[doc] Operaţiunea „stadionul de baseball” şi interesele unui consilier municipal

491-stadion1Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că „Liga de base­ba­ll şi softba­ll pen­tru copii din mun. Chi­şi­nău”, neîn­re­gis­tra­tă la Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei (MJ), urmea­ză să devi­nă bene­fi­ci­a­ra unui teren de base­ba­ll aco­lo unde, în 2006, Voro­nin şi Tar­lev pro­mi­teau con­stru­cţia unui sta­dion olim­pic. Aso­ci­a­ţia, des­pre care oame­ni din dome­ni­ul aces­tui sport nu cunosc nimic, a obţi­nut de la Pri­mă­ria Chi­şi­nău o auto­ri­za­ţie dubi­oa­să pen­tru „fini­sa­rea lucră­ri­lor de con­stru­i­re a unui teren spor­tiv de base­ba­ll”, deşi, pe acel teren, până acum câte­va săp­tămâ­ni, erau doar copa­ci, buru­ie­ni şi niciun fel de con­stru­cţie. ZdG a aflat că în spa­te­le ligii unui sport fără prea mulţi fani în R. Mol­do­va se ascund inte­re­se de zeci de mili­oa­ne de lei, atât cât valo­rea­ză pe pia­ţa imo­bi­li­a­ră tere­nul de pes­te două hec­ta­re, dar şi un con­si­li­er muni­ci­pal PL, Iurie Topa­lă, care domi­nă pia­ţa micro­bu­ze­lor din Chi­şi­nău, având şi o fir­mă de con­stru­cţii. Topa­lă pro­mi­te că, pe acel teren, va fi edi­fi­cat un teren de base­ba­ll, şi nu blo­cu­ri de locu­it, aşa cum susţin unii cole­gi de-ai săi din CMC.

De apro­xi­ma­tiv o lună de zile, pe tere­nul unde, în toam­na lui 2006, preşe­din­te­le de atun­ci al R. Mol­do­va, Vla­di­mir Voro­nin, şi pre­mi­e­rul Vasi­le Tar­lev pro­mi­teau con­stru­cţia unui sta­dion olim­pic aşa cum nu se mai văzu­se pe la noi, zil­nic, sunt obser­va­ţi mun­ci­to­ri, trac­toa­re şi maşi­ni, care aduc nisip şi nive­lea­ză tere­nul, transformându-l într-un even­tu­al şan­ti­er. Pe un panou ame­na­jat la câţi­va metri de min­gea uri­a­şă, insta­la­tă de comu­ni­ş­ti, tre­că­to­rii sunt infor­ma­ţi că bene­fi­ci­a­rul lucră­ri­lor este Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că „Liga de base­ba­ll şi softba­ll pen­tru copii din Chi­şi­nău”, că pro­iec­tant e fir­ma S.A.D. Pro­iect, arhi­tect şef – Ion Mora­ru, iar diri­gin­te de şan­ti­er – Vic­tor Mar­da­ri. Lucră­ri­le se desfă­şoa­ră în baza auto­ri­za­ţi­ei de con­stru­cţie eli­be­ra­tă de Pri­mă­ria Chi­şi­nău pe 28 mar­tie 2013. Cei de pe şan­ti­er nu au putut să ne spu­nă nimic.

Federaţia nu ştie nimic

Am încer­cat să aflăm ce se ascun­de în spa­te­le aces­tui gest, nobil de alt­fel, de a con­strui un teren de base­ba­ll care, dacă ţinem cont de numă­rul de fani pe care-l are acest sport în R. Mol­do­va, nu poa­te adu­ce vre­un pro­fit, pe un lot care, pe pia­ţa imo­bi­li­a­ră, cos­tă câte­va zeci de mili­oa­ne de lei. Dru­mul spre ade­văr în toa­tă aceas­tă ecu­a­ţie este unul lung şi ane­vo­ios, dar inte­re­sant.

Ini­ţi­al, am con­tac­tat Fede­ra­ţia de Base­ba­ll şi Softba­ll din R. Mol­do­va, înre­gis­tra­tă la Comi­te­tul Naţio­nal Olim­pic. Ale­xei Leo­nov, preşe­din­te­le Fede­ra­ţi­ei, ne-a decla­rat că nu cunoa­ş­te nimic des­pre ce se întâm­plă pe tere­nul de lân­gă Circ, pre­ci­zând că insti­tu­ţia pe care o con­du­ce nu este impli­ca­tă în pro­iect. Leo­nov ne-a reco­man­dat să dis­cu­tăm cu Adri­an Fleş­tor, cel care con­du­ce fede­ra­ţia muni­ci­pa­lă de base­ba­ll şi softba­ll, pre­ci­zând că aceş­tia sunt cei care ar con­strui. Fleş­tor, însă, s-a ară­tat sur­prins şi ne-a spus că nici el nu are vreo legă­tu­ră cu con­stru­cţia sta­dio­nu­lui de base­ba­ll, des­pre care a auzit doar din pre­să. „Şi mie mi-ar fi inte­re­sant să ştiu cine con­stru­ieş­te. Intu­iesc că-s inte­re­se aco­lo şi au găsit o moda­li­ta­te, prin inter­me­di­ul nos­tru, să şi le pro­mo­veze”, zice Fleş­tor.

491-stadion2Primăria, forţată de judecători

Aces­ta şi-a amin­tit că, în urmă cu 15 — 20 de ani, în R. Mol­do­va a fost înre­gis­tra­tă o altă Aso­ci­a­ţie de base­ba­ll şi softba­ll, con­du­să de către Vla­di­slav Beli­tic. „De mult nu am auzit însă ceva des­pre ei. L-am con­tac­tat pe Beli­tic, pen­tru a afla ce se întâm­plă, dar are tele­fo­nul deco­nec­tat de mai mult timp. Nu ştim unde se află”, spu­ne Fleş­tor.

De unde şi până unde legă­tu­ri­le din­tre tere­nul de lân­gă Circ şi fede­ra­ţi­i­le de base­ba­ll din R. Mol­do­va? Puţi­ni cunosc că, până în 2002, când pe acel teren a fost pro­mi­să con­stru­cţia unui sta­dion olim­pic, în urma unei deci­zii a Pri­mă­ri­ei, sem­na­tă per­so­nal de către Sera­fim Ure­chean, pri­ma­rul de atun­ci, acest lor era acor­dat Aso­ci­a­ţi­ei Obş­teş­ti „Liga de base­ba­ll şi softba­ll pen­tru copii” (LBS). În total, 2,4 ha de teren, eva­lu­a­te de Cadas­tru la 12 mln. de lei, adi­că la un mili­on de dola­ri. Preţul de pia­ţă al aces­tui teren este însă unul cu mult mai mare, de apro­xi­ma­tiv 10 mln. de euro, con­si­de­ră expe­rţi imo­bi­li­a­ri.

În 2012, în baza deci­zi­ei Pri­mă­ri­ei din 2002, LBS se adre­sa în jude­ca­tă, cerând obli­ga­rea auto­ri­tă­ţi­lor loca­le de a eli­be­ra auto­ri­za­ţie de con­stru­cţie pen­tru „fini­sa­rea con­stru­cţi­ei tere­nu­lui de base­ba­ll şi softba­ll pen­tru copii”. În noiem­brie, Cur­tea de Apel a admis cere­rea Ligii, iar în apri­lie 2013, Cur­tea Supre­mă de Jus­ti­ţie (CSJ) a res­pins ape­lul Pri­mă­ri­ei, ast­fel că aceas­ta s-a văzut obli­ga­tă să satis­fa­că pre­tenţi­i­le celor de la LBS. Ast­fel, în august 2013, Pri­mă­ria a eli­be­rat cer­ti­fi­cat de urba­nism, iar pe 28 mar­tie 2014, auto­ri­za­ţie de con­stru­cţie. Mai exact, în auto­ri­za­ţie se pre­ci­zea­ză că Pri­mă­ria „auto­ri­zea­ză exe­cu­ta­rea lucră­ri­lor de fina­li­za­re (!) a lucră­ri­lor de con­stru­cţie a unui teren spor­tiv de base­ba­ll (eta­pa 1) şi încă­pe­ri­lor auxi­li­a­re din con­stru­cţii uşor demon­ta­bi­le (eta­pa 2) în limi­te­le tere­nu­ri­lor afla­te în folo­sinţă”. Asta chiar dacă, pe acel teren, până în sep­tem­brie 2014, nu era nicio con­stru­cţie, deci, nu putea fi fina­li­zat ceva care nici nu înce­pu­se. Auto­ri­za­ţia a fost sem­na­tă de vice­pri­ma­rul Vla­di­mir Coteţ, secre­ta­rul CMC, Vale­riu Diden­cu, şi Ion Car­pov, arhitectul-şef inte­ri­mar al capi­ta­lei. Con­form auto­ri­za­ţi­ei, ter­me­nul de înce­pe­re a con­stru­cţi­ei era de şase luni de la data eli­be­ră­rii auto­ri­za­ţi­ei. Acest ter­men urma să expi­re la fine­le lunii sep­tem­brie. Doar că, chiar cu câte­va săp­tămâ­ni îna­in­te de expi­ra­re, pe acel teren au înce­put lucră­ri­le.

Beneficiara, neînregistrată la Ministerul Justiţiei

Ofi­ci­al, toa­te Aso­ci­a­ţi­i­le Obş­teş­ti, pen­tru a fun­cţio­na, sunt înre­gis­tra­te la Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei (MJ). Repre­zen­tanţii insti­tu­ţi­ei ne-au decla­rat, însă, că o ata­re aso­ci­a­ţie, cu aces­te carac­te­ris­ti­ci, nu este înre­gis­tra­tă în R. Mol­do­va şi că au ofe­rit deja aceas­tă infor­ma­ţie Pre­tu­rii Râş­ca­ni şi Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA), care, de ase­me­nea, au solicitat-o. La MJ, însă, este înre­gis­tra­tă o altă Aso­ci­a­ţie, cu nume ase­mă­nă­tor, Liga de Base­ba­ll a Copi­i­lor din R. Mol­do­va, dar care nu are legă­tu­ră cu con­stru­cţia sta­dio­nu­lui. Aso­ci­a­ţia care are legă­tu­ră a fost înre­gis­tra­tă într-un apar­ta­ment de pe str-la Stu­denţi­lor 4/1 şi a fost con­du­să ante­ri­or de către Vla­di­slav Beli­tic, cel la care făcea refe­ri­re în dis­cu­ţia cu ZdG şi Adri­an Fleş­tor.

Nume­le lui Beli­tic l-am găsit şi pe site-ul Minis­te­ru­lui Tine­re­tu­lui şi Spor­tu­lui (MTS), el figu­rând aco­lo în cali­ta­te de preşe­din­te al Fede­ra­ţi­ei de Base­ba­ll şi Softba­ll din R. Mol­do­va. Con­form date­lor de la Cadas­tru, apar­ta­men­tul în care este înre­gis­tra­tă Aso­ci­a­ţia a fost înscris, acum 10 ani, pe nume­le soţi­ei lui Beli­tic.

Cererea depusă de un prieten

Toa­te nume­re­le de con­tact ale lui Beli­tic, ofe­ri­te de repre­zen­tanţii MTS, au fost deco­nec­ta­te, deşi le-am ape­lat repe­tat. Am aflat, însă, că, de cel puţin 2 ani, Aso­ci­a­ţia cu sedi­ul pe str-la Stu­denţi­lor este con­du­să de o altă per­soa­nă, Vale­ri Ghi­di­cov. „Nu am auzit de o ase­me­nea per­soa­nă în base­ba­ll”, zice Adri­an Fleş­tor.

În auto­ri­za­ţia de con­stru­cţie emi­să de Pri­mă­rie era indi­cat un număr de tele­fon, dar şi nume­le unei per­soa­ne care a depus cere­re pen­tru eli­be­ra­rea auto­ri­za­ţi­ei, Roza­lin Matvei­ciuc. O sim­plă cău­ta­re pe www.google.com ara­tă că Matvei­ciuc are o aso­ci­a­ţie obş­teas­că, dar nu de base­ba­ll. Aces­ta con­du­ce „Aso­ci­a­ţia Vete­ra­ni­lor de Răz­boi din Mol­do­va pen­tru Pace şi Inte­gra­re în Euro­pa”. Con­tac­tat de ZdG, Matvei­ciuc ne-a spus că el doar a depus cere­rea pen­tru obţi­ne­rea auto­ri­za­ţi­ei, însă a pre­ci­zat că nu are vreo legă­tu­ră cu con­stru­cţia sta­dio­nu­lui. El a mai pre­ci­zat că a fost cău­tat şi de la Ser­vi­ci­ul de Infor­ma­ţii şi Secu­ri­ta­te (SIS) în acest subiect. „M-a rugat un pri­e­ten, Vale­ri Ghi­di­cov, să depun cere­rea. Făcu­sem asta mai demult, pen­tru o con­stru­cţie, şti­ind cum se face, l-am aju­tat”, susţi­ne Matvei­ciuc.

491-topalaDes­pre isto­ria tere­nu­lui de lân­gă circ s-a vor­bit şi la una din şedinţe­le Con­si­li­u­lui mun. Chi­şi­nău, aco­lo unde comu­nis­tul Vic­tor Gurău a acu­zat auto­ri­tă­ţi­le că îl favo­ri­zea­ză pe libe­ra­lul Iurie Topa­lă să pună mâna pe teren. Până la urmă, nu s-a ajuns la un numi­tor comun. Cert e că Mihai Câr­lig, pre­tor de Râş­ca­ni, ne-a spus că nu ştie cine se află ofi­ci­al în spa­te­le con­stru­cţi­ei sta­dio­nu­lui de base­ba­ll, dar a admis că Topa­lă se pre­zin­tă ca şi per­soa­nă impli­ca­tă în pro­iect. Aces­ta a pre­ci­zat că toa­te mate­ri­a­le­le de pe acest caz sunt la orga­ne­le de drept. ZdG a aflat că, chiar mier­cu­ri, 15 octom­brie, Pro­cu­ra­tu­ra Chi­şi­nău a dis­pus neîn­ce­pe­rea urmă­ri­rii pena­le pe mar­gi­nea aces­tui caz, pe motiv că nu exis­tă ele­men­te con­sti­tu­ti­ve ale infra­cţiu­nii. La acest subiect, vom reve­ni în edi­ţia urmă­toa­re.

„Noi vrem să facem stadion acolo. STADION!”

Des­pre Vale­ri Ghi­di­cov, şeful Aso­ci­a­ţia­iei LBS, nu am reu­şit să aflăm prea mul­te. Doar că, la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat, Ghi­di­cov apa­re în cali­ta­te de fon­da­tor al „VENETA-CONSTRUCT” SRL, aco­lo unde îl are în cali­ta­te de par­te­ner chiar pe Iurie Topa­lă, con­si­li­er muni­ci­pal PL. SRL-ul a fost înre­gis­trat în mar­tie 2006. După mai mul­te ten­ta­ti­ve, am reu­şit să dis­cu­tăm cu aces­ta. În lim­ba rusă, băr­ba­tul ne-a decla­rat că este impli­cat în con­stru­cţia sta­dio­nu­lui şi că, pe acel lot, va fi anu­me un teren de base­ba­ll şi nu vreo con­stru­cţie de blo­cu­ri. „Va fi doar teren de base­ba­ll, dar desi­gur că se pla­ni­fi­că şi eve­ni­men­te lega­te de fotbal, de tenis de câmp, hochei pe iar­bă… Un teren de base­ba­ll care ar per­mi­te să fie juca­te pe el mai mul­te spor­tu­ri”, pro­mi­te Ghi­di­cov. „Iurie Topa­lă este fon­da­to­rul LBS. El mai este şi şef la Liga de hochei. E sin­gu­rul din Pri­mă­rie care ne-a aju­tat să orga­ni­zăm asta. Da, noi sun­tem par­te­ne­ri la o fir­mă de con­stru­cţii. Sunt abe­ra­ţii că aco­lo va fi un bloc. Pe teren este un râu care nu per­mi­te ast­fel de con­stru­cţii. E impo­si­bil să faci con­stru­cţii capi­ta­le. Cei care spun asta inven­tea­ză”, susţi­ne Ghi­di­cov.

Iurie Topa­lă a recu­nos­cut şi el că e impli­cat în acest pro­iect. „ZdG şi pe la mine ajun­ge!? Vă citesc. Voi sun­teţi ca poli­ţia, nici­o­da­tă nu veni­ţi cu bine”, a înce­put, zâm­bind, Topa­lă, dis­cu­ţia cu ZdG. „Ştiu şi susţin tot ce e legat de sport. Ştiu des­pre toa­te sta­di­oa­ne­le. Tot tim­pul voi susţi­ne, cu sau fără voia cui­va, con­stru­cţia de sta­di­oa­ne în loc de cazi­no­u­ri şi alte pros­to­lo­gii. Noi vrem să facem sta­dion aco­lo. STADION! Nu vrem blo­cu­ri. Noi avem pămân­tu­ri şi pen­tru blo­cu­ri. Va fi sta­dion de base­ba­ll, dar şi alte sta­di­oa­ne, pe care s-ar juca fotbal. Va fi un cen­tru mul­ti­fun­cţio­nal. Par­ti­cip la tot ce e legat de sport. Voi aju­ta pe ori­ci­ne are o idee bună lega­tă de sport în CMC”, ne-a spus Iurie Topa­lă. „Avem toa­te acte­le în regu­lă. O să vă invi­tăm la inau­gu­ra­re… Va fi sta­dion. Poa­te şi ceva dis­trac­tiv, ca să facem şi niş­te bani, dar asta nu înseam­nă că nu va fi sta­dion”, pro­mi­te Topa­lă.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

 1. Monte Christo.

  Minciua,hotia,escrocheria,la momen­tul oport­un imbra­ca ori­ce culoa­re politica.Gunoaele soci­e­ta­tii sunt recla­ma­ti la toa­te pos­tu­ri­le TV,ca doar achi­ta din gros,cu epu­ra­si si ver­zi! Corup tot ce pot coru­pe si se aso­ci­a­za si cu Chris­tos si cu IUDA,ban sa iasa.
  Astai soci­e­ta­tea basarabeana.Acesti escroci,hoti,mincinosi,vor colin­da sate­le si orasele,cersind votu­ri­le voastre.Vor pro­mi­te ca,in riul Nis­tru, Bik,in loc de apa va cur­ge lapte,iar malu­ri­le vor fi dol­do­ra de”bunatati”sssssssi mai mult ca vor lup­ta cu par­ti­de­le de stinga,ca uite Domnule,pina in 2009,a furat numai cla­nul Voro­nin si asociatii,iar acu­ma si noi liberalii,democratii,liberal-democratii si alte ani­ma­le politice,ca doar sun­tem de orien­ta­re europeana!Minciuna o imbra­ca in hai­ne­le dife­ri­tor aasociatii,au gri­ja de tina­ra generatie,le con­stru­esc stadioane,sali de forta,baruri si altele,totul in nume­le banu­lui!
  Ale­ga­to­ru­le! Fii vige­lent si nu vota Escrocii,Mincinosii,Hotii! Ce nu ar promite,ce-s de stinga,ca-s de dreapta,tot una Hoti!

 2. vero

  De ase­me­nea, acest topa­la a pri­va­ti­zat ruta 23, care lea­ga Cio­ca­na de Bota­ni­ca. Oame­nii se inghe­su­ie in auto­bu­se­le noi-vechi, iar altii nu incap, unei fete i-a prins picio­rul intre usa… Per­so­nal am intir­zi­at pen­tru ca auto­bu­sul nici nu s-a oprit la statie.Ce fel de refor­me se fac in trans­port public daca nu e efi­cient? Peri­oa­da intre auto­bu­se s-a marit intre ore­le 7-9 cind flu­xul e cel mai mare, majo­ri­ta­tea plea­ca la ser­vi­ciu, scoa­la…

 3. Den

  Am jucat in cam­pi­o­na­tul de base­ba­ll sin­cer sa fa spun ma indig­nat fap­tul ca pre­sa scrie ca nu sint fani si spor­tul nui pro­fi­ta­bil ma scu­za­ti dar cind acest sport se prac­ti­ca pe un teren para­gi­na si nu e finan­tat de nime­ni daor de jucatori,apropo in USA anu­me prin acest sport si nu doar se mani­fes­ta patre­o­tis­mul si valo­ri­le natiu­nii. Daca ar fi finan­ta­re ar fi si un sti­mul pen­tru tine­ret sa prac­ti­ce spor­tul dar nu alte pros­tii care duc spre pir­nae. Fru­mos apla­u­da toti cind unii baie­ti din base­ba­lul mol­do­ve­ne­sc plea­ca in alte tari la selec­tii numai atun­ci sin­tem observati.Bine ca avem fotba­lis­ti care ma scu­za­ti “mari per­form­te au”. Cit pri­ves­te cest teren daca e o sche­ma ubi­oa­sa nu cred ca cei de la fede­ra­tia de base­ba­ll par­ti­ci­pa in ea.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *