Noi distincții de stat oferite de Igor Dodon

Cu pri­le­jul Zilei lucră­to­ru­lui medi­cal și a far­ma­cistu­lui, pre­șe­din­te­le Igor Dodon a sem­nat un decret prin care a con­fe­rit dis­tinc­ții de stat unui grup de medici din dife­ri­te insti­tu­ții medi­ca­le din țară. Potri­vit pre­șe­din­ți­ei, medi­cii deco­rați „s-au remar­cat prin mun­că înde­lun­ga­tă și pro­di­gi­oa­să în dome­ni­ul ocro­ti­rii sănă­tă­ții, con­tri­bu­ție la per­fec­țio­na­rea pro­ce­su­lui curativ-profilactic, îna­lt pro­fe­sio­na­lism”. 

Patru medici au pri­mit ordi­nul „Glo­ria Mun­cii”, câte șase medici au pri­mit meda­lia „Meri­tul Civic” și Meda­lia „Nico­lae Tes­te­mi­ța­nu” iar doi au pri­mit titlul ono­ri­fic „Om Eme­rit”:

Ordi­nul „Glo­ria Mun­cii”:
– MANEA Vla­di­mir, medic la Insti­tu­tul de Medi­ci­nă Urgen­tă. Pe par­cur­sul acti­vi­tă­ții s-a mani­fes­tat ca un spe­cia­list com­pe­tent, cali­fi­cat, orga­ni­za­tor exce­lent, care con­tri­bu­ie la dezvol­ta­rea ser­vi­ci­u­lui de asis­ten­ță urgen­tă popu­la­ți­ei. Acor­dă suport meto­do­lo­gic și con­sul­ta­tiv cadre­lor medi­ca­le tine­re din dome­niu.
– MASTAK Dumi­tru, șef al Cen­tru­lui Muni­ci­pal de Dia­li­ză Chi­și­nău. Pe par­cur­sul acti­vi­tă­ții a rea­li­zat pes­te 24 de ope­ra­ții de transplant renal, a asis­tat la 63 de ase­me­nea inter­ven­ții, la 41 de pre­le­vări de rinichi în cali­ta­te de medic uro­log transplan­to­log, este auto­rul a 5 mono­gra­fii, 4 bre­ve­te de inven­ții și pes­te 50 de arti­co­le ști­in­ți­fi­ce.
– TCACI Ele­o­no­ra, vice­di­rec­tor al Cen­tru­lui Națio­nal de Asis­ten­ță Medi­ca­lă Urgen­tă Pres­pi­ta­li­ceas­că. A înce­put acti­vi­ta­tea în anul 1980, medic de cate­go­rie supe­ri­oa­ră, pose­dă cunoș­tin­țe pro­fe­sio­na­le pro­fun­de, per­ma­nent își per­fec­țio­nea­ză cunoș­tin­țe­le, par­ti­ci­pînd la diver­se cur­suri de cali­fi­ca­re și con­fe­rin­țe.
– VETRILĂ Vio­rel, direc­tor inte­ri­mar al Spi­ta­lu­lui Cli­nic de Trau­ma­to­lo­gie și Orto­pe­die, muni­ci­pi­ul Chi­și­nău, doc­tor în medi­ci­nă
Acti­vea­ză în dome­niu mai bine de 20 de ani, pe par­cur­sul acti­vi­tă­ții şi-a ridi­cat nive­lul de per­fe­cţio­na­re frec­ven­tînd cur­suri de reci­cla­re în repu­bli­că şi în afa­ra ţării.

Meda­lia „Meri­tul Civic”:
– AVĂDĂNII Radu, medic la Spi­ta­lul Cli­nic Muni­ci­pal „Sfîn­ta Tre­i­me”, muni­ci­pul Chi­și­nău, coor­do­na­tor de transplant, medic anesteziolog-reanimatolog. A con­tri­bu­it la depis­ta­rea și men­ți­ne­rea a 53 de dona­tori, ceea ce a făcut posi­bi­lă ini­ți­e­rea transplan­tu­lui de ficat și relan­sa­rea transplan­tu­lui renal, în rezul­tat fiind sal­va­te mai mul­te vieți.
– BUGA Iulia, asis­ten­tă medi­ca­lă la Spi­ta­lul Cli­nic Repu­bli­can. Acti­vea­ză din anul 2003 în sec­ția chi­rur­gie car­d­ia­că a vici­i­lor dobîn­di­te, cate­go­rie supe­ri­oa­ră, res­pon­sa­bi­lă, dedi­ca­tă pro­fe­si­ei și cu o mare capa­ci­ta­te de mun­că.
– CAUȘ Zinai­da, asis­ten­tă medi­ca­lă supe­ri­oa­ră la Spi­ta­lul Repu­bli­can al Aso­ci­a­ți­ei Curativ-Sanatoriale și de Recu­pe­ra­re a Can­ce­la­ri­ei de Stat. Se mani­fes­tă ca o per­soa­nă con­ști­in­cioa­să, dînd com­pă­ti­mi­re față de pacienți, înde­pli­nind cu aten­ție indi­ca­ți­i­le pre­scri­se de medi­cii spe­cia­liști și res­pec­tînd cu stric­te­țe eti­ca și deon­to­lo­gia medi­ca­lă.
– COJUHARI Vic­tor, medic la Spi­ta­lul Raio­nal Rîb­ni­ța, medic-oncolog de cate­go­rie supe­ri­oa­ră
Acti­vea­ză în dome­niu mai mult de 35 de ani, are capa­ci­tăți orga­ni­za­tori­ce pro­fe­sio­na­le, acor­dă con­sul­ta­ții și aju­tor prac­tic medi­ci­lor tineri, par­ti­ci­pă activ la semi­na­re­le și con­fe­rin­țe­le petre­cu­te în repu­bli­că.
– MUTRUC Pavel, medic la Spi­ta­lul Cli­nic Muni­ci­pal Bălți. Acti­vea­ză mai mult de 40 de ani în cali­ta­te de medic ortoped-traumatolog, pose­dă cele mai avan­sa­te meto­de de dia­gnos­tic și tra­ta­ment, s-a remar­cat prin capa­ci­tăți inte­lec­tu­a­le și orga­ni­za­tori­ce deo­se­bi­te.
– TANURCOV Vasi­lii, medic la Spi­ta­lul Raio­nal Ceadîr-Lunga. Acti­vea­ză în dome­niu apro­xi­ma­tiv 50 de ani, medic de voca­ție, mani­fes­tă res­pon­sa­bi­li­ta­te și pro­fe­sio­na­lism, pose­dă abi­li­tăți de comu­ni­ca­re, tra­tînd cu mul­tă căl­du­ră și res­pect pacien­ții.

Meda­lia „Nico­lae Tes­te­mi­ța­nu”:
– ANTOCI Lili­an, șef de sec­ție la Insti­tu­tul Onco­lo­gic, doc­tor în medi­ci­nă
Acti­vea­ză în dome­niu mai mult de 30 de ani, în cali­ta­te de chirurg-oncolog, efec­tu­ea­ză inter­ven­ții chi­rur­gi­ca­le de o com­ple­xi­ta­te majo­ră la pacien­ții afec­tați de can­cer gas­tric a orga­ne­lor cavi­tă­ții abdo­mi­na­le.
– GORELCO Tatia­na, șef de sec­ție la Insti­tu­tul Mamei și Copi­lu­lui, doc­tor în ști­in­țe medi­ca­le. Acti­vea­ză în dome­niu mai mult de 30 de ani, pe par­cur­sul acti­vi­tă­ţii de mun­că s-a mani­fes­tat ca un spe­cia­list de o îna­l­tă cali­fi­ca­re, imple­men­tea­ză moda­li­tă­ţi şi teh­nici noi în dia­gnos­ti­ca­rea și tra­ta­men­tul boli­lor aler­gi­ce la copii și îşi per­fe­cţio­nea­ză con­ti­nuu cunoş­tinţe­le în dome­niu.
– MOLDOVAN Ina, șef de sec­ție la Spi­ta­lul Cli­nic Mili­tar Cen­tral Acti­vea­ză mai mult de 18 ani în dome­ni­ul ocro­ti­rii sănă­tă­ții, un spe­cia­list de îna­l­tă cali­fi­ca­re, cu abi­li­tăți de a deter­mi­na pri­o­ri­tă­ți­le, ceea ce per­mi­te a solu­țio­na pro­ble­me­le difi­ci­le.
– SIRIC Ala, vice­di­rec­tor al Cen­tru­lui Repu­bli­can de Rea­bi­li­ta­re pen­tru Copii, doc­tor în medi­ci­nă. Acti­vea­ză în dome­niu mai bine de 26 de ani, autor a 34 de lucrări ști­in­ți­fi­ce de spe­cia­li­ta­te, dînd dova­dă de pro­fe­sio­na­lism, spi­rit orga­ni­za­toric și inte­li­gen­ță.
– SOLONARI Rodi­ca, șef de sec­ție la Cen­trul Far­ma­ce­u­tic Uni­ver­si­tar „Vasi­le Pro­co­pi­șin”
Per­ma­nent este pre­o­cu­pa­tă de per­fec­țio­na­rea teh­no­lo­gi­ei for­me­lor extem­po­ra­le din far­ma­cie. Para­lel cu lucrul prac­tic acti­vea­ză în cali­ta­te de asis­tent uni­ver­si­tar. Lucră­ri­le de labo­ra­tor la teh­no­lo­gia medi­ca­men­te­lor în far­ma­cie le efec­tu­ea­ză la cel mai îna­lt nivel, cu apli­ca­rea noi­lor meto­de de pre­pa­ra­re a medi­ca­men­te­lor și cu impli­ca­rea stu­den­ți­lor în acti­vi­ta­tea sec­ți­ei pe care o con­du­ce.
– URECHE Sve­tla­na, medic la Insti­tu­tul de Car­di­o­lo­gie. Cli­ni­cian expe­ri­men­tat, mani­fes­tă dorin­ță per­ma­nen­tă de apro­fun­da­re a cunoș­tin­țe­lor, ceea ce i-a per­mis să asi­gu­re asis­ten­ță medi­ca­lă la nive­lul cel mai îna­lt. În tim­pul acti­vi­tă­ții a com­bi­nat lucrul prac­tic cu per­fec­țio­na­rea con­ti­nuă a nive­lu­lui pro­fe­sio­nal prin mul­ti­ple spe­cia­li­zări în dome­ni­ul car­di­o­lo­gi­ei.

Titlul ono­ri­fic „Om Eme­rit”:
– ANDREEV Vasi­lii, profesor-consultant la Uni­ver­si­ta­tea de Stat de Medi­ci­nă și Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ța­mu”, doc­tor habi­li­tat în medi­ci­nă. Acti­vea­ză mai mult de 60 de ani în dome­ni­ul ocro­ti­rii sănă­tă­ții, autor a 185 publi­ca­ții ști­in­ți­fi­ce, toa­te aces­tea fiind o sur­să de instru­i­re și inspi­ra­ție pen­tru stu­denți și medici. A con­tri­bu­it sub­stan­ți­al la dezvol­ta­rea și per­fec­țio­na­rea ser­vi­ci­i­lor medi­ca­le geri­a­tri­ce spe­cia­li­za­te în Repu­bli­ca Mol­do­va.
– VASILACHE Gali­na, șef de sec­ție la Cen­trul Națio­nal de Trans­fu­zie a Sîn­ge­lui. Pro­mo­vea­ză impor­tan­ța donă­rii volun­ta­re și sis­te­ma­ti­ce de sîn­ge și com­po­nen­ța san­gu­i­nă întru sal­va­rea de vieți ome­nești.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

5 comentarii

 1. ivancelgroaznic

  Dodon se pune bine cu medi­ci­na. Pre­sim­te co sa aiba nevo­ie de asis­tent­sa medi­ca­la cit de curind. Shio asi­gu­rat shi transplant de sin­zhe, shi Insti­tut­sia mama shi copi­lu, shi medi­ci­na mili­ta­ra, ca nu so shti cind shi de unde vine ople­u­ha pe la spa­te. ashe cai bine sa te pui la pun­kt cu medi­ci­na din toa­ta res­pu­bli­ka.

 2. Traian Harașosfetiuc

  Îi reco­mand tova­ră­șuliu pre­șe­din­te pro­mul­ga­rea ordi­nu­lui Pav­lik Moro­zov pen­tru tră­da­rea Patri­ei
  în favoa­rea Fede­ra­ți­ei Ruse. Lau­re­a­tul ordi­nu­lui cu numă­rul unul să fie însuși pre­șe­din­te­le Dodon.

 3. Le Jucticier

  Cred că ide­ea cu Pav­lik Moro­zov nu-i rea, dar totuși s-a înve­chit. Insti­tu­i­rea
  Ordi­nu­lui Gân­da­cu­lui de Colo­ra­do în grad de cava­ler cu pan­gli­ca ace­leiși
  găn­ga­nii îmi pare mai potri­vi­tă. În rest, meri­te­le și pri­mul deco­rat să rămâie
  ace­leași și ace­lași.

 4. Bolșevic

  Cea mai bună idee ar fi insti­tu­i­rea Ordi­nu­lui Anta­lia în grad de cava­ler cu
  stea și semi­lu­nă. Pre­șe­din­te­le Dodon și fami­lia se vor tolăni pe nisi­pul alb
  de la Anta­lia, iar cei­lalți sără­cu­ții măcar să se con­so­le­ze cu tini­chea­ua!
  Poa­te c-o să le fie mai ușor!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *