Casa de milioane şi afacerile de familie ale şefului de la FISC

429-casa-fiscIon Pri­să­caru, proas­pă­tul şef al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat (IFPS), deţine o casă cu două nive­luri şi o terasă în car­ti­e­rul de elită de la Tele­cen­tru, situat pe str. Pie­tra­ri­lor şi Cio­câr­liei, esti­mată la 6 mili­oane de lei. Şeful FISC-ului a intrat în pose­sia imo­bi­lu­lui prin inter­me­diul unei firme la care este fon­da­tor, pe când deţi­nea fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun – CTC”. Fami­lia Pri­să­caru con­duce mai multe firme care au sem­nat zeci de con­tracte cu sta­tul. Tot­o­dată, fami­lia şefu­lui IFPS este pro­pri­e­tara unei pen­siuni de la Vadul lui Vodă.

Ion Pri­să­caru, expe­rienţa pro­fe­sio­nală

2010 — pre­zent — Aso­ci­a­ţia Obş­tească “Bara­bo­ie­nii”, preşe­dinte

2009 — pre­zent — SRL Eco­fin Con­sult Eva­lu­are, direc­tor gene­ral

2004 — pre­zent — Aso­ci­a­ţia Audi­to­ri­lor şi Con­sul­tanţi­lor în Mana­ge­ment din R. Mol­dova, AO Eco­fin Con­sult, preşe­dinte

2004 — pre­zent — Revista de con­sul­tanţă în mana­ge­ment “Fin Con­sul­tant”, redactor-şef

2001 — pre­zent — SRL Eco­fin Audit Ser­vice, fon­da­tor şi direc­tor gene­ral

2000 — 2006 — S.A. Tutun-CTC, direc­tor pen­tru eco­no­mie

1999 — pre­zent — SRL Exinf Ser­vice, direc­tor gene­ral

1998 — 1999 — Aso­ci­a­ţia Băn­ci­lor din Mol­dova, consilier-expert

1998 — 1998 — SRL Contabil-Service, Chi­şi­nău, con­si­lier pen­tru pro­bleme eco­no­mice

1995 — 1998 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, şef

1994 — 1995 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pe muni­ci­piul Chi­şi­nău, prim-şef adjunct

1990 — 1994 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pe muni­ci­piul Bălţi, şef

1988 — 1990 — Dire­cţia finan­ci­ară Bălţi, şef adjunct

1985 — 1988 — Între­prin­de­rea de Trans­port Auto Nr. 4, mun. Bălţi, Secţia de eco­no­mie şi pla­ni­fi­care, eco­no­mist supe­rior, şef;

1979 — 1985 — Cen­trul de cal­cul şi infor­ma­ţii al Sta­tis­ti­cii de Stat din or. Bălţi, ingi­ner, ingi­ner supe­rior, pro­gra­ma­tor supe­rior.

Ion Pri­să­caru, 56 de ani, de pro­fe­sie eco­no­mist, a fost numit în fun­cţia de şef al IFPS la 17 mai 2013, la doar o zi după ce minis­trul Finanţe­lor, Vea­ce­slav Negruţă, a sem­nat cere­rea de demi­sie a lui Nico­lae Vicol, care fusese sus­pen­dat din fun­cţie în legă­tură cu “Dosa­rul inter­cep­tă­ri­lor”. Ion Pri­să­caru şi-a înce­put acti­vi­ta­tea de eco­no­mist în anul 1979, acti­vând, timp de 6 ani, la Cen­trul de cal­cul şi infor­ma­ţii al Sta­tis­ti­cii de Stat din Bălţi. Apoi a lucrat la Între­prin­de­rea de Trans­port Nr. 4 din Bălţi, fiind şi şef adjunct al Dire­cţiei finan­ci­are Bălţi. De prin 1990, a ocu­pat, timp de 8 ani, fun­cţii de con­du­cere în cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat. Ulte­rior, s-a ocu­pat de busi­ne­s­su­rile per­so­nale şi tot­o­dată a lucrat timp de 6 ani în fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun – CTC”.

Palatul de la Telecentru, un apartament şi o pensiune

Deşi, potri­vit Legii pri­vind decla­ra­rea şi con­tro­lul veni­tu­ri­lor şi al pro­pri­e­tă­ţii dem­ni­ta­ri­lor, şefii ser­vi­ci­i­lor de stat şi adjun­cţii aces­tora sunt obli­gaţi să depună Decla­ra­ţia în ter­men de 20 de zile de la data numi­rii sau ale­ge­rii în fun­cţie, Ion Pră­să­caru a evi­tat să-şi facă publice veni­tu­rile şi pro­pri­e­tă­ţile. El a depă­şit deja de două ori ter­me­nul legal de depu­nere a aces­tor acte. Nici până astăzi, pe www.fisc.md nu a fost pos­tată Decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi a nou­lui şef al aces­tei insti­tu­ţii. “La adjun­cţii IFPS sunt. Dar dl Pri­să­caru nu a lucrat anul tre­cut la noi. Deja o să depună la anul, pen­tru 2013. El nu tre­buie să depună acum decla­ra­ţia”, a decla­rat Maria Ber­ne­vec, res­pon­sa­bilă de comu­ni­care cu presa la IFPS.

429-prisacaru-2Potri­vit date­lor de la CADASTRU, Ion Pri­să­caru este pro­pri­e­ta­rul unei case de locuit cu supra­faţa de 203 m², situ­ată pe str. Pie­tra­ri­lor, într-un car­tier de elită de la Tele­cen­tru, esti­mată la 6 mili­oane de lei. Şeful IFPS a intrat în pose­sia imo­bi­lu­lui prin inter­me­diul fir­mei la care chiar el este fon­da­tor – “Ecofin-Audit-Service” SRL. Prin 2002, pe când Pri­să­caru activa în fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun-CTC”, imo­bi­lul era înre­gis­trat pe “Ecofin-Audit-Service” SRL, iar în 2008, printr-un con­tract de vânzare-cumpărare, Pri­să­caru devine pro­pri­e­ta­rul casei de mili­oane. Şeful de la IFPS mai are şi un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, cu supra­faţa de 85 m², situat la Cio­cana, pe str. Mihai Sado­veanu Nr. 2, Bl. 1. Tot­o­dată, fami­lia Pri­să­caru deţine o pen­siune de 96 m² la Vadul lui Vodă.

429-prisacaru-3Am fost pe str. Pie­tra­ri­lor, pen­tru a foto­gra­fia casa de mili­oane a şefu­lui de la IFPS. Locu­inţa cu două nive­luri este de culoare maro, aco­pe­rită cu olane roşii. Lângă uşa de la intra­rea prin­ci­pală în casă este arbo­rat dra­pe­lul R. Mol­dova, iar în curte sunt montate mai multe obiecte deco­ra­tive. În spa­tele casei este ame­na­jată o terasă de vară. “Pe strada asta locu­iesc numai boieri. Nu demult a venit în vizită nepoţica mea de la ţară. Ea m-a între­bat: bunică, aici unde-i dra­pe­lul ce amba­sadă e? I-am spus că e casă. Unii n-au nimic, alţii pri­mesc totul”, ne spune o pen­sio­nară, vecină cu fami­lia Pri­să­caru.

Afacerile de familie

Şeful IFPS este fon­da­tor la “Ecofin-Audit-Service” SRL şi “Ecofin-Consult-Evaluare” SRL, două firme care acordă ser­vi­cii de con­sul­tanţă în dome­niul audi­tu­lui, evi­denţei con­ta­bile şi desfă­şoară acti­vi­tăţi de inter­me­di­ere pen­tru cum­pă­ra­rea, vân­za­rea, schim­bul şi închi­ri­e­rea locu­inţe­lor şi altor bunuri imo­bile cu des­ti­na­ţie nepro­duc­tivă. Firma de audit “Ecofin-Audit-Service” SRL, la care Ion Pri­să­caru este şi direc­tor gene­ral, a sem­nat con­tracte şi a ofe­rit ser­vi­cii mai mul­tor insti­tu­ţii de stat, prin­tre care şi SA “Mol­dova Gaz”, SA “Red Union Fenosa”, SA “Mol­d­te­le­com”, SA “Tutun-CTC”, ÎS “Cen­trul de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­ale”, dar şi ÎS “Fisc­ser­vin­form”, o insti­tu­ţie fon­dată de IFPS.

Potri­vit Came­rei Înre­gis­tră­rii de Stat, soţia şefu­lui IFPS, Maria Pri­să­caru, este admi­nis­tra­toare la Fili­ala “REMIZ” a BC “Mol­dind­con­bank” SA, iar fiul său, Vio­rel Pri­să­caru, este fon­da­tor a 6 firme care desfă­şoară acti­vi­tăţi de audit, acti­vi­tăţi cu res­ta­u­rante, baruri, cazare, închi­ri­e­rea mij­loa­ce­lor de trans­port pe apă fără echi­paj.

Şeful FISC are datorii de 5,6 milioane de lei la bancă

Potri­vit date­lor de la CADASTRU, Ion Pri­să­caru are dato­rii la două bănci din R. Mol­dova în sumă totală de 5,6 mili­oane de lei. Ast­fel, suma de 4,4 mili­oane de lei a luat-o prin con­tract de cre­dit de la BC “Mol­dind­con­bank” SA, bancă la care soţia şefu­lui de la IFPS este admi­nis­tra­toare, iar suma de 1,2 mili­oane de lei a luat-o prin con­tract de cre­dit de la BC “Vic­to­ri­a­bank” SA. În acest con­text, Ion Pri­să­caru a pus în gaj atât casa de mili­oane de pe str. Pie­tra­ri­lor, cât şi apar­ta­men­tul de pe str. Mihail Sado­veanu.

Ion Pri­să­caru a can­di­dat pen­tru fun­cţia de depu­tat la ale­ge­rile din iulie 2009 din par­tea Par­ti­du­lui Social Demo­crat, iar la ale­ge­rile anti­ci­pate din 28 noiem­brie 2010 a can­di­dat pe lista PLDM.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

 • vic­tor

  uite asa, un mogul plin cu bani, sta in frun­tea la fisc, da de unde el a avut bani sa-si ridice toate bus­s­ne­su­rile astea ? )) E inte­re­sant nu-i asa, lucrind doar in Fisc sa-ti des­chizi un sir de firme.

 • ALA

  Ecofia-Audit e o firma seri­oasa de consultanta.Noi am ape­lat la ser­vi­ci­ile lor si am ramas tare multumiti.La Fisc s-au facut schim­bari spre bine.O spun ca agent economic,care a incer­cat pe pie­lea sa schim­ba­rea tutu­ror sefi­lor de la fisc.Era impo­si­bil de lucrat deja,se ajun­gea la absurd.Era mai ratio­nal sa inchizi firma decit sa lucrezi in tara aceasta.Sa spe­ram ca au venit vre­muri bune.

 • andrii

  Lim­bri­cul asta toata viata a stat in fun­dul cuiva si scur­gea banii din buget, iar cind a fost eli­be­rat din IFS repede s-a anga­jat la Tutun-CTC unde a ince­put sa-i livreze fir­me­lor lui Filea tiga­re­tele pen­tru con­tra­banda, iaca asa s-a facut mare patriot al nea­mu­lui roma­nesc.
  Dar de fapt e un imbe­cil bol­nav de cap, care per­ma­nent caută doar vari­ante si scheme de sus­tra­gere a mij­loa­ce­lor finan­ci­are din buge­tul public.E zghir­cit si hap­sin de crapă pie­trele. Pen­tru hotă­rîrea unor pro­bleme el cere prac­tic 60-75% din cos­tul intre­gii pro­bleme.
  Nu degeaba mun­ci­to­rii care au mun­cit ani la rind la acest cas­tel l-au furat in tim­pul cind el dos­chea la et.II, deo­a­rece nu s-a achi­tat cu ei, care au fami­lii si nu puteau sa-si intre­tina copii mici, dar el i-si batea joc de ei inaintindu-le mii de pre­ten­tii ca nu-i place cali­ta­tea mun­cii ace­lor sar­mani oameni.
  Sunt sigur ca pe el i-l asteapta ace­easi soarta ca si pe Vicol.

 • Pingback: Имущество, бизнес и скрытые интересы начальников государственных агентств (I) - Media Source()