Proces „de milioane” între firma fostului preşedinte Lucinschi şi fosta bancă a lui Şor

Ban­ca de Eco­no­mii, afla­tă acum în pro­ces de lichi­da­re, se jude­că cu o fir­mă la care este aso­ci­at şi fos­tul preşe­din­te Petru Lucin­schi, pen­tru o sumă de 3,35 mili­oa­ne de lei. Jude­că­to­ria Râş­ca­ni şi Cur­tea de Apel Chi­şi­nău au dat câş­tig de cau­ză băn­cii, obli­gând fir­ma lui Lucin­schi să res­ti­tu­ie banii. Deci­zia fina­lă însă urmea­ză a fi lua­tă la Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie.

Fos­tul preşe­din­te spu­ne că ştie des­pre fap­tul că pe rol s-ar afla un pro­ces de jude­ca­tă între fir­ma sa şi BEM, dar că nu cunoa­ş­te deta­lii pen­tru că de toa­te s-ar ocu­pa admi­nis­tra­to­rul şi, tot­o­da­tă, par­te­ne­rul său de la fir­mă. Petru Lucin­schi mai spu­ne că, dacă jus­ti­ţia va deci­de că fir­ma la care este aso­ci­at tre­bu­ie să res­ti­tu­ie către BEM cele 3,35 mili­oa­ne, atun­ci „tre­bu­ie de făcut după lege”.

Contract de locaţiune între banca lui Şor şi firma lui Lucinschi

Potri­vit date­lor din dosar, pe 15 sep­tem­brie 2014, Ban­ca de Eco­no­mii (BEM), con­du­să pe atun­ci de Ilan Şor, a sem­nat cu SRL „VVP Grup”, la care ex-preşedintele Petru Lucin­schi deţi­ne o cotă par­te de 25%, un con­tract de loca­ţiu­ne a unui spa­ţiu de 687 m.p., situ­at într-o clă­di­re de pe bd. Dacia din Chi­şi­nău. Con­trac­tul era sem­nat pe un ter­men de 10 ani, iar ban­ca urma să-i achi­te fir­mei lui Lucin­schi, pro­pri­e­ta­ra clă­di­rii, o pla­tă luna­ră de 15 120 euro (apro­xi­ma­tiv 280 mii de lei). A doua zi după sem­na­re, pe 16 sep­tem­brie, BEM a şi trans­fe­rat, în avans, suma de 3,35 mili­oa­ne de lei pen­tru pri­mul an de loca­ţiu­ne.

Deşi banii au fost trans­fe­ra­ţi în sep­tem­brie, con­form con­trac­tu­lui, pla­ta urma să fie per­ce­pu­tă din luna în care loca­to­rul („VVP Grup”) trans­mi­tea loca­ta­ru­lui (BEM) în folo­sinţă bunul, fapt con­sem­nat prin sem­na­rea unui act de predare-primire. Ghi­şe­e­le BEM, însă, nu au mai ajuns în clă­di­rea deţi­nu­tă de „VVP Grup” pen­tru că, la 27 noiem­brie 2014, Ban­ca Naţio­na­lă a Mol­do­vei (BNM) a insti­tu­it regim de admi­nis­tra­re spe­cia­lă la BEM şi, în con­se­cinţă, repre­zen­tanţii băn­cii şi cei ai „VVP Grup” nu au mai putut sem­na actul de predare-primire a încă­pe­ri­lor.

La 22 decem­brie 2014, „VVP Grup” a infor­mat BEM des­pre rezi­li­e­rea con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne, dar fără a-i întoar­ce banii înca­sa­ţi în avans pen­tru chi­rie. În ace­ea­şi zi, fir­ma a sem­nat un nou con­tract de loca­ţiu­ne cu altă ban­că. În urma rezi­li­e­rii con­trac­tu­lui, BEM a cerut de la „VVP Grup” res­ti­tu­i­rea celor 3,35 mili­oa­ne de lei în ter­men de 15 zile. Pen­tru că banii nu au fost întorşi, la 11 febru­a­rie 2015, BEM chea­mă în jude­ca­tă „VVP Grup” SRL, soli­ci­tând înca­sa­rea sumei achi­ta­te în avans pen­tru chi­rie şi alte 50 mii de lei cu titlu de taxă de stat.

Justiţia dă dreptate băncii

La 3 mai 2016, Jude­că­to­ria Râş­ca­ni din Chi­şi­nău a admis cere­rea depu­să de BEM şi a dis­pus înca­sa­rea din con­tul „VVP Grup”, în bene­fi­ci­ul BEM, a sumei de 3 356 676 lei şi a taxei de stat de 50 mii de lei. În total 3 406 676 lei. Nefi­ind de acord cu hotă­rârea, la 20 mai 2016, SRL „VVP Grup” a decla­rat apel, soli­ci­tând emi­te­rea unei noi hotă­râri, prin care să fie dis­pu­să înca­sa­rea din con­tul „VVP Grup” a dato­ri­ei în sumă de doar 664 501 lei. „VVP Grup” îşi argu­men­ta cere­rea prin fap­tul că ar fi supor­tat „chel­tu­ie­li sem­ni­fi­ca­ti­ve” pen­tru rea­me­na­ja­rea spa­ţi­u­lui, ast­fel încât aces­ta să poa­tă găz­dui o insti­tu­ţie ban­ca­ră. Chel­tu­ie­li­le, susţi­neau repre­zen­tanţii fir­mei, s-ar fi ridi­cat la 2,69 mili­oa­ne de lei, res­pec­tiv, din cele 3,35 mili­oa­ne achi­ta­te în avans, mai urma de res­ti­tu­it doar 664 de mii.

De cea­lal­tă par­te, repre­zen­tanţii BEM afir­mau că, de fac­to, bunul imo­bil nu a fost dat în loca­ţiu­ne pen­tru că nu a fost sem­nat actul de predare-primire, aşa cum pre­ve­dea con­trac­tul. Refe­ri­tor la supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru ame­na­ja­rea încă­pe­rii se menţio­nea­ză că, în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne, loca­to­rul ame­na­jea­ză bunul con­form cerinţe­lor loca­ta­ru­lui cu mij­loa­ce pro­prii.

Jude­că­to­rii Curţii de Apel (CA) Chi­şi­nău au con­sta­tat că BEM a fost în impo­si­bi­li­ta­te de a sem­na actul de predare-primire din cau­za regi­mu­lui de admi­nis­tra­re spe­cia­lă insti­tu­it de BNM şi, prin urma­re, BEM nu poar­tă vină pen­tru fap­tul că nu a mai intrat în pose­sia bunu­lui închi­ri­at. Ast­fel, se spu­ne în deci­zia Curţii, oda­tă ce a rezi­li­at uni­la­te­ral con­trac­tul de loca­ţiu­ne, „VVP Grup” nu este în drept să reţi­nă suma achi­ta­tă în avans de către BEM. Refe­ri­tor la supor­ta­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru ame­na­ja­rea încă­pe­rii, pe care „VVP Grup” dorea să le recu­pe­re­ze din suma achi­ta­tă în avans de BEM, jude­că­to­rii au decis că, în con­for­mi­ta­te cu con­trac­tul, „VVP Grup” tre­bu­ia să facă lucră­ri­le cu mij­loa­ce pro­prii. Tot­o­da­tă, se spu­ne în deci­zie, pre­tin­se­le chel­tu­ie­li de ame­na­ja­re nu au fost pro­ba­te, fiind pre­zen­ta­tă doar o ana­li­ză a chel­tu­ie­li­lor sem­na­tă de direc­to­rul „VVP Grup”, fără a fi ane­xa­te fac­tu­ri fis­ca­le sau acte con­ta­bi­le care să demon­stre­ze valoa­rea lucră­ri­lor efec­tu­a­te.

În con­se­cinţă, pe 15 noiem­brie 2016, Cole­gi­ul Civil şi de Con­ten­cios admi­nis­tra­tiv al CA Chi­şi­nău a res­pins ape­lul îna­in­tat de „VVP Grup”, menţinând hotă­rârea Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni de a înca­sa de la „VVP Grup”, în favoa­rea BEM, suma de 3,35 mili­oa­ne de lei. De ase­me­nea, s-a dis­pus înca­sa­rea, în bene­fi­ci­ul sta­tu­lui, a taxei de stat în mări­me de 37,5 mii de lei.

Deci­zia fina­lă pe acest dosar urmea­ză a fi lua­tă de Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie. Deo­cam­da­tă nu este sta­bi­li­tă data şedinţei de jude­ca­tă, cere­rea fiind înre­gis­tra­tă la CSJ acum câte­va zile, pe 24 ianu­a­rie 2017.

La tele­fo­nul fir­mei „VVP Grup” ne-a răs­puns o feme­ie care s-a pre­zen­tat a fi contabila-şefă. Pen­tru că nu a dorit să ne facă legă­tu­ra cu admi­nis­tra­to­rul şi fon­da­to­rul majo­ri­tar al fir­mei, Rami­ro Sto­ia­nov, am întrebat-o pe ea des­pre pro­ce­sul cu BEM. „Ăsta-i un pro­ces comer­ci­al, nu-i numai­de­cât jur­na­li­ş­tii să ştie ches­tia asta. Toa­tă asta o să se afle la jude­ca­tă. Pen­tru ce noi tre­bu­ie să spu­nem asta la pre­să?”, ne-a repli­cat con­ta­bi­la.

Partenerii de la „VVP Grup” şi legăturile lui Petru Lucinschi cu Ilan Şor

Clă­di­rea în care BEM urma să-şi des­chi­dă o fili­a­lă apa­rţi­ne SRL „VVP Grup” din 2012. Fir­ma, la care Petru Lucin­schi deţi­ne o cotă de 25%, a cum­pă­rat sedi­ul de la Rami­ro Sto­ia­nov, un tânăr de 24 de ani, şi el acţio­nar la „VVP Grup” cu 51%. Res­tul, 24% din fir­mă, apa­rţin Iri­nei Cazi­mi­rov. Clă­di­rea, situ­a­tă la inter­se­cţia bd. Dacia cu bd. Tra­ian, a fost dată în exploa­ta­re la sfârşit de 2014 şi are supra­fa­ţa de 1440 m.p. Con­form ÎS „Cadas­tru”, imo­bi­lul este eva­lu­at la 12,4 mili­oa­ne de lei, iar tere­nul pe care este con­stru­it valo­rea­ză 842 mii de lei.

În sep­tem­brie 2014, atun­ci când a fost sem­nat con­trac­tul de loca­ţiu­ne cu fir­ma la care Petru Lucin­schi este aso­ci­at, preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­re al BEM era actu­a­lul pri­mar de Orhei, Ilan Şor, des­pre care fos­tul preşe­din­te decla­ra, în 2015, într-un inter­viu pen­tru Euro­pa Libe­ră, că îl cunoa­ş­te de mic. „Pe Ilan Şor îl cunosc prin tatăl lui, cu care am fost în rela­ţii bune, pri­e­te­neş­ti. (…) Din cla­sa a 3-a îl cunosc. Când s-a întâm­plat că tatăl lui subit a dece­dat, el mai venea, se apro­pia, eu mă mai inte­re­sam cum o duce, ce face. Rela­ţi­i­le noas­tre erau bune, nici­o­da­tă nu am avut cu el busi­ne­ss, afa­ce­ri, eram pen­tru el ca un tată, îi dădeam un sfat când tre­bu­ia”, spu­nea fos­tul preşe­din­te des­pre Şor.

Tot în acel inter­viu, Lucin­schi a comen­tat şi apa­ri­ţia nume­lui său în rapor­tul com­pa­niei „Kro­ll” asu­pra „fur­tu­lui mili­ar­du­lui”, fos­tul preşe­din­te fiind unul din acţio­na­rii „Uni­bank”, una din­tre cele 3 băn­ci con­tro­la­te de Ilan Şor şi impli­ca­te în dis­pa­ri­ţia 1 mili­ard USD. Fos­tul preşe­din­te spu­nea că a cum­pă­rat acţiu­ni­le de la Uni­bank la pro­pu­ne­rea lui Şor şi cu bani împru­mu­ta­ţi de la aces­ta şi de la cunos­cu­ţii lui, cu sco­pul de a le revin­de ulte­ri­or la un preţ mai mare. Pen­tru că situ­a­ţia de la Uni­bank s-a înră­u­tă­ţit, Lucin­schi decla­ra că nu a mai putut vin­de acţiu­ni­le şi, ast­fel, nu a avut nimic de câş­ti­gat din aceas­tă afa­ce­re. „Ca rezul­tat nu am avut niciun bănuţ, nici divi­den­de, nu am avut niciun cre­dit, abso­lut nimic”, afir­ma Petru Lucin­schi.

Explicaţiile preşedintelui

Con­tac­tat de ZdG, Petru Lucin­schi spu­ne că a intrat în afa­ce­rea „VVP Grup” la suges­tia unor cunos­cu­ţi, dar că, până acum, ca şi în cazul de la Uni­bank, nu a avut niciun venit din aceas­tă inves­ti­ţie. „Eu am vân­dut ceva ce am avut în Mosco­va şi niş­te pri­e­te­ni îmi spun: „Pune unde­va banii ca să lucre­ze. Iaca este o clă­di­re, băi­at bun şi aşa mai depar­te”. Mi-a părut ide­ea asta nor­ma­lă. Pe urmă eu am vrut să ies de aco­lo, dar n-ai cui vin­de acum, nu se vin­de nimic”, poves­teş­te fos­tul preşe­din­te cum a ajuns să deţi­nă 25% la „VVP Grup”. Des­pre pro­ce­sul cu BEM, Lucin­schi spu­ne că ştie doar din auzi­te. „Mi-au spus că erau niş­te dato­rii la Ban­ca de Eco­no­mii. După ce s-a întâm­plat ce s-a întâm­plat cu ban­ca, ei au refu­zat, dar niş­te bani aco­lo tre­bu­ia de întors. De ace­ea nici nu putem să scoa­tem niciun fel de divi­den­de. N-am pri­mit măcar un leu. Eu eram în aştep­ta­re să mai pri­mesc ceva. Eu le-am spus că dacă este rezul­ta­tul jude­că­ţii, tre­bu­ie de întors. Tre­bu­ie de făcut după legi­sla­ţie. Eu am să mă mai inte­re­sez”, afir­mă fos­tul preşe­din­te.

Între­bat dacă fap­tul că îl cunoa­ş­te pe Ilan Şor, care în 2014 era preşe­din­te al Con­si­li­u­lui de Admi­nis­tra­ţie al BEM, a favo­ri­zat sem­na­rea con­trac­tu­lui de loca­ţiu­ne între BEM şi „VVP Grup”, Petru Lucin­schi spu­ne că nu a vor­bit nici­o­da­tă cu Şor la acest subiect. „Astea-s ches­tii de ruti­nă, nu-i mare lucru. Nu cred eu că s-a ajuns la Şor cu aşa ceva. Nici n-am auzit. Nu mi-au spus nici­o­da­tă de ches­tia asta. Eu cu Şor nici­o­da­tă la tema asta nu am vor­bit”, ne-a decla­rat fos­tul preşe­din­te.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *