558-curtea-de-apel

Trei pepeni verzi la Curtea de Apel: Cinci ani de închisoare într-un dosar penal de 113 lei

Doi soţi au fost con­dam­naţi la 5 ani de închi­soare cu sus­pen­dare pe un ter­men de un an pen­tru că ar fi sus­tras trei pepeni verzi de la un vân­ză­tor de pe tra­seul Chişinău-Criuleni. Aceasta chiar dacă tână­rul care a comis jaful şi-a recu­nos­cut vina şi a decla­rat că cei doi soţi n-au fost impli­caţi, iar par­tea vătă­mată şi-a retras orice pre­tenţie. Ori­cum, jude­că­to­rul Evgheni San­duţa a con­si­de­rat că ar exista toate moti­vele ca aceş­tia să fie pedep­siţi cu închi­soa­rea. Doar pen­tru că au exis­tat cir­cum­stanţe ate­nu­ante (cei doi au un copil de 3 ani) a con­si­de­rat să le aplice detenţie cu sus­pen­dare. Cur­tea de Apel Chi­şi­nău a menţi­nut hotă­rârea.

Cei doi soţi spun că magis­tra­ţii iro­ni­zează pe seama lor şi fac alu­zie la dosa­rul „har­bu­ji­lor” pe cori­doa­rele instanţe­lor. Tine­rii părinţi sunt nedu­me­riţi de această deci­zie şi se tem că vor tre­bui să ajungă la Cur­tea Euro­peană pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui.

Dosar penal pentru 113 lei şi 50 de bani

Irina şi Vale­riu Andro­nic (numele ade­vă­rate sunt pro­te­jate, n.r.) s-au ales cu un dosar penal şi o sen­tinţă de con­dam­nare după ce au fost învi­nuiţi de jaf în pro­por­ții con­si­de­ra­bile. În august 2014, soţii Andro­nic se întorceau cu maşina spre Chi­şi­nău de la muncă, împre­ună cu un anga­jat, Andrei. Aceş­tia au sta­ţio­nat pe mar­gi­nea caro­sa­bi­lu­lui pen­tru a cum­păra pepeni verzi. În timp ce soţia a achi­tat vân­ză­to­ru­lui (un băiat de 12 ani) 50 de lei pen­tru cum­pă­ră­tură şi aştepta res­tul, pasa­ge­rul a sus­tras câţiva pepeni şi a urcat în maşină. Acesta a stri­gat către soţi să urce şi să por­nească îndată. Cei doi au por­nit, încer­când să afle moti­vul. Tot atunci au văzut pepe­nii furaţi şi au obser­vat că o maşină îi urmă­reşte şi sem­na­li­zează pen­tru a se opri. Soţii au oprit, dar au por­nit mai departe când vân­ză­to­rul a înce­put a striga şi a înjura. Vân­ză­to­rul, tatăl băi­a­tu­lui minor, a reţi­nut nume­rele de înma­tri­cu­lare ale auto­mo­bi­lu­lui şi ulte­rior s-a adre­sat la poli­ţie.

A fost des­chis un dosar penal în baza art. 187, alin. (2), lit. b), f) Cod Penal, „jaf, săvâr­șit de două sau mai multe per­soane”, „cu cau­za­rea de daune în pro­por­ții con­si­de­ra­bile”. În cadrul urmă­ri­rii penale şi ulte­rior în instanţă, par­tea vătă­mată a decla­rat că nu are pre­tenţii faţă de cei doi soţi, iar făp­ta­şul şi-a recu­nos­cut întru totul vina. S-a sta­bi­lit că suma pre­ju­di­ci­u­lui mate­rial con­stă în 113,5 lei, pen­tru trei pepeni verzi de 14,5 kg şi un pepene gal­ben de 5 kg. Drept probe ale vino­vă­ţiei au fost con­si­de­rate procesele-verbale întoc­mite la faţa locu­lui şi plân­ge­rea părţii vătă­mate. „Apre­ci­ind în ansam­blul lor pro­bele admi­nis­trate, instanța con­stată vino­vă­ția incul­pa­ți­lor (…) con­fir­mată, iar acțiu­nile lor se înca­drează în pre­ve­de­rile art. 187 alin. (2), lit. b), f) Cod Penal, adică sus­tra­ge­rea des­chisă a bunu­ri­lor altei per­soane, săvâr­șit de mai multe per­soane, cu cau­za­rea de daune în pro­por­ții con­si­de­ra­bile.”, se indică în deci­zia instan­ței Cri­u­leni.

Cei doi soţi ne-au spus că ini­ţial au cre­zut că inci­den­tul se va rezolva, deo­a­rece băi­a­tul şi-a recu­nos­cut vina, aşa că n-au anga­jat un avo­cat, fiind repre­zen­taţi în instanţă de avo­ca­ţii de la stat: Con­stan­tin Gon­cear şi Andrei Erhan. Şi par­tea vătă­mată nu a cre­zut că lucru­rile vor lua o ast­fel de întor­să­tură, deo­a­rece a recu­nos­cut, atât în cadrul urmă­ri­rii penale, cât şi în şedinţa de jude­cată, că nu are pre­tenţii, iar soţii i-au res­ti­tuit pier­de­rile chiar a doua zi după inci­dent. „În şedinţă, par­tea vătă­mată a spus jude­că­to­ru­lui San­duţa că nu are pre­tenţii. Acesta însă i-a repli­cat că de ce a dat în jude­cată, că aici ei nu se joacă”, au afir­mat soţii. Aceş­tia au mai decla­rat că pro­cu­ro­rul le-a spus că dosa­rul nu este unul sim­plu şi că va demon­stra vino­vă­ţia lor.

558-evgheni-sandutaCinci ani de închisoare cu suspendare

Jude­că­to­ria Cri­u­leni a apre­ciat cri­tic însă argu­men­tele celor doi soţi pre­cum că „nu au comis infra­cţiu­nea impu­tată, nu au sus­tras pepe­nii de la par­tea vătă­mată şi nu au par­ti­ci­pat la comi­te­rea acţiu­nii”. Acest lucru chiar dacă par­tea vătă­mată a menţio­nat în cadrul şedinţei de jude­cată că soţii i-au res­ti­tuit pier­de­rile şi că admite că aceş­tia n-au obser­vat „acţiu­nile pasa­ge­ru­lui”.

Mai mult, magis­tra­tul Jude­că­to­riei Cri­u­leni, Evgheni San­duţa, a con­sta­tat că „cir­cum­stanţele cau­zei în ansam­blu con­ving instanţa de jude­cată de fap­tul că este nece­sar de a le aplica incul­pa­ţi­lor pedeapsa închi­so­rii”. În ace­laşi timp, jude­că­to­rul a dis­pus sus­pen­da­rea pe un ter­men de probă a pedep­sei, con­si­de­rând drept cir­cum­stanţe ate­nu­ante lipsa ante­ce­den­te­lor penale şi fap­tul că tine­rii părinţi au la întreţi­nere un copil minor.

Res­pec­tiv, la 23 decem­brie 2015, Evgheni San­duţa a apli­cat pe numele soţi­lor pedeapsa cu închi­soare pe un ter­men de 5 ani, cu sus­pen­dare pen­tru un an şi, res­pec­tiv, doi ani. Tână­rul care şi-a recu­nos­cut vina a pri­mit cinci ani de închi­soare cu sus­pen­da­rea pedep­sei pe un ter­men de 4 ani.

Soţii au ata­cat deci­zia la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Aici, com­ple­tul de jude­că­tori for­mat din trei magis­traţi: Liubov Brânza, Ale­xan­dru Şpac şi Maria Negru, a schim­bat doar ter­me­nul de sus­pen­dare a pedep­sei pe numele soţu­lui, de la doi ani la un an.

„Pe toţi îi indignează trei pepeni verzi, dar aşa este legislaţia”

Avo­ca­tul soţi­lor, Vale­riu Gâsca, a decla­rat că această sen­tinţă con­tra­vine dis­po­zi­ti­vu­lui, deo­a­rece pedeapsa nu este argu­men­tată prin probe, iar instanţa a încer­cat să invoce că cei trei au acţio­nat în com­pli­ci­tate, fapt infir­mat prin decla­ra­ţi­ile mar­to­ri­lor.

Con­tac­tat de ZdG, magis­tra­tul Jude­că­to­riei Cri­u­leni, Evgheni San­duţa, a decla­rat că a acţio­nat în con­for­mi­tate cu pre­ve­de­rile legale. „Pe toţi îi indig­nează trei pepeni verzi, dar aşa este legi­sla­ţia. Ce vreţi să vă spun eu? Orice aş spune, dvs. ori­cum veţi scrie ce con­si­de­raţi nece­sar. Există sen­tinţa. Acolo e expli­cat totul. Trei pepeni s-au ridi­cat la câteva sute de lei. Acolo vin­dea un copil minor şi ei, în mod des­chis, au sus­tras pepe­nii. Să vă spun sin­cer, sun­tem indig­naţi, dar asta-i rea­li­ta­tea, aşa pre­vede legi­sla­ţia. Jaful, con­form art. 187, alin. 2), este pagubă con­si­de­ra­bilă, cu părere de rău, de aceea nu ne per­mite altă pedeapsă. Pedeapsa apli­cată este cea mai blândă. Instanţa a con­si­de­rat că vina lor este demon­strată, iar ei au negat fap­tul, şi aceasta este toată isto­ria.”

„Eu i-am între­bat de câteva ori: când s-a luat omul acesta după voi cu auto­mo­bi­lul, de ce nu v-aţi oprit? Vă cla­ri­fi­caţi deo­dată. De ce tre­buia să vă depis­teze poli­ţia a doua zi şi să vă găsească acasă? Şi acum ei undeva sunt jertfe. Tatăl băi­a­tu­lui minor, care vin­dea pepeni, s-a luat după dânşii îndată. De ce nu s-au oprit să se cla­ri­fice? Nu aveau să ajungă la poli­ţie şi la dosar penal”, a menţio­nat jude­că­to­rul.

Pro­cu­ro­rul Ale­xan­dru Machi­don, care a ges­tio­nat dosa­rul până la tri­mi­te­rea în instanţă, a decla­rat pen­tru ZdG că a cerut câte cinci ani de închi­soare cu sus­pen­dare pen­tru patru ani, trei ani şi, res­pec­tiv, un an, con­form art. 90 Cod Penal, invo­când că aceasta este pedeapsa minimă.

Între­bat cum a fost sta­bi­lită valoa­rea bunu­ri­lor, pro­cu­ro­rul Ale­xan­dru Machi­don a decla­rat că par­tea vătă­mată, când a scris plân­ge­rea, a menţio­nat că pre­ju­di­ciul este con­si­de­ra­bil. „Pen­tru mine sau dvs. poate nu este con­si­de­ra­bil, dar pen­tru o per­soană de la ţară care cre­şte şi mun­ceşte tot anul aceşti pepeni verzi, pre­ju­di­ciul acesta este con­si­de­ra­bil.” Machi­don a repli­cat că există o sen­tinţă pe acest caz, iar instanţa a con­sta­tat că vina celor doi este pro­bată.

Pro­cu­ro­rul Mar­cel Caras, care a repre­zen­tat acu­za­rea în şedinţa de jude­cată, a decla­rat că nu-şi amin­teşte deta­li­ile cazu­lui, dar a refu­zat să răs­pundă la tele­fon, între­bat fiind des­pre înca­dra­rea juri­dică a cazu­lui. Acesta a cerut să îna­in­tăm o scri­soare ofi­ci­ală cu între­bări.

La rân­dul său, avo­ca­tul celor doi soţi, Vale­riu Gâscă, spune că va ataca deci­zia la Cur­tea Supremă de Jus­ti­ţie, iar dacă va fi nevoie, şi la Cur­tea Euro­peană pen­tru Drep­tu­rile Omu­lui. Acesta a menţio­nat că va invoca art. 14, alin. 2) Cod Penal, care sti­pu­lează că „Nu con­sti­tuie infra­cţiune acţiu­nea sau ina­cţiu­nea care, deşi, for­mal, conţine sem­nele unei fapte pre­vă­zute de pre­zen­tul cod, dar, fiind lip­sită de impor­tanţă, nu pre­zintă gra­dul pre­ju­di­ci­a­bil al unei infra­cţiuni.”

Vale­riu Gâscă crede că suma pre­ju­di­ci­u­lui mate­rial a fost mărită arti­fi­cial. „Nu ştiu cum a fost sta­bi­lită suma dată, pen­tru că nu mai sunt în luna august pepe­nii verzi 8 lei/kg. Ei au mărit arti­fi­cial. Pre­ju­di­ciul nu se ridică la mai mult de 60 de lei. Refe­ri­tor la com­po­nenţa infra­cţiu­nii, cea de-a treia per­soană din maşină spune că cei doi soţi nu au văzut momen­tul când au fost sus­traşi pepe­nii. Şi par­tea vătă­mată a decla­rat că cei doi nu puteau să vadă, deo­a­rece stă­teau în faţa maşi­nii, iar băi­a­tul care a sus­tras pepe­nii se afla pe ban­cheta din spate, la uşa din dreapta”, a decla­rat avo­ca­tul.

Vale­riu Gâscă con­si­deră că din start tre­buia apli­cat art. 14, alin. 2) CP, înce­ta­rea urmă­ri­rii penale şi tra­ge­rea la răs­pun­dere admi­nis­tra­tivă prin apli­ca­rea amen­zii. Acesta spune că a acti­vat circa 25 de ani în fun­cţie de jude­că­tor, dar nu a întâl­nit un ast­fel de caz.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.