ZdG-33-RO-10-septembrie-pag1

Șase ani la Moldtelecom = casă și mașină de lux, terenuri de milioane și un nepot care face toți banii

Vita­lie Iurcu, fos­tul direc­tor al Mol­d­te­le­com în peri­oada 2009 — 2015, numit la finele lunii august în func­ția de vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, a reu­șit să adune, în peri­oada când a con­dus una din cele mai mari com­pa­nii de stat, o avere impre­sio­nantă. Acesta locu­iește într-o casă de lux, con­duce un Porsche Cayenne, deține mai multe tere­nuri în Chi­și­nău care valoa­rează mili­oane de lei, iar prin inter­me­di­ari, în spe­cial prin inter­me­diul unui nepot, este impli­cat în acti­vi­ta­tea mai mul­tor firme cu acti­vi­tăți în agri­cul­tură. Tot prin nepo­tul său, actu­a­lul vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, aren­dează jumă­tate de har de pădure lângă Ialo­veni, pădure la care, în 2014, în tim­pul ore­lor de ser­vi­ciu, au mun­cit chiar anga­jați ai Mol­d­te­le­com, plătiți din banii sta­tu­lui.

După șase ani de „domnie”, la 12 august 2015, Vita­lie Iurcu, a pără­sit func­ția de direc­tor al Mol­d­te­le­com. Într-o ședință a Guver­nu­lui s-a anun­țat că acesta va fi noul vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei, înlocuindu-l pe Tudor Copaci, care a fost demis. Ime­diat, Iurcu și-a intrat în pâine, urmând acum să aibă în sub­or­dine Moldtelecom-ul, pe care l-a con­dus de la 1 iulie 2009.  Schim­ba­rea sa a sur­ve­nit la doar câteva luni după ce am scris cum firme fon­date de pri­e­te­nii și cumă­trii săi câștigă lici­ta­ții în valoare de mili­oane de lei, orga­ni­zate de Mol­d­te­le­com. La soli­ci­ta­rea noas­tră, în apri­lie 2015, de a ne fi pre­zen­tate fir­mele care au câști­gat lici­ta­ți­ile din ulti­mii cinci ani de la Mol­d­te­le­com, Iurcu a refu­zat să ne ofere un răs­puns, chiar dacă ulte­rior, Cen­trul Naţio­nal pen­tru Pro­te­cţia Date­lor cu Carac­ter Per­so­nal al R. Mol­dova (CNPDCP), insti­tu­ţie abi­li­tată să regle­men­teze inclu­siv diver­genţele care apar în pro­ce­sul apli­că­rii legii cu pri­vire la acce­sul la infor­ma­ţie, printr-un răs­puns ofi­cial pre­ciza că Mol­d­te­le­com, soci­e­tate pe acţiuni fon­dată, deţi­nută şi admi­nis­trată de stat, era obli­gată de lege să ne ofere un răs­puns.

casa iurcu2Casa de lux și terenul din vecinătate, „cumpărat” de la nepot

În cei cinci ani cât a con­dus Moldtelecom-ul, Iurcu, împre­ună cu fami­lia, a tre­cut cu tra­iul dintr-un apar­ta­ment de 94 m.p. din str. Petru Rareș, pe care-l deți­nea din 2000, pe care proas­pă­tul vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei îl indică la capi­to­lul „adresă” în CV-ul său, într-o casă de lux de pe str. Ser­ghei Lun­che­vici, din sect. Buiu­cani. Luni, 7 sep­tem­brie 2015, în cur­tea casei fami­liei Iurcu obser­va­sem inclu­siv un paz­nic. A doua zi, la poartă putea fi văzut și Porsche-ul cu numere per­so­na­li­zate, KVI 257, al fos­tu­lui șef al Mol­d­te­le­com, mașină care ar valora peste 1 milion de lei și pe care soții Vita­lie și Angela Iurcu ar conduce-o prin como­dat din 2012. Imo­bi­lul fami­liei Iurcu valo­rează, con­form pre­țu­lui de piață, peste 6 mili­oane de lei și a intrat în pose­sia aces­tora în mai 2010, la doar un an de la numi­rea sa în frun­tea Mol­d­te­le­com. Casa nu este înre­gis­trată însă pe numele soți­lor Iurcu, ci pe numele fii­cei aces­tora de doar 7 ani.

casa2Ofi­cial, din 2013, soții Iurcu dețin și imo­bi­lul din veci­nă­ta­tea casei lor de lux, ampla­sat pe str. Nico­lae Cos­tin. Casa, mult mai mică în dimen­siuni față de cea de pe str. Lun­che­vici, nu se zărește de după gar­dul înalt. Se observă, însă, că este una mai bătrâ­nească, pro­cu­rată, pro­ba­bil, mai mult pen­tru tere­nul pe care este ampla­sată, 770 m.p., care le-ar servi drept ulte­ri­oară curte. Casa și tere­nul apar­țin, în acte, soți­lor Iurcu din ianu­a­rie 2013, atunci când a fost cum­pă­rată de la Dmi­trii Miro­nov, care, la rându-i, a intrat în pose­sia aces­tora în 2011-2012, pe când avea 23-24 de ani. Dmi­trii Miro­nov este un tânăr care apare ulte­rior și în alte afa­ceri afi­li­ate lui Vita­lie Iurcu. ZdG a reu­șit să afle că acesta a fost anga­jat la Unite, ope­ra­to­rul de tele­fo­nie mobilă fon­dat de Mol­d­te­le­com, de unde a ple­cat acum un an. El este fiul Ale­xan­drei Miro­nova, sora mai mare a lui Vita­lie Iurcu, res­pec­tiv, nepo­tul actu­a­lu­lui vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei.

iurcu vitalieFirmele oficiale ale ex-directorului Moldtelecom

Vita­lie Iurcu este impli­cat și în afa­ceri. Așa cum ZdG men­ționa ante­rior, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), el figu­rează în cali­tate de fon­da­tor a două SRL-uri. Prima din­tre ele, ÎI „Iurcu Vita­lie”, spe­cia­li­zată în con­sul­ta­ţii pen­tru afa­ceri şi mana­ge­ment, fiind înre­gis­trată în apar­ta­men­tul soţi­lor Iurcu din str. Petru Rareş. Iurcu rămâne, în baza CÎS şi ca fon­da­tor al fir­mei „Pro­ges­tact” SRL, împre­ună cu mai multe per­soane, prin­tre care Dorin Recean, ex-ministru de Interne sau Iurie Mun­tean, ex-deputat comu­nist. Firma nu mai acti­vează în acest moment. Chiar şi aşa, în 2013, a fost inclusă în decla­ra­ția lui Iurie Mun­tean, „par­te­ne­rul” lui Iurcu, pe vre­mea când acesta era depu­tat PCRM în Par­la­ment.

familia-iurcu1112Ex-șeful Mol­d­te­le­com a fost şi este încă impli­cat în afa­ceri în Româ­nia. Acesta deține  firma „Hellis&Partners Imo­bi­li­are” care, potri­vit Ofi­ci­u­lui Naţio­nal al Regis­tru­lui Come­rţu­lui de pe lângă Minis­te­rul Jus­ti­ţiei din Româ­nia, a fost înre­gis­trată în 2013 pe str. Pre­ci­ziei, 34, într-un sediu achi­zi­ţio­nat în ace­laşi an. Tot­o­dată, ace­leaşi infor­ma­ţii con­firmă că vice­mi­nis­trul Eco­no­miei, care are din 2003 şi cetă­ţe­nie română, deţine 92,5% din acti­vele fir­mei, având un aport de 9250 de lei româ­neşti, echi­va­len­tul a 40 de mii de lei mol­do­ve­neşti. Par­te­ne­rul şi admi­nis­tra­to­rul fir­mei lui Iurcu este o altă per­soană năs­cută în R. Mol­dova, cu cetă­ţe­nie română, Vita­lie Frunze. Acti­vi­ta­tea prin­ci­pală a SRL-ului o con­sti­tuie închi­ri­e­rea şi subîn­chi­ri­e­rea bunu­ri­lor imo­bi­li­are pro­prii. Ca şi acti­vi­tăţi secun­dare figu­rează câteva sute de dome­nii: de la cul­ti­va­rea cere­a­le­lor până la extra­cţia căr­bu­ne­lui. La sfârşit de 2014, firma deţi­nea active în valoare de 884 mii de lei româ­neşti, echi­va­len­tul a aproape 4 mili­oane de lei. Vita­lie Frunze, par­te­ne­rul din Româ­nia a lui Iurcu este impli­cat în afa­ceri nu doar în Româ­nia, ci şi în R. Mol­dova, iar afa­ce­rile de la Chi­şi­nău se inter­sec­tează mai mult decât sus­pect cu acti­vi­ta­tea Moldtelecom-ului con­dus până nu demult de  Iurcu. Așa cum ZdG a scris ante­rior, potri­vit infor­ma­ţi­i­lor CÎS, Vita­lie Frunze este unul din­tre fon­da­to­rii fir­mei „Lobi-GP”, un SRL fon­dat în 2005, care a obți­nut în 2010 un con­tract de aproape 5 mili­oane de lei cu Mol­d­te­le­com. Ulte­rior, aceste rela­ții s-au inten­si­fi­cat, fiind dez­vă­lu­ite de ZdG în arti­co­lul „Secre­tele de la Mol­d­te­le­com. Sau cum câş­tigă pri­e­te­nii lici­ta­ţii de mili­oane”, publi­cat la 14 mai 2015. Doar că, în ulti­mii doi ani, cel puțin ofi­cial, afa­ce­rile nu i-au adus veni­turi lui Iurcu. Cel puțin asta reiese din decla­ra­ți­ile sale de veni­turi și pro­pri­e­tate, în care func­țio­na­rul scrie că a trăit doar din sala­riu.

seraAgricultorii  de la Moldtelecom

Prin inter­me­diul nepo­tu­lui său, Dmi­trii Miro­nov, Iurcu este impli­cat și în afa­ceri în  agri­cul­tură. Ast­fel, la 24 decem­brie 2012, este fon­dată firma „Impex Busi­ness Grup”, înre­gis­trată în apar­ta­men­tul din str. Inde­pen­den­ței al fami­liei Miro­nov. SRL-ul e admi­nis­trat de Dmi­trii Miro­nov, iar în 2012 a avut un venit din vân­zări de 103 mii de lei, pro­ve­nit din comer­țul cu amă­nu­n­tul al arti­co­le­lor elec­trice de uz cas­nic. Pe 25 apri­lie 2014, firma pro­cură peste 17 ha de teren la intra­rea în  Cri­u­leni, pe care erau ampla­sate mai multe sere moderne de la firma … „Lobi-GP”, cea în care par­te­ne­rul de afa­ceri al lui Iurcu deține 10% și care are în cali­tate de fon­da­tori și alte per­soane apro­pi­ate lui Iurcu. „Lobi-GP” a pro­cu­rat tere­nul și serele cu doar o lună îna­inte, la 28 mar­tie 2014.  La scurt timp după ce le-a obți­nut, a înce­put să le dea în arendă.
padure mironoviurcuPe 15 decem­brie 2014, 3,7 ha sunt date în arendă pe un ter­men de 5 ani fir­mei „Cali & Grup” SRL, fon­dată și admi­nis­trată de către Liub­o­mir Chi­r­iac, nașul de cunu­nie al fami­liei Iurcu, tot el, vice­di­rec­to­rul Depar­ta­men­tu­lui Logis­tică din cadrul Mol­d­te­le­com, func­ție pe care a obținut-o în peri­oada în care finul său con­du­cea insti­tu­ția. În ace­eași zi, 15 decem­brie 2014, alte 3,7 ha de teren sunt date în arendă fir­mei „Bro­nix Prim”, tot pen­tru 5 ani. Acest SRL este fon­dat de soții Ser­ghei și Oxana Bre­nici. Ser­ghei Bre­nici este direc­to­rul Depar­ta­men­tu­lui Logis­tică din cadrul Mol­d­te­le­com. 3,75 ha au fost aren­date fir­mei „Gota Ser­vice”, fon­dată de Vla­di­mir Gorin­cioi, nume simi­lar cu cel al fos­tu­lui direc­tor al ÎS „Aero­port Han­de­ling”. Firma „Che­mi­nees” SRL, admi­nis­trată de Nica­nor Știrbu, o altă rudă a vice­mi­nis­tru­lui Eco­no­miei, a pri­mit în arendă alte 1,57 ha.

Mașinile Moldtelecom-ului la serele din Criuleni

Serele, moderne, sunt ampla­sate chiar în apro­pi­e­rea râu­lui Nis­tru și la doar câțiva metri de sis­te­mul de iri­gare Cri­u­leni, rea­bi­li­tat în 2013-2014 în cadrul Pro­gra­mu­lui „Com­pact”, finan­țat de Guver­nul SUA prin Cor­po­ra­ția „Pro­vo­că­rile Mile­ni­u­lui”. Suma totală a inves­ti­ți­i­lor în rea­bi­li­ta­rea aces­tui sis­tem de iri­gare atinge cifra de 4,7 mili­oane USD. Soli­ci­tați de ZdG, repre­zen­tan­ții Ape­lor Mol­do­vei din Cri­u­leni au spus că sis­te­mul de iri­gare este ges­tio­nat de Aso­ci­a­ția de Uti­li­za­tori „Apă Cri­u­leni”, iar serele nu ar face parte din aso­ci­a­ție pen­tru că pro­pri­e­ta­rii nu au depus o cerere în acest sens. „Dacă vor depune, vor plăti taxa și vor deveni mem­bri. Ei au o fân­tână arte­zi­ană acolo și de asta nu sunt mem­bri”, ne-a expli­cat un repre­zen­tat al Aso­ci­a­ției, pre­ci­zând că a auzit că noul pro­pri­e­tar al tere­nu­ri­lor și sere­lor ar fi „cineva de la Mol­d­te­le­com”.

În cadrul docu­men­tă­rii pen­tru acest arti­col, am dis­cu­tat cu mai mulți repre­zen­tanți ai Mol­d­te­le­com. Fără a-și face public numele, aceștia ne-au spus că, în ulti­mul an, mai multe mașini ale Mol­d­te­le­com, dar și mai mulți anga­jați ai insti­tu­ției ce apar­ține sta­tu­lui au fost antre­nați în lucrări la sere. Infor­ma­ția a fost con­fir­mată și de feme­ile care mun­cesc în acest sere, într-o dis­cu­ție cu ZdG. Aces­tea ne-au zis că anga­ja­ții Mol­d­te­le­com au lucrat inclu­siv atunci când a fost „trasă apa până în sere”.

dumitru mironov4Firmele și pădurea nepotului

Dmi­trii Miro­nov, nepo­tul lui Iurcu, mai deține cali­ta­tea de fon­da­tor al SRL „Fruc­to­li­nia”, fon­dată în iulie 2012. În acel an, din cul­tura pomu­șoa­re­lor, fruc­te­lor sau nuci­lor, firma a rapor­tat un venit de 103 mii de lei. Firma con­dusă de Miro­nov figu­rează și în cali­tate de fon­da­tor la SRL „Fresh Time”, fon­dată  la 25 iunie 2015. Acest SRL e con­dus de Ale­xan­dru Vâlcu, pri­e­ten cu fami­lia Iurcu și par­te­ner de afa­ceri cu par­te­ne­rul aces­tuia, Vita­lie Frunze. Firma „Fresh Time” mai are prin­tre fon­da­tori alte patru firme, toate apro­pi­ate de fami­lia Vâlcu. Dmi­trii Miro­nov mai este și admi­nis­tra­tor la firma „Agro­so­lis” SRL, fon­dată în decem­brie 2014 de către cele cinci firme care dețin tere­nuri și sere la intra­rea în Cri­u­leni: „Impex Busi­ness Grup”, „Cali & Grup” SRL, „Bro­nix Prim”, „Gota Ser­vice” și „Che­mi­nees” SRL. Și acest fapt demon­strează, dacă mai e nevoie, legă­tu­rile din­tre pro­pri­e­ta­rii sere­lor.

În final, Dmi­trii Miro­nov „deține” în acte și 0,5 ha de pădure în extra­vi­la­nul satului Ruseștii Noi, Ialo­veni. Pădu­rea este îngră­dită, dar în inte­rior nu sunt careva con­struc­ții. Ofi­cial, pădu­rea a fost obți­nută de Miro­nov în arendă în 2012, pen­tru o peri­oadă de 49 de ani, până în 2061 pen­tru o plată anu­ală de 2225 de lei. Anul tre­cut, șefii mai mul­tor direc­ții ale Mol­d­te­le­com au pri­mit ordin de la con­du­ce­rea insti­tu­ției să delege câte 3-4 anga­jați pen­tru a munci la cură­ți­rea pădu­rii, fapt care s-a și întâm­plat. Într-o dis­cu­ție cu ZdG, una din aceste per­soane ne-a zis că munca a fost pres­tată în tim­pul ore­lor de ser­vi­ciu, iar lucră­to­rii nu au fost plătiți supli­men­tar.

CNI a acceptat rectificările lui Iurcu

La sfâr­șit de 2014, decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tăți a ex-directorului Mol­d­te­le­com a fost veri­fi­cată de Comi­sia Națio­nală de Inte­gri­tate (CNI), în urma unei scri­sori ano­nime, în care se spu­nea că Iurcu ar fi cum­pă­rat pache­tul majo­ri­tat de acţiuni al com­pa­niei care comer­ci­a­li­zează mate­ri­ale de con­stru­cţie, Zik­ku­rat, con­dusă de Mukh­mad Galaev. Într-o poză, acesta apare cu Iurcu. Tot el, este par­te­ne­rul de afa­ceri al lui Iurcu în Româ­nia. CNI a veri­fi­cat decla­ra­ţia, dar nu a depis­tat mare lucru, cla­sând cauza. În actul de con­sta­tare al CNI am depis­tat că, deşi pe site-ul insti­tu­ției există o decla­ra­ţie de avere depusă de Iurcu pe 28 mar­tie 2014, mem­brii Comi­siei nu au verificat-o, oprindu-se la altă decla­ra­ţie, depusă de ex-directorul Mol­d­te­le­com în peri­oada în care acesta era veri­fi­cat, deci, în decem­brie 2014. Con­form actu­lui de con­sta­tare, la 8 decem­brie 2014, în adresa CNI a par­ve­nit o adre­sare de la Iurcu, prin care se soli­cita pri­mi­rea şi publi­ca­rea decla­ra­ţiei cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tate, „depusă” de ulti­mul la 31 mar­tie 2014 (!), şi con­si­de­ra­rea aces­teia ca fiind veri­dică, fapt sta­bi­lit în procesul-verbal al Comi­siei de anchetă din 3 noiem­brie 2014, efec­tu­ată de Mol­d­te­le­com.

Cu alte cuvinte, în peri­oada inves­ti­gă­rii, ex-şeful Mol­d­te­le­com a depus o altă decla­ra­ţie, moti­vând că, în pro­ce­sul de colec­tare a decla­ra­ţi­i­lor, colec­to­rul de la Mol­d­te­le­com a comis o eroare şi a depus la CNI alt docu­ment, în locul celui care tre­buia depus. Pen­tru a con­firma acest fapt, la Mol­d­te­le­com, în peri­oada inves­ti­ga­ţiei CNI, s-ar fi făcut o anchetă internă, în urma căreia, colec­to­rul şi-ar fi recu­nos­cut vina. Ulte­rior, mem­brii CNI au accep­tat să veri­fice noua decla­ra­ţie a lui Iurcu, în care se regă­seau averi care nu s-au regă­sit în decla­ra­ţia ini­ţi­ală, la fel pe 2013. În noua decla­ra­ţie, şeful Mol­d­te­le­com a indi­cat că deţine nu două con­turi ban­care, ci 12, dar şi că mai are un bun imo­bil, o con­stru­cţie spor­tivă de 635 m.p., dobân­dită în 2014 și câteva tere­nuri. Tot­o­dată, în noua decla­ra­ţie, Iurcu a dat o altă valoare cadas­trală tere­nu­ri­lor deţi­nute. Ast­fel, con­clu­zia CNI, după veri­fi­ca­rea decla­ra­ţiei, a fost clară din start. Din a doua încer­care, Iurcu a indi­cat infor­ma­ţii aproape corecte des­pre ave­rea înscrisă pe numele său, iar cazul a fost cla­sat.

Oficial, 3 milioane de lei în șase ani de șefie la Moldtelecom

Ofi­cial, înre­gis­trate chiar pe numele său, Vita­lie Iurcu mai deține 2,3 ha de teren în Româ­nia, cu o valoare cadas­trală de peste jumă­tate de milion de lei, obți­nute în 2012, dar și un lot de teren  în extra­vi­la­nul comu­nei Ghi­di­ghici, la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui, obți­nut în 2013, cu o supra­față de 9,5 ha și o valoare cadas­trală de 1,26 mili­oane de lei. Valoa­rea de piață a tere­nu­lui este însă de câteva ori mai mare. Coin­ci­denţă sau nu, tere­nu­rile se află în pre­a­jma între­prin­de­rii de stat Metal­fe­ros SA. Acum, pe ele nu există nicio con­stru­cţie, dar par deja pre­gă­tite pen­tru des­chi­de­rea şan­ti­e­re­lor. Iurcu a mai obți­nut, în 2014, un alt teren de peste o mie de metri pătrați, cu o valoare cadas­trală de 1,4 mili­oane de lei. Tot în 2014, acesta a pro­cu­rat o con­struc­ție cu des­ti­na­ție spor­tivă, cu o supra­față de 635 m.p. Proas­pă­tul vice­mi­nis­tru al Eco­no­miei are eco­no­mii de 30 mii de euro și 40 mii de USD, pe care le deține în con­turi ban­care, des­chise tot în peri­oada în care era la Mol­d­te­le­com, mai exact, în  2012-2013.

Pre­ci­zăm că, în 2013, Iurcu a avut de la Mol­d­te­le­com un sala­riu anual de aproape jumă­tate de milion de lei, cu 50 de mii de lei mai puțin decât în 2012. De alt­fel, sala­riul său era unul con­stant în toți cei 5 ani de șefie a Mol­d­te­le­com, vari­ind în jurul sumei de jumă­tate de milion de lei.  Res­pec­tiv, în cei 5 ani, din sala­riu, Iurcu a putut acu­mula maxim trei mili­oane de lei, deci, cam jumă­tate din valoa­rea casei sa de lux de pe str. Ser­ghei Lun­che­vici. Până a ajunge șef la Mol­d­te­le­com, Iurcu a con­dus, timp de doi ani, Agen­ția Națio­nală pen­tru Regle­men­tare în Ener­ge­tică (ANRE).

Compania condusă de soț, printre partenerii proiectului soției

angela iurcu, babuc, moldtelecomSoția sa, Angela Iurcu, con­form infor­ma­ți­i­lor pe care le face publice pe un site de soci­a­li­zare, lucrează la „Art Stu­dio Pica­sso”. Acesta se reco­mandă a fi „un pro­iect unic, care oferă posi­bi­li­tate copi­i­lor și adul­ți­lor să învețe ce este arta și să-și dezvolte poten­ți­a­lul cre­a­tiv”. Pro­iec­tul a fost lan­sat pe 25 sep­tem­brie 2014 și oferă „art-terapie la urmă­toa­rele dis­ci­pline: cera­mică, desen, pic­tură, com­po­zi­ție, gra­fică, batic, sculp­tură, Hand Made (con­fec­țio­na­rea măș­ti­lor de car­na­val etc.). În cadrul Art Stu­dio Pica­sso învață copii și adulți de la 3 până la 93 de ani”, se men­țio­nează site-ul studio-ului. Cos­tul unei ore e de 150  de lei, iar a celor indi­vi­du­ale, 250 de lei. Folo­sind un  abo­na­ment, plă­tești apro­xi­ma­tiv 120 de lei.

parteneriat moldtelecom-artstudiopicassoDe pe site-ul www.artstudio.md aflăm că prin­tre par­te­ne­rii pro­iec­tu­lui figu­rează și Mol­d­te­le­com, con­dus până recent de Vita­lie Iurcu. La tele­fo­nul aces­tei insti­tu­ții am aflat că Angela Iurcu nu este o sim­plă anga­jată, ci chiar șefa de aici. Un par­te­ne­riat între „Art Stu­dio Pica­sso” și Mol­d­te­le­com s-a rea­li­zat în iulie 2015, când la Cen­trul de Instru­ire a Mol­d­te­le­com din Ivan­cea a fost orga­ni­zată „Tabăra Inter­na­ţio­nală de cre­a­ţie „Cucu­teni 2015”, de către ate­li­e­rul Ange­lei Iurcu, având supor­tul Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii și a minis­trei Monica Babuc. De alt­fel, Ana­tol Babuc, soțul minis­trei Babuc, este unul din­tre vice­di­rec­to­rii Depa­ra­men­tu­lui Logis­tică a Mol­d­te­le­com.

Iurcu: „Prima dată aud despre așa ceva. Mă scuzați…”

Dmi­trii Miro­nov, nepo­tul lui Vita­lie Iurcu, s-a năs­cut în noiem­brie 1987. Acum are 28 de ani neîm­pli­niți. De pe o rețea de soci­a­li­zare, unde tână­rul are mai multe poze, dedu­cem că acesta nu a dus și nici nu duce un stil de viață luxos, așa cum ne-ar face să cre­dem afa­ce­rile pe care le ges­tio­nează sau vân­za­rea, în 2013 către fami­lia Iurcu a unei case cu teren de 770 m.p., care ar valora peste un milion de lei. În 2008, acesta a locuit și lucrat o peri­oadă în Anta­lya, Tur­cia, iar în 2011 obser­văm că a par­ti­ci­pat la un eve­ni­ment orga­ni­zat la baza de odihnă a Moldtelecom-ului de la Ivan­cea, Orhei.  Nu am reu­șit să dis­cu­tăm cu Dmi­trii Miro­nov, pen­tru că tele­fo­nul mobil al aces­tuia, din actele de arendă nu mai este func­țio­nal. Ini­țial, cu Vita­lie Iurcu am încer­cat să dis­cu­tăm prin inter­me­diul ser­vi­ci­u­lui de presă al Minis­te­ru­lui Eco­no­miei. Aceștia ne-au anun­țat că îl vor con­tacta, iar ulte­rior vor reveni cu un răs­puns. Acest lucru nu s-a mai întâm­plat, așa că am reve­nit din nou, de această dată, la numă­rul sta­țio­nar din biroul vice­mi­nis­tru­lui, ofe­rit de colegi. Aici, Iurcu a răs­puns. L-am între­bat dacă are timp pen­tru o dis­cu­ție de câteva minute. Ne-a spus că nu, pen­tru că… ar avea per­soane în audiență. Am insis­tat, totuși, întrebându-l des­pre nepot, fir­mele aces­tuia și pădu­rea de la Ialo­veni. A tăcut. L-am mai între­bat dacă este ade­vă­rat că, în 2014, lucră­tori de la Mol­d­te­le­com au cură­țit acea pădure. Iurcu a fost laco­nic, după care a închis tele­fo­nul: „Prima dată aud des­pre așa ceva. Mă scu­zați…”, și a închis, fără a ne oferi mai multe expli­ca­ții. Pre­ci­zăm, în acest con­text, că rămâ­nem des­chiși pen­tru pre­ci­zări la acest subiect, pe care le putem publica în edi­ți­ile urmă­toare ale ZdG.

Nașul lui Iurcu despre nepotul acestuia: „El doar e angajat acolo”

L-am între­bat pe Liub­o­mir Chi­r­iac, nașul de cunu­nie a lui Vita­lie Iurcu, tot el, vice­di­rec­to­rul Depar­ta­men­tu­lui Logis­tică a Mol­d­te­le­com, pe care l-am găsit la birou, cum a ajuns în această func­ție și dacă acest lucru s-a dato­rat fap­tu­lui că finul său a con­dus insti­tu­ția. „Ce con­tează asta? (după ce l-am între­bat des­pre rela­ția naș/fin). Dacă sun­teți de la ZdG ce, faceți inves­ti­ga­ții? Da poate între­bați cine este Liub­o­mir Chi­r­iac, ce stu­dii are, ce isto­rie de muncă are? Poate asta între­bați. Poate asta e mai inte­re­sant? Cum am ajuns la Mol­d­te­le­com? Dar dacă vă spun că am lucrat 10 ani în Minis­te­rul Tele­co­mu­ni­ca­ți­i­lor și Infor­ma­ției? Eu demult puteam să vin la Mol­d­te­le­com, pen­tru că lucram în ramură. Am fost și trei ani în Guvern, la pos­turi de con­du­cere. Sunt expert în tele­co­mu­ni­ca­ții inter­națio­nal, accep­tat și cer­ti­fi­cat la Uniu­nea Inter­națio­nală de Tele­co­mu­ni­ca­ții. Asta vă spune ceva? Sau vă inte­re­sează alte ches­tii? Cred că până la urmă, omul e apre­ciat după valoa­rea și după lucrul pe care-l face”, a pre­ci­zat acesta.

„Da, eu sunt fon­da­to­rul fir­mei „Cali & Grup” SRL din 2007. Da, am vreo câteva sere. Nu știu nimic des­pre mași­nile Moldtelecom-ului care au fost acolo. Fiindcă eu nu con­duc nimic acolo și nu am atri­bu­ții mari. Con­duce cel pe care l-ați numit”. „Nepo­tul dlui Iurcu”, am între­bat noi. „El e una din per­soa­nele care lucrează acolo. Con­duce o altă per­soană, cu totul nea­fi­li­ată. Nu, nu dl Miro­nov con­duce, el e doar anga­jat acolo. Nu cunosc pro­blema cu mași­nile. Eu nu am sem­nat niciun docu­ment prin care să tri­mit mașini acolo”, ne-a spus Chi­r­iac, pe care l-am rugat să ne ofere un număr de con­tact vala­bil la care să-l găsim pe Vita­lie Iurcu. Acesta a luat datele noas­tre de con­tact, pre­ci­zând că îl va trans­mite per­soa­ne­lor impli­cate pen­tru a reveni cu un apel. Acest lucru însă nu s-a întâm­plat.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnalişti pentru integritate în serviciul public”, desfăşurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice cu suportul Programului Bună Guvernare al Fundaţiei Soros Moldova. Instituţia finanţatoare nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • Vasile

  Tare arti­co­lul

 • Oleg

  Da tare arti­co­lul, as vrea ori­cum sa vad niste inves­ti­ga­tii des­pre ave­rea lui Bodiu Vic­tor, fos­tul sef la BEM, des­pre cum se fac mili­oane pe la Vama si Fisc, mai stie cineva unde e Vicol la moment, stie cineva ce vase are Balit­chi, des­pre alti agri­cul­tori cu mii de hec­tare, cum­pa­rate pe banii de la BEM, stiti des­pre cine e vorba nu ?

  • Mihail Che­trosu

   Apropo de Vic­tor Bodiu. Anume acest om a fost pre­se­din­tele con­si­li­u­lui de admi­nis­tra­tie a Ban­cii de Eco­no­mii in peri­oada cind au ince­put la aceasta banca sa se impras­tie cre­dite neper­for­mante in stinga si dreapta, care si a dus la criza finan­ci­ara prin tre­cem. Si nu am cum sa nu spun – omul acesta este mem­bru PLDM si un apro­piat al lui Filat.

 • lin­k­so­nice

  Ce mese­rie banoasa totusi, sa lucrezi in dome­niu public. Mol­d­te­le­co­mul nu este o firma de stat inca? Intreaga fami­lie se poate imbo­ga­tii prac­tic peste noapte. Porsche Cayenne, vile, firme pen­tru soţie, tot ce vrei. Dacă n-ar fi vorba de ohoţie neru­şi­nată pen­tru care merită toţi să facă puş­că­rie grea, aş fi ten­tat să-i feli­cit pen­tru spi­ri­tul lor înter­prin­ză­tor. Până la urma totusi, vor pierde totul, si vor ajunge toc­mai la pus­ca­rie! Mai bine ar face sa se pre­dea de acum.

 • Dorian Bor­dian

  E buna inves­ti­ga­tia, dar totusi stiu ca la Mol­d­te­le­com direc­to­rul si sala­rii grase are asa ca poate si din sala­riu sa-si per­mita. mai rau cind unii ile­gal insu­sesc averi exor­bi­tante, ca de exem­plu Bali­ț­chi la vamă, sau alții de la ANSA, și tot așa mai departe.

 • georg

  Iurcu este
  un DISTRUGATOR al com­pa­ni­i­lor care mai acti­vau( si nu rau acti­vau) in Mol­dova
  pina la veni­rea lui. El o FALIMENTAT MOL­D­TE­LE­CO­Mul prin laco­mia enorma a sa si
  a lui plohis( in 4 ani o pro­cu­rat 2 case , 2 por­se­uri, hotel la Roma­nia….),
  prin INCOMPETENTA sa enorma cu o fizio­no­mie de om “des­tept” , o redus
  sub pre­tex­tul opti­mi­za­rii circa 3000 de lucra­tori si in locul lor o anga­jat
  circa 2000 de neamuri,neamuri la nemuri, pri­e­teni , mem­bri PD. O lip­sit 3000 de
  fami­lii de o sursa de venit si pe multi i-o impus sa caute de lucru dupa
  hotare.Cea mai mare pro­blema a MOL­D­TE­LE­CO­Mu­lui este INCOMPETENTA
  colaboratorilor(iurcu nu are stu­dii in tele­co­mu­ni­ca­tii, brenici(adjunctul lui)
  venit de la MACON(chirpicinic), Sev­ciuc tot venit haisa, chiriac- nasul de
  cunu­nie). Toti spe­cia­lis­tii teh­no­crati de cate­go­ria innalta si cu prac­tica (ca de exem­plu V.Petrov)au fost prin dife­rite metode exclusi
  sau depar­tati din diri­ja­rea patri­mo­ni­u­lui statului-MOLDTELECOM si in locul lor pusi
  CEOBENI. Halal de asa”conducator” care fali­men­teaza asa com­pa­nii
  puter­nice cum era MOL­D­TE­LE­CO­Mul pina la veni­rea lui la con­du­cere, care a FURAT
  prin scheme fra­u­du­lu­ase multe imo­bile care apar­ti­neau M-OMului. EL o pre­ga­tit
  MOL­D­TE­LE­CO­Mul pen­tru “pri­va­ti­zre” pe banuti lui pla­ho­t­niuc. Pacat ca
  asa un “spe­cia­list” va activa la min.economiei. Pacat ca minis­te­re­ale noas­tre sint con­duse de
  spe­cia­listi incom­pe­tenti!!!!! Vai si amar de tari­soara noas­tra.

 • georg

  eu am inte­les de ce Mol­d­te­le­co­mul o ajuns in pra­gul fali­men­tu­lui. Din motiv ca “con­du­ca­to­rii” erau pre­o­cu­pati cu fir­mele pro­prii dar nu de lucrul pe care pri­meau sala­riu de la stat. Ar fi mai corect de inter­zis slu­gi­to­ri­lor de la comp.de stat acti­va­rea la com­pa­nii comer­ci­ale. lasa sa alega – ori lucru in folo­sul sta­tu­lui ori comp.private.

 • Marian Vut­ca­riov

  La Mol­dova tre­buie se fie apli­cate masu­rile dras­tice pen­tru corup­ție, cu la chi­ne­zii la perete,numai în acest mod se curați țara di hoții.