Șase ani la Moldtelecom = casă și mașină de lux, terenuri de milioane și un nepot care face toți banii

Vita­lie Iur­cu, fos­tul direc­tor al Mol­d­te­le­com în peri­oa­da 2009 — 2015, numit la fine­le lunii august în func­ția de vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei, a reu­șit să adu­ne, în peri­oa­da când a con­dus una din cele mai mari com­pa­nii de stat, o ave­re impre­sio­nan­tă. Aces­ta locu­ieș­te într-o casă de lux, con­du­ce un Porsche Cayen­ne, deți­ne mai mul­te tere­nu­ri în Chi­și­nău care valoa­rea­ză mili­oa­ne de lei, iar prin inter­me­di­a­ri, în spe­cial prin inter­me­di­ul unui nepot, este impli­cat în acti­vi­ta­tea mai mul­tor fir­me cu acti­vi­tă­ți în agri­cul­tu­ră. Tot prin nepo­tul său, actu­a­lul vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei, aren­dea­ză jumă­ta­te de har de pădu­re lân­gă Ialo­ve­ni, pădu­re la care, în 2014, în tim­pul ore­lor de ser­vi­ciu, au mun­cit chiar anga­ja­ți ai Mol­d­te­le­com, plătiți din banii sta­tu­lui.

După șase ani de „domnie”, la 12 august 2015, Vita­lie Iur­cu, a pără­sit func­ția de direc­tor al Mol­d­te­le­com. Într-o ședin­ță a Guver­nu­lui s-a anun­țat că aces­ta va fi noul vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei, înlocuindu-l pe Tudor Copa­ci, care a fost demis. Ime­di­at, Iur­cu și-a intrat în pâi­ne, urmând acum să aibă în sub­or­di­ne Moldtelecom-ul, pe care l-a con­dus de la 1 iulie 2009.  Schim­ba­rea sa a sur­ve­nit la doar câte­va luni după ce am scris cum fir­me fon­da­te de pri­e­te­nii și cumă­trii săi câști­gă lici­ta­ții în valoa­re de mili­oa­ne de lei, orga­ni­za­te de Mol­d­te­le­com. La soli­ci­ta­rea noas­tră, în apri­lie 2015, de a ne fi pre­zen­ta­te fir­me­le care au câști­gat lici­ta­ți­i­le din ulti­mii cin­ci ani de la Mol­d­te­le­com, Iur­cu a refu­zat să ne ofe­re un răs­puns, chiar dacă ulte­ri­or, Cen­trul Naţio­nal pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal al R. Mol­do­va (CNPDCP), insti­tu­ţie abi­li­ta­tă să regle­men­te­ze inclu­siv diver­genţe­le care apar în pro­ce­sul apli­că­rii legii cu pri­vi­re la acce­sul la infor­ma­ţie, printr-un răs­puns ofi­ci­al pre­ci­za că Mol­d­te­le­com, soci­e­ta­te pe acţiu­ni fon­da­tă, deţi­nu­tă şi admi­nis­tra­tă de stat, era obli­ga­tă de lege să ne ofe­re un răs­puns.

casa iurcu2Casa de lux și terenul din vecinătate, „cumpărat” de la nepot

În cei cin­ci ani cât a con­dus Moldtelecom-ul, Iur­cu, împre­u­nă cu fami­lia, a tre­cut cu tra­i­ul dintr-un apar­ta­ment de 94 m.p. din str. Petru Rareș, pe care-l deți­nea din 2000, pe care proas­pă­tul vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei îl indi­că la capi­to­lul „adre­să” în CV-ul său, într-o casă de lux de pe str. Ser­ghei Lun­che­vi­ci, din sect. Buiu­ca­ni. Luni, 7 sep­tem­brie 2015, în cur­tea casei fami­li­ei Iur­cu obser­va­sem inclu­siv un paz­nic. A doua zi, la poar­tă putea fi văzut și Porsche-ul cu nume­re per­so­na­li­za­te, KVI 257, al fos­tu­lui șef al Mol­d­te­le­com, mași­nă care ar valo­ra pes­te 1 mili­on de lei și pe care soții Vita­lie și Ange­la Iur­cu ar conduce-o prin como­dat din 2012. Imo­bi­lul fami­li­ei Iur­cu valo­rea­ză, con­form pre­țu­lui de pia­ță, pes­te 6 mili­oa­ne de lei și a intrat în pose­sia aces­to­ra în mai 2010, la doar un an de la numi­rea sa în frun­tea Mol­d­te­le­com. Casa nu este înre­gis­tra­tă însă pe nume­le soți­lor Iur­cu, ci pe nume­le fii­cei aces­to­ra de doar 7 ani.

casa2Ofi­ci­al, din 2013, soții Iur­cu dețin și imo­bi­lul din veci­nă­ta­tea casei lor de lux, ampla­sat pe str. Nico­lae Cos­tin. Casa, mult mai mică în dimen­siu­ni față de cea de pe str. Lun­che­vi­ci, nu se zăreș­te de după gar­dul îna­lt. Se obser­vă, însă, că este una mai bătrâ­neas­că, pro­cu­ra­tă, pro­ba­bil, mai mult pen­tru tere­nul pe care este ampla­sa­tă, 770 m.p., care le-ar ser­vi drept ulte­ri­oa­ră cur­te. Casa și tere­nul apar­țin, în acte, soți­lor Iur­cu din ianu­a­rie 2013, atun­ci când a fost cum­pă­ra­tă de la Dmi­trii Miro­nov, care, la rându-i, a intrat în pose­sia aces­to­ra în 2011-2012, pe când avea 23-24 de ani. Dmi­trii Miro­nov este un tânăr care apa­re ulte­ri­or și în alte afa­ce­ri afi­li­a­te lui Vita­lie Iur­cu. ZdG a reu­șit să afle că aces­ta a fost anga­jat la Uni­te, ope­ra­to­rul de tele­fo­nie mobi­lă fon­dat de Mol­d­te­le­com, de unde a ple­cat acum un an. El este fiul Ale­xan­drei Miro­no­va, sora mai mare a lui Vita­lie Iur­cu, res­pec­tiv, nepo­tul actu­a­lu­lui vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei.

iurcu vitalieFirmele oficiale ale ex-directorului Moldtelecom

Vita­lie Iur­cu este impli­cat și în afa­ce­ri. Așa cum ZdG men­țio­na ante­ri­or, con­form date­lor de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), el figu­rea­ză în cali­ta­te de fon­da­tor a două SRL-uri. Pri­ma din­tre ele, ÎI „Iur­cu Vita­lie”, spe­cia­li­za­tă în con­sul­ta­ţii pen­tru afa­ce­ri şi mana­ge­ment, fiind înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul soţi­lor Iur­cu din str. Petru Rareş. Iur­cu rămâ­ne, în baza CÎS şi ca fon­da­tor al fir­mei „Pro­ges­tact” SRL, împre­u­nă cu mai mul­te per­soa­ne, prin­tre care Dorin Recean, ex-ministru de Inter­ne sau Iurie Mun­tean, ex-deputat comu­nist. Fir­ma nu mai acti­vea­ză în acest moment. Chiar şi aşa, în 2013, a fost inclu­să în decla­ra­ția lui Iurie Mun­tean, „par­te­ne­rul” lui Iur­cu, pe vre­mea când aces­ta era depu­tat PCRM în Par­la­ment.

familia-iurcu1112Ex-șeful Mol­d­te­le­com a fost şi este încă impli­cat în afa­ce­ri în Româ­nia. Aces­ta deți­ne  fir­ma „Hellis&Partners Imo­bi­li­a­re” care, potri­vit Ofi­ci­u­lui Naţio­nal al Regis­tru­lui Come­rţu­lui de pe lân­gă Minis­te­rul Jus­ti­ţi­ei din Româ­nia, a fost înre­gis­tra­tă în 2013 pe str. Pre­ci­ziei, 34, într-un sediu achi­zi­ţio­nat în ace­la­şi an. Tot­o­da­tă, ace­lea­şi infor­ma­ţii con­fir­mă că vice­mi­nis­trul Eco­no­mi­ei, care are din 2003 şi cetă­ţe­nie româ­nă, deţi­ne 92,5% din acti­ve­le fir­mei, având un aport de 9250 de lei româ­neş­ti, echi­va­len­tul a 40 de mii de lei mol­do­ve­neş­ti. Par­te­ne­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei lui Iur­cu este o altă per­soa­nă năs­cu­tă în R. Mol­do­va, cu cetă­ţe­nie româ­nă, Vita­lie Frun­ze. Acti­vi­ta­tea prin­ci­pa­lă a SRL-ului o con­sti­tu­ie închi­ri­e­rea şi subîn­chi­ri­e­rea bunu­ri­lor imo­bi­li­a­re pro­prii. Ca şi acti­vi­tă­ţi secun­da­re figu­rea­ză câte­va sute de dome­nii: de la cul­ti­va­rea cere­a­le­lor până la extra­cţia căr­bu­ne­lui. La sfârşit de 2014, fir­ma deţi­nea acti­ve în valoa­re de 884 mii de lei româ­neş­ti, echi­va­len­tul a aproa­pe 4 mili­oa­ne de lei. Vita­lie Frun­ze, par­te­ne­rul din Româ­nia a lui Iur­cu este impli­cat în afa­ce­ri nu doar în Româ­nia, ci şi în R. Mol­do­va, iar afa­ce­ri­le de la Chi­şi­nău se inter­sec­tea­ză mai mult decât sus­pect cu acti­vi­ta­tea Moldtelecom-ului con­dus până nu demult de  Iur­cu. Așa cum ZdG a scris ante­ri­or, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor CÎS, Vita­lie Frun­ze este unul din­tre fon­da­to­rii fir­mei „Lobi-GP”, un SRL fon­dat în 2005, care a obți­nut în 2010 un con­tract de aproa­pe 5 mili­oa­ne de lei cu Mol­d­te­le­com. Ulte­ri­or, aces­te rela­ții s-au inten­si­fi­cat, fiind dez­vă­lu­i­te de ZdG în arti­co­lul „Secre­te­le de la Mol­d­te­le­com. Sau cum câş­ti­gă pri­e­te­nii lici­ta­ţii de mili­oa­ne”, publi­cat la 14 mai 2015. Doar că, în ulti­mii doi ani, cel puțin ofi­ci­al, afa­ce­ri­le nu i-au adus veni­tu­ri lui Iur­cu. Cel puțin asta reie­se din decla­ra­ți­i­le sale de veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te, în care func­țio­na­rul scrie că a tră­it doar din sala­riu.

seraAgricultorii  de la Moldtelecom

Prin inter­me­di­ul nepo­tu­lui său, Dmi­trii Miro­nov, Iur­cu este impli­cat și în afa­ce­ri în  agri­cul­tu­ră. Ast­fel, la 24 decem­brie 2012, este fon­da­tă fir­ma „Impex Busi­ne­ss Grup”, înre­gis­tra­tă în apar­ta­men­tul din str. Inde­pen­den­ței al fami­li­ei Miro­nov. SRL-ul e admi­nis­trat de Dmi­trii Miro­nov, iar în 2012 a avut un venit din vân­ză­ri de 103 mii de lei, pro­ve­nit din comer­țul cu amă­nu­n­tul al arti­co­le­lor elec­tri­ce de uz cas­nic. Pe 25 apri­lie 2014, fir­ma pro­cu­ră pes­te 17 ha de teren la intra­rea în  Cri­u­le­ni, pe care erau ampla­sa­te mai mul­te sere moder­ne de la fir­ma … „Lobi-GP”, cea în care par­te­ne­rul de afa­ce­ri al lui Iur­cu deți­ne 10% și care are în cali­ta­te de fon­da­to­ri și alte per­soa­ne apro­pi­a­te lui Iur­cu. „Lobi-GP” a pro­cu­rat tere­nul și sere­le cu doar o lună îna­in­te, la 28 mar­tie 2014.  La scurt timp după ce le-a obți­nut, a înce­put să le dea în aren­dă.
padure mironoviurcuPe 15 decem­brie 2014, 3,7 ha sunt date în aren­dă pe un ter­men de 5 ani fir­mei „Cali & Grup” SRL, fon­da­tă și admi­nis­tra­tă de către Liub­o­mir Chi­r­i­ac, nașul de cunu­nie al fami­li­ei Iur­cu, tot el, vice­di­rec­to­rul Depar­ta­men­tu­lui Logis­ti­că din cadrul Mol­d­te­le­com, func­ție pe care a obținut-o în peri­oa­da în care finul său con­du­cea insti­tu­ția. În ace­eași zi, 15 decem­brie 2014, alte 3,7 ha de teren sunt date în aren­dă fir­mei „Bro­nix Prim”, tot pen­tru 5 ani. Acest SRL este fon­dat de soții Ser­ghei și Oxa­na Bre­ni­ci. Ser­ghei Bre­ni­ci este direc­to­rul Depar­ta­men­tu­lui Logis­ti­că din cadrul Mol­d­te­le­com. 3,75 ha au fost aren­da­te fir­mei „Gota Ser­vi­ce”, fon­da­tă de Vla­di­mir Gorin­cioi, nume simi­lar cu cel al fos­tu­lui direc­tor al ÎS „Aero­port Han­de­ling”. Fir­ma „Che­mi­ne­es” SRL, admi­nis­tra­tă de Nica­nor Știr­bu, o altă rudă a vice­mi­nis­tru­lui Eco­no­mi­ei, a pri­mit în aren­dă alte 1,57 ha.

Mașinile Moldtelecom-ului la serele din Criuleni

Sere­le, moder­ne, sunt ampla­sa­te chiar în apro­pi­e­rea râu­lui Nis­tru și la doar câți­va metri de sis­te­mul de iri­ga­re Cri­u­le­ni, rea­bi­li­tat în 2013-2014 în cadrul Pro­gra­mu­lui „Com­pact”, finan­țat de Guver­nul SUA prin Cor­po­ra­ția „Pro­vo­că­ri­le Mile­ni­u­lui”. Suma tota­lă a inves­ti­ți­i­lor în rea­bi­li­ta­rea aces­tui sis­tem de iri­ga­re atin­ge cifra de 4,7 mili­oa­ne USD. Soli­ci­ta­ți de ZdG, repre­zen­tan­ții Ape­lor Mol­do­vei din Cri­u­le­ni au spus că sis­te­mul de iri­ga­re este ges­tio­nat de Aso­ci­a­ția de Uti­li­za­to­ri „Apă Cri­u­le­ni”, iar sere­le nu ar face par­te din aso­ci­a­ție pen­tru că pro­pri­e­ta­rii nu au depus o cere­re în acest sens. „Dacă vor depu­ne, vor plăti taxa și vor deve­ni mem­bri. Ei au o fân­tâ­nă arte­zi­a­nă aco­lo și de asta nu sunt mem­bri”, ne-a expli­cat un repre­zen­tat al Aso­ci­a­ți­ei, pre­ci­zând că a auzit că noul pro­pri­e­tar al tere­nu­ri­lor și sere­lor ar fi „cine­va de la Mol­d­te­le­com”.

În cadrul docu­men­tă­rii pen­tru acest arti­col, am dis­cu­tat cu mai mul­ți repre­zen­tan­ți ai Mol­d­te­le­com. Fără a-și face public nume­le, aceștia ne-au spus că, în ulti­mul an, mai mul­te mași­ni ale Mol­d­te­le­com, dar și mai mul­ți anga­ja­ți ai insti­tu­ți­ei ce apar­ți­ne sta­tu­lui au fost antre­na­ți în lucră­ri la sere. Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă și de feme­i­le care mun­cesc în acest sere, într-o dis­cu­ție cu ZdG. Aces­tea ne-au zis că anga­ja­ții Mol­d­te­le­com au lucrat inclu­siv atun­ci când a fost „tra­să apa până în sere”.

dumitru mironov4Firmele și pădurea nepotului

Dmi­trii Miro­nov, nepo­tul lui Iur­cu, mai deți­ne cali­ta­tea de fon­da­tor al SRL „Fruc­to­li­nia”, fon­da­tă în iulie 2012. În acel an, din cul­tu­ra pomu­șoa­re­lor, fruc­te­lor sau nuci­lor, fir­ma a rapor­tat un venit de 103 mii de lei. Fir­ma con­du­să de Miro­nov figu­rea­ză și în cali­ta­te de fon­da­tor la SRL „Fresh Time”, fon­da­tă  la 25 iunie 2015. Acest SRL e con­dus de Ale­xan­dru Vâl­cu, pri­e­ten cu fami­lia Iur­cu și par­te­ner de afa­ce­ri cu par­te­ne­rul aces­tu­ia, Vita­lie Frun­ze. Fir­ma „Fresh Time” mai are prin­tre fon­da­to­ri alte patru fir­me, toa­te apro­pi­a­te de fami­lia Vâl­cu. Dmi­trii Miro­nov mai este și admi­nis­tra­tor la fir­ma „Agro­so­lis” SRL, fon­da­tă în decem­brie 2014 de către cele cin­ci fir­me care dețin tere­nu­ri și sere la intra­rea în Cri­u­le­ni: „Impex Busi­ne­ss Grup”, „Cali & Grup” SRL, „Bro­nix Prim”, „Gota Ser­vi­ce” și „Che­mi­ne­es” SRL. Și acest fapt demon­strea­ză, dacă mai e nevo­ie, legă­tu­ri­le din­tre pro­pri­e­ta­rii sere­lor.

În final, Dmi­trii Miro­nov „deți­ne” în acte și 0,5 ha de pădu­re în extra­vi­la­nul satului Ruseștii Noi, Ialo­ve­ni. Pădu­rea este îngră­di­tă, dar în inte­ri­or nu sunt care­va con­struc­ții. Ofi­ci­al, pădu­rea a fost obți­nu­tă de Miro­nov în aren­dă în 2012, pen­tru o peri­oa­dă de 49 de ani, până în 2061 pen­tru o pla­tă anu­a­lă de 2225 de lei. Anul tre­cut, șefii mai mul­tor direc­ții ale Mol­d­te­le­com au pri­mit ordin de la con­du­ce­rea insti­tu­ți­ei să dele­ge câte 3-4 anga­ja­ți pen­tru a mun­ci la cură­ți­rea pădu­rii, fapt care s-a și întâm­plat. Într-o dis­cu­ție cu ZdG, una din aces­te per­soa­ne ne-a zis că mun­ca a fost pres­ta­tă în tim­pul ore­lor de ser­vi­ciu, iar lucră­to­rii nu au fost plătiți supli­men­tar.

CNI a acceptat rectificările lui Iurcu

La sfâr­șit de 2014, decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­tă­ți a ex-directorului Mol­d­te­le­com a fost veri­fi­ca­tă de Comi­sia Națio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI), în urma unei scri­so­ri ano­ni­me, în care se spu­nea că Iur­cu ar fi cum­pă­rat pache­tul majo­ri­tat de acţiu­ni al com­pa­niei care comer­ci­a­li­zea­ză mate­ri­a­le de con­stru­cţie, Zik­ku­rat, con­du­să de Mukh­mad Gala­ev. Într-o poză, aces­ta apa­re cu Iur­cu. Tot el, este par­te­ne­rul de afa­ce­ri al lui Iur­cu în Româ­nia. CNI a veri­fi­cat decla­ra­ţia, dar nu a depis­tat mare lucru, cla­sând cau­za. În actul de con­sta­ta­re al CNI am depis­tat că, deşi pe site-ul insti­tu­ți­ei exis­tă o decla­ra­ţie de ave­re depu­să de Iur­cu pe 28 mar­tie 2014, mem­brii Comi­si­ei nu au verificat-o, oprindu-se la altă decla­ra­ţie, depu­să de ex-directorul Mol­d­te­le­com în peri­oa­da în care aces­ta era veri­fi­cat, deci, în decem­brie 2014. Con­form actu­lui de con­sta­ta­re, la 8 decem­brie 2014, în adre­sa CNI a par­ve­nit o adre­sa­re de la Iur­cu, prin care se soli­ci­ta pri­mi­rea şi publi­ca­rea decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te, „depu­să” de ulti­mul la 31 mar­tie 2014 (!), şi con­si­de­ra­rea aces­te­ia ca fiind veri­di­că, fapt sta­bi­lit în procesul-verbal al Comi­si­ei de anche­tă din 3 noiem­brie 2014, efec­tu­a­tă de Mol­d­te­le­com.

Cu alte cuvin­te, în peri­oa­da inves­ti­gă­rii, ex-şeful Mol­d­te­le­com a depus o altă decla­ra­ţie, moti­vând că, în pro­ce­sul de colec­ta­re a decla­ra­ţi­i­lor, colec­to­rul de la Mol­d­te­le­com a comis o eroa­re şi a depus la CNI alt docu­ment, în locul celui care tre­bu­ia depus. Pen­tru a con­fir­ma acest fapt, la Mol­d­te­le­com, în peri­oa­da inves­ti­ga­ţi­ei CNI, s-ar fi făcut o anche­tă inter­nă, în urma căre­ia, colec­to­rul şi-ar fi recu­nos­cut vina. Ulte­ri­or, mem­brii CNI au accep­tat să veri­fi­ce noua decla­ra­ţie a lui Iur­cu, în care se regă­seau ave­ri care nu s-au regă­sit în decla­ra­ţia ini­ţi­a­lă, la fel pe 2013. În noua decla­ra­ţie, şeful Mol­d­te­le­com a indi­cat că deţi­ne nu două con­tu­ri ban­ca­re, ci 12, dar şi că mai are un bun imo­bil, o con­stru­cţie spor­ti­vă de 635 m.p., dobân­di­tă în 2014 și câte­va tere­nu­ri. Tot­o­da­tă, în noua decla­ra­ţie, Iur­cu a dat o altă valoa­re cadas­tra­lă tere­nu­ri­lor deţi­nu­te. Ast­fel, con­clu­zia CNI, după veri­fi­ca­rea decla­ra­ţi­ei, a fost cla­ră din start. Din a doua încer­ca­re, Iur­cu a indi­cat infor­ma­ţii aproa­pe corec­te des­pre ave­rea înscri­să pe nume­le său, iar cazul a fost cla­sat.

Oficial, 3 milioane de lei în șase ani de șefie la Moldtelecom

Ofi­ci­al, înre­gis­tra­te chiar pe nume­le său, Vita­lie Iur­cu mai deți­ne 2,3 ha de teren în Româ­nia, cu o valoa­re cadas­tra­lă de pes­te jumă­ta­te de mili­on de lei, obți­nu­te în 2012, dar și un lot de teren  în extra­vi­la­nul comu­nei Ghi­di­ghi­ci, la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui, obți­nut în 2013, cu o supra­fa­ță de 9,5 ha și o valoa­re cadas­tra­lă de 1,26 mili­oa­ne de lei. Valoa­rea de pia­ță a tere­nu­lui este însă de câte­va ori mai mare. Coin­ci­denţă sau nu, tere­nu­ri­le se află în pre­a­j­ma între­prin­de­rii de stat Metal­fe­ros SA. Acum, pe ele nu exis­tă nicio con­stru­cţie, dar par deja pre­gă­ti­te pen­tru des­chi­de­rea şan­ti­e­re­lor. Iur­cu a mai obți­nut, în 2014, un alt teren de pes­te o mie de metri pătra­ți, cu o valoa­re cadas­tra­lă de 1,4 mili­oa­ne de lei. Tot în 2014, aces­ta a pro­cu­rat o con­struc­ție cu des­ti­na­ție spor­ti­vă, cu o supra­fa­ță de 635 m.p. Proas­pă­tul vice­mi­nis­tru al Eco­no­mi­ei are eco­no­mii de 30 mii de euro și 40 mii de USD, pe care le deți­ne în con­tu­ri ban­ca­re, des­chi­se tot în peri­oa­da în care era la Mol­d­te­le­com, mai exact, în  2012-2013.

Pre­ci­zăm că, în 2013, Iur­cu a avut de la Mol­d­te­le­com un sala­riu anu­al de aproa­pe jumă­ta­te de mili­on de lei, cu 50 de mii de lei mai puțin decât în 2012. De alt­fel, sala­ri­ul său era unul con­stant în toți cei 5 ani de șefie a Mol­d­te­le­com, vari­ind în jurul sumei de jumă­ta­te de mili­on de lei.  Res­pec­tiv, în cei 5 ani, din sala­riu, Iur­cu a putut acu­mu­la maxim trei mili­oa­ne de lei, deci, cam jumă­ta­te din valoa­rea casei sa de lux de pe str. Ser­ghei Lun­che­vi­ci. Până a ajun­ge șef la Mol­d­te­le­com, Iur­cu a con­dus, timp de doi ani, Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Regle­men­ta­re în Ener­ge­ti­că (ANRE).

Compania condusă de soț, printre partenerii proiectului soției

angela iurcu, babuc, moldtelecomSoția sa, Ange­la Iur­cu, con­form infor­ma­ți­i­lor pe care le face publi­ce pe un site de soci­a­li­za­re, lucrea­ză la „Art Stu­dio Pica­s­so”. Aces­ta se reco­man­dă a fi „un pro­iect unic, care ofe­ră posi­bi­li­ta­te copi­i­lor și adul­ți­lor să învețe ce este arta și să-și dezvol­te poten­ți­a­lul cre­a­tiv”. Pro­iec­tul a fost lan­sat pe 25 sep­tem­brie 2014 și ofe­ră „art-terapie la urmă­toa­re­le dis­ci­pli­ne: cera­mi­că, desen, pic­tu­ră, com­po­zi­ție, gra­fi­că, batic, sculp­tu­ră, Hand Made (con­fec­țio­na­rea măș­ti­lor de car­na­val etc.). În cadrul Art Stu­dio Pica­s­so înva­ță copii și adul­ți de la 3 până la 93 de ani”, se men­țio­nea­ză site-ul studio-ului. Cos­tul unei ore e de 150  de lei, iar a celor indi­vi­du­a­le, 250 de lei. Folo­sind un  abo­na­ment, plă­tești apro­xi­ma­tiv 120 de lei.

parteneriat moldtelecom-artstudiopicassoDe pe site-ul www.artstudio.md aflăm că prin­tre par­te­ne­rii pro­iec­tu­lui figu­rea­ză și Mol­d­te­le­com, con­dus până recent de Vita­lie Iur­cu. La tele­fo­nul aces­tei insti­tu­ții am aflat că Ange­la Iur­cu nu este o sim­plă anga­ja­tă, ci chiar șefa de aici. Un par­te­ne­ri­at între „Art Stu­dio Pica­s­so” și Mol­d­te­le­com s-a rea­li­zat în iulie 2015, când la Cen­trul de Instru­i­re a Mol­d­te­le­com din Ivan­cea a fost orga­ni­za­tă „Tabă­ra Inter­na­ţio­na­lă de cre­a­ţie „Cucu­te­ni 2015”, de către ate­li­e­rul Ange­lei Iur­cu, având supor­tul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și a minis­trei Moni­ca Babuc. De alt­fel, Ana­tol Babuc, soțul minis­trei Babuc, este unul din­tre vice­di­rec­to­rii Depa­ra­men­tu­lui Logis­ti­că a Mol­d­te­le­com.

Iurcu: „Prima dată aud despre așa ceva. Mă scuzați…”

Dmi­trii Miro­nov, nepo­tul lui Vita­lie Iur­cu, s-a năs­cut în noiem­brie 1987. Acum are 28 de ani neîm­pli­ni­ți. De pe o rețea de soci­a­li­za­re, unde tână­rul are mai mul­te poze, dedu­cem că aces­ta nu a dus și nici nu duce un stil de via­ță luxos, așa cum ne-ar face să cre­dem afa­ce­ri­le pe care le ges­tio­nea­ză sau vân­za­rea, în 2013 către fami­lia Iur­cu a unei case cu teren de 770 m.p., care ar valo­ra pes­te un mili­on de lei. În 2008, aces­ta a locu­it și lucrat o peri­oa­dă în Anta­lya, Tur­cia, iar în 2011 obser­văm că a par­ti­ci­pat la un eve­ni­ment orga­ni­zat la baza de odih­nă a Moldtelecom-ului de la Ivan­cea, Orhei.  Nu am reu­șit să dis­cu­tăm cu Dmi­trii Miro­nov, pen­tru că tele­fo­nul mobil al aces­tu­ia, din acte­le de aren­dă nu mai este func­țio­nal. Ini­țial, cu Vita­lie Iur­cu am încer­cat să dis­cu­tăm prin inter­me­di­ul ser­vi­ci­u­lui de pre­să al Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei. Aceștia ne-au anun­țat că îl vor con­tac­ta, iar ulte­ri­or vor reve­ni cu un răs­puns. Acest lucru nu s-a mai întâm­plat, așa că am reve­nit din nou, de aceas­tă dată, la numă­rul sta­țio­nar din biro­ul vice­mi­nis­tru­lui, ofe­rit de cole­gi. Aici, Iur­cu a răs­puns. L-am între­bat dacă are timp pen­tru o dis­cu­ție de câte­va minu­te. Ne-a spus că nu, pen­tru că… ar avea per­soa­ne în audien­ță. Am insis­tat, totuși, întrebându-l des­pre nepot, fir­me­le aces­tu­ia și pădu­rea de la Ialo­ve­ni. A tăcut. L-am mai între­bat dacă este ade­vă­rat că, în 2014, lucră­to­ri de la Mol­d­te­le­com au cură­țit acea pădu­re. Iur­cu a fost laco­nic, după care a închis tele­fo­nul: „Pri­ma dată aud des­pre așa ceva. Mă scu­zați…”, și a închis, fără a ne ofe­ri mai mul­te expli­ca­ții. Pre­ci­zăm, în acest con­text, că rămâ­nem des­chiși pen­tru pre­ci­ză­ri la acest subiect, pe care le putem publi­ca în edi­ți­i­le urmă­toa­re ale ZdG.

Nașul lui Iurcu despre nepotul acestuia: „El doar e angajat acolo”

L-am între­bat pe Liub­o­mir Chi­r­i­ac, nașul de cunu­nie a lui Vita­lie Iur­cu, tot el, vice­di­rec­to­rul Depar­ta­men­tu­lui Logis­ti­că a Mol­d­te­le­com, pe care l-am găsit la birou, cum a ajuns în aceas­tă func­ție și dacă acest lucru s-a dato­rat fap­tu­lui că finul său a con­dus insti­tu­ția. „Ce con­tea­ză asta? (după ce l-am între­bat des­pre rela­ția naș/fin). Dacă sun­te­ți de la ZdG ce, faceți inves­ti­ga­ții? Da poa­te între­bați cine este Liub­o­mir Chi­r­i­ac, ce stu­dii are, ce isto­rie de mun­că are? Poa­te asta între­bați. Poa­te asta e mai inte­re­sant? Cum am ajuns la Mol­d­te­le­com? Dar dacă vă spun că am lucrat 10 ani în Minis­te­rul Tele­co­mu­ni­ca­ți­i­lor și Infor­ma­ți­ei? Eu demult puteam să vin la Mol­d­te­le­com, pen­tru că lucram în ramu­ră. Am fost și trei ani în Guvern, la pos­tu­ri de con­du­ce­re. Sunt expert în tele­co­mu­ni­ca­ții inter­națio­nal, accep­tat și cer­ti­fi­cat la Uniu­nea Inter­națio­na­lă de Tele­co­mu­ni­ca­ții. Asta vă spu­ne ceva? Sau vă inte­re­sea­ză alte ches­tii? Cred că până la urmă, omul e apre­ciat după valoa­rea și după lucrul pe care-l face”, a pre­ci­zat aces­ta.

„Da, eu sunt fon­da­to­rul fir­mei „Cali & Grup” SRL din 2007. Da, am vreo câte­va sere. Nu știu nimic des­pre mași­ni­le Moldtelecom-ului care au fost aco­lo. Fiind­că eu nu con­duc nimic aco­lo și nu am atri­bu­ții mari. Con­du­ce cel pe care l-ați numit”. „Nepo­tul dlui Iur­cu”, am între­bat noi. „El e una din per­soa­ne­le care lucrea­ză aco­lo. Con­du­ce o altă per­soa­nă, cu totul nea­fi­li­a­tă. Nu, nu dl Miro­nov con­du­ce, el e doar anga­jat aco­lo. Nu cunosc pro­ble­ma cu mași­ni­le. Eu nu am sem­nat niciun docu­ment prin care să tri­mit mași­ni aco­lo”, ne-a spus Chi­r­i­ac, pe care l-am rugat să ne ofe­re un număr de con­tact vala­bil la care să-l găsim pe Vita­lie Iur­cu. Aces­ta a luat date­le noas­tre de con­tact, pre­ci­zând că îl va trans­mi­te per­soa­ne­lor impli­ca­te pen­tru a reve­ni cu un apel. Acest lucru însă nu s-a întâm­plat.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

8 comentarii

 1. Oleg

  Da tare arti­co­lul, as vrea ori­cum sa vad nis­te inves­ti­ga­tii des­pre ave­rea lui Bodiu Vic­tor, fos­tul sef la BEM, des­pre cum se fac mili­oa­ne pe la Vama si Fisc, mai stie cine­va unde e Vicol la moment, stie cine­va ce vase are Balit­chi, des­pre alti agri­cul­to­ri cu mii de hec­ta­re, cum­pa­ra­te pe banii de la BEM, sti­ti des­pre cine e vor­ba nu ?

  • Mihail Chetrosu

   Apro­po de Vic­tor Bodiu. Anu­me acest om a fost pre­se­din­te­le con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­tie a Ban­cii de Eco­no­mii in peri­oa­da cind au ince­put la aceas­ta ban­ca sa se impras­tie cre­di­te neper­for­man­te in stin­ga si dreap­ta, care si a dus la cri­za finan­ci­a­ra prin tre­cem. Si nu am cum sa nu spun – omul aces­ta este mem­bru PLDM si un apro­pi­at al lui Filat.

 2. linksonice

  Ce mese­rie banoa­sa totu­si, sa lucre­zi in dome­niu public. Mol­d­te­le­co­mul nu este o fir­ma de stat inca? Intrea­ga fami­lie se poa­te imbo­ga­tii prac­tic pes­te noap­te. Porsche Cayen­ne, vile, fir­me pen­tru soţie, tot ce vrei. Dacă n-ar fi vor­ba de ohoţie neru­şi­na­tă pen­tru care meri­tă toţi să facă puş­că­rie grea, aş fi ten­tat să-i feli­cit pen­tru spi­ri­tul lor înter­prin­ză­tor. Până la urma totu­si, vor pier­de totul, si vor ajun­ge toc­mai la pus­ca­rie! Mai bine ar face sa se pre­dea de acum.

 3. Dorian Bordian

  E buna inves­ti­ga­tia, dar totu­si stiu ca la Mol­d­te­le­com direc­to­rul si sala­rii gra­se are asa ca poa­te si din sala­riu sa-si per­mi­ta. mai rau cind unii ile­gal insu­sesc ave­ri exor­bi­tan­te, ca de exem­plu Bali­ț­chi la vamă, sau alții de la ANSA, și tot așa mai depar­te.

 4. georg

  Iur­cu este
  un DISTRUGATOR al com­pa­ni­i­lor care mai acti­vau( si nu rau acti­vau) in Mol­do­va
  pina la veni­rea lui. El o FALIMENTAT MOL­D­TE­LE­CO­Mul prin laco­mia enor­ma a sa si
  a lui plohis( in 4 ani o pro­cu­rat 2 case , 2 por­se­u­ri, hotel la Roma­nia….),
  prin INCOMPETENTA sa enor­ma cu o fizio­no­mie de om “des­tept” , o redus
  sub pre­tex­tul opti­mi­za­rii cir­ca 3000 de lucra­to­ri si in locul lor o anga­jat
  cir­ca 2000 de neamuri,neamuri la nemu­ri, pri­e­te­ni , mem­bri PD. O lip­sit 3000 de
  fami­lii de o sur­sa de venit si pe mul­ti i-o impus sa cau­te de lucru dupa
  hotare.Cea mai mare pro­ble­ma a MOL­D­TE­LE­CO­Mu­lui este INCOMPETENTA
  colaboratorilor(iurcu nu are stu­dii in tele­co­mu­ni­ca­tii, brenici(adjunctul lui)
  venit de la MACON(chirpicinic), Sev­ciuc tot venit hai­sa, chiriac- nasul de
  cunu­nie). Toti spe­cia­lis­tii teh­no­cra­ti de cate­go­ria innal­ta si cu prac­ti­ca (ca de exem­plu V.Petrov)au fost prin dife­ri­te meto­de exclu­si
  sau depar­ta­ti din diri­ja­rea patri­mo­ni­u­lui statului-MOLDTELECOM si in locul lor pusi
  CEOBENI. Halal de asa”conducator” care fali­men­tea­za asa com­pa­nii
  puter­ni­ce cum era MOL­D­TE­LE­CO­Mul pina la veni­rea lui la con­du­ce­re, care a FURAT
  prin sche­me fra­u­du­lu­a­se mul­te imo­bi­le care apar­ti­neau M-OMului. EL o pre­ga­tit
  MOL­D­TE­LE­CO­Mul pen­tru “pri­va­ti­zre” pe banu­ti lui pla­ho­t­niuc. Pacat ca
  asa un “spe­cia­list” va acti­va la min.economiei. Pacat ca minis­te­re­a­le noas­tre sint con­du­se de
  spe­cia­lis­ti incom­pe­ten­ti!!!!! Vai si amar de tari­soa­ra noas­tra.

 5. georg

  eu am inte­les de ce Mol­d­te­le­co­mul o ajuns in pra­gul fali­men­tu­lui. Din motiv ca “con­du­ca­to­rii” erau pre­o­cu­pa­ti cu fir­me­le pro­prii dar nu de lucrul pe care pri­meau sala­riu de la stat. Ar fi mai corect de inter­zis slu­gi­to­ri­lor de la comp.de stat acti­va­rea la com­pa­nii comer­ci­a­le. lasa sa ale­ga – ori lucru in folo­sul sta­tu­lui ori comp.private.

 6. Marian Vutcariov

  La Mol­do­va tre­bu­ie se fie apli­ca­te masu­ri­le dras­ti­ce pen­tru corup­ție, cu la chi­ne­zii la perete,numai în acest mod se cura­ți țara di hoții. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *