Casa de milioane şi afacerile de familie ale şefului de la FISC

429-casa-fiscIon Pri­să­ca­ru, proas­pă­tul şef al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat (IFPS), deţi­ne o casă cu două nive­lu­ri şi o tera­să în car­ti­e­rul de eli­tă de la Tele­cen­tru, situ­at pe str. Pie­tra­ri­lor şi Cio­câr­li­ei, esti­ma­tă la 6 mili­oa­ne de lei. Şeful FISC-ului a intrat în pose­sia imo­bi­lu­lui prin inter­me­di­ul unei fir­me la care este fon­da­tor, pe când deţi­nea fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tut­un – CTC”. Fami­lia Pri­să­ca­ru con­du­ce mai mul­te fir­me care au sem­nat zeci de con­trac­te cu sta­tul. Tot­o­da­tă, fami­lia şefu­lui IFPS este pro­pri­e­ta­ra unei pen­siu­ni de la Vadul lui Vodă.

Ion Pri­să­ca­ru, expe­rienţa pro­fe­sio­na­lă

2010 — pre­zent — Aso­ci­a­ţia Obş­teas­că “Bara­bo­ie­nii”, preşe­din­te

2009 — pre­zent — SRL Eco­fin Con­sult Eva­lu­a­re, direc­tor gene­ral

2004 — pre­zent — Aso­ci­a­ţia Audi­to­ri­lor şi Con­sul­tanţi­lor în Mana­ge­ment din R. Mol­do­va, AO Eco­fin Con­sult, preşe­din­te

2004 — pre­zent — Revis­ta de con­sul­tanţă în mana­ge­ment “Fin Con­sul­tant”, redactor-şef

2001 — pre­zent — SRL Eco­fin Audit Ser­vi­ce, fon­da­tor şi direc­tor gene­ral

2000 — 2006 — S.A. Tutun-CTC, direc­tor pen­tru eco­no­mie

1999 — pre­zent — SRL Exinf Ser­vi­ce, direc­tor gene­ral

1998 — 1999 — Aso­ci­a­ţia Băn­ci­lor din Mol­do­va, consilier-expert

1998 — 1998 — SRL Contabil-Service, Chi­şi­nău, con­si­li­er pen­tru pro­ble­me eco­no­mi­ce

1995 — 1998 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, şef

1994 — 1995 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pe muni­ci­pi­ul Chi­şi­nău, prim-şef adjunct

1990 — 1994 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pe muni­ci­pi­ul Bălţi, şef

1988 — 1990 — Dire­cţia finan­ci­a­ră Bălţi, şef adjunct

1985 — 1988 — Între­prin­de­rea de Trans­port Auto Nr. 4, mun. Bălţi, Secţia de eco­no­mie şi pla­ni­fi­ca­re, eco­no­mist supe­ri­or, şef;

1979 — 1985 — Cen­trul de cal­cul şi infor­ma­ţii al Sta­tis­ti­cii de Stat din or. Bălţi, ingi­ner, ingi­ner supe­ri­or, pro­gra­ma­tor supe­ri­or.

Ion Pri­să­ca­ru, 56 de ani, de pro­fe­sie eco­no­mist, a fost numit în fun­cţia de şef al IFPS la 17 mai 2013, la doar o zi după ce minis­trul Finanţe­lor, Vea­ce­slav Negru­ţă, a sem­nat cere­rea de demi­sie a lui Nico­lae Vicol, care fuse­se sus­pen­dat din fun­cţie în legă­tu­ră cu “Dosa­rul inter­cep­tă­ri­lor”. Ion Pri­să­ca­ru şi-a înce­put acti­vi­ta­tea de eco­no­mist în anul 1979, acti­vând, timp de 6 ani, la Cen­trul de cal­cul şi infor­ma­ţii al Sta­tis­ti­cii de Stat din Bălţi. Apoi a lucrat la Între­prin­de­rea de Trans­port Nr. 4 din Bălţi, fiind şi şef adjunct al Dire­cţi­ei finan­ci­a­re Bălţi. De prin 1990, a ocu­pat, timp de 8 ani, fun­cţii de con­du­ce­re în cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat. Ulte­ri­or, s-a ocu­pat de busi­ne­s­su­ri­le per­so­na­le şi tot­o­da­tă a lucrat timp de 6 ani în fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tut­un – CTC”.

Palatul de la Telecentru, un apartament şi o pensiune

Deşi, potri­vit Legii pri­vind decla­ra­rea şi con­tro­lul veni­tu­ri­lor şi al pro­pri­e­tă­ţii dem­ni­ta­ri­lor, şefii ser­vi­ci­i­lor de stat şi adjun­cţii aces­to­ra sunt obli­ga­ţi să depu­nă Decla­ra­ţia în ter­men de 20 de zile de la data numi­rii sau ale­ge­rii în fun­cţie, Ion Pră­să­ca­ru a evi­tat să-şi facă publi­ce veni­tu­ri­le şi pro­pri­e­tă­ţi­le. El a depă­şit deja de două ori ter­me­nul legal de depu­ne­re a aces­tor acte. Nici până astăzi, pe www.fisc.md nu a fost pos­ta­tă Decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi a nou­lui şef al aces­tei insti­tu­ţii. “La adjun­cţii IFPS sunt. Dar dl Pri­să­ca­ru nu a lucrat anul tre­cut la noi. Deja o să depu­nă la anul, pen­tru 2013. El nu tre­bu­ie să depu­nă acum decla­ra­ţia”, a decla­rat Maria Ber­ne­vec, res­pon­sa­bi­lă de comu­ni­ca­re cu pre­sa la IFPS.

429-prisacaru-2Potri­vit date­lor de la CADASTRU, Ion Pri­să­ca­ru este pro­pri­e­ta­rul unei case de locu­it cu supra­fa­ţa de 203 m², situ­a­tă pe str. Pie­tra­ri­lor, într-un car­ti­er de eli­tă de la Tele­cen­tru, esti­ma­tă la 6 mili­oa­ne de lei. Şeful IFPS a intrat în pose­sia imo­bi­lu­lui prin inter­me­di­ul fir­mei la care chiar el este fon­da­tor – “Ecofin-Audit-Service” SRL. Prin 2002, pe când Pri­să­ca­ru acti­va în fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun-CTC”, imo­bi­lul era înre­gis­trat pe “Ecofin-Audit-Service” SRL, iar în 2008, printr-un con­tract de vânzare-cumpărare, Pri­să­ca­ru devi­ne pro­pri­e­ta­rul casei de mili­oa­ne. Şeful de la IFPS mai are şi un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, cu supra­fa­ţa de 85 m², situ­at la Cio­ca­na, pe str. Mihai Sado­vea­nu Nr. 2, Bl. 1. Tot­o­da­tă, fami­lia Pri­să­ca­ru deţi­ne o pen­siu­ne de 96 m² la Vadul lui Vodă.

429-prisacaru-3Am fost pe str. Pie­tra­ri­lor, pen­tru a foto­gra­fia casa de mili­oa­ne a şefu­lui de la IFPS. Locu­inţa cu două nive­lu­ri este de culoa­re maro, aco­pe­ri­tă cu ola­ne roşii. Lân­gă uşa de la intra­rea prin­ci­pa­lă în casă este arbo­rat dra­pe­lul R. Mol­do­va, iar în cur­te sunt monta­te mai mul­te obiec­te deco­ra­ti­ve. În spa­te­le casei este ame­na­ja­tă o tera­să de vară. “Pe stra­da asta locu­iesc numai boie­ri. Nu demult a venit în vizi­tă nepoţi­ca mea de la ţară. Ea m-a între­bat: buni­că, aici unde-i dra­pe­lul ce amba­sa­dă e? I-am spus că e casă. Unii n-au nimic, alţii pri­mesc totul”, ne spu­ne o pen­sio­na­ră, veci­nă cu fami­lia Pri­să­ca­ru.

Afacerile de familie

Şeful IFPS este fon­da­tor la “Ecofin-Audit-Service” SRL şi “Ecofin-Consult-Evaluare” SRL, două fir­me care acor­dă ser­vi­cii de con­sul­tanţă în dome­ni­ul audi­tu­lui, evi­denţei con­ta­bi­le şi desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de inter­me­di­e­re pen­tru cum­pă­ra­rea, vân­za­rea, schim­bul şi închi­ri­e­rea locu­inţe­lor şi altor bunu­ri imo­bi­le cu des­ti­na­ţie nepro­duc­ti­vă. Fir­ma de audit “Ecofin-Audit-Service” SRL, la care Ion Pri­să­ca­ru este şi direc­tor gene­ral, a sem­nat con­trac­te şi a ofe­rit ser­vi­cii mai mul­tor insti­tu­ţii de stat, prin­tre care şi SA “Mol­do­va Gaz”, SA “Red Union Feno­sa”, SA “Mol­d­te­le­com”, SA “Tutun-CTC”, ÎS “Cen­trul de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­a­le”, dar şi ÎS “Fisc­ser­vin­form”, o insti­tu­ţie fon­da­tă de IFPS.

Potri­vit Came­rei Înre­gis­tră­rii de Stat, soţia şefu­lui IFPS, Maria Pri­să­ca­ru, este admi­nis­tra­toa­re la Fili­a­la “REMIZ” a BC “Mol­dind­con­bank” SA, iar fiul său, Vio­rel Pri­să­ca­ru, este fon­da­tor a 6 fir­me care desfă­şoa­ră acti­vi­tă­ţi de audit, acti­vi­tă­ţi cu res­ta­u­ran­te, baru­ri, caza­re, închi­ri­e­rea mij­loa­ce­lor de trans­port pe apă fără echi­paj.

Şeful FISC are datorii de 5,6 milioane de lei la bancă

Potri­vit date­lor de la CADASTRU, Ion Pri­să­ca­ru are dato­rii la două băn­ci din R. Mol­do­va în sumă tota­lă de 5,6 mili­oa­ne de lei. Ast­fel, suma de 4,4 mili­oa­ne de lei a luat-o prin con­tract de cre­dit de la BC “Mol­dind­con­bank” SA, ban­că la care soţia şefu­lui de la IFPS este admi­nis­tra­toa­re, iar suma de 1,2 mili­oa­ne de lei a luat-o prin con­tract de cre­dit de la BC “Vic­to­ri­a­bank” SA. În acest con­text, Ion Pri­să­ca­ru a pus în gaj atât casa de mili­oa­ne de pe str. Pie­tra­ri­lor, cât şi apar­ta­men­tul de pe str. Miha­il Sado­vea­nu.

Ion Pri­să­ca­ru a can­di­dat pen­tru fun­cţia de depu­tat la ale­ge­ri­le din iulie 2009 din par­tea Par­ti­du­lui Soci­al Demo­crat, iar la ale­ge­ri­le anti­ci­pa­te din 28 noiem­brie 2010 a can­di­dat pe lis­ta PLDM.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

4 comentarii

 1. victor

  uite asa, un mogul plin cu bani, sta in frun­tea la fisc, da de unde el a avut bani sa-si ridi­ce toa­te bus­s­ne­su­ri­le astea ? )) E inte­re­sant nu-i asa, lucrind doar in Fisc sa-ti des­chi­zi un sir de fir­me.

 2. ALA

  Ecofia-Audit e o fir­ma seri­oa­sa de consultanta.Noi am ape­lat la ser­vi­ci­i­le lor si am ramas tare multumiti.La Fisc s-au facut schim­ba­ri spre bine.O spun ca agent economic,care a incer­cat pe pie­lea sa schim­ba­rea tutu­ror sefi­lor de la fisc.Era impo­si­bil de lucrat deja,se ajun­gea la absurd.Era mai ratio­nal sa inchi­zi fir­ma decit sa lucre­zi in tara aceasta.Sa spe­ram ca au venit vre­mu­ri bune.

 3. andrii

  Lim­bri­cul asta toa­ta via­ta a stat in fun­dul cui­va si scur­gea banii din buget, iar cind a fost eli­be­rat din IFS repe­de s-a anga­jat la Tutun-CTC unde a ince­put sa-i livre­ze fir­me­lor lui Filea tiga­re­te­le pen­tru con­tra­ban­da, iaca asa s-a facut mare patri­ot al nea­mu­lui roma­ne­sc.
  Dar de fapt e un imbe­cil bol­nav de cap, care per­ma­nent cau­tă doar vari­an­te si sche­me de sus­tra­ge­re a mij­loa­ce­lor finan­ci­a­re din buge­tul public.E zghir­cit si hap­sin de cra­pă pie­tre­le. Pen­tru hotă­rîrea unor pro­ble­me el cere prac­tic 60-75% din cos­tul intre­gii pro­ble­me.
  Nu degea­ba mun­ci­to­rii care au mun­cit ani la rind la acest cas­tel l-au furat in tim­pul cind el dos­chea la et.II, deo­a­re­ce nu s-a achi­tat cu ei, care au fami­lii si nu puteau sa-si intre­ti­na copii mici, dar el i-si batea joc de ei inaintindu-le mii de pre­ten­tii ca nu-i pla­ce cali­ta­tea mun­cii ace­lor sar­ma­ni oame­ni.
  Sunt sigur ca pe el i-l asteap­ta ace­ea­si soar­ta ca si pe Vicol.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *