platon paula 018

Interviu cu Veaceslav Platon: Afacerile din Moldova, relațiile cu Plahotniuc, Țopa și Usatîi, miliardul furat și Unirea cu România

— Ce cre­deți des­pre deci­zia Băn­cii Națio­nale a Mol­do­vei (BNM) de a sus­penda drep­tul la vot a mai mul­tor acțio­nari ai Moldova-Agroindbank, acu­zați că ar acționa con­cer­tat?

— Mai multă lume leagă numele meu de aceste firme și per­soane. Îmi pare rău de acești băieți, care au avut de sufe­rit, pur și sim­plu, pen­tru nimic. Îi com­pă­ti­mesc. Potri­vit aces­tei logici, pot să afirm că aș fi acțio­nar și la Mobi­a­s­bancă, și că mă ascund în spa­tele Group Soci­été Générale, care e doar for­mal acolo. Aștept de la BNM să-mi blo­cheze acțiu­nile și la Soci­été Générale (iro­nic, n.r.). Curând, cred că voi începe să cer de la toți tri­but să nu mă aso­cieze cu ei. Moldind­con­bank deja stă în genun­chi, rugându-mă să vând aceste 4,5% de acțiuni. Mă imploră. Le spun: sunt gata, dați-mi cum­pă­ră­tor, dar nimeni nu cum­pără. Ei spun: Vea­ce­slav, din cauza ta avem atâ­tea pro­bleme! Mamă dragă… Pro­ba­bil, degrabă voi începe să cum­păr pachete mici în toate băn­cile din Mol­dova, ca ulte­rior să cer să fie răs­cum­pă­rate aceste acțiuni, pen­tru că văd ca BNM are o reac­ție nesă­nă­toasă la mine. De ce? Nu știu.

— Dacă vor­bim de BNM. Recent, a fost arun­cată o gren­adă în casa guver­na­to­ru­lui demi­sio­nar, Dorin Dră­gu­țanu. Unele voci afir­mau că aten­ta­tul s-a pro­dus la comanda dvs. Ce cre­deți des­pre asta?

— În pri­mul rând, am aflat des­pre aceasta din ziare și, sin­cer vor­bind, nu înțe­leg cine ar fi avut nevoie de aceasta, pen­tru că Dră­gu­țanu deja pleacă, deja nu mai pre­zintă niciun inte­res. Să faci pre­siuni asu­pra lui, nu are sens, într-o săptămână-două e con­ce­diat deja. E decis și toți știu asta. Nu avea niciun sens. Pen­tru ce era nevoie? Nici nu pot să-mi ima­gi­nez.

— În ce rela­ții sun­teți acum cu Vlad Pla­ho­t­niuc?

— Greu de spus în ce rela­ții sunt cu ori­cine. De ce? Pen­tru că nu știu ce ati­tu­dine are omul față de mine. Eu pot să am o ati­tu­dine bună față de el, dar sufle­tul altuia e o taină greu de pătruns și ce ati­tu­dine are el față de mine, e greu de spus.

— Dar ați fost cân­dva, poate nu chiar pri­e­teni, dar în rela­ții bune?

— Noi mereu am comu­ni­cat nor­mal, calm, ne înțe­le­geam… Când ne întâl­neam, zâm­beam unul altuia, ne strân­geam mâna.

— Acum, însă, oame­nii lui Pla­ho­t­niuc vă cri­tică…

— Bine­în­țe­les, mă întris­tează fap­tul că, une­ori, în mass-media, al cărei pro­pri­e­tar este el, sunt pre­lu­ate unele nou­tăți min­ci­noase des­pre mine și le tro­lează. Sunteți jur­na­liști, vă cunoaș­teți unii pe alții. Sun­teți capa­bili de orice sen­za­ție, pen­tru orice zvon sun­teți gata să vă vin­deți sufle­tul necu­ra­tu­lui. Unele lucruri, par sta­nii dese­ori, dar când începi să le des­coși, înțe­legi că sunt acci­dente sau chiar lucruri inex­pli­ca­bile. Dar e difi­cil. Nu totul este uni­la­te­ral și pri­mi­tiv, cum pare la înce­put.

— Cum cre­deți, Pla­ho­t­niuc con­duce astăzi R. Mol­dova?

— Păi, este evi­dent. Toți știu des­pre asta. Amba­sa­do­rul SUA a vor­bit și la tele­vi­zor des­pre aceasta. Am auzit și eu. Nu am motive să nu-l cred. E o per­soană mai mult decât infor­mată.

— Îl cunoaș­teți. Cum cre­deți, de ce și-a dorit să devină prim-ministru?

— Sin­cer vor­bind, de mult nu ne-am întâl­nit. Pen­tru mine, per­so­nal, e o enigmă de ce i-a tre­buit această func­ție. Chiar e o enigmă.

— Cine a furat mili­ar­dul, care acum e de negă­sit?

— Nu pot să-l găsească pen­tru că nimeni nu-l caută. În lumea noas­tră, a teh­no­lo­gi­i­lor, totul poate fi găsit foarte ușor, foarte repede. Cred că, în cazul unei cer­ce­tări bune, maxi­mum, o săptămână-două, și gata. Iar la între­ba­rea cine a furat, vedeți ce scrie Kroll. Acolo, în prin­ci­piu, e spus totul. Asta, în pri­mul rând. În al doi­lea, acolo scrie cine e vino­vat, dar com­pli­cii… Dacă o per­soană com­pe­tentă cali­fi­cată ar sub­li­nia cu cre­io­nul cine pen­tru ce a pur­tat răs­pun­dere, ce organe tre­bu­iau să con­tro­leze, unde s-au for­mat lacune… Acolo totul se explică. O per­soană com­pe­tentă ana­li­tică, într-o oră jumă­tate, v-ar pre­zenta cine a par­ti­ci­pat, fără impli­ca­rea cui nu erau posi­bile acele tranzac­ții, pe cine și când tre­buie de tras de coadă. Din păcate, la noi în Mol­dova, nimeni nu poate face nici măcar o ana­liză nor­mală a pro­ce­du­ri­lor ele­men­tare.

— Des­pre dosa­rul lui Filat. El acum se află în izo­la­tor după auto­de­nun­țul lui Șor. Cum cre­deți, el e vino­vat sau nu? Care este rolul lui în fur­tul mili­ar­du­lui?

— Voi spune așa. El a fost impli­cat, dar într-o măsură mult mai mică decât i se încri­mi­nează.

— Dosa­rul pri­vind coru­pe­rea depu­ta­ți­lor, care acum se află în jude­cată, la fel, este aso­ciat cu numele dvs. Se spu­nea atunci că CNA încearcă să ajungă la dvs., că ați fi per­soana care a ofe­rit acei bani…

— Abso­lut nea­de­vă­rat. O să vă spun așa: des­pre acest caz eu am aflat din presă. Dar, din câte înțe­leg, chiar și depu­ta­ții care erau învi­nu­iți că au încer­cat să-i cum­pere, chiar și ei afir­mau că nu știu nimic des­pre acest fapt. Erau depu­tați care spu­neau că cineva s-a apro­piat de ei să-i cum­pere. De ce nimeni nu vor­bește des­pre asta? De ce ei nu spun cine a încer­cat? Refe­ri­tor la eve­ni­men­tele recente, din ianu­a­rie, curent, când o jumă­tate de Par­la­ment a ple­cat (zâm­bește)Hai­deți, în așa caz, să nu vor­bim des­pre modesta mea per­soană. Sunt o pacoste mică. Chiar dacă ar fi așa… îmi pro­voacă doar râsul.

— Cir­culă zvo­nuri că ar exista dosare penale por­nite pe numele dvs. în Mol­dova și ați putea fi ares­tat. Aveți dosare la Chi­și­nău?

— Mol­dova este o țară-minune, unde pot fi por­nite dosare penale cu date din tre­cut. Dacă acum nu ai des­chis dosar penal, poți să des­co­peri brusc că, în urmă cu jumă­tate de an, el a fost des­chis.

— Ce afa­ceri aveți în Mol­dova? 

— Prac­tic nu am. Putem spune că nu am.

— Dar în Ucraina? 

— În Ucraina am.

— Acolo aveți pro­bleme? Presa din Ucraina scria ați avea pro­bleme din cauza „Ener­goa­tom”. Vă puteți deplasa pe teri­to­riul Ucrai­nei liniș­tit, fără pro­bleme? 

— Păi, eu acum sunt în Ucraina.

— Deci, fără pro­bleme? 

— Nu am niciun fel de pro­bleme. Știți, în legă­tură cu per­soana mea, mereu apar zvo­nuri pros­tești. Mai mult, în Mol­dova, se cre­ază impre­sia că nu mai ai des­pre cine vorbi, că eu am pro­bleme. Își pre­zintă dorin­țele drept rea­li­tate. E clar că tare vor ca eu să am pro­bleme. Ce să faci? Oame­nii vor­besc des­pre asta, trans­mit unii altora. Mă numesc în fel și chip. Au înce­put să mă numească rai­de­rul nr. 1 din CSI. Ce am luat eu și de la cine? Dați-mi măcar un exem­plu, un fapt. În CSI, în Mol­dova, ori­unde. Nu. Mi-au pus eti­chetă și o exploa­tează cum pot. În Mol­dova nu vin, pen­tru că e un șuvoi de nega­ti­vism, invi­die, ură, dis­preț. Pur și sim­plu, nu vreau să apar acolo. Oamenii foarte tare s-au schim­bat. Au deve­nit răi.

— Cei care locu­iesc în Mol­dova sau cei care con­duc sta­tul?

— Cred că și unii, și alții. În Mol­dova este foarte multă frică. Toți se tem.

— De cine?

— De cei care sunt la putere, se tem de oame­nii legii. Frică, peste tot frică… Nu-i prea plă­cut să te afli într-o ast­fel de soci­e­tate, unde toți se tem. Așa era în peri­oada Voro­nin. Pe urmă, a fost un dezgheț, vreo trei ani. Acum iarăși a apă­rut frica. La toate nive­lu­rile.

— Cu numele dvs. au fost aso­ciate și pro­tes­tele din cen­trul Chi­și­nă­u­șui, orga­ni­zate de Plat­forma „DA”. Se spu­nea că ați avea rela­ții cu Vic­tor și Vio­rel Țopa și că ați sus­ți­nut finan­ciar pro­tes­tele. Vă leagă ceva de ei? 

— Nu am nicio legă­tură cu ei. Nu am avut nici­o­dată nicio afa­cere cu ei. Am avut o oare­care comu­ni­care, ami­cală, cu Vio­rel Țopa, până în 2009. După asta, nu a mai fost niciun fel de comu­ni­care.

— Dar cu pro­tes­tele aveți vreo legă­tură? Ce cre­deți des­pre fap­tul că oame­nii au ieșit să pro­tes­teze în PMAN?

— Oame­nii nu ies pur și sim­plu. Înseamnă că ceva nu le place, că au nevoie de ceva. Este o sără­cie gene­rală în Mol­dova. Situ­a­ția e dez­as­tru­oasă. La noi, toți pleacă, per­so­na­lul instruit, oame­nii care pot munci, oameni cu ini­ția­tivă, tinerii – toți pleacă. Mâine se poate întâm­pla ast­fel că nimeni nu va putea să acorde aju­tor medi­cal. De aceea, îi înțe­leg pe oameni. Ei sunt indig­nați și de fur­tul mili­ar­du­lui, și de infla­ție, sunt indig­nați de tot ce se întâm­plă. Atunci când, în 2009, ne-au ales, când eram depu­tat, părea că vii­to­rul va fi feri­cit că, în sfâr­șit, vom putea con­strui din această țări­șoară o regiune înflo­ri­toare. Părea că totul e posi­bil. Până și eu, care sunt des­tul de cri­tic la orice, cre­deam că e posi­bil, că, în sfâr­șit, au venit vre­muri mai bune. Chiar și eu am căzut în plasa unor oameni pre­cum Ure­cheanu, Filat și alții. Credeam că sunt oameni nor­mali, inte­gri. Dar s-a ade­ve­rit să lucru­rile stau alt­fel.

— Vă gân­diți să reve­niți în poli­tica din Mol­dova?

— Sin­cer vor­bind, mă gân­desc la asta și nu exclud această posi­bi­li­tate. În ce mod se va face acest fapt? Cum? Vom vedea.

— Îl cunoaș­teți pe Renato Usaîi? Sunt oameni de la Mol­dind­con­bank, apro­pi­ați dvs., care l-au spon­so­ri­zat în cam­pa­ni­ile elec­to­rale tre­cute.

— Da, îl cunosc.

— Poate ade­rați la par­ti­dul său? 

— El își are pro­priul drum în viață, eu – pe al meu. El are un tem­pe­ra­ment, o rea­li­tate, eu – altul. Sun­tem foarte dife­riți. Noi nu ne potri­vim nici la carac­tere, nici la tem­pe­ra­ment. Îl sti­mez, este un om care debor­dează de idei, este spon­tan, dar eu sunt alt­fel de om. Ni-i difi­cil unul cu altul.

— Astăzi, în R. Mol­dova, se vor­bește des­pre două căi: Uniu­nea Euro­peană sau Uniu­nea Euroa­si­a­tică. Înco­tro ar tre­bui să meargă Mol­dova?

— Astăzi, nu văd o altă posi­bi­li­tate de a ieși din această situ­a­ție dez­as­tru­oasă decât Uni­rea cu Româ­nia. Cred că e sin­gura vari­antă via­bilă, reală, ca Mol­dova să iasă din criză.

— Vor­biți serios?

— Foarte serios.

— În Mol­dova sunt puțini vor­bi­tori de rusă care-și doresc Uni­rea cu Româ­nia…

— Știți, eu, în pri­mul rând, sunt o per­soană rațio­nală, și doar apoi vor­bi­tor de rusă, și nu invers.

— Cre­deți că e posi­bil? Puțin pro­ba­bil că poli­ti­cie­nii mol­do­veni își doresc să scape din mâini pute­rea.

— Hai­deți să ana­li­zăm. Toți vor în UE. Toți vor să tră­i­ască bine. Dar Uni­rea cu Româ­nia sub formă de fede­ra­ție sau sub formă de trans­fer a unor anu­mite împu­ter­ni­ciri, astăzi este cea mai rapidă cale ca R. Mol­dova să-și îmbu­nă­tă­țească viața. Hai­deți să vedem câți copii mor astăzi din cauza fap­tu­lui că nu pri­mesc aju­tor medi­cal cali­fi­cat? Soco­tiți câți oameni mor din cauza sără­ciei. Dacă putem să-i sal­văm prin acțiuni con­crete rapide, oare nu tre­buie să între­prin­dem aceste acțiuni?

— Va fi atunci Uni­rea cu Româ­nia unul din­tre sco­pu­rile dvs. în cazul în care reve­niți în poli­tică?

— V-am spus păre­rea mea. Dar, nu sunt gata să duc o luptă poli­tică pen­tru aceasta. Dar dacă vor­bim din punct de vedere logic, dacă ana­li­zăm ce se întâm­plă astăzi în Mol­dova, dacă vezi că nu există nici o per­spec­tivă pen­tru această țară, ajung la con­clu­zia că poate nu e cea mai bună, dar sin­gura solu­ție pen­tru situ­a­ția cre­ată.

— Vă mul­țu­mim!


Pen­tru con­for­mi­tate, Vic­tor MOȘNEAG
Tra­du­cere, Olga BULAT

 

Citește și: Ucrai­neni „pla­to­nici”, cu afa­ceri la Chi­şi­nău — un arti­col des­pre legă­tu­rile lui Vea­ce­slav Pla­ton cu mai multe per­soane și firme din Ucraina, impli­cate în afa­ceri și în R. Mol­dova

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • alex koo­per

  Eu tin sa a#uiesc de repor­ta­jul facut de ZdG. Cum in pie­lea masii poti sa suni un com­bi­na­tor de spa­lare de bani.Si sa ii ceri sa iti ras­punda la intre­bari ca de genu :Sun­teti invi­nuit in spa­la­rea mili­ar­du­lui ce puteti spune des­pre asta? Apoi ce va ras­punde un orE­care care este totusi invi­nuit?! Si nor­mal va spune nui ade­va­rat!! E ade­va­rat ca doar ca Filat nu e asa mare hot , si ca Dra­gu­tan numai pre­zinta nici un peri­col pen­tru mine , ca sa il omor… Asa reise din #uineaua asta de repor­taj. Sin­cer eu a#uiesc de ZdG pe cit de prosti ne socot pe noi popo­rul………..

 • Oleg

  Ce isteț omul, i se încri­mi­nează lui ceva și se aso­ci­ază numele cu fir­mele ce orga­ni­zează ata­curi rai­der pe la noi, băi flă­că­ule, numele tău în întreg spa­țiul CSI e aso­ciat ca raider-ul numă­rul 1.
  Da și voi întra­de­văr ce aștep­tați, să vă spună că el e auto­rul ata­cu­ri­lor de la bănci, Mol­da­sig ? ați ma văzut hoți care-ș recu­nosc vina ?

 • slava

  cred ca, daca tot apar mereu zvo­nuri, inseamna ca merge in direc­tia corecta… la toate intre­ba­rile indi­vi­dul a tinut sa se eschi­veze si sa intoarca ras­pun­sul intr-o nimica, apa chi­oara pen­tru ochii nein­te­le­ga­tori… de unde stie atunci ce rol a avut Filat in acest furt?

 • Jora

  Pai sigur că acest indi­vid se va eschiva, că nu a făcut nimic. Sa ter­mi­nat cu spă­lă­rile de bani care le-a făcut prin fir­mele de la Ucraina prin RM .
  ZGD încearcă dintr-un mafiot să facă înger. Și plus la asta mai are și legă­tură cu Renato Usa­tîi. Ambii sunt niște ban­diți crunți Ruși. Nu mi-e de mirare ca acesta să arun­cat cu gren­ada în casa lui dră­gu­țanu.

 • andrei balan

  Pla­ton este Rai­de­rul NR 1 din spa­tiul CSI, acesta tre­buie sa ajunga la duba ala­turi de Filat. El la fel ca Filea a trait toata viata numai din furat.

 • Ana­to­lie Mere­uta

  Fiind in zona ban­cara stie totul des­pre mili­ar­dul furat,dar pro­cu­ro­rul Beti­sor il cheama ca mar­tor ile­gal pe Shorr,pt,ca el este si fap­tu­i­tor in dosa­rul cu Filat si nu-l cheama drept mar­tori pe Pla­ton si pe Dragutanu,care stiu multe,dar ei nu sunt che­mati pt,ca nu-i fol;oseste sa-l bage numai pe Filat,ceilalti fiind ”curati”,,

 • Elena

  Vai de capul nos­tru ! Daca va uniti cu noi, cu ast­fel de per­so­naje sa ne pri­cop­sim ? Nuu.. mul­tu­mim, da nu. Ne este bine asa cum sun­tem.

 • Dumi­tru­Ri­zoaica

  Uni­rea Basa­ra­biei cu Roma­nia este o ilu­zie pen­tru infan­tili!
  O ase­me­nea idee are sensa sa fie dis­cu­tata, NUMAI dupa ce ar exista un acord din par­tea Rusiei in aceasta pri­vinta!
  Alt­fel ase­me­nea dis­cu­tii nu sunt dife­rite de cele pe care le au copii pri recre­a­tii sau pe la gra­di­nita!

  • =Gră­china din­Vale=

   trans-Rusoaico-
   îți urez drum bun în genun­chi de veci prin Rusia spre Sibe­ria !
   Știi oare ce înseamnă Cos­tiu­jeni de la Schi­noasa din Chi­și­nău ?

   • Dumi­tru­Ri­zoaica

    Hao­sul, sus­pi­ciu­nea, nein­cre­de­rea si pra­bu­si­rea morala din soci­e­ta­tea roma­neasca, care se afla la ori­gi­nea tutu­ror rele­lor, au un reme­diu la-ndemana noas­tra, si anume inlo­cu­i­rea actu­a­lu­lui jura­mat ritu­a­lic, care este unul “mort”, cu jura­man­tul impli­ca­tiv, care este unul “viu” si cu actiune per­pe­tua (24 de ore din 24) asu­pra psi­hi­cu­lui celui ce si l-a asu­mat!

    Tre­buie ca cineva sa fie idiot ire­cu­pe­ra­bil, pen­tru a nu per­cepe nicio dife­renta intre efec­tele celor doua jura­minte asu­pra psi­hi­cu­lui depo­nen­tu­lui!

    Roma­nii cu min­tea lim­pede, care per­cep dife­renta din­tre efec­tele celor doua jura­minte, au DATORIA patri­o­tica sa actio­neze cu toata forta ca sa impuna jura­man­tul impli­ca­tiv, pen­tru a eli­mina hao­sul, sus­pi­ciu­nea si nein­cre­de­rea din soci­e­ta­tea noas­tra si pen­tru a revi­gora fibra morala si vointa roma­ni­lor!

    Tex­tul jura­man­tu­lui impli­ca­tiv (jura­man­tul “viu”) poate fi citit in “APELUL fos­tu­lui deti­nut poli­tic Dumi­tru Rizoaica, pen­tru De-mafiotizarea vie­tii poli­tice din Roma­nia”, pos­tat in Gru­pul public “Ali­anta Anti-Mafia”, de pe Face­book!

    Jura­man­tul ritu­a­lic, care este unul “mort”, este cel folo­sit in Roma­nia de 26 de ani si de cand ne stim!

    • =Gră­china din­Vale=

     Votati Re-Unirea cu Româ­nia !
     sfa­tul­ta­rii md

  • …Uni­rea o s-o facem si fara voia voastra….jigodie sta­li­nista….

 • Pingback: Povestea lui Veaceslav Platon: urmărit de procurori fără succes din 2001 - moldNova()

 • Pingback: Câteva episoade „eroice” din viața afaceristului Veaceslav Platon | Puterea()