­re, ami­ca­lă, cu Vio­rel Țopa, până în 2009. După asta, nu a mai fost niciun fel de comu­ni­ca­re.

— Dar cu pro­tes­te­le aveți vreo legă­tu­ră? Ce cre­de­ți des­pre fap­tul că oame­nii au ieșit să pro­tes­te­ze în PMAN?

— Oame­nii nu ies pur și sim­plu. Înseam­nă că ceva nu le pla­ce, că au nevo­ie de ceva. Este o sără­cie gene­ra­lă în Mol­do­va. Situ­a­ția e dez­as­tru­oa­să. La noi, toți plea­că, per­so­na­lul instru­it, oame­nii care pot mun­ci, oame­ni cu ini­ția­ti­vă, tine­rii – toți plea­că. Mâi­ne se poa­te întâm­pla ast­fel că nime­ni nu va putea să acor­de aju­tor medi­cal. De ace­ea, îi înțe­leg pe oame­ni. Ei sunt indig­na­ți și de fur­tul mili­ar­du­lui, și de infla­ție, sunt indig­na­ți de tot ce se întâm­plă. Atun­ci când, în 2009, ne-au ales, când eram depu­tat, părea că vii­to­rul va fi feri­cit că, în sfâr­șit, vom putea con­strui din aceas­tă țări­șoa­ră o regiu­ne înflo­ri­toa­re. Părea că totul e posi­bil. Până și eu, care sunt des­tul de cri­tic la ori­ce, cre­deam că e posi­bil, că, în sfâr­șit, au venit vre­mu­ri mai bune. Chiar și eu am căzut în pla­sa unor oame­ni pre­cum Ure­chea­nu, Filat și alții. Credeam că sunt oame­ni nor­ma­li, inte­gri. Dar s-a ade­ve­rit să lucru­ri­le stau alt­fel.

— Vă gân­di­ți să reve­ni­ți în poli­ti­ca din Mol­do­va?

— Sin­cer vor­bind, mă gân­desc la asta și nu exclud aceas­tă posi­bi­li­ta­te. În ce mod se va face acest fapt? Cum? Vom vedea.

— Îl cunoaș­te­ți pe Rena­to Usa­îi? Sunt oame­ni de la Mol­dind­con­bank, apro­pi­ați dvs., care l-au spon­so­ri­zat în cam­pa­ni­i­le elec­to­ra­le tre­cu­te.

— Da, îl cunosc.

— Poa­te ade­ra­ți la par­ti­dul său? 

— El își are pro­pri­ul drum în via­ță, eu – pe al meu. El are un tem­pe­ra­ment, o rea­li­ta­te, eu – altul. Sun­tem foar­te dife­ri­ți. Noi nu ne potri­vim nici la carac­te­re, nici la tem­pe­ra­ment. Îl sti­mez, este un om care debor­dea­ză de idei, este spon­tan, dar eu sunt alt­fel de om. Ni-i difi­cil unul cu altul.

— Astăzi, în R. Mol­do­va, se vor­beș­te des­pre două căi: Uniu­nea Euro­pea­nă sau Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că. Înco­tro ar tre­bui să mear­gă Mol­do­va?

— Astăzi, nu văd o altă posi­bi­li­ta­te de a ieși din aceas­tă situ­a­ție dez­as­tru­oa­să decât Uni­rea cu Româ­nia. Cred că e sin­gu­ra vari­an­tă via­bi­lă, rea­lă, ca Mol­do­va să iasă din cri­ză.

— Vor­bi­ți seri­os?

— Foar­te seri­os.

— În Mol­do­va sunt puți­ni vor­bi­tori de rusă care-și doresc Uni­rea cu Româ­nia…

— Știți, eu, în pri­mul rând, sunt o per­soa­nă rațio­na­lă, și doar apoi vor­bi­tor de rusă, și nu invers.

— Cre­de­ți că e posi­bil? Puțin pro­ba­bil că poli­ti­cie­nii mol­do­ve­ni își doresc să sca­pe din mâi­ni pute­rea.

— Hai­de­ți să ana­li­zăm. Toți vor în UE. Toți vor să tră­i­as­că bine. Dar Uni­rea cu Româ­nia sub for­mă de fede­ra­ție sau sub for­mă de trans­fer a unor anu­mi­te împu­ter­ni­ci­ri, astăzi este cea mai rapi­dă cale ca R. Mol­do­va să-și îmbu­nă­tă­țeas­că via­ța. Hai­de­ți să vedem câți copii mor astăzi din cau­za fap­tu­lui că nu pri­mesc aju­tor medi­cal cali­fi­cat? Soco­tiți câți oame­ni mor din cau­za sără­ci­ei. Dacă putem să-i sal­văm prin acțiu­ni con­cre­te rapi­de, oare nu tre­bu­ie să între­prin­dem aces­te acțiu­ni?

— Va fi atun­ci Uni­rea cu Româ­nia unul din­tre sco­pu­ri­le dvs. în cazul în care reve­ni­ți în poli­ti­că?

— V-am spus păre­rea mea. Dar, nu sunt gata să duc o lup­tă poli­ti­că pen­tru aceas­ta. Dar dacă vor­bim din punct de vede­re logic, dacă ana­li­zăm ce se întâm­plă astăzi în Mol­do­va, dacă vezi că nu exis­tă nici o per­spec­ti­vă pen­tru aceas­tă țară, ajung la con­clu­zia că poa­te nu e cea mai bună, dar sin­gu­ra solu­ție pen­tru situ­a­ția cre­a­tă.

— Vă mul­țu­mim!


Pen­tru con­for­mi­ta­te, Vic­tor MOȘNEAG
Tra­du­ce­re, Olga BULAT

 

Citeș­te și: Ucrai­ne­ni „pla­to­ni­ci”, cu afa­ce­ri la Chi­şi­nău — un arti­col des­pre legă­tu­ri­le lui Vea­ce­slav Pla­ton cu mai mul­te per­soa­ne și fir­me din Ucrai­na, impli­ca­te în afa­ce­ri și în R. Mol­do­va

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

14 comentarii

 1. alex kooper

  Eu tin sa a#uiesc de repor­ta­jul facut de ZdG. Cum in pie­lea masii poti sa suni un com­bi­na­tor de spa­la­re de bani.Si sa ii ceri sa iti ras­pun­da la intre­ba­ri ca de genu :Sun­te­ti invi­nu­it in spa­la­rea mili­ar­du­lui ce pute­ti spu­ne des­pre asta? Apoi ce va ras­pun­de un orE­ca­re care este totu­si invi­nu­it?! Si nor­mal va spu­ne nui ade­va­rat!! E ade­va­rat ca doar ca Filat nu e asa mare hot , si ca Dra­gu­tan numai pre­zin­ta nici un peri­col pen­tru mine , ca sa il omor… Asa rei­se din #uinea­ua asta de repor­taj. Sin­cer eu a#uiesc de ZdG pe cit de pros­ti ne socot pe noi popo­rul………..

 2. Oleg

  Ce isteț omul, i se încri­mi­nea­ză lui ceva și se aso­ci­a­ză nume­le cu fir­me­le ce orga­ni­zea­ză ata­cu­ri rai­der pe la noi, băi flă­că­u­le, nume­le tău în întreg spa­ți­ul CSI e aso­ci­at ca raider-ul numă­rul 1.
  Da și voi întra­de­văr ce aștep­ta­ți, să vă spu­nă că el e auto­rul ata­cu­ri­lor de la băn­ci, Mol­da­sig ? ați ma văzut hoți care-ș recu­nosc vina ?

 3. slava

  cred ca, daca tot apar mereu zvo­nu­ri, inseam­na ca mer­ge in direc­tia corec­ta… la toa­te intre­ba­ri­le indi­vi­dul a tinut sa se eschi­veze si sa intoar­ca ras­pun­sul intr-o nimi­ca, apa chi­oa­ra pen­tru ochii nein­te­le­ga­to­ri… de unde stie atun­ci ce rol a avut Filat in acest furt?

 4. Jora

  Pai sigur că acest indi­vid se va eschi­va, că nu a făcut nimic. Sa ter­mi­nat cu spă­lă­ri­le de bani care le-a făcut prin fir­me­le de la Ucrai­na prin RM .
  ZGD încear­că dintr-un mafi­ot să facă înger. Și plus la asta mai are și legă­tu­ră cu Rena­to Usa­tîi. Ambii sunt niș­te ban­di­ți crun­ți Ruși. Nu mi-e de mira­re ca aces­ta să arun­cat cu gren­a­da în casa lui dră­gu­ța­nu.

 5. andrei balan

  Pla­ton este Rai­de­rul NR 1 din spa­ti­ul CSI, aces­ta tre­bu­ie sa ajun­ga la duba ala­tu­ri de Filat. El la fel ca Filea a trait toa­ta via­ta numai din furat.

 6. Anatolie Mereuta

  Fiind in zona ban­ca­ra stie totul des­pre mili­ar­dul furat,dar pro­cu­ro­rul Beti­sor il chea­ma ca mar­tor ile­gal pe Shorr,pt,ca el este si fap­tu­i­tor in dosa­rul cu Filat si nu-l chea­ma drept mar­to­ri pe Pla­ton si pe Dragutanu,care stiu multe,dar ei nu sunt che­ma­ti pt,ca nu-i fol;oseste sa-l bage numai pe Filat,ceilalti fiind ”cura­ti”,,

 7. Elena

  Vai de capul nos­tru ! Daca va uni­ti cu noi, cu ast­fel de per­so­na­je sa ne pri­cop­sim ? Nuu.. mul­tu­mim, da nu. Ne este bine asa cum sun­tem.

 8. DumitruRizoaica

  Uni­rea Basa­ra­biei cu Roma­nia este o ilu­zie pen­tru infan­ti­li!
  O ase­me­nea idee are sen­sa sa fie dis­cu­ta­ta, NUMAI dupa ce ar exis­ta un acord din par­tea Rusi­ei in aceas­ta pri­vin­ta!
  Alt­fel ase­me­nea dis­cu­tii nu sunt dife­ri­te de cele pe care le au copii pri recre­a­tii sau pe la gra­di­ni­ta!

  • =Grăchina dinVale=

   trans-Rusoaico-
   îți urez drum bun în genun­chi de veci prin Rusia spre Sibe­ria !
   Știi oare ce înseam­nă Cos­tiu­je­ni de la Schi­noa­sa din Chi­și­nău ?

   • DumitruRizoaica

    Hao­sul, sus­pi­ciu­nea, nein­cre­de­rea si pra­bu­si­rea mora­la din soci­e­ta­tea roma­neas­ca, care se afla la ori­gi­nea tutu­ror rele­lor, au un reme­diu la-ndemana noas­tra, si anu­me inlo­cu­i­rea actu­a­lu­lui jura­mat ritu­a­lic, care este unul “mort”, cu jura­man­tul impli­ca­tiv, care este unul “viu” si cu actiu­ne per­pe­tua (24 de ore din 24) asu­pra psi­hi­cu­lui celui ce si l-a asu­mat!

    Tre­bu­ie ca cine­va sa fie idi­ot ire­cu­pe­ra­bil, pen­tru a nu per­ce­pe nicio dife­ren­ta intre efec­te­le celor doua jura­min­te asu­pra psi­hi­cu­lui depo­nen­tu­lui!

    Roma­nii cu min­tea lim­pe­de, care per­cep dife­ren­ta din­tre efec­te­le celor doua jura­min­te, au DATORIA patri­o­ti­ca sa actio­ne­ze cu toa­ta for­ta ca sa impu­na jura­man­tul impli­ca­tiv, pen­tru a eli­mi­na hao­sul, sus­pi­ciu­nea si nein­cre­de­rea din soci­e­ta­tea noas­tra si pen­tru a revi­go­ra fibra mora­la si voin­ta roma­ni­lor!

    Tex­tul jura­man­tu­lui impli­ca­tiv (jura­man­tul “viu”) poa­te fi citit in “APELUL fos­tu­lui deti­nut poli­tic Dumi­tru Rizoai­ca, pen­tru De-mafiotizarea vie­tii poli­ti­ce din Roma­nia”, pos­tat in Gru­pul public “Ali­an­ta Anti-Mafia”, de pe Face­bo­ok!

    Jura­man­tul ritu­a­lic, care este unul “mort”, este cel folo­sit in Roma­nia de 26 de ani si de cand ne stim!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *