Trei pepeni verzi la Curtea de Apel: Cinci ani de închisoare într-un dosar penal de 113 lei

Doi soţi au fost con­dam­na­ţi la 5 ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re pe un ter­men de un an pen­tru că ar fi sus­tras trei pepe­ni ver­zi de la un vân­ză­tor de pe tra­se­ul Chişinău-Criuleni. Aceas­ta chiar dacă tână­rul care a comis jaful şi-a recu­nos­cut vina şi a decla­rat că cei doi soţi n-au fost impli­ca­ţi, iar par­tea vătă­ma­tă şi-a retras ori­ce pre­tenţie. Ori­cum, jude­că­to­rul Evghe­ni San­du­ţa a con­si­de­rat că ar exis­ta toa­te moti­ve­le ca aceş­tia să fie pedep­si­ţi cu închi­soa­rea. Doar pen­tru că au exis­tat cir­cum­stanţe ate­nu­an­te (cei doi au un copil de 3 ani) a con­si­de­rat să le apli­ce detenţie cu sus­pen­da­re. Cur­tea de Apel Chi­şi­nău a menţi­nut hotă­rârea.

Cei doi soţi spun că magis­tra­ţii iro­ni­zea­ză pe sea­ma lor şi fac alu­zie la dosa­rul „har­bu­ji­lor” pe cori­doa­re­le instanţe­lor. Tine­rii părinţi sunt nedu­me­ri­ţi de aceas­tă deci­zie şi se tem că vor tre­bui să ajun­gă la Cur­tea Euro­pea­nă pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui.

Dosar penal pentru 113 lei şi 50 de bani

Iri­na şi Vale­riu Andro­nic (nume­le ade­vă­ra­te sunt pro­te­ja­te, n.r.) s-au ales cu un dosar penal şi o sen­tinţă de con­dam­na­re după ce au fost învi­nui­ţi de jaf în pro­por­ții con­si­de­ra­bi­le. În august 2014, soţii Andro­nic se întorceau cu maşi­na spre Chi­şi­nău de la mun­că, împre­u­nă cu un anga­jat, Andrei. Aceş­tia au sta­ţio­nat pe mar­gi­nea caro­sa­bi­lu­lui pen­tru a cum­pă­ra pepe­ni ver­zi. În timp ce soţia a achi­tat vân­ză­to­ru­lui (un băi­at de 12 ani) 50 de lei pen­tru cum­pă­ră­tu­ră şi aştep­ta res­tul, pasa­ge­rul a sus­tras câţi­va pepe­ni şi a urcat în maşi­nă. Aces­ta a stri­gat către soţi să urce şi să por­neas­că înda­tă. Cei doi au por­nit, încer­când să afle moti­vul. Tot atun­ci au văzut pepe­nii fura­ţi şi au obser­vat că o maşi­nă îi urmă­reş­te şi sem­na­li­zea­ză pen­tru a se opri. Soţii au oprit, dar au por­nit mai depar­te când vân­ză­to­rul a înce­put a stri­ga şi a înju­ra. Vân­ză­to­rul, tatăl băi­a­tu­lui minor, a reţi­nut nume­re­le de înma­tri­cu­la­re ale auto­mo­bi­lu­lui şi ulte­ri­or s-a adre­sat la poli­ţie.

A fost des­chis un dosar penal în baza art. 187, alin. (2), lit. b), f) Cod Penal, „jaf, săvâr­șit de două sau mai mul­te per­soa­ne”, „cu cau­za­rea de dau­ne în pro­por­ții con­si­de­ra­bi­le”. În cadrul urmă­ri­rii pena­le şi ulte­ri­or în instanţă, par­tea vătă­ma­tă a decla­rat că nu are pre­tenţii faţă de cei doi soţi, iar făp­ta­şul şi-a recu­nos­cut întru totul vina. S-a sta­bi­lit că suma pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al con­stă în 113,5 lei, pen­tru trei pepe­ni ver­zi de 14,5 kg şi un pepe­ne gal­ben de 5 kg. Drept pro­be ale vino­vă­ţi­ei au fost con­si­de­ra­te procesele-verbale întoc­mi­te la faţa locu­lui şi plân­ge­rea părţii vătă­ma­te. „Apre­ci­ind în ansam­blul lor pro­be­le admi­nis­tra­te, instan­ța con­sta­tă vino­vă­ția incul­pa­ți­lor (…) con­fir­ma­tă, iar acțiu­ni­le lor se înca­drea­ză în pre­ve­de­ri­le art. 187 alin. (2), lit. b), f) Cod Penal, adi­că sus­tra­ge­rea des­chi­să a bunu­ri­lor altei per­soa­ne, săvâr­șit de mai mul­te per­soa­ne, cu cau­za­rea de dau­ne în pro­por­ții con­si­de­ra­bi­le.”, se indi­că în deci­zia instan­ței Cri­u­le­ni.

Cei doi soţi ne-au spus că ini­ţi­al au cre­zut că inci­den­tul se va rezol­va, deo­a­re­ce băi­a­tul şi-a recu­nos­cut vina, aşa că n-au anga­jat un avo­cat, fiind repre­zen­ta­ţi în instanţă de avo­ca­ţii de la stat: Con­stan­tin Gon­cear şi Andrei Erhan. Şi par­tea vătă­ma­tă nu a cre­zut că lucru­ri­le vor lua o ast­fel de întor­să­tu­ră, deo­a­re­ce a recu­nos­cut, atât în cadrul urmă­ri­rii pena­le, cât şi în şedinţa de jude­ca­tă, că nu are pre­tenţii, iar soţii i-au res­ti­tu­it pier­de­ri­le chiar a doua zi după inci­dent. „În şedinţă, par­tea vătă­ma­tă a spus jude­că­to­ru­lui San­du­ţa că nu are pre­tenţii. Aces­ta însă i-a repli­cat că de ce a dat în jude­ca­tă, că aici ei nu se joa­că”, au afir­mat soţii. Aceş­tia au mai decla­rat că pro­cu­ro­rul le-a spus că dosa­rul nu este unul sim­plu şi că va demon­stra vino­vă­ţia lor.

558-evgheni-sandutaCinci ani de închisoare cu suspendare

Jude­că­to­ria Cri­u­le­ni a apre­ciat cri­tic însă argu­men­te­le celor doi soţi pre­cum că „nu au comis infra­cţiu­nea impu­ta­tă, nu au sus­tras pepe­nii de la par­tea vătă­ma­tă şi nu au par­ti­ci­pat la comi­te­rea acţiu­nii”. Acest lucru chiar dacă par­tea vătă­ma­tă a menţio­nat în cadrul şedinţei de jude­ca­tă că soţii i-au res­ti­tu­it pier­de­ri­le şi că admi­te că aceş­tia n-au obser­vat „acţiu­ni­le pasa­ge­ru­lui”.

Mai mult, magis­tra­tul Jude­că­to­ri­ei Cri­u­le­ni, Evghe­ni San­du­ţa, a con­sta­tat că „cir­cum­stanţe­le cau­zei în ansam­blu con­ving instanţa de jude­ca­tă de fap­tul că este nece­sar de a le apli­ca incul­pa­ţi­lor pedeap­sa închi­so­rii”. În ace­la­şi timp, jude­că­to­rul a dis­pus sus­pen­da­rea pe un ter­men de pro­bă a pedep­sei, con­si­de­rând drept cir­cum­stanţe ate­nu­an­te lip­sa ante­ce­den­te­lor pena­le şi fap­tul că tine­rii părinţi au la întreţi­ne­re un copil minor.

Res­pec­tiv, la 23 decem­brie 2015, Evghe­ni San­du­ţa a apli­cat pe nume­le soţi­lor pedeap­sa cu închi­soa­re pe un ter­men de 5 ani, cu sus­pen­da­re pen­tru un an şi, res­pec­tiv, doi ani. Tână­rul care şi-a recu­nos­cut vina a pri­mit cin­ci ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­rea pedep­sei pe un ter­men de 4 ani.

Soţii au ata­cat deci­zia la Cur­tea de Apel Chi­şi­nău. Aici, com­ple­tul de jude­că­to­ri for­mat din trei magis­tra­ţi: Liub­ov Brân­za, Ale­xan­dru Şpac şi Maria Negru, a schim­bat doar ter­me­nul de sus­pen­da­re a pedep­sei pe nume­le soţu­lui, de la doi ani la un an.

„Pe toţi îi indignează trei pepeni verzi, dar aşa este legislaţia”

Avo­ca­tul soţi­lor, Vale­riu Gâs­ca, a decla­rat că aceas­tă sen­tinţă con­tra­vi­ne dis­po­zi­ti­vu­lui, deo­a­re­ce pedeap­sa nu este argu­men­ta­tă prin pro­be, iar instanţa a încer­cat să invo­ce că cei trei au acţio­nat în com­pli­ci­ta­te, fapt infir­mat prin decla­ra­ţi­i­le mar­to­ri­lor.

Con­tac­tat de ZdG, magis­tra­tul Jude­că­to­ri­ei Cri­u­le­ni, Evghe­ni San­du­ţa, a decla­rat că a acţio­nat în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le lega­le. „Pe toţi îi indig­nea­ză trei pepe­ni ver­zi, dar aşa este legi­sla­ţia. Ce vreţi să vă spun eu? Ori­ce aş spu­ne, dvs. ori­cum veţi scrie ce con­si­de­ra­ţi nece­sar. Exis­tă sen­tinţa. Aco­lo e expli­cat totul. Trei pepe­ni s-au ridi­cat la câte­va sute de lei. Aco­lo vin­dea un copil minor şi ei, în mod des­chis, au sus­tras pepe­nii. Să vă spun sin­cer, sun­tem indig­na­ţi, dar asta-i rea­li­ta­tea, aşa pre­ve­de legi­sla­ţia. Jaful, con­form art. 187, alin. 2), este pagu­bă con­si­de­ra­bi­lă, cu păre­re de rău, de ace­ea nu ne per­mi­te altă pedeap­să. Pedeap­sa apli­ca­tă este cea mai blân­dă. Instanţa a con­si­de­rat că vina lor este demon­stra­tă, iar ei au negat fap­tul, şi aceas­ta este toa­tă isto­ria.”

„Eu i-am între­bat de câte­va ori: când s-a luat omul aces­ta după voi cu auto­mo­bi­lul, de ce nu v-aţi oprit? Vă cla­ri­fi­ca­ţi deo­da­tă. De ce tre­bu­ia să vă depis­te­ze poli­ţia a doua zi şi să vă găseas­că aca­să? Şi acum ei unde­va sunt jert­fe. Tatăl băi­a­tu­lui minor, care vin­dea pepe­ni, s-a luat după dânşii înda­tă. De ce nu s-au oprit să se cla­ri­fi­ce? Nu aveau să ajun­gă la poli­ţie şi la dosar penal”, a menţio­nat jude­că­to­rul.

Pro­cu­ro­rul Ale­xan­dru Machi­don, care a ges­tio­nat dosa­rul până la tri­mi­te­rea în instanţă, a decla­rat pen­tru ZdG că a cerut câte cin­ci ani de închi­soa­re cu sus­pen­da­re pen­tru patru ani, trei ani şi, res­pec­tiv, un an, con­form art. 90 Cod Penal, invo­când că aceas­ta este pedeap­sa mini­mă.

Între­bat cum a fost sta­bi­li­tă valoa­rea bunu­ri­lor, pro­cu­ro­rul Ale­xan­dru Machi­don a decla­rat că par­tea vătă­ma­tă, când a scris plân­ge­rea, a menţio­nat că pre­ju­di­ci­ul este con­si­de­ra­bil. „Pen­tru mine sau dvs. poa­te nu este con­si­de­ra­bil, dar pen­tru o per­soa­nă de la ţară care cre­ş­te şi mun­ceş­te tot anul aceş­ti pepe­ni ver­zi, pre­ju­di­ci­ul aces­ta este con­si­de­ra­bil.” Machi­don a repli­cat că exis­tă o sen­tinţă pe acest caz, iar instanţa a con­sta­tat că vina celor doi este pro­ba­tă.

Pro­cu­ro­rul Mar­cel Caras, care a repre­zen­tat acu­za­rea în şedinţa de jude­ca­tă, a decla­rat că nu-şi amin­teş­te deta­li­i­le cazu­lui, dar a refu­zat să răs­pun­dă la tele­fon, între­bat fiind des­pre înca­dra­rea juri­di­că a cazu­lui. Aces­ta a cerut să îna­in­tăm o scri­soa­re ofi­ci­a­lă cu între­bă­ri.

La rân­dul său, avo­ca­tul celor doi soţi, Vale­riu Gâs­că, spu­ne că va ata­ca deci­zia la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie, iar dacă va fi nevo­ie, şi la Cur­tea Euro­pea­nă pen­tru Drep­tu­ri­le Omu­lui. Aces­ta a menţio­nat că va invo­ca art. 14, alin. 2) Cod Penal, care sti­pu­lea­ză că „Nu con­sti­tu­ie infra­cţiu­ne acţiu­nea sau ina­cţiu­nea care, deşi, for­mal, conţi­ne sem­ne­le unei fap­te pre­vă­zu­te de pre­zen­tul cod, dar, fiind lip­si­tă de impor­tanţă, nu pre­zin­tă gra­dul pre­ju­di­ci­a­bil al unei infra­cţiu­ni.”

Vale­riu Gâs­că cre­de că suma pre­ju­di­ci­u­lui mate­ri­al a fost mări­tă arti­fi­ci­al. „Nu ştiu cum a fost sta­bi­li­tă suma dată, pen­tru că nu mai sunt în luna august pepe­nii ver­zi 8 lei/kg. Ei au mărit arti­fi­ci­al. Pre­ju­di­ci­ul nu se ridi­că la mai mult de 60 de lei. Refe­ri­tor la com­po­nenţa infra­cţiu­nii, cea de-a tre­ia per­soa­nă din maşi­nă spu­ne că cei doi soţi nu au văzut momen­tul când au fost sus­tra­şi pepe­nii. Şi par­tea vătă­ma­tă a decla­rat că cei doi nu puteau să vadă, deo­a­re­ce stă­teau în faţa maşi­nii, iar băi­a­tul care a sus­tras pepe­nii se afla pe ban­che­ta din spa­te, la uşa din dreap­ta”, a decla­rat avo­ca­tul.

Vale­riu Gâs­că con­si­de­ră că din start tre­bu­ia apli­cat art. 14, alin. 2) CP, înce­ta­rea urmă­ri­rii pena­le şi tra­ge­rea la răs­pun­de­re admi­nis­tra­ti­vă prin apli­ca­rea amen­zii. Aces­ta spu­ne că a acti­vat cir­ca 25 de ani în fun­cţie de jude­că­tor, dar nu a întâl­nit un ast­fel de caz.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *