[FOTO, DOC] Mitropolitul de milioane (II): Casa de lux şi femeia din spatele ÎPS Vladimir

486-casa-mitropolit1Îna­lt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­do­ve, locu­ieş­te într-o casă de mili­oa­ne la câţi­va km de Chi­şi­nău. Imo­bi­lul de lux este înre­gis­trat pe nume­le unei femei, cu care ÎPS a fost inclu­siv într-o vacanţă în Tur­cia, la mare, în anul 2012. Anul tre­cut, feme­ia, în vâr­stă de 47 de ani, care este pro­pri­e­ta­ra a încă două apar­ta­men­te, şi-a des­chis o agenţie de pază, care ofe­ră ser­vi­cii de pro­te­cţie tutu­ror per­soa­ne­lor inte­re­sa­te.

Cu o casă de vacanţă în pădu­re şi cu un apar­ta­ment de lux, de 175 m.p. în pro­pri­e­ta­te la Chi­şi­nău, ÎPS Vla­di­mir pre­fe­ră să locu­ias­că într-o casă de lux, afla­tă la 5 km de capi­ta­lă, într-o zonă de vile numi­tă „Bos­tan­cea”. Imo­bi­lul nu este înre­gis­trat pe nume­le său, ci pe al unei femei. Tere­nul se află în ges­tiu­nea comu­nei Tru­şe­ni, nu depar­te de pămân­tu­ri­le care apa­rţin de s. Nimo­re­ni, Ialo­ve­ni.

486-casa-mitropolit2„Aici trăieşte mitropolitul”

Oame­nii din zonă spun, în uni­son, că imo­bi­lul gal­ben, cu aco­pe­riş ver­de şi cu gard îna­lt din cără­mi­dă, apa­rţi­ne mitro­po­li­tu­lui. Dacă în jur dru­mu­ri­le sunt mai mult de ţară, în apro­pi­e­re de casa ÎPS, aces­ta îşi schim­bă for­ma, deve­nind asfal­tat şi par­că dintr-o altă lume. Pe tere­nul cu pri­ci­na se îna­lţă, de fapt, 3 case, din­tre care, una impu­nă­toa­re, cu două nive­lu­ri şi cu bazin în cur­te. „Aici tră­ieş­te mitro­po­li­tul”, ne asi­gu­ră un bătrân, care locu­ieş­te în apro­pi­e­re. „Chiar asea­ră l-am văzut cum intra în cur­te cu o maşi­nă mare, nea­gră. Nu ştiu a cui este casa şi cine mai tră­ieş­te în ea. Nu vedem nimic de după gar­dul îna­lt care împre­j­mu­ieş­te casa”, ne-a zis aces­ta, com­ple­tat de o feme­ie din veci­nă­ta­te care susţi­ne că imo­bi­le­le sunt înre­gis­tra­te pe nume­le unei femei, Nel­li, care ar fi o rudă de-a mitro­po­li­tu­lui.

Într-adevăr, con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat Cadas­tru, tere­nul, dar şi cele trei con­stru­cţii care se îna­lţă pe el, una de 97 m.p., alta de 95,5 m.p. şi o alta de 46,3 m.p. sunt între­gis­tra­te pe nume­le unei femei, Nel­li Tca­ciuc Dmi­trie, năs­cu­tă în sep­tem­brie 1967, acum în vâr­stă de 47 de ani. Aceas­ta a intrat în pose­sia tere­nu­lui în anul 2008, iar în 2011 clă­di­ri­le au fost date în exploa­ta­re.

486-casa-mitropolit5Stăpâna casei are firmă

Nel­li Tca­ciuc, con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, mai deţi­ne două apar­ta­men­te în Chi­şi­nău, unul pe str. Dru­mul Vii­lor, de 52 m.p. şi altul pe str. Doku­cea­ev, de 112 m.p. Con­form ace­lo­ra­şi infor­ma­ţii, Tca­ciuc deţi­ne şi câte­va deba­ra­le într-un bloc de pe şos. Bal­ca­ni 4/4. Anu­me la aceas­tă adre­să se află şi fir­ma de pază Alfa-Nord, fon­da­tă, cel puţin în acte, de către Nel­li Tca­ciuc în octom­brie 2013. Adre­sa juri­di­că a fir­mei se află în apar­ta­men­tul aces­te­ia din str. Doku­cea­ev.

Fir­ma Alfa-Nord, care deţi­ne agenţia de pază cu ace­la­şi nume, are un capi­tal soci­al de 5400 de lei şi a fost înre­gis­tra­tă la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) pe 11 octom­brie 2013. Fir­ma este fon­da­tă şi admi­nis­tra­tă chiar de către Nel­li Tca­ciuc. Agenţia de pază are şi un site, ges­tio­nat doar în lim­bi­le rusă şi engle­ză. Pe site se menţio­nea­ză că Agenţia de Pază Alfa-Nord a fost fon­da­tă pen­tru a asi­gu­ra apă­ra­rea vieţii şi sănă­tă­ţii cetă­ţe­ni­lor şi ofe­ră ser­vi­cii de pază pen­tru per­soa­ne fizi­ce, pen­tru imo­bi­le, dar şi alte ser­vi­cii adia­cen­te, inclu­siv cele de detec­tiv par­ti­cu­lar.

Mitropolitul – la mare

486-casa-mitropolit6Cine este Nel­li Tca­ciuc? Pe un site de soci­a­li­za­re, Nel­li Tca­ciuc apa­re în mai mul­te ima­gi­ni ală­tu­ri de ÎPS Vla­di­mir. În una din ele, cel mai pro­ba­bil făcu­tă la ziua sa de naş­te­re, mitro­po­li­tul o feli­ci­tă, oferindu-i un cadou. Într-o altă poză, de grup, cei doi apar unul lân­gă altul. Nel­li Tca­ciuc şi mitro­po­li­tul Vla­di­mir au fost şi într-o vacanţă împre­u­nă, în 2012, în Tur­cia, regiu­nea Kemer, fiind caza­ţi împre­u­nă cu alte câte­va per­soa­ne într-un hotel de cin­ci ste­le.

Într-un album pos­tat de Nel­li Tca­ciuc îl putem obser­va pe ÎPS în ipos­ta­ze mai puţin obi­ş­nu­i­te, fără suta­nă, îmbră­cat lejer, pen­tru pla­jă.

486-casa-mitropolit3În una din ima­gi­ni, cei doi sunt pe un vas, pe mare. ÎPS pare rela­xat, îmbră­cat în pan­ta­lo­ni scu­rţi, cama­şă albă, pur­tând oche­la­ri de soa­re. Într-o alta, aces­ta este cu bus­tul gol, cul­cat pe un şez­long şi, cel mai pro­ba­bil, rezol­vă inte­gra­me, având în mână o revis­tă şi un pix. În alte ima­gi­ni, cei doi, împre­u­nă cu alte per­soa­ne, stau la masă, sau pur şi sim­plu se foto­gra­fi­a­ză în dife­ri­te locu­ri, pen­tru a imor­ta­li­za vacanţa de pe lito­ra­lul tur­cesc.

Am tele­fo­nat la sedi­ul Agenţi­ei de Pază, pen­tru a dis­cu­ta cu Nel­li Tca­ciuc. Un băr­bat ne-a spus ini­ţi­al că nu o cunoa­ş­te per­so­nal, iar mai apoi, după ce am insis­tat să avem o dis­cu­ţie cu ea, aces­ta a încer­cat s-o con­tac­te­ze. A reve­nit cu un sunet şi ne-a anu­nţat că aceas­ta, de fapt, „nu se află în ţară, nu se ştie când va reve­ni, pen­tru că, pro­ba­bil, este ple­ca­tă cu soţul, la odih­nă”.

486-casa-mitropolit44Tăcerea Mitropoliei

Amin­tim că, în numă­rul tre­cut al ZdG, am publi­cat infor­ma­ţii des­pre fap­tul că ÎPS Vla­di­mir deţi­ne un apar­ta­ment de lux, o casă de vacanţă în pădu­re, are în aren­dă cel puţin un hec­tar de pădu­re şi este fon­da­tor la două SRL-uri. Atun­ci, ÎPS avea tele­fo­nul deco­nec­tat şi nu am putut dis­cu­ta. Şi în aceas­tă săp­tămâ­nă, tele­fo­nul său mobil a fost deco­nec­tat. Şi la un alt număr de tele­fon, tot mobil, ÎPS nu a răs­puns. I-am tri­mis mitro­po­li­tu­lui un mesaj, prin care i-am spus că sun­tem de la ZdG şi vrem să vor­bim, dar fără suc­ces.

486-casa-mitropolit7Marţi, am con­tac­tat de nenu­mă­ra­te ori Ser­vi­ci­ul de Pre­să al Mitro­po­li­ei. Nico­lae Câr­lig, şeful Ser­vi­ci­ul de Pre­să, nu a răs­puns însă la ape­lu­ri­le noas­tre, deşi l-am tele­fo­nat la tele­fo­nul său mobil. Un alt repre­zen­tant al Ser­vi­ci­u­lui ne-a spus că Nico­lae Câr­lig nu era la ser­vi­ciu. Nici mier­cu­ri, aces­ta nu a răs­puns la ape­lu­ri. Deşi, de aceas­tă dată, l-am văzut la sedi­ul Mitro­po­li­ei, el nu a răs­puns nici la tele­fo­nul fix, nici la cel mobil. Ulte­ri­or, i-am tri­mis un mesaj, la care însă nu am pri­mit un răs­puns. Din sur­se sigu­re, am aflat că repre­zen­tanţii Mitro­po­li­ei refu­ză intenţio­nat dia­lo­gul cu echi­pa ZdG.

 

UPDATE: ZdG ame­ninţat pen­tru arti­co­lul “Casa de lux şi feme­ia din spa­te­le ÎPS Vla­di­mir”


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

103 comentarii

 1. Sutana

  Între­ba­rea nu se refe­ră la fap­tul că nu are drep­tul să-şi dez­bra­ce nici­o­da­ta suta­na, acest lucru e evi­dent (şi fără argu­men­te de genul că tre­bu­ie să se spe­le, e şi el om – şi aici se cere de menţio­nat: şi aceas­ta numai atun­ci când se află în inti­mi­ta­tea sa, ferit de ochii lumii), ci dacă are drep­tul să-şi dez­bra­ce suta­na atun­ci când se află în cir­cum­stanţe neo­fi­ci­a­le (fami­li­a­le), în spe­cial în locu­ri publi­ce în pre­zenţa altor per­soa­ne (de gen femi­nin). Or, canoa­ne­le bise­ri­ceş­ti demult au rămas în tre­cut şi popi­mea din pre­zent îşi inven­tea­ză pro­pri­i­le canoa­ne, mani­fes­tând lip­să de sme­re­nie, evla­vie cel puţin faţă de sta­tu­tul care-l deţi­ne.
  P.S. Scris este: În vre­mu­ri­le de apoi în bise­ri­că va fi ca în lume şi în lume va fi ca în iad. 

  Aşa feţe bise­ri­ceş­ti şi apro­pie vre­mu­ri­le cele de apoi. Iar acei (slu­ji­to­ri ai alta­ru­lui) care nu văd nimic ieşit din comun în ast­fel de acţiu­ni, înşi­şi agre­ea­ză acest mod de via­ţă (cu dis­tra­cţii, baru­ri, fri­gă­rui în post, sau­ne etc.).
  Cum ne mai îndu­ri TU, DOAMNE!?

 2. Pentru cei ce CRED.

  Din tex­tul arti­co­lu­lui de mai sus, am obser­vat ca vacan­ta IPS Vla­di­mir in Tur­cia a avut loc in anul 2012, deci poze­le la fel au fost efec­tu­a­te tot atunci,intrebare, de ce acest arti­col apa­re abia acum? Dra­gii mei nu vreau in nici un fel sa ofen­sez pe nime­ni, pana la urma cred ca aces­te pro­vo­ca­ri la adre­sa Mitro­po­li­tu­lui sunt nis­te regla­ri de con­tu­ri sau pur si sim­plu o noua incer­ca­re de-a pon­e­gri si injo­si Bise­ri­ca, ceea ce tine de ave­ri­le Mitro­po­li­tu­lui, nu cred ca este dato­ria si drep­tul nos­tru de a jude­ca, Domnii de mai sus care au citit Biblia ar trbui sa tina cont de mesa­jul ei gene­ral, nu doar de une­le par­ti care pri­vi­te prin pris­ma lor par a pune in umbra une­le aspec­te a vie­tii, cred si sunt sigur de fap­tul ca daca vom jude­ca, nici­o­da­ta nu vom ajun­ge sa fim mai buni ca Mitro­po­li­tul, fie­ca­re va ras­pun­de pen­tru fap­te­le Sale, si va face acest lucru sin­gu­rel si fara comen­ta­rii, sa nu ne lasam fra­ti­lor inse­la­ti de nis­te poze, pana la urma nime­ni din noi nu cunoas­te ce ascund ini­mi­le ace­lor per­soa­ne, daca cu ade­va­rat cre­dem in Dum­ne­zeu si avem cre­din­ta atun­ci ne putem lasa liber in voia Lui Dum­ne­zeu, Care tine Mitro­po­li­tul in aceas­ta func­tie, si in slu­j­ba Sa, Cel mai stra­s­nic este sa te iei de slu­ji­to­rii lui Dum­ne­zeu, pen­tru sim­plu fapt ca iei sunt ai Lui, El ii ale­ge si El ii va jude­ca.

 3. valeriu

  Taa­a­re v-ati mai deprins a face comen­ta­rii fara a patrun­de in esen­ta. Mai citi­ti inca o data cu aten­tie tex­tul! Si cine v-a spus ca un slu­ji­tor de cult fie si mitro­po­lit nu are drep­tul la odih­na, in com­pa­nia pri­e­te­ni­lor. Nu in zadar este spus intai sa te uiti la bar­na din ochi dupa la pai­ul din ochiul veci­nu­lui. Din comen­ta­ri­i­le de mai sus se vede clar inten­tia cui­va de a des­ta­bi­li­za situ­a­tia din Mitro­po­lie. Intre­ba­rea este cu ce scop??? de a adu­ce alt mitro­po­lit, de unde de la noi? Pe cine pe Mar­chel, pe Vul­pe, pe Petru???? sau si mai si pe cine­va din fun­dul Rusi­ei – asta vre­ti?? Ina­in­te de a arun­ca acu­za­ti­i­le ganditi-va bine dupa muzi­ca cui dan­sa­ti si cine este coin­te­re­sat in asta. Ori­ce schim­ba­re este in mai rau Nu este o alta per­so­na­li­ta­te mai dem­na sau il vre­ti pe MARCHEL van­du­tul????

 4. valeriu

  Inca o data ma con­ving ca efec­tul de tur­ma isi are ros­tul. Prin­ci­pa­lul sa lan­sam zvo­nul, dupa – tur­ma il duce mai depar­te!

 5. eu

  Oame­ni buni, ma adre­sez catre cei cu vede­ri pro-europene,in toa­te aces­te arti­co­le de deni­gra­re a ima­gi­nii mitro­po­li­tu­lui lucrea­za per­soa­ne din antu­ra­jul Rusi­ei Mame…. 1.MITROPOLITUL SE OPUNE IESIRII IN STRADA A CREDINCIOSILOR….. 2.MITROPOLITULUI I SE CERE DE A ATACA CONDUCEREA ACTUALA PENTRU POZITIILE CARE LE ARE GUVERNAREA ACTUALA FATA DE MULTE LEGI euro­pe­ne CARE AU FOST VOTATE-EL TACE….3.MITROPOLITUL SE AFLA INTR-O RELATIE BUNA CU CONDUCEREA STATULUI-DE AICI SI DECORATIA DIN PARTEA PRESEDINTELUI IN ACEASTA VARA …CAM ASTA …MAI SUNT DAR….concluzia — –coloa­na a 5 – ea lucrea­za pen­tru a deni­gra ima­gi­nea ierar­hu­lui pen­tru a fi schim­bat cu unul altul PRO-RUS si cit mai repe­de poa­te pina la ale­ge­ri pe unul ca Mar­chel de la Bal­ti sau Sava de la Tiras­pol care sau ara­tat ADEVARATI slu­goi a RUSIEI MAME….a si cit nam uitat, acest atac aces­ti slu­goi l-au facut prin inter­me­di­ul unui ziar PRO PRO PRO EUROPEAN PENTRU CA TOT CITITORII CU VIZIUNI EUROPENE SA-L ATACE PE MITROPOLIT SI TOT CU MINA LOR SA ADUCA UNUL ALTUL DE CARE VAM SCRIS…..

 6. iovu

  Nu mai sti­ti de ce sa va lega­ti si ce sa pos­ta­ti pen­tru a cap­ti­va aten­tia citi­to­ri­lor. Dati sa fim seri­o­si, Mitro­po­li­tul in com­pa­nia unei femei la mare. Se obser­va foar­te bine ca este o intrea­ga fami­lie la odih­na si nu o sin­gu­ra feme­ie in pre­a­j­ma Mitro­po­li­tu­lui. In pri­vin­ta boga­ti­ei si a case­lor de lux este o sti­re de doi bani­ba­ni.

  • Parin­te­le Mitro­po­lit Ana­nia meri­ta sa fie meb­mru plin al Aca­de­mi­ei Roma­ne. Nu inte­leg ce cri­te­rii au folo­sit aca­de­mi­cie­nii atun­ci cand au acor­dat ace­la­si titlu si Mitro­po­li­tu­lui Iri­neu. Ope­ra scri­sa de Parin­te­le Mitro­po­lit Ana­nia este deja par­te a patri­mo­ni­u­lui spi­ri­tu­al natio­nal. Mitro­po­li­tul Iri­neu poa­te fi pri­vit doar ca un uni­ver­si­tar de pro­vin­cie care scrie pen­tru CV. Nu cunosc vreo car­te cu ade­va­rat impor­tan­ta scri­sa de dan­sul. Sa inte­le­gem ca la Aca­de­mia Roma­na se folo­sesc ace­lea­si prac­ti­ci ca in Sino­dul BOR, adi­ca se cum­pa­ra sca­u­nul? Rusi­nos…

 7. Максимилиан

  Уважаемые автор и пользователи. Очень жаль, что вы забыли Евангельскую заповедь: “Не судите, да не судите будете”! Лучше бы евангелие почаще открывали. Это травля против митрополита из-за того, что Церковь выступает против гейропы и прочей нечести. Страну хотят превратить в Садом и Гоморру.Все эти аргументы, одна болтовня.
  “Ибо каким судом судите, таким будете судимы” (Матф. 7:2).

 8. vlad

  Dom­nu­le Iovu ,bune­le D-voastre inten­ții de a înăl­bi culo­ri­le negre ale subiec­tu­lui în dis­cu­ție nici pede­par­te nu pot fi ele­men­te de avocatură.Citiți,Vă rog, mai atent ce spu­ne dom­nul EU și poa­te că împre­u­nă o să înțe­le­gem mai bine linia de suget…

 9. Io

  Pen­tru Io(a)n. Antu­ra­jul lui ŞTIE TOTUL şi vor­ba ceea, corb la corb nu scoa­te ochii. Şi cre­din­cioşii tre­bu­ie să ştie ce păs­to­ri păs­to­resc tur­ma, şi bine­le pe care-l fac (des­pre care TV şi mass-media rela­tea­ză zil­nic) şi ceea ce rămâ­ne ascuns intenţio­nat de ochii cre­din­cioşi­lor, acţiu­ni­le anti-călugăreşti, pen­tru a nu le den­e­gri ima­gi­nea. “Ăştia care se dau cu păre­rea” au tot drep­tul să-şi expu­nă opi­nia, iar că o con­si­de­ri “de pon­e­grit, de sfi­dat și de arun­cat cu noroi”, doa­re (v-aţi obi­ş­nu­it să fiţi numai lău­da­ţi chiar dacă nu meri­ta­ţi), ceea ce în cazul de faţă nu e nimic lău­da­bil, de ridi­cat în slă­vi şi cu atât mai mult nu e un exem­plu demn de urmat de către cre­din­cioşi. Nimic nu rămâ­ne ascuns la Dum­ne­zeu, căci el este Calea, Adă­vă­rul şi Via­ţa.

 10. Galina

  Pen­tru Io: Corect, in faţa Dom­nu­lui vom sta unul la unul şi fie­ca­re v-a ras­pun­de pen­tru sine!

 11. fara nume

  Daca e o voca­tie sa con­du­ci o bise­ri­ca, atun­ci sa nu aiba foloa­se mate­ri­a­le. Daca e o mese­rie sa fii pre­ot, sa pla­teas­ca impo­zi­te ca toti ceta­te­nii.

 12. niko

  Dom­nul a descoperit,stiu cai sminteala,dar deja numai cel smin­tit se sminteste,Oare cum Doam­ne sa sca­pam de hai­ta asta:Cintarean,Coibas,Idiotu Spac,Rosca,si cei lalti.de ce el MITROPOLIT nu se teme de smintela,veniti la Wama si vede­ti ca aces­te per­soa­ne din 2004 cala­to­resc inpreuna.CA veri­so­ri drepti.Ert Doamne,ajuta ne erta­rii mele.

 13. Andrei P.

  Shi e Scris in Sfin­ta Scrip­tu­ra “2. Şi a sfârşit Dum­ne­zeu în ziua a şasea lucra­rea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şap­tea S-a odih­nit de toa­te lucru­ri­le Sale, pe care le-a făcut.
  3. Şi a bine­cu­vân­tat Dum­ne­zeu ziua a şap­tea şi a sfinţit-o, pen­tru că într-însa S-a odih­nit de toa­te lucru­ri­le Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.”Facerea (Geneza)Capitolul 2 ver­se­tul 2-3
  Fie Mitro­po­lit fie medic , poli­tist sau om sim­plu ori­ci­ne are derp­tul sa se odih­neas­ca… e ceva firesc si nor­mal… Am vazut care­va poze a unui om ca noi tot­zi… nimik stra­niu shi eshit din comun… ce tine de Doam­na, ei shi ce daca apa­re in cite­va poze ala­tu­rea ? Eu per­so­nal nu am vazut nimic Rau sau Deo­se­bit in poze­le date… nish­te poze ale unui OM…. Ce tzi­ne de Casa Din Ialo­ve­ni… Pai voi sin­gu­ri spu­net­zi ca dupa docu­men­te apart­zi­ne Unei Femei .. dar mosh Ion sau CUm aco­lo il kema pe un vecin a spus ka vede cum vine mitro­po­li­tul shi ce daca vine cine­va la mine in ospet­zie de mai mul­te ori skim­ba fap­tul ca eu sunt pro­pri­e­tar al apar­ta­men­tu­lui?? Nish­te Pros­tii shi Abe­rat­zii Demon­strea­za intai de toa­te ca CASA data e a Mitro­po­li­tu­lui, Apoi intrea­ba de undei… dar casa e pe alta per­soa­na cum pot­zi spu­ne ca e a mitro­po­li­tu­lui daca e skri­sa pe alt­ci­ne­va …. ASHA SHI EU POT SA SPUN KA ZGD e a LUI voro­nin numa ka dupa docu­men­te e Alta per­soa­na… Dar ce valoa­re au cuvin­te­le melea fara Demon­strat­zie !!!! Wei Baet­zi NU ARUNCATI VORBE IN VINT… Daca Nu Avet­zi Dovezi NU Invi­nu­it­zi… DAR CUE EU SPUN?! E LUKRU VOSTRU SA FACETZI Sen­zat­zii Din Nimik shi Sa Mur­da­rit­zi Oame­nii, sa ski­mo­no­sit­zi Eve­ni­men­te­le Numai Pen­tru Ca sa Ade­me­nit­zi Mai mul­ta Lume sa Va citeas­ca , sa va cre­as­ca Rei­tin­gul shi sa Fit­zi un Ziar mai Popu­lar… Tat Lue­ma Shi­te SHi­ne Sin­tet­zi Voi Jur­na­liu­ji­lor….

 14. Alexcom

  Sti­ma­ta redac­tie a zia­ru­lui de gar­da, imi pare foar­te rau ca va trans­for­ma­ti intr-un ziar de gard sau de gunoi, ace­eas isto­rie a fost si cu protv.md, pina nu au ince­put sa pos­te­ze sti­ri de par­ca ar fi obse­da­ti, chiar nu ave­ti un cod de eti­ca in cadrul redac­ti­ei dum­ne­voas­tra?
  Inte­leg ca in dis­pe­ra­re incer­ca­ti sa va ridi­ca­ti rei­tin­gul, dar sa sti­ti ca impre­sio­na­ti doar publi­cul cu 4 cla­se, celor de la a 5-a in sus li se face gre­a­ta de asa arti­co­le jos­ni­ce, acest arti­col este o rusi­ne pen­tru dum­ne­a­voas­tra.
  Sper ca ape­lul meu la con­sti­in­ta si valo­ri­le eti­ce ale domni­i­lor voas­tre va avea macar o mica rezo­nan­ta, dar cred ca-s prea mici sanse­le.

 15. ortodox

  oame­ni buni, bise­ri­ca e in sufle­tul fie­ca­rui cres­tin, nu aco­lo unde mer­gi sa cum­pe­ri luma­na­ri sau sa faci comen­zi de slu­j­be, cre­din­ta e la fel in sufle­tul fie­ca­rui cre­din­cios, astea pe masi­ni de teren cu pala­te de lux care pre­tind ca sunt ei insu­si lega­tu­ra intre voi si Dum­ne­zeu sunt nis­te impos­to­ri ai iadu­lui !!!! treziti-va si nu fiti pra­da necu­ra­tu­lui !

 16. ortodox

  Catre Afa­ce­ris­ti!
  Nu sunt ateu dar ati pre­fa­cut laca­se­le sfin­te in nis­te S.R.L impu­ti­te, cica nici luma­na­ri­le cum­pa­ra­te alt­un­de­va decat in s.r.l nu sunt vala­bi­le? degra­ba cu paypal-ul o sa ne spa­lam paca­te­le ca sa aiba cine­va cu ce sa isi ali­men­te­ze masi­ne­le de teren ! Ati trans­for­mat bise­ri­ci­le in ofi­cii, si cre­din­ta in afa­ce­re, arza-va focu de paca­to­si cu tot cu auto­mo­bi­le­le voas­tre si sufle­te­le voas­tre van­du­te. Cum Dra­cu au ajuns iude­le van­du­te sa con­du­ca bise­ri­ci­le si sa ne poves­teas­ca des­pre cele sfin­te tot de banii nos­tri prostindu-ne in ulti­mul hal, refu­zind sa ne dis­can­te mor­tii daca nu avem cu cei ras­pla­ti!!!!

 17. MICHAEL

  Numai Badea Toma Ursu o sa fie feri­cit caci gân­deș­te liber şi pozi­tiv. Are șanse sa ajun­ga in Rai.

 18. neamul

  Valu­ta pupa #### lui Kan­ta­rean deo­a­re­ce cine a uitat cum s-a pus in genun­chi nu demult numai sa nu-l des­po­peas­ca..?

 19. tun perdun

  NATIST MORT PROAS­PàT DIN MOLDOVA SI DIN RINDURILE MINCINOSILOR SI CELOR CARE TRàESC DOAR CU LAUDA DE SINE SI DE IDEI DIS­TRU­Gà­TOA­RE :::::::::::::::::::::::::::::::ION PROCA!!!!!!!

  MORT DE CANCER LA PLàMINI…NU INNà­DUSHI PE ALTII SI NU TE VEI INNà­DUSHI SI TU DE LA TINE INSàSI,astae 🙂 🙂 🙂

  moar­tea vine si la tine chind dores­ti moar­te altora…ba vine foar­te repe­de iuhuuuuuuuu

 20. tun perdun

  NUMAI MOARTEA VA SALVA MOLDOVA DE LUME-ANIMALE DIS­TRU­Gà­TOA­RE DE SUFLETE!!!

  NATISTII DUC MOARTE PE PàMINT,PENTRU Cà MERI­Tà EI INSà­SI MOARTEA!!!

  NUMAI MOARTEA II VA STRIGE LA DRACUL IN SIN SI LE VA LàSA ODRASLELE CU RUSINE SI PàCA­TE!!!
  astai legea natu­rii
  CE PRODUCI ACEEA PRIMESTI

  CINE PUNE O IDEE ,AMBITIE,DORINTà MAI PRESUS CA RESPECTUL RECIPROC KUTI LA DRACI SI LA MOARTE IN BRATE…IN VECI VECILOR AMIN 🙂

 21. rita77

  uauuuuuuuuuuuu và exci­tea­zà unda MORTII..ati publi­cat pen­tru a exci­ta si pe altii…hu hu hu

  🙂 🙂 🙂

  o!o

 22. pentru toti

  Sti­ma­ti jur­na­lis­ti ai ZdG fiti mai aten­ti la ceia ce publi­ca­ti. De ce nu vati gin­dit nime­ni ca cel care a poza­to pe doam­na in cau­za cu mitro­po­li­tul e toc­mai sotul ei. Mai sus cine­va sa inte­re­sat de ce in poze nu apa­re si sotul ie, deo­a­re­ce el fiind de reli­gie musul­ma­na nu dores­te sal vada toa­ta lumea ala­tu­rea de mitro­po­li­tul Mol­do­vei p/n a nusi stri­ce repu­ta­tia sa care o are. In pri­vin­ta case­lor si a masi­ni­lor luxoa­se voi nu ave­ti nicio dova­da con­cre­ta ca sunt ale lui niciun act care ar dove­di acest lucru. De ce nime­ni nul vede pe Inal­tul cind are gri­ja de casa de copii, de un azil de batri­ni, cind aju­ta pe pre­o­ti etc. Bine ar face sa va docu­men­ta­ri bini­sor ina­in­te de a ne ofe­ri infor­ma­tia. Si nu jude­ca­ti pre­o­tii caci ei sunt ale­sii lui Dum­ne­zeu. Ei vor da ras­puns petru ceia ce fac. Noi cei de rind mai mari paca­te facem de cit ei, si anu­me prin jude­ca­ta care o facem acum in potri­va lor. Rusi­ne sa va fie voua celor care ata­ca­ti bise­ri­ca si slu­ji­to­rii ei!!!!!!!

 23. un om

  Pavel Doten, cel care da inter­vi­ul la Com­so­mo­lis­ca­ia Pra­v­da, este un agent pre bine pla­tit de Mitro­po­lit, ca sa-si joa­ce rolul.

 24. eu Pentru toti

  Nu te tine mare si tare si cu aere. Daca mai cites­ti comen­ta­rii, pai o sa vezi ca cei care-l cunosc pe Doten spun ca el a divor­tat prin 2012 si s-a cas­to­rit recent cu Nel­li. De aici reie­se ca ea a ple­cat la mare cu mitro­po­lo­tul pina a-l cunoas­te pe Doten si nu mai tine el came­ra si foto­gra­fi­a­za, ca nici nu era pe aco­lo. Si el se afla la intre­ti­ne­rea lui Nel­li, ceea ce insea­man nu e casa lui ci a lui Nel­li, adi­ca e scri­sa pe nume­le ei. Aici totul e jucat rolul, sa se indrep­ta­teas­ca unul pe altul. Zgd tre­bu­ia sa fi sti­ut de asta, s-au docu­men­tat cind s-a cas­to­rit Nel­li cu Doten (iata de ce nici nu sunt in ace­la­si nume de familie)si apoi au pla­sat infor­ma­tia si poze­le. Ce feme­ie nece­sa­to­ri­ta (fie ea si ruda) s-ar duce cu mitro­po­li­tul la mare sa se dez­bra­ce unul fata de altul in chi­lo­ti? Doten si fii­ca lui de care spu­ne (care e din pri­ma lui casa­to­rie) e o mas­ca­re a tre­cu­tu­lui lui Nel­li, ei fiind casa­to­ri­ti recent.

  • Mare om, mare carac­ter, par. Anania.Un cet­srin copi­a­za cel mai bine pe sfin­ti, inva­ta arta copi­e­rii lui Hris­tos. In Bise­ri­ca se copi­a­za cel mai bine… Ori­ce inven­tie inseam­na ada­u­ga­re de iote sau cir­te, deci, ere­zie. Un cet­srin e aproa­pe de Dum­ne­zeu, pen­tru ca Dum­ne­zeu este ori­un­de, cum ne amin­tim de la mare­le Hri­sos­tom. Nu isi deplan­ge soar­ta, ci face milos­te­nie, pen­tru ca milos­te­nie sa gaseas­ca, ca si avva Efrem.Un cet­srin se lasa (daca s-a apu­cat vreo­da­ta) de fumat si nu se con­si­de­ra supe­ri­or celor ce inca mai fumea­za, asa cum a copi­at el de la Ste­inhar­dt. Un cet­srin nu uita ca Hris­tos nu i-a spus sa cea­ra numai o data, sa bata doar de trei ori ca sa i se des­chi­da, ci se roa­ga sa ii dea Dum­ne­zeu con­stan­ta in bine, nu spo­ra­di­ci­ta­te.

 25. Pavel

  Acești oame­ni de la zia­rul de gar­da, sant niș­te oame­ni mărun­ți fără dem­ni­ta­te in ei. Abso­lut nu pot înțe­le­ge ce au vrut sa demon­stre­ze, publi­când aces­te foto­gra­fii din via­ța per­so­na­lă a Mitro­po­li­tu­lui la întrea­ga lume. Oare acești gar­dis­ti nu se duc si ei la mare? Si dacă se duc se bron­zea­za îmbră­ca­ti? Clar ca se dez­bra­că si ei ca toa­tă lumea. Atun­ci care e pro­ble­ma?
  Mitro­po­li­tul a fost invi­tat de aceas­ta fami­lie la ei,la mare,sa se mai odih­neas­ca puțin. Si bine ca mai exis­ta oame­ni, care se mai gân­desc la sănă­ta­tea lui și-i doresc bine­le.

 26. Adevarul

  1. Si aceas­ta sa stii ca, in zile­le din urma, vor veni vre­mu­ri gre­le;
  2. Ca vor fi oame­ni iubi­to­ri de sine, iubi­to­ri de argin­ti, lau­da­ro­si, tru­fa­si, huli­to­ri, neas­cul­ta­to­ri de parin­ti, nemul­tu­mi­to­ri, fara cucer­ni­cie,
  3. Lip­si­ti de dra­gos­te, nein­du­ple­ca­ti, cle­ve­ti­to­ri, nein­fra­na­ti, cru­zi, neiu­bi­to­ri de bine,
  4. Tra­da­to­ri, necu­vi­in­cio­si, ingam­fa­ti, iubi­to­ri de des­fa­ta­ri mai mult decat iubi­to­ri de Dum­ne­zeu,
  5. Avand infa­ti­sa­rea ade­va­ra­tei cre­din­te, dar taga­du­ind pute­rea ei. Departeaza-te si de aces­tia.
  6. Caci din­tre aces­tia sunt cei ce se vara prin case si robesc feme­ius­ti impo­va­ra­te de paca­te si pur­ta­te de mul­te felu­ri de pofte,
  7. Mereu inva­tand si nepu­tand nici­o­da­ta sa ajun­ga la cunoas­te­rea ade­va­ru­lui.
  8. Dupa cum Ian­nes si Iam­bres s-au impo­tri­vit lui Moi­se, asa si aces­tia stau impo­tri­va ade­va­ru­lui, oame­ni stri­ca­ti la min­te si netre­b­ni­ci pen­tru cre­din­ta.
  9. Dar nu vor mer­ge mai depar­te, pen­tru ca nebu­nia lor va fi vadi­ta tutu­ror, pre­cum a fost si a ace­lo­ra.
  13. Iar oame­nii rai si ama­gi­to­ri vor mer­ge spre tot mai rau, rata­cind pe altii si rata­ci­ti fiind ei insi­si.

  EPISTOLA A DOUA CATRE TIMOTEI A SFANTULUI APOSTOL PAVEL (Cap.3)

 27. Gill Bates

  Tare-mi pare mie că Îna­lt Preasfin­ți­tul îi dă sub coa­dă blon­dei, Doam­ne iartă-mi gân­du­ri­le pacă­toa­se!

 28. Rasplata Domnului

  Aceas­ta e mina lui Dum­ne­zeu, care ii ras­pla­tes­te dupa fap­te­le lor si pe mitro­po­lit, si pe cei­lal­ti de la catedrala,care se tin mari si tari, le des­co­pe­ra fata lor ade­va­ra­ta. Ca stiu numai sa alun­ge pe altii din bise­ri­ca sa nu-si stri­ce repu­ta­tia fata de oame­ni si sa nu-si piar­da locul. Aces­ti slu­ji­to­ri ai alta­ru­lui stiu numai sa se indrep­ta­teas­ca prin min­ciu­ni ca sa-si ascun­da fap­te­le lor. Dar oare rama­ne ceva ascuns care Dum­ne­zeu sa nu ara­te? Cred ca daca scund de oame­ni, ascuns va rama­ne? Se pare ca nu au nicio fri­ca de Dum­ne­zeu, care vede si stie totul, dar pre­fe­ra sa min­ta numai sa se tina de func­tie si cate­dra­la, fie si tem­po­rar (caci min­ciu­na nu e ves­ni­ca). Caci cum alun­gi pe altii pe nedrept, si pe tine te va alun­ga Dum­ne­zeu, cum faci, asa ajun­gi. Deja isi iau pla­ta!!!

 29. Om

  Mitro­po­li­tul are un nepot in IARGARA(LEOVA) zis CABANUL – UN BANDIT CARE VINDEA FETE IN TURCIA! Si mitro­po­li­tul L-a SCOS DE LA MULTE BELELI

 30. Cititor

  mar­to­rii spun c la casa de vacan­ta a mitro­po­po­li­tu­lui, vin nu numai blon­de, dar o mul­ti­me de cur­ve… se cre­ea­za impre­sia ca-i bor­del aco­lo. Si vin cu nis­te masi­ni de lux si toti vor­besc in rusa…

 31. Mery

  sti­ti cum se va spa­lă mitro­puli­me­tu Vla­di­mir de tot ce iese in vileag acu­ma?
  Exact ca depu­ta­ții polit­cur­ve: in cel mai rău caz va demi­sio­na cu ono­ru­ri.
  Si va numi un altul, mai tânăr si mai inrait.
  Aces­ta este devi­za tutu­ror celor cu func­ții, depu­ta­ti, slu­ji­to­ri in bise­ri­ci,- sa pro­mo­veze unul mai rău decât el, pt ca lumea sa se vai­ca­re si sa boceas­ca ca pe URSS.
  ,, Îna­in­te ,, Mol­do­vi­oa­ra, blan­da mioa­ra!

 32. Mery

  ANALIZATI BINE CU TOȚII: majo­ri­ta­tea pochi­lor orto­do­xi­ei numai blamra­za si exploa­tea­za in folo­sul lor legea con­tra dis­cri­mi­na­rii mino­ri­ta­ti­lor sexu­a­le, dar nu pro­pun si nu fac abso­lut nimic pt aces­te per­soa­ne bol­na­ve ( socot ca in fond aces­te per­soa­ne au ceva pro­ble­me de la naș­te­re, ire­di­tar… ) Ma ingri­jo­rea­za si pe mine aces­te pro­ble­me si per­soa­ne, com­por­ta­men­tul lor demon­stra­tiv de a defi­la orgo­li­os in stra­da, DAR VOI, MITROPOLITI DE TOT SOIUL, apropiați-va cum Jsus s-a apro­pi­at de maria ce i-a spă­lat picioa­re­le insan­ge­ra­te si chi­nu­i­te. Din jert­fe face­ci sa aju­ta­ti, sa con­vin­ge­ti, sa lecu­i­ti măcar câți­va din ei .
  Atun­ci putem si noi sa inte­le­gem milo­ser­dia si slu­ji­rea voas­tra CRESTINILOR IN NEVOI si prin ei veti demon­stra ca slu­ju­ti lui Jsus si lui Dum­ne­zeu.

 33. E nece­sar ca Bise­ri­ca sa ran­maa libe­ra, inde­pen­den­ta si auto­no­ma fata de stat, fata de isto­rie si de coti­dian, toc mai pen­tru a putea misio­na si incres­ti­na lumea.IPS Bar­to­lo­meu a reu­sit acest lucru prin exem­plu vie­tii sale.Pentru a putea slu­ji lumea, Bise­ri­ca tre­bu­ie sa fie puter­ni­ca, sa se rapor­te­ze doar la Reve­la­tia divi­na, fiind­ca alt­fel va fi obli­ga­ta sa se adap­te­ze ea la nis­te rea­li­ta­ti necres­ti­ne, in loc sa incres­ti­ne­ze ea lumea.IPS Bar­to­lo­meu a sfin­tit lumea tim­pu­lui in care a trait prin cura­jul de a se opu­ne rau­lui si holo­ca­us­tu­lui rosu, asumandu-si res­pon­sa­bi­li­ta­tea ati­tu­di­nii sale crestinesti.Sinodul prin pre­di­ca patri­ar­hu­lui Daniel a pier­dut san­sa, sa ara­te lumii ca ierar­hii au sufe­rit si ei ala­tu­ri de popor in inchi­so­ri­le comu­nis­te si paca­te­le celor care au cola­bo­rat cu sis­te­mul vre­mii si cola­bo­rea­za inca, se pot ster­ge printr-un sin­gur om, ase­me­nea lui Zaheu vame­sul, care prin ati­tu­di­nea sa repa­ra­to­rie, s-a facut man­tu­i­re casei aces­tu­ia .Daca patri­ar­hul Daniel ar fi asu­mat sino­dal ges­tul de jert­fa al IPS Bar­to­lo­meu din inchi­so­ri­le comu­nis­te, ar fi auzit, atat din par­tea oame­ni­lor cat si a lui Dum­ne­zeu cuvin­te­le: asta­zi s-a facut man­tu­i­re si ier­ta­re Sino­du­lui BOR prin jert­fa unui sin­gur om, care a sufe­rit in tem­ni­te­le comu­nis­te, in timp ce alti sino­da­li isi faceau stu­di­i­le afa­ra BOR a pier­dut o san­sa uni­ca, in ciu­da fap­tu­lui ca Orto­do­xi­ei ii este strai­na ide­ia ire­cu­pe­ra­bi­li­ta­tii isto­ri­ei sau a indrep­ta­rii, insa sunt momen­te, care nu se mai repe­ta nici­o­da­ta in via­ta unei Biserici.Un cle­ric trist pen­tru fap­tul ca pati­rar­hul lui nu a fost inspi­rat de nime­ni si de nimic,in acest moment unic decat de sine­le sau mic…

 34. graf

  Wau ce m-am amu­zat de pupin­cu­ris­tii lui vla­di­mir. Dom­nul a zis sa nu iti faci ido­li dar orto­do­xe­ii astia sunt nis­te oi fara cre­din­ta in dum­ne­zeu. ei cred ce spu­ne popa nu ce spu­ne dum­ne­zeu. Dar Isus i-a dat pe pre­o­ti afa­ra din bise­ri­ca caci faceau ce face Vla­di­mir acum Busi­ne­ss.

 35. Tre­bu­ie de pus punct isto­ri­ei date, oda­ta si pen­tru tot­de­u­na. Voi ati vazut mutra lui Pavel Doten, cecen ade­va­rat, cum vor­bes­te? accent cau­ca­zian se sim­te. Cine­va a spus ca este un agent prea bine platit.Foarte corec! Nume­le lui ade­va­rat este Ruslan Ibra­ghi­mov, colo­nel al FSB-ului rusesc ,сu o legen­da foar­te buna, bine pla­ni­fi­ca­ta de Mos­ko­va. Tot ce a scris ZDG des­pre IPS Vla­di­mir este corect. Nel­li Tca­ciuc este aman­ta Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Unde acum e Pavel Doten(Ruslan Ibra­ghi­mov)? Unde a dis­pa­rut? Sia inde­pli­nit misiu­nea si sa intors in Rusia.Din sur­se con­cre­te locu­ies­te in ora­sul Groz­nii, are fami­lie copi. Anul aces­ta a pri­mit gra­dul de gene­ral. Lasal sa iasa acum sa spu­ie in fata popo­ru­lui sa spu­ie ca e sotul blon­dei. De ce Mitro­po­li­tul Vla­di­mir nu adu­ce nici oda­ta amin­te des­pre el? ZDG ar tre­bui sa con­ti­nue inves­ti­ga­ti­i­le sale.

 36. traian emil

  Apoi voi sin­te­ti dusi cu capul daca lua­ti apa­ra­rea lui P s s. Daca a-r putea , v-ar XXXXX si mame­le!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *