[FOTO, DOC] Mitropolitul de milioane (II): Casa de lux şi femeia din spatele ÎPS Vladimir

486-casa-mitropolit1Înalt Prea Sfinţi­tul (ÎPS) Vla­di­mir, mitro­po­li­tul Chi­şi­nă­u­lui şi al Între­gii Mol­dove, locu­ieşte într-o casă de mili­oane la câţiva km de Chi­şi­nău. Imo­bi­lul de lux este înre­gis­trat pe numele unei femei, cu care ÎPS a fost inclu­siv într-o vacanţă în Tur­cia, la mare, în anul 2012. Anul tre­cut, femeia, în vâr­stă de 47 de ani, care este pro­pri­e­tara a încă două apar­ta­mente, şi-a des­chis o agenţie de pază, care oferă ser­vi­cii de pro­te­cţie tutu­ror per­soa­ne­lor inte­re­sate.

Cu o casă de vacanţă în pădure şi cu un apar­ta­ment de lux, de 175 m.p. în pro­pri­e­tate la Chi­şi­nău, ÎPS Vla­di­mir pre­feră să locu­iască într-o casă de lux, aflată la 5 km de capi­tală, într-o zonă de vile numită „Bos­tan­cea”. Imo­bi­lul nu este înre­gis­trat pe numele său, ci pe al unei femei. Tere­nul se află în ges­tiu­nea comu­nei Tru­şeni, nu departe de pămân­tu­rile care apa­rţin de s. Nimo­reni, Ialo­veni.

486-casa-mitropolit2„Aici trăieşte mitropolitul”

Oame­nii din zonă spun, în uni­son, că imo­bi­lul gal­ben, cu aco­pe­riş verde şi cu gard înalt din cără­midă, apa­rţine mitro­po­li­tu­lui. Dacă în jur dru­mu­rile sunt mai mult de ţară, în apro­pi­ere de casa ÎPS, acesta îşi schimbă forma, deve­nind asfal­tat şi parcă dintr-o altă lume. Pe tere­nul cu pri­cina se îna­lţă, de fapt, 3 case, din­tre care, una impu­nă­toare, cu două nive­luri şi cu bazin în curte. „Aici tră­ieşte mitro­po­li­tul”, ne asi­gură un bătrân, care locu­ieşte în apro­pi­ere. „Chiar aseară l-am văzut cum intra în curte cu o maşină mare, nea­gră. Nu ştiu a cui este casa şi cine mai tră­ieşte în ea. Nu vedem nimic de după gar­dul înalt care împre­j­mu­ieşte casa”, ne-a zis acesta, com­ple­tat de o femeie din veci­nă­tate care susţine că imo­bi­lele sunt înre­gis­trate pe numele unei femei, Nelli, care ar fi o rudă de-a mitro­po­li­tu­lui.

Într-adevăr, con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Între­prin­de­rea de Stat Cadas­tru, tere­nul, dar şi cele trei con­stru­cţii care se îna­lţă pe el, una de 97 m.p., alta de 95,5 m.p. şi o alta de 46,3 m.p. sunt între­gis­trate pe numele unei femei, Nelli Tca­ciuc Dmi­trie, năs­cută în sep­tem­brie 1967, acum în vâr­stă de 47 de ani. Aceasta a intrat în pose­sia tere­nu­lui în anul 2008, iar în 2011 clă­di­rile au fost date în exploa­tare.

486-casa-mitropolit5Stăpâna casei are firmă

Nelli Tca­ciuc, con­form infor­ma­ţi­i­lor de la Cadas­tru, mai deţine două apar­ta­mente în Chi­şi­nău, unul pe str. Dru­mul Vii­lor, de 52 m.p. şi altul pe str. Doku­ceaev, de 112 m.p. Con­form ace­lo­raşi infor­ma­ţii, Tca­ciuc deţine şi câteva deba­rale într-un bloc de pe şos. Bal­cani 4/4. Anume la această adresă se află şi firma de pază Alfa-Nord, fon­dată, cel puţin în acte, de către Nelli Tca­ciuc în octom­brie 2013. Adresa juri­dică a fir­mei se află în apar­ta­men­tul aces­teia din str. Doku­ceaev.

Firma Alfa-Nord, care deţine agenţia de pază cu ace­laşi nume, are un capi­tal social de 5400 de lei şi a fost înre­gis­trată la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) pe 11 octom­brie 2013. Firma este fon­dată şi admi­nis­trată chiar de către Nelli Tca­ciuc. Agenţia de pază are şi un site, ges­tio­nat doar în lim­bile rusă şi engleză. Pe site se menţio­nează că Agenţia de Pază Alfa-Nord a fost fon­dată pen­tru a asi­gura apă­ra­rea vieţii şi sănă­tă­ţii cetă­ţe­ni­lor şi oferă ser­vi­cii de pază pen­tru per­soane fizice, pen­tru imo­bile, dar şi alte ser­vi­cii adia­cente, inclu­siv cele de detec­tiv par­ti­cu­lar.

Mitropolitul – la mare

486-casa-mitropolit6Cine este Nelli Tca­ciuc? Pe un site de soci­a­li­zare, Nelli Tca­ciuc apare în mai multe ima­gini ală­turi de ÎPS Vla­di­mir. În una din ele, cel mai pro­ba­bil făcută la ziua sa de naş­tere, mitro­po­li­tul o feli­cită, oferindu-i un cadou. Într-o altă poză, de grup, cei doi apar unul lângă altul. Nelli Tca­ciuc şi mitro­po­li­tul Vla­di­mir au fost şi într-o vacanţă împre­ună, în 2012, în Tur­cia, regiu­nea Kemer, fiind cazaţi împre­ună cu alte câteva per­soane într-un hotel de cinci stele.

Într-un album pos­tat de Nelli Tca­ciuc îl putem observa pe ÎPS în ipos­taze mai puţin obi­ş­nu­ite, fără sutană, îmbră­cat lejer, pen­tru plajă.

486-casa-mitropolit3În una din ima­gini, cei doi sunt pe un vas, pe mare. ÎPS pare rela­xat, îmbră­cat în pan­ta­loni scu­rţi, camaşă albă, pur­tând oche­lari de soare. Într-o alta, acesta este cu bus­tul gol, cul­cat pe un şez­long şi, cel mai pro­ba­bil, rezolvă inte­grame, având în mână o revistă şi un pix. În alte ima­gini, cei doi, împre­ună cu alte per­soane, stau la masă, sau pur şi sim­plu se foto­gra­fi­ază în dife­rite locuri, pen­tru a imor­ta­liza vacanţa de pe lito­ra­lul tur­cesc.

Am tele­fo­nat la sediul Agenţiei de Pază, pen­tru a dis­cuta cu Nelli Tca­ciuc. Un băr­bat ne-a spus ini­ţial că nu o cunoa­şte per­so­nal, iar mai apoi, după ce am insis­tat să avem o dis­cu­ţie cu ea, acesta a încer­cat s-o con­tac­teze. A reve­nit cu un sunet şi ne-a anu­nţat că aceasta, de fapt, „nu se află în ţară, nu se ştie când va reveni, pen­tru că, pro­ba­bil, este ple­cată cu soţul, la odihnă”.

486-casa-mitropolit44Tăcerea Mitropoliei

Amin­tim că, în numă­rul tre­cut al ZdG, am publi­cat infor­ma­ţii des­pre fap­tul că ÎPS Vla­di­mir deţine un apar­ta­ment de lux, o casă de vacanţă în pădure, are în arendă cel puţin un hec­tar de pădure şi este fon­da­tor la două SRL-uri. Atunci, ÎPS avea tele­fo­nul deco­nec­tat şi nu am putut dis­cuta. Şi în această săp­tămână, tele­fo­nul său mobil a fost deco­nec­tat. Şi la un alt număr de tele­fon, tot mobil, ÎPS nu a răs­puns. I-am tri­mis mitro­po­li­tu­lui un mesaj, prin care i-am spus că sun­tem de la ZdG şi vrem să vor­bim, dar fără suc­ces.

486-casa-mitropolit7Marţi, am con­tac­tat de nenu­mă­rate ori Ser­vi­ciul de Presă al Mitro­po­liei. Nico­lae Câr­lig, şeful Ser­vi­ciul de Presă, nu a răs­puns însă la ape­lu­rile noas­tre, deşi l-am tele­fo­nat la tele­fo­nul său mobil. Un alt repre­zen­tant al Ser­vi­ci­u­lui ne-a spus că Nico­lae Câr­lig nu era la ser­vi­ciu. Nici mier­curi, acesta nu a răs­puns la ape­luri. Deşi, de această dată, l-am văzut la sediul Mitro­po­liei, el nu a răs­puns nici la tele­fo­nul fix, nici la cel mobil. Ulte­rior, i-am tri­mis un mesaj, la care însă nu am pri­mit un răs­puns. Din surse sigure, am aflat că repre­zen­tanţii Mitro­po­liei refuză intenţio­nat dia­lo­gul cu echipa ZdG.

 

UPDATE: ZdG ame­ninţat pen­tru arti­co­lul “Casa de lux şi femeia din spa­tele ÎPS Vla­di­mir”


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Sutana

  Între­ba­rea nu se referă la fap­tul că nu are drep­tul să-şi dez­brace nici­o­data sutana, acest lucru e evi­dent (şi fără argu­mente de genul că tre­buie să se spele, e şi el om – şi aici se cere de menţio­nat: şi aceasta numai atunci când se află în inti­mi­ta­tea sa, ferit de ochii lumii), ci dacă are drep­tul să-şi dez­brace sutana atunci când se află în cir­cum­stanţe neo­fi­ci­ale (fami­li­ale), în spe­cial în locuri publice în pre­zenţa altor per­soane (de gen femi­nin). Or, canoa­nele bise­ri­ceşti demult au rămas în tre­cut şi popi­mea din pre­zent îşi inven­tează pro­pri­ile canoane, mani­fes­tând lipsă de sme­re­nie, evla­vie cel puţin faţă de sta­tu­tul care-l deţine.
  P.S. Scris este: În vre­mu­rile de apoi în bise­rică va fi ca în lume şi în lume va fi ca în iad. 

  Aşa feţe bise­ri­ceşti şi apro­pie vre­mu­rile cele de apoi. Iar acei (slu­ji­tori ai alta­ru­lui) care nu văd nimic ieşit din comun în ast­fel de acţiuni, înşişi agre­ează acest mod de viaţă (cu dis­tra­cţii, baruri, fri­gă­rui în post, saune etc.).
  Cum ne mai înduri TU, DOAMNE!?

 • Pen­tru cei ce CRED.

  Din tex­tul arti­co­lu­lui de mai sus, am obser­vat ca vacanta IPS Vla­di­mir in Tur­cia a avut loc in anul 2012, deci pozele la fel au fost efec­tu­ate tot atunci,intrebare, de ce acest arti­col apare abia acum? Dra­gii mei nu vreau in nici un fel sa ofen­sez pe nimeni, pana la urma cred ca aceste pro­vo­cari la adresa Mitro­po­li­tu­lui sunt niste reglari de con­turi sau pur si sim­plu o noua incer­care de-a pon­e­gri si injosi Bise­rica, ceea ce tine de ave­rile Mitro­po­li­tu­lui, nu cred ca este dato­ria si drep­tul nos­tru de a judeca, Domnii de mai sus care au citit Biblia ar trbui sa tina cont de mesa­jul ei gene­ral, nu doar de unele parti care pri­vite prin prisma lor par a pune in umbra unele aspecte a vie­tii, cred si sunt sigur de fap­tul ca daca vom judeca, nici­o­data nu vom ajunge sa fim mai buni ca Mitro­po­li­tul, fie­care va ras­punde pen­tru fap­tele Sale, si va face acest lucru sin­gu­rel si fara comen­ta­rii, sa nu ne lasam fra­ti­lor inse­lati de niste poze, pana la urma nimeni din noi nu cunoaste ce ascund ini­mile ace­lor per­soane, daca cu ade­va­rat cre­dem in Dum­ne­zeu si avem cre­dinta atunci ne putem lasa liber in voia Lui Dum­ne­zeu, Care tine Mitro­po­li­tul in aceasta func­tie, si in slu­jba Sa, Cel mai stra­s­nic este sa te iei de slu­ji­to­rii lui Dum­ne­zeu, pen­tru sim­plu fapt ca iei sunt ai Lui, El ii alege si El ii va judeca.

 • vale­riu

  Taa­are v-ati mai deprins a face comen­ta­rii fara a patrunde in esenta. Mai cititi inca o data cu aten­tie tex­tul! Si cine v-a spus ca un slu­ji­tor de cult fie si mitro­po­lit nu are drep­tul la odihna, in com­pa­nia pri­e­te­ni­lor. Nu in zadar este spus intai sa te uiti la barna din ochi dupa la paiul din ochiul veci­nu­lui. Din comen­ta­ri­ile de mai sus se vede clar inten­tia cuiva de a des­ta­bi­liza situ­a­tia din Mitro­po­lie. Intre­ba­rea este cu ce scop??? de a aduce alt mitro­po­lit, de unde de la noi? Pe cine pe Mar­chel, pe Vulpe, pe Petru???? sau si mai si pe cineva din fun­dul Rusiei – asta vreti?? Ina­inte de a arunca acu­za­ti­ile ganditi-va bine dupa muzica cui dan­sati si cine este coin­te­re­sat in asta. Orice schim­bare este in mai rau Nu este o alta per­so­na­li­tate mai demna sau il vreti pe MARCHEL van­du­tul????

 • vale­riu

  Inca o data ma con­ving ca efec­tul de turma isi are ros­tul. Prin­ci­pa­lul sa lan­sam zvo­nul, dupa – turma il duce mai departe!

 • eu

  Oameni buni, ma adre­sez catre cei cu vederi pro-europene,in toate aceste arti­cole de deni­grare a ima­gi­nii mitro­po­li­tu­lui lucreaza per­soane din antu­ra­jul Rusiei Mame…. 1.MITROPOLITUL SE OPUNE IESIRII IN STRADA A CREDINCIOSILOR….. 2.MITROPOLITULUI I SE CERE DE A ATACA CONDUCEREA ACTUALA PENTRU POZITIILE CARE LE ARE GUVERNAREA ACTUALA FATA DE MULTE LEGI euro­pene CARE AU FOST VOTATE-EL TACE….3.MITROPOLITUL SE AFLA INTR-O RELATIE BUNA CU CONDUCEREA STATULUI-DE AICI SI DECORATIA DIN PARTEA PRESEDINTELUI IN ACEASTA VARA …CAM ASTA …MAI SUNT DAR….concluzia — –coloana a 5 – ea lucreaza pen­tru a deni­gra ima­gi­nea ierar­hu­lui pen­tru a fi schim­bat cu unul altul PRO-RUS si cit mai repede poate pina la ale­geri pe unul ca Mar­chel de la Balti sau Sava de la Tiras­pol care sau ara­tat ADEVARATI slu­goi a RUSIEI MAME….a si cit nam uitat, acest atac acesti slu­goi l-au facut prin inter­me­diul unui ziar PRO PRO PRO EUROPEAN PENTRU CA TOT CITITORII CU VIZIUNI EUROPENE SA-L ATACE PE MITROPOLIT SI TOT CU MINA LOR SA ADUCA UNUL ALTUL DE CARE VAM SCRIS…..

 • iovu

  Nu mai stiti de ce sa va legati si ce sa pos­tati pen­tru a cap­tiva aten­tia citi­to­ri­lor. Dati sa fim seri­osi, Mitro­po­li­tul in com­pa­nia unei femei la mare. Se observa foarte bine ca este o intreaga fami­lie la odihna si nu o sin­gura femeie in pre­a­jma Mitro­po­li­tu­lui. In pri­vinta boga­tiei si a case­lor de lux este o stire de doi bani­bani.

  • Parin­tele Mitro­po­lit Ana­nia merita sa fie meb­mru plin al Aca­de­miei Romane. Nu inte­leg ce cri­te­rii au folo­sit aca­de­mi­cie­nii atunci cand au acor­dat ace­lasi titlu si Mitro­po­li­tu­lui Iri­neu. Opera scrisa de Parin­tele Mitro­po­lit Ana­nia este deja parte a patri­mo­ni­u­lui spi­ri­tual natio­nal. Mitro­po­li­tul Iri­neu poate fi pri­vit doar ca un uni­ver­si­tar de pro­vin­cie care scrie pen­tru CV. Nu cunosc vreo carte cu ade­va­rat impor­tanta scrisa de dan­sul. Sa inte­le­gem ca la Aca­de­mia Romana se folo­sesc ace­leasi prac­tici ca in Sino­dul BOR, adica se cum­para sca­u­nul? Rusi­nos…

 • Максимилиан

  Уважаемые автор и пользователи. Очень жаль, что вы забыли Евангельскую заповедь: “Не судите, да не судите будете”! Лучше бы евангелие почаще открывали. Это травля против митрополита из-за того, что Церковь выступает против гейропы и прочей нечести. Страну хотят превратить в Садом и Гоморру.Все эти аргументы, одна болтовня.
  “Ибо каким судом судите, таким будете судимы” (Матф. 7:2).

 • vlad

  Dom­nule Iovu ,bunele D-voastre inten­ții de a înălbi culo­rile negre ale subiec­tu­lui în dis­cu­ție nici pede­parte nu pot fi ele­mente de avocatură.Citiți,Vă rog, mai atent ce spune dom­nul EU și poate că împre­ună o să înțe­le­gem mai bine linia de suget…

 • Io

  Pen­tru Io(a)n. Antu­ra­jul lui ŞTIE TOTUL şi vorba ceea, corb la corb nu scoate ochii. Şi cre­din­cioşii tre­buie să ştie ce păs­tori păs­to­resc turma, şi binele pe care-l fac (des­pre care TV şi mass-media rela­tează zil­nic) şi ceea ce rămâne ascuns intenţio­nat de ochii cre­din­cioşi­lor, acţiu­nile anti-călugăreşti, pen­tru a nu le den­e­gri ima­gi­nea. “Ăştia care se dau cu păre­rea” au tot drep­tul să-şi expună opi­nia, iar că o con­si­deri “de pon­e­grit, de sfi­dat și de arun­cat cu noroi”, doare (v-aţi obi­ş­nuit să fiţi numai lău­daţi chiar dacă nu meri­taţi), ceea ce în cazul de faţă nu e nimic lău­da­bil, de ridi­cat în slăvi şi cu atât mai mult nu e un exem­plu demn de urmat de către cre­din­cioşi. Nimic nu rămâne ascuns la Dum­ne­zeu, căci el este Calea, Adă­vă­rul şi Viaţa.

 • Galina

  Pen­tru Io: Corect, in faţa Dom­nu­lui vom sta unul la unul şi fie­care v-a ras­punde pen­tru sine!

 • fara nume

  Daca e o voca­tie sa con­duci o bise­rica, atunci sa nu aiba foloase mate­ri­ale. Daca e o mese­rie sa fii preot, sa pla­teasca impo­zite ca toti ceta­te­nii.

 • niko

  Dom­nul a descoperit,stiu cai sminteala,dar deja numai cel smin­tit se sminteste,Oare cum Doamne sa sca­pam de haita asta:Cintarean,Coibas,Idiotu Spac,Rosca,si cei lalti.de ce el MITROPOLIT nu se teme de smintela,veniti la Wama si vedeti ca aceste per­soane din 2004 cala­to­resc inpreuna.CA veri­sori drepti.Ert Doamne,ajuta ne erta­rii mele.

 • Andrei P.

  Shi e Scris in Sfinta Scrip­tura “2. Şi a sfârşit Dum­ne­zeu în ziua a şasea lucra­rea Sa, pe care a făcut-o; iar în ziua a şap­tea S-a odih­nit de toate lucru­rile Sale, pe care le-a făcut.
  3. Şi a bine­cu­vân­tat Dum­ne­zeu ziua a şap­tea şi a sfinţit-o, pen­tru că într-însa S-a odih­nit de toate lucru­rile Sale, pe care le-a făcut şi le-a pus în rânduială.”Facerea (Geneza)Capitolul 2 ver­se­tul 2-3
  Fie Mitro­po­lit fie medic , poli­tist sau om sim­plu ori­cine are derp­tul sa se odih­neasca… e ceva firesc si nor­mal… Am vazut careva poze a unui om ca noi totzi… nimik stra­niu shi eshit din comun… ce tine de Doamna, ei shi ce daca apare in citeva poze ala­tu­rea ? Eu per­so­nal nu am vazut nimic Rau sau Deo­se­bit in pozele date… nishte poze ale unui OM…. Ce tzine de Casa Din Ialo­veni… Pai voi sin­guri spu­netzi ca dupa docu­mente apart­zine Unei Femei .. dar mosh Ion sau CUm acolo il kema pe un vecin a spus ka vede cum vine mitro­po­li­tul shi ce daca vine cineva la mine in ospet­zie de mai multe ori skimba fap­tul ca eu sunt pro­pri­e­tar al apar­ta­men­tu­lui?? Nishte Pros­tii shi Abe­rat­zii Demon­streaza intai de toate ca CASA data e a Mitro­po­li­tu­lui, Apoi intreaba de undei… dar casa e pe alta per­soana cum potzi spune ca e a mitro­po­li­tu­lui daca e skrisa pe alt­ci­neva …. ASHA SHI EU POT SA SPUN KA ZGD e a LUI voro­nin numa ka dupa docu­mente e Alta per­soana… Dar ce valoare au cuvin­tele melea fara Demon­strat­zie !!!! Wei Baetzi NU ARUNCATI VORBE IN VINT… Daca Nu Avetzi Dovezi NU Invi­nu­itzi… DAR CUE EU SPUN?! E LUKRU VOSTRU SA FACETZI Sen­zat­zii Din Nimik shi Sa Mur­da­ritzi Oame­nii, sa ski­mo­no­sitzi Eve­ni­men­tele Numai Pen­tru Ca sa Ade­me­nitzi Mai multa Lume sa Va citeasca , sa va cre­asca Rei­tin­gul shi sa Fitzi un Ziar mai Popu­lar… Tat Luema Shite SHine Sin­tetzi Voi Jur­na­liu­ji­lor….

 • Alex­com

  Sti­mata redac­tie a zia­ru­lui de garda, imi pare foarte rau ca va trans­for­mati intr-un ziar de gard sau de gunoi, ace­eas isto­rie a fost si cu protv.md, pina nu au ince­put sa pos­teze stiri de parca ar fi obse­dati, chiar nu aveti un cod de etica in cadrul redac­tiei dum­ne­voas­tra?
  Inte­leg ca in dis­pe­rare incer­cati sa va ridi­cati rei­tin­gul, dar sa stiti ca impre­sio­nati doar publi­cul cu 4 clase, celor de la a 5-a in sus li se face gre­ata de asa arti­cole jos­nice, acest arti­col este o rusine pen­tru dum­ne­a­voas­tra.
  Sper ca ape­lul meu la con­sti­inta si valo­rile etice ale domni­i­lor voas­tre va avea macar o mica rezo­nanta, dar cred ca-s prea mici sansele.

 • orto­dox

  oameni buni, bise­rica e in sufle­tul fie­ca­rui cres­tin, nu acolo unde mergi sa cum­peri luma­nari sau sa faci comenzi de slu­jbe, cre­dinta e la fel in sufle­tul fie­ca­rui cre­din­cios, astea pe masini de teren cu palate de lux care pre­tind ca sunt ei insusi lega­tura intre voi si Dum­ne­zeu sunt niste impos­tori ai iadu­lui !!!! treziti-va si nu fiti prada necu­ra­tu­lui !

 • orto­dox

  Catre Afa­ce­risti!
  Nu sunt ateu dar ati pre­fa­cut laca­sele sfinte in niste S.R.L impu­tite, cica nici luma­na­rile cum­pa­rate alt­un­deva decat in s.r.l nu sunt vala­bile? degraba cu paypal-ul o sa ne spa­lam paca­tele ca sa aiba cineva cu ce sa isi ali­men­teze masi­nele de teren ! Ati trans­for­mat bise­ri­cile in ofi­cii, si cre­dinta in afa­cere, arza-va focu de paca­tosi cu tot cu auto­mo­bi­lele voas­tre si sufle­tele voas­tre van­dute. Cum Dracu au ajuns iudele van­dute sa con­duca bise­ri­cile si sa ne poves­teasca des­pre cele sfinte tot de banii nos­tri prostindu-ne in ulti­mul hal, refu­zind sa ne dis­cante mor­tii daca nu avem cu cei ras­plati!!!!

 • MICHAEL

  Numai Badea Toma Ursu o sa fie feri­cit caci gân­dește liber şi pozi­tiv. Are șanse sa ajunga in Rai.

 • nea­mul

  Valuta pupa #### lui Kan­ta­rean deo­a­rece cine a uitat cum s-a pus in genun­chi nu demult numai sa nu-l des­po­peasca..?

 • Agny

  Min­ciuni, nici nu sea­mana omul ala cu IPS Mol­do­vei

 • Miha­i­lov P
 • tun per­dun

  NATIST MORT PROAS­PàT DIN MOLDOVA SI DIN RINDURILE MINCINOSILOR SI CELOR CARE TRàESC DOAR CU LAUDA DE SINE SI DE IDEI DIS­TRU­Gà­TOARE :::::::::::::::::::::::::::::::ION PROCA!!!!!!!

  MORT DE CANCER LA PLàMINI…NU INNà­DUSHI PE ALTII SI NU TE VEI INNà­DUSHI SI TU DE LA TINE INSàSI,astae 🙂 🙂 🙂

  moar­tea vine si la tine chind doresti moarte altora…ba vine foarte repede iuhuuuuuuuu

 • tun per­dun

  NUMAI MOARTEA VA SALVA MOLDOVA DE LUME-ANIMALE DIS­TRU­Gà­TOARE DE SUFLETE!!!

  NATISTII DUC MOARTE PE PàMINT,PENTRU Cà MERITà EI INSàSI MOARTEA!!!

  NUMAI MOARTEA II VA STRIGE LA DRACUL IN SIN SI LE VA LàSA ODRASLELE CU RUSINE SI PàCATE!!!
  astai legea natu­rii
  CE PRODUCI ACEEA PRIMESTI

  CINE PUNE O IDEE ,AMBITIE,DORINTà MAI PRESUS CA RESPECTUL RECIPROC KUTI LA DRACI SI LA MOARTE IN BRATE…IN VECI VECILOR AMIN 🙂

 • rita77

  uauuuuuuuuuuuu và exci­teazà unda MORTII..ati publi­cat pen­tru a excita si pe altii…hu hu hu

  🙂 🙂 🙂

  o!o

 • pen­tru toti

  Sti­mati jur­na­listi ai ZdG fiti mai atenti la ceia ce publi­cati. De ce nu vati gin­dit nimeni ca cel care a pozato pe doamna in cauza cu mitro­po­li­tul e toc­mai sotul ei. Mai sus cineva sa inte­re­sat de ce in poze nu apare si sotul ie, deo­a­rece el fiind de reli­gie musul­mana nu doreste sal vada toata lumea ala­tu­rea de mitro­po­li­tul Mol­do­vei p/n a nusi strice repu­ta­tia sa care o are. In pri­vinta case­lor si a masi­ni­lor luxoase voi nu aveti nicio dovada con­creta ca sunt ale lui niciun act care ar dovedi acest lucru. De ce nimeni nul vede pe Inal­tul cind are grija de casa de copii, de un azil de batrini, cind ajuta pe pre­oti etc. Bine ar face sa va docu­men­tari bini­sor ina­inte de a ne oferi infor­ma­tia. Si nu jude­cati pre­o­tii caci ei sunt ale­sii lui Dum­ne­zeu. Ei vor da ras­puns petru ceia ce fac. Noi cei de rind mai mari pacate facem de cit ei, si anume prin jude­cata care o facem acum in potriva lor. Rusine sa va fie voua celor care ata­cati bise­rica si slu­ji­to­rii ei!!!!!!!

 • un om

  Pavel Doten, cel care da inter­viul la Com­so­mo­lis­caia Pra­vda, este un agent pre bine pla­tit de Mitro­po­lit, ca sa-si joace rolul.

 • eu Pen­tru toti

  Nu te tine mare si tare si cu aere. Daca mai citesti comen­ta­rii, pai o sa vezi ca cei care-l cunosc pe Doten spun ca el a divor­tat prin 2012 si s-a cas­to­rit recent cu Nelli. De aici reiese ca ea a ple­cat la mare cu mitro­po­lo­tul pina a-l cunoaste pe Doten si nu mai tine el camera si foto­gra­fi­aza, ca nici nu era pe acolo. Si el se afla la intre­ti­ne­rea lui Nelli, ceea ce insea­man nu e casa lui ci a lui Nelli, adica e scrisa pe numele ei. Aici totul e jucat rolul, sa se indrep­ta­teasca unul pe altul. Zgd tre­buia sa fi stiut de asta, s-au docu­men­tat cind s-a cas­to­rit Nelli cu Doten (iata de ce nici nu sunt in ace­lasi nume de familie)si apoi au pla­sat infor­ma­tia si pozele. Ce femeie nece­sa­to­rita (fie ea si ruda) s-ar duce cu mitro­po­li­tul la mare sa se dez­brace unul fata de altul in chi­loti? Doten si fiica lui de care spune (care e din prima lui casa­to­rie) e o mas­care a tre­cu­tu­lui lui Nelli, ei fiind casa­to­riti recent.

  • Mare om, mare carac­ter, par. Anania.Un cet­srin copi­aza cel mai bine pe sfinti, invata arta copi­e­rii lui Hris­tos. In Bise­rica se copi­aza cel mai bine… Orice inven­tie inseamna ada­u­gare de iote sau cirte, deci, ere­zie. Un cet­srin e aproape de Dum­ne­zeu, pen­tru ca Dum­ne­zeu este ori­unde, cum ne amin­tim de la marele Hri­sos­tom. Nu isi deplange soarta, ci face milos­te­nie, pen­tru ca milos­te­nie sa gaseasca, ca si avva Efrem.Un cet­srin se lasa (daca s-a apu­cat vreo­data) de fumat si nu se con­si­dera supe­rior celor ce inca mai fumeaza, asa cum a copiat el de la Ste­inhardt. Un cet­srin nu uita ca Hris­tos nu i-a spus sa ceara numai o data, sa bata doar de trei ori ca sa i se des­chida, ci se roaga sa ii dea Dum­ne­zeu con­stanta in bine, nu spo­ra­di­ci­tate.

 • Pavel

  Acești oameni de la zia­rul de garda, sant niște oameni mărunți fără dem­ni­tate in ei. Abso­lut nu pot înțe­lege ce au vrut sa demon­streze, publi­când aceste foto­gra­fii din viața per­so­nală a Mitro­po­li­tu­lui la întreaga lume. Oare acești gar­disti nu se duc si ei la mare? Si dacă se duc se bron­zeaza îmbră­cati? Clar ca se dez­bracă si ei ca toată lumea. Atunci care e pro­blema?
  Mitro­po­li­tul a fost invi­tat de aceasta fami­lie la ei,la mare,sa se mai odih­neasca puțin. Si bine ca mai exista oameni, care se mai gân­desc la sănă­ta­tea lui și-i doresc binele.

 • Ade­va­rul

  1. Si aceasta sa stii ca, in zilele din urma, vor veni vre­muri grele;
  2. Ca vor fi oameni iubi­tori de sine, iubi­tori de arginti, lau­da­rosi, tru­fasi, huli­tori, neas­cul­ta­tori de parinti, nemul­tu­mi­tori, fara cucer­ni­cie,
  3. Lip­siti de dra­goste, nein­du­ple­cati, cle­ve­ti­tori, nein­fra­nati, cruzi, neiu­bi­tori de bine,
  4. Tra­da­tori, necu­vi­in­ciosi, ingam­fati, iubi­tori de des­fa­tari mai mult decat iubi­tori de Dum­ne­zeu,
  5. Avand infa­ti­sa­rea ade­va­ra­tei cre­dinte, dar taga­du­ind pute­rea ei. Departeaza-te si de aces­tia.
  6. Caci din­tre aces­tia sunt cei ce se vara prin case si robesc feme­iusti impo­va­rate de pacate si pur­tate de multe feluri de pofte,
  7. Mereu inva­tand si nepu­tand nici­o­data sa ajunga la cunoas­te­rea ade­va­ru­lui.
  8. Dupa cum Ian­nes si Iam­bres s-au impo­tri­vit lui Moise, asa si aces­tia stau impo­triva ade­va­ru­lui, oameni stri­cati la minte si netre­b­nici pen­tru cre­dinta.
  9. Dar nu vor merge mai departe, pen­tru ca nebu­nia lor va fi vadita tutu­ror, pre­cum a fost si a ace­lora.
  13. Iar oame­nii rai si ama­gi­tori vor merge spre tot mai rau, rata­cind pe altii si rata­citi fiind ei insisi.

  EPISTOLA A DOUA CATRE TIMOTEI A SFANTULUI APOSTOL PAVEL (Cap.3)

 • Gill Bates

  Tare-mi pare mie că Înalt Preasfin­ți­tul îi dă sub coadă blon­dei, Doamne iartă-mi gân­du­rile pacă­toase!

 • Ras­plata Dom­nu­lui

  Aceasta e mina lui Dum­ne­zeu, care ii ras­pla­teste dupa fap­tele lor si pe mitro­po­lit, si pe cei­lalti de la catedrala,care se tin mari si tari, le des­co­pera fata lor ade­va­rata. Ca stiu numai sa alunge pe altii din bise­rica sa nu-si strice repu­ta­tia fata de oameni si sa nu-si piarda locul. Acesti slu­ji­tori ai alta­ru­lui stiu numai sa se indrep­ta­teasca prin min­ciuni ca sa-si ascunda fap­tele lor. Dar oare ramane ceva ascuns care Dum­ne­zeu sa nu arate? Cred ca daca scund de oameni, ascuns va ramane? Se pare ca nu au nicio frica de Dum­ne­zeu, care vede si stie totul, dar pre­fera sa minta numai sa se tina de func­tie si cate­drala, fie si tem­po­rar (caci min­ciuna nu e ves­nica). Caci cum alungi pe altii pe nedrept, si pe tine te va alunga Dum­ne­zeu, cum faci, asa ajungi. Deja isi iau plata!!!

 • Om

  Mitro­po­li­tul are un nepot in IARGARA(LEOVA) zis CABANUL – UN BANDIT CARE VINDEA FETE IN TURCIA! Si mitro­po­li­tul L-a SCOS DE LA MULTE BELELI

 • Citi­tor

  mar­to­rii spun c la casa de vacanta a mitro­po­po­li­tu­lui, vin nu numai blonde, dar o mul­time de curve… se cre­eaza impre­sia ca-i bor­del acolo. Si vin cu niste masini de lux si toti vor­besc in rusa…

 • Mery

  stiti cum se va spală mitro­puli­metu Vla­di­mir de tot ce iese in vileag acuma?
  Exact ca depu­ta­ții polit­curve: in cel mai rău caz va demi­siona cu ono­ruri.
  Si va numi un altul, mai tânăr si mai inrait.
  Acesta este deviza tutu­ror celor cu func­ții, depu­tati, slu­ji­tori in bise­rici,- sa pro­mo­veze unul mai rău decât el, pt ca lumea sa se vai­care si sa boceasca ca pe URSS.
  ,, Îna­inte ,, Mol­do­vi­oara, blanda mioara!

 • Mery

  ANALIZATI BINE CU TOȚII: majo­ri­ta­tea pochi­lor orto­do­xiei numai blamraza si exploa­teaza in folo­sul lor legea con­tra dis­cri­mi­na­rii mino­ri­ta­ti­lor sexu­ale, dar nu pro­pun si nu fac abso­lut nimic pt aceste per­soane bol­nave ( socot ca in fond aceste per­soane au ceva pro­bleme de la naș­tere, ire­di­tar… ) Ma ingri­jo­reaza si pe mine aceste pro­bleme si per­soane, com­por­ta­men­tul lor demon­stra­tiv de a defila orgo­lios in strada, DAR VOI, MITROPOLITI DE TOT SOIUL, apropiați-va cum Jsus s-a apro­piat de maria ce i-a spă­lat picioa­rele insan­ge­rate si chi­nu­ite. Din jertfe faceci sa aju­tati, sa con­vin­geti, sa lecu­iti măcar câțiva din ei .
  Atunci putem si noi sa inte­le­gem milo­ser­dia si slu­ji­rea voas­tra CRESTINILOR IN NEVOI si prin ei veti demon­stra ca slu­juti lui Jsus si lui Dum­ne­zeu.

 • E nece­sar ca Bise­rica sa ran­maa libera, inde­pen­denta si auto­noma fata de stat, fata de isto­rie si de coti­dian, toc mai pen­tru a putea misiona si incres­tina lumea.IPS Bar­to­lo­meu a reu­sit acest lucru prin exem­plu vie­tii sale.Pentru a putea sluji lumea, Bise­rica tre­buie sa fie puter­nica, sa se rapor­teze doar la Reve­la­tia divina, fiindca alt­fel va fi obli­gata sa se adap­teze ea la niste rea­li­tati necres­tine, in loc sa incres­ti­neze ea lumea.IPS Bar­to­lo­meu a sfin­tit lumea tim­pu­lui in care a trait prin cura­jul de a se opune rau­lui si holo­ca­us­tu­lui rosu, asumandu-si res­pon­sa­bi­li­ta­tea ati­tu­di­nii sale crestinesti.Sinodul prin pre­dica patri­ar­hu­lui Daniel a pier­dut sansa, sa arate lumii ca ierar­hii au sufe­rit si ei ala­turi de popor in inchi­so­rile comu­niste si paca­tele celor care au cola­bo­rat cu sis­te­mul vre­mii si cola­bo­reaza inca, se pot sterge printr-un sin­gur om, ase­me­nea lui Zaheu vame­sul, care prin ati­tu­di­nea sa repa­ra­to­rie, s-a facut man­tu­ire casei aces­tuia .Daca patri­ar­hul Daniel ar fi asu­mat sino­dal ges­tul de jertfa al IPS Bar­to­lo­meu din inchi­so­rile comu­niste, ar fi auzit, atat din par­tea oame­ni­lor cat si a lui Dum­ne­zeu cuvin­tele: astazi s-a facut man­tu­ire si ier­tare Sino­du­lui BOR prin jertfa unui sin­gur om, care a sufe­rit in tem­ni­tele comu­niste, in timp ce alti sino­dali isi faceau stu­di­ile afara BOR a pier­dut o sansa unica, in ciuda fap­tu­lui ca Orto­do­xiei ii este straina ideia ire­cu­pe­ra­bi­li­ta­tii isto­riei sau a indrep­ta­rii, insa sunt momente, care nu se mai repeta nici­o­data in viata unei Biserici.Un cle­ric trist pen­tru fap­tul ca pati­rar­hul lui nu a fost inspi­rat de nimeni si de nimic,in acest moment unic decat de sinele sau mic…

 • graf

  Wau ce m-am amu­zat de pupin­cu­ris­tii lui vla­di­mir. Dom­nul a zis sa nu iti faci idoli dar orto­do­xeii astia sunt niste oi fara cre­dinta in dum­ne­zeu. ei cred ce spune popa nu ce spune dum­ne­zeu. Dar Isus i-a dat pe pre­oti afara din bise­rica caci faceau ce face Vla­di­mir acum Busi­ness.

 • Tre­buie de pus punct isto­riei date, odata si pen­tru tot­de­una. Voi ati vazut mutra lui Pavel Doten, cecen ade­va­rat, cum vor­beste? accent cau­ca­zian se simte. Cineva a spus ca este un agent prea bine platit.Foarte corec! Numele lui ade­va­rat este Ruslan Ibra­ghi­mov, colo­nel al FSB-ului rusesc ,сu o legenda foarte buna, bine pla­ni­fi­cata de Mos­kova. Tot ce a scris ZDG des­pre IPS Vla­di­mir este corect. Nelli Tca­ciuc este amanta Mitro­po­li­tu­lui Vla­di­mir. Unde acum e Pavel Doten(Ruslan Ibra­ghi­mov)? Unde a dis­pa­rut? Sia inde­pli­nit misiu­nea si sa intors in Rusia.Din surse con­crete locu­ieste in ora­sul Groz­nii, are fami­lie copi. Anul acesta a pri­mit gra­dul de gene­ral. Lasal sa iasa acum sa spuie in fata popo­ru­lui sa spuie ca e sotul blon­dei. De ce Mitro­po­li­tul Vla­di­mir nu aduce nici odata aminte des­pre el? ZDG ar tre­bui sa con­ti­nue inves­ti­ga­ti­ile sale.

 • tra­ian emil

  Apoi voi sin­teti dusi cu capul daca luati apa­ra­rea lui P s s. Daca a-r putea , v-ar XXXXX si mamele!