Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   LiveText: Stop Vot! Primele rezultate…

LiveText: Stop Vot! Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale

1,43 de milioane de cetățeni cu drept de vot (aproximativ 49%) au participat la scrutinul prezidențial care a avut loc duminică, 30 octombrie 2016 în cele peste 2000 de secții de votare deschise în țară și cele 100 din străinătate. Rămâneți pe www.zdg.md pentru a afla primele rezultatele ale alegerilor care dau președintele R. Moldova pentru următorii patru ani. Vom avea sau nu turul II?

Ora 01.40: Igor Dodon acumulează 48,71% din numărul de voturi valabil exprimate după procesarea a 98,08% din procesele verbale. Maia Sandu, lidera PAS, are 37, 95%. Cei doi urmează să se întâlnească peste 2 săptămâni, în turul 2 de scrutin.

ORA 00.55 – După procesarea a 97.02% din procesele verbale, ceea ce reprezintă 1,356 milioane voturi, Igor Dodon a acumulat 48,99%, iar Maia Sandu 37,7%

ORA 00. 35: Igor Dodon – 49,14%, Maia Sandu – 37,56 %

ORA 00.20 – Igor Dodon – 49,29%, Maia Sandu – 37,42%

Publicitate
Publicitate

ora-0-25

Primele declarații ale lui Igor Dodon după închiderea secțiilor de vot: „Vic­to­ria noas­tră e ine­vi­ta­bi­lă, iar acest lucru tre­bu­ie să-l înțe­lea­gă toți… Să ne pre­gă­tim să obți­nem vic­to­ria în aceas­tă cam­pa­nie din turul I”

ORA 23.35 – Avem turul II? Igor Dodon scade sub 50% după numărarea a 1,14 milioane de voturi

ORA 23.00 – Rezultate oficiale: Igor Dodon – 51,37%, Maia Sandu – 35,26%

ORA 22.33 – După numă­ra­rea a 52,72% din pro­ce­se­le ver­ba­le (pes­te 500 de mii de votu­ri, apro­xi­ma­tiv 33% din votu­ri), Igor Dodon înre­gis­trea­ză 52,69% % din votu­ri în timp ce Maia San­du, can­di­da­ta Par­ti­du­lui Acțiu­ne și Soli­da­ri­ta­te creș­te, având 33,75%.

ORA 22:20 – Au fost procesate 42,77% din procesele-verbale.

Igor Dodon – 54,27%

Maia Sandu – 31,73%

Dumitru Ciubașenco – 5,58%

Iurie Leancă -3,46%

Mihai Ghimpu – 2,38%

Valeriu Ghilețchi -1,1%

Ana Guțu -0,18%

Silvia Radu – 0,4%

Maia Laguta – 0,84%

Ora 22.00 – Până la acest moment au fost procesate 30,66% din procesele-verbale. Rezultatele arată că Igor Dodon a acumulat 55% din voturi, pe când Maia Sandu – 30 %.

Ora 21.40 – (FOTO) Cum votează moldovenii din SUA. Liber la New York, aglomerat la Chicago
La sec­ți­i­le de vota­re des­chi­se pe teri­to­ri­ul Sta­te­lor Uni­te ale Ame­ri­cii ale­ge­ri­le pen­tru func­ția de pre­șe­din­te al R. Mol­do­va sunt în toi. Mol­do­ve­nii sta­bi­li­ți pes­te ocean infor­mea­ză că la New York și Sacra­men­to se votea­ză ușor, pe când la Chi­ca­go s-au for­mat cozi în incin­ta sec­ți­ei de vota­re, iar pen­tru a vota, mol­do­ve­nii tre­bu­ie să stea mai mult de o oră în rând. Dato­ri­tă dife­ren­ței de fus orar față de Mol­do­va, în SUA vota­rea con­ti­nuă, iar până la închi­de­rea urne­lor au mai rămas câte­va ore.chicago-2

Ora 21.35: Lide­rul PPEM, Iurie Lean­că afir­mă că spe­ră să fi luat votu­ri sufi­cien­te pen­tru a tre­ce în turul doi și a se „bate” cu Igor Dodon. Tot­o­da­tă, aces­ta recu­noaș­te că peri­co­lul cel mare este ca Dodon să „câști­ge com­peți­ția din pri­ma”.

Ora 21.30 – Vot din Turcia: Dodon obține dublu față de Maia Sandu
La o sec­ție de vota­re din Istan­bul, Tur­cia, Igor Dodon, can­di­da­tul PSRM are 166 de votu­ri, iar Maia San­du –  85 de votu­ri. Infor­ma­ția a fost pos­ta­tă pe o rețea de soci­a­li­za­re de Ion Ceban, unul din lide­rii PSRM.

Ora 21.05 – Can­di­da­ta PAS la șefa sta­tu­lui, Maia San­du a adre­sat mul­țu­mi­ri tutu­ror cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va care au mers astăzi la vot.  Aceas­ta s-a ară­tat opti­mis­tă și le-a dat întâl­ni­re sus­ți­nă­to­ri­lor săi în turul II. „Dra­gi pri­e­te­ni, dra­gi cetă­țe­ni, vreau să vă mul­țu­mesc foar­te mult tutu­ror celor care au mers astăzi la vot, oame­nii au înțe­les că votul lor este impor­tant și au decis să trans­mi­tă un sem­nal clar. Votul masiv de astăzi înseam­nă că oame­nii își doresc o schim­ba­re și noi cu toții apre­ci­em acest sem­nal! Vreau să le mul­țu­mesc foar­te mult feme­i­lor care au ieșit astăzi la vot într-un număr foar­te mare”, a decla­rat lide­ra PAS, ime­di­at după închi­de­rea sec­ți­i­lor de vota­re.

ORA 21.00 – Primele rezultate ale alegerilor prezidențiale vin de la secția de votare din incinta Ambasadei R. Moldova în China. Acolo, lidera Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Maia Sandu a obținut cele mai multe voturi, 13. Aceasta a fost urmată de Iurie Leancă și Igor Dodon, ambii cu câte 2 voturi, dar și de Maia Laguta, votată de un singur cetățean cu drept de vot

Orheiul, lider la capitolul sesizări privind încălcarea legislației electorale

La Orhei au fost înre­gis­tra­te cele mai mul­te sesi­ză­ri pri­vind cazu­ri­le de pla­sa­re a afi­șe­lor elec­to­ra­le în apro­pi­e­rea sec­ți­i­lor de vota­re. Tot în Orhei s-a făcut astăzi agi­ta­ție prin înde­mul de a nu ieși la urne­le de vot.

ORA 20.00 – Până la închiderea urnelor a mai rămas o oră
La ora 21.00 sec­ți­i­le de vota­re vor fi închi­se. Până la ora 20.00, pen­tru ale­ge­rea pre­șe­din­te­lui R. Mol­do­va au votat 48,5% din­tre cetă­țe­nii cu drept de vot, sau 1,41 de mili­oa­ne. 53% din­tre votan­ți sunt femei, iar 47% sunt băr­bați. 38 % din­tre votan­ți au pes­te 56 de ani, în timp ce 36% au între 18 și 40 de ani.

Promo-Lex: 26 de cazuri în care observatorilor nu li s-a permis observarea liberă în incinta secțiilor de votare
„26 de cazu­ri în care obser­va­to­ri­lor nu li s-a per­mis obser­va­rea libe­ră în incin­ta sec­ți­i­lor de vota­re. În 15 cazu­ri s-a con­sta­tat vota­rea cu docu­men­te neco­res­pun­ză­toa­re, iar în 93 de sec­ții se vin­deau bău­ri alco­o­li­ce”, au depis­tat obser­va­to­rii Promo-Lex.

(VIDEO) A venit din străinătate și nu-i permiteau să voteze
Un cetă­țean, care spune că a locu­it mai mult de zece ani în stră­i­nă­ta­te, s-a întors acasă să voteze însă nu i se permitea. A încer­cat să expli­ce că el nu mai are reșe­din­ța în Repu­bli­ca Mol­do­va, dar nu au vrut să-l lase la vot. Într-un final a votat la secția la care el spune că ar fi votat ulti­ma dată.

Prezență scăzută la vot în rândul tinerilor
Tine­rii con­ti­nuă să fie cate­go­ria care înre­gis­trea­ză cea mai scă­zu­tă rată a pre­zen­ței la vot. Până la ora 18:30,  din tota­lul de 1 363 235 de cetă­țe­ni care și-au expri­mat drep­tul la vot, tine­rii de până la 25 de ani repre­zin­tă doar 9,72%.

Ce așteaptă alegătorii din Viena de la viitorul președinte
Și cetă­țe­nii mol­do­ve­ni de la Vie­na au mers astăzi în număr mare să-și exer­ci­te drep­tul la vot. Aceștia așteap­tă de la vii­to­rul pre­șe­din­te schim­bă­ri și la o cola­bo­ra­re inten­să cu UE.

(FOTO, VIDEO) Moldovenii stabiliți la Londra se tem că nu vor reuși să voteze. Ce spune CEC despre numărul buletinelor rămase și prelungirea programului de votare
La sec­ția des­chi­să la Strat­ford, Lon­dra, mol­do­ve­nii con­ti­nuă să stea la coa­dă pen­tru a-și vota pre­șe­din­te­le. Un citi­tor ZdG, care așteap­tă să vote­ze, ne infor­mea­ză că ale­gă­to­rii se tem că nu vor reu­și să intre până la ora închi­de­rii sec­ți­ei de vot și că nu le vor ajun­ge bule­ti­ne. CEC declară că, dacă va fi nevoie, programul secțiilor de votare ar putea fi prelungit.

ORA 18.00 – Până la această oră au votat 1 milion 325 mii de alegători, ceea ce înseamnă o prezență la vot de 45,62%. Ca și în prima parte a zilei, cei mai activi au fost alegătorii de peste 41 de ani.

(VIDEO) CEC a declarat alegerile prezidențiale ca fiind valabile

(VIDEO) Peste 3500 de alegători din stânga Nistrului au votat deja
Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă a anun­țat că, până la ora 16.00, pes­te 3500 de ale­gă­to­ri din stân­ga Nis­tru­lui au par­ti­ci­pat deja la scru­ti­nul pre­zi­den­ți­al din Repu­bli­ca Mol­do­va.

(VIDEO) Accesibilitatea secțiilor de votare pentru persoanele cu dizabilități
În trei sec­ții de vota­re din Chi­și­nău sunt transla­to­ri care faci­li­tea­ză, în lim­ba­jul mimico-gestual, pro­ce­sul de comu­ni­ca­re între mem­brii sec­ți­i­lor de vota­re ai biro­u­ri­lor elec­to­ra­le și ale­gă­to­rii cu diza­bi­li­tă­ți de auz.

Atribuțiile președintelui: Ce poate și ce NU poate face președintele R. Moldova
În cam­pa­nia elec­to­ra­lă, can­di­da­ții la func­ția de pre­șe­din­te al R. Mol­do­va s-au între­cut în pro­mi­siu­ni. Unii au pro­mis sala­rii și pen­sii mari, maga­zi­ne soci­a­le și pâi­ne la doi lei, dar și alte lucru­ri care, ofi­ci­al, nu sunt în pute­rea pre­șe­din­te­lui pen­tru a le rezol­va. 

Cum (nu) au votat foștii președinți ai R. Moldova?
Foștii președinți ai R. Moldova fie nu au votat, fie au făcut-o în anonimat, departe de camerele de luat vederi și opinia publică. Vladimir Voronin, cel mai longeviv președinte al R. Moldova NU și-a exprimat dreptul la vot. 

Primele REZULTATE ale alegerilor. Ce spune CEC-ul
Un prim tablou gene­ral al ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le va putea fi văzut deja pes­te o oră de la închi­de­rea sec­ți­lor de vota­re, o tota­li­za­re pre­li­mi­na­ră însă va fi făcu­tă publi­că de către CEC abia mâi­ne la ora 10.00 în cadrul unui bri­e­fing de pre­să.

 ORA 16.40 – (FOTO) Diaspora votează: peste 35 de mii de moldoveni prezenți la vot în străinătate
Pes­te 35 de mii de cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va au votat la cele 100 de sec­ții de vota­re (SV) des­chi­se în stră­i­nă­ta­te. Cea mai îna­l­tă pre­zen­ță la vot este ates­ta­tă în Ita­lia, unde la cele 25 de sec­ții des­chi­se, s-au pre­zen­tat cir­ca 12 mii de mol­do­ve­ni. O rată scă­zu­tă a par­ti­ci­pă­rii la vot este înre­gi­tra­tă în Japo­nia (25 de per­soa­ne), Litu­a­nia (20 de per­soa­ne) și Chi­na (19 per­soa­ne).

ORA 16.30 – Femeile, mai active decât barbații, iar bătrânii, mai activi decât tinerii
Până la ora 16.30 au votat 1,19 mili­oane de alegători sau 41% din cei cu drept de vot. Aproa­pe 53% din cei care și-au expri­mat votul sunt femei, cei­lal­ți 47% fiind băr­bați.  66 % din­tre votan­ți au vâr­sta de pes­te 40 de ani, din­tre  care, 32% au între 56 și 70 de ani, iar alte 8,5% pes­te 71 de ani. Doar 9% au între 18 și 25 de ani, iar 24,5% au între 26 și 40 de ani.

ORA 16.09 – (FOTO) Aglomerație și la secțiile de votare din Germania

frankfurt-alegeri-2016-7

ORA 16.03 –  Cei mai tineri sunt acum mai activi, cei de 71+ ani – mult mai pasivi față de dimineață, dar în general, mai puțin se votează.

14915324_797981293637655_6707275418241206104_n

Sursa:  Intelligent Data

Ora 15.57 – (foto) La Orhei, oamenii sunt îndemnați să NU meargă la vot. Unii sunt amenințați Orhe­ie­nii sunt îndem­na­ți să nu-și exer­ci­te drep­tul de vot con­sti­tu­țio­nal. Mai mul­te per­soa­ne anun­ță pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re că în pre­a­j­ma sec­ți­i­lor de vot sunt împăr­ți­te pli­an­te cu îndem­nul de a boico­ta ale­ge­ri­le.

alegeri-orhei

 Citiți și:  Cum au fost aleși președinții R. Moldova Astăzi, cetă­țe­nii R. Mol­do­va își aleg cel de-al 5-lea pre­șe­din­te. Doar pri­mii doi, Mir­cea Sne­gur și Petru Lucin­schi au fost ale­și de popor, în timp ce Vla­di­mir Voro­nin și Nico­lae Timofti au fost desem­na­ți de 101 depu­ta­ți din Par­la­ment. ZdG vă pro­pu­ne o scur­tă incur­siu­ne în tre­cut, pen­tru a vedea cum au fost vota­ți cei 4 pre­șe­din­ți ai R. Mol­do­va

ORA 15.31 – Ce spun comuniștii despre boicotarea alegerilor Mem­brii Par­ti­du­lui Comu­ni­ş­ti­lor din Repu­bli­ca Mol­do­va (PCRM) afir­mă că nu au mers la vot și că boico­tea­ză ale­ge­ri­le. Des­pre sim­pa­ti­zan­ții PCRM însă, decla­ră că rămâ­ne la dis­cre­ția lor să deci­dă dacă par­ti­ci­pă la scru­tin.

ORA 15.18 – Neregulile constatate de observatorii Promo-LEX: „Peste 20 de cazuri de violență și de intimidare” :  Misiu­nea Promo-LEX de obser­va­re a ale­ge­ri­lor Pre­șe­din­te­lui con­sta­tă că, până la acest moment, au fost depu­se 384 de con­tes­ta­ții. Potri­vit lui Pavel Pos­ti­că, șeful Misiu­nii de Obser­va­re Promo-LEX, au fost înre­gis­tra­te cel puțin 19 cazu­ri în care ale­gă­to­rii au fost recom­pen­sa­ți pen­tru votul făcut.

Ora 15.09 – Cozi și la secțiile de votare de la Londra  

cozi-londra-2

Ora 14.54 – Un locuitor din Sângerei a identificat o persoană străină înregistrată la domiciliul său 

Vezi pentru cine a votat Vlad Plahotniuc 

ORA 14.45 – Un milion de cetățeni  și-au exercitat dreptul la votul.

14915150_1210564609002254_3103655032126231945_n

 

ORA 14.10 – Numărul de alegători care au votat până la această oră a trecut de 950 de mii, ceea ce reprezintă peste 33% din numărul total de alegători — prezența minimă necesară pentru ca primul tur al alegerilor prezidențiale să fie validat.  Totodată, conform articolului 114 din Codul Electoral al R. Moldova, în turul doi de scrutin, alegerile se vor declara valabile indiferent de numărul alegătorilor care au participat la alegeri.

Peste 34 de mii de alegători au votat deja pe LISTELE SUPLIMENTARE

BBC despre prezidențialele din Moldova: „Alegerile sunt văzute ca o luptă între cei care sunt de partea unor legături mai strânse cu Rusia și cei care vor integrarea în Uniunea Europeană”.

Le Monde despre prezidențiale: „Liderul opoziției  pro ruse este favorit. Țara, una dintre cele mai sărace din Europa, începând cu 2015 este zguduită de o criză politică cauzată de un scandal financiar”. Publicația menționează că lupta se dă între cei care susțin apropierea de Rusia și cei care optează pentru parcursul european al RM.

ORA 13.00 –  800.000 de alegători și-au ales președintele, adică 28 %. Tot­o­da­tă, CEC infor­mea­ză că pro­ce­sul de vot decur­ge în regim nor­mal la toa­te sec­ți­i­le des­chi­se pe teri­to­ri­ul țării, dar și pes­te hota­re. Cei mai acti­vi ale­gă­to­ri până la acest moment sunt cetă­țe­nii cu vâr­sta cuprin­să între 56-70 de ani, cu o rată de par­ti­ci­pa­re de 35,26%, în timp ce tien­rii între 18-25 de ani s-au pre­zen­tat în pro­por­ție de doar 7, 64%.

Citiți aici: Doar 5% mai sunt necesare pentru validarea alegerilor. CEC: Tinerii nu se grăbesc să voteze 

(FOTO) Coadă la secția de votare de la Paris. Oamenii continuă să vină în număr mare la vot 

alegeri-2016-paris-2

ORA 12.54 – La secția de votare unde a votat și Maia Sandu, un alegător a fost prins cu două buletine de vot.

Citiți și:  CEC spune cum alegerile prezidențiale pot fi considerate nule și nevalabile 

ORA 12.00 – CEC: până la această oră au votat deja peste 666.000 cetățeni, adică 23,38%.

Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor Președintelui constată că, la deschiderea secțiilor de votare din țară, în apropierea mai multor secții de votare era  prezent afișajul electoral. De asemenea, observatorii comunică despre deficiențe în funcționarea Sistemul informaţional automatizat de stat (SIAS) ”Alegeri”: 

Primele NEREGULI: transportarea organizată a alegătorilor și agitație în apropiere secțiilor de vot 

Citiți și: Cine și de ce a aplicat ștampila „retras” în dreptul candidatului Mihai Ghimpu 

ORA 11.33 – Candidata PAS, Maia Sandu își exercită dreptul la vot: „Am votat pentru ca la conducerea RM să vină oameni onești și corecți, care să ne reprezinte pe noi. Vreau să le spun cetățenilor RM să nu le frică, să vină la vot. Aceste alegeri sunt extrem de importante – noi am demonstrat că oamenii simpli, oamenii cu puține resurse, dar cu bun-simț și intenții bune pot să facă diferența. Haideți să mai facem un pas astăzi și să mergem cu toții la vot și să le demonstrăm corupților, hoților că noi suntem mai puternici, că noi suntem mai mulți și vom reuși. Noi suntem pentru relații bune cu toate țările, construite pe respect reciproc. Îmi doresc un președinte onest, corect, care să  ne reprezinte pe noi, să ne unească, să nu ne sperie că ne va alunga din această țară, să nu ne divizeze.”

Exprimarea votului de către candidatul la funcția de președinte, Valeriu Ghilețchi și candidata Maia Laguta.

ORA 11.06 – Candidatul PSRM, Igor Dodon își exercită dreptul la vot: „Astăzi este o zi importantă pentru RM. Am votat împotriva celor care au fost la guvernare ultimii 7 ani, împotriva oligarhiei, împotriva celor care au distrus țara. Am votat pentru o Moldova prosperă, unde copiii noștri să aibă un viitor frumos. Sunt ferm convins că azi ar putea să fie primul și ultimul tur. Îndemn cetățenii să vină masiv la vot”.

– Exprimarea votului de către candidatul la funcția de președinte, Iurie Leancă: „Ieșiți la vot, nu vă leneviți, se decide astăzi soarta voastră. Se decide dacă Moldova va deveni un stat european sau nu”.

ORA 10.37 – Președintele Parlamentului, Andrian Candu merge să voteze: ” Mi se pare că avem o prezență destul de bună, încurajez toți cetățenii să meargă la vot. Am votat pentru viitorul european al RM. De la viitorul președinte îmi doresc să fie un garant al Constituției și să fie parte în toate reformele pe care și le propune Parlamentul și Guvernul.”

ORA 10.02 – 297.000 de cetățeni și-au exprimat votul până la această oră. Cei mai activi sunt cetățenii cu vârsta  între 56-70 de ani. Cei mai activi alegători sunt din satul  Pocrovca, rn Dondușeni.  Cea mai înaltă prezență la vot e înregistrată la secția nr. 12 din Elizavetovca – 17, 52. Procesul electoral decurge în regim normal.

Secțiile din perimetrul unde a avut loc cutremurul din Italia, activează în mod normal, nu este nicio informație că activitatea acestor secții ar fi întreruptă.

CEC nu a primit contestații până la această oră privind activitatea  concurenților electorali.

– PAS: „Avem mai multe sesizări cu privire la încălcarea corectitudinii alegerilor. De exemplu, la Varnița (secțiile 4/41 și 4/42), sunt aduși votanții cu autobuzul, iar numărul de alegători până la ora 10:00 a fost de 700, pe când la alte scrutine era de 270 per zi. Am fost informați că și la Rezina, secția 26/42, sunt aduși la vot oameni cu autocarele”.

ORA 10.00 – Exprimarea votului de către candidatul la funcția de președinte, Dumitru Ciubașenco

– Exprimarea votului de către candidatul la funcția de președinte, Ana Guțu

ORA 9.30 – Prezența la vot este de peste 200 de mii de cetățeni, ceea ce înseamnă peste 7%.

– Exprimarea votului de către candidatul la funcția de președinte, Silvia Radu

ORA 9.00  – Exprimarea votului de către președintele R. Moldova, Nicolae Timofti

ORA 8.00 –   Exprimarea votului de către prim-ministrul Republicii Moldova, Pavel Filip

– Exprimarea votului de către candidatul la funcția de președinte, Mihai Ghimpu

– Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale (CEC), în prima oră a dimineții au reușit să se prezinte la urne circa 70 mii alegători, ceea ce constituie circa 2,6%.

Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, cetățenii R. Moldova își aleg prin vot direct președintele. Astfel, astăzi, peste 3 milioane de moldoveni au fost așteptați la urnele de vot. Cele peste 2000 de secții de votare au fost deschise între ora 7.00 și 21.00. Cetățenii cu drept de vot, care domiciliază în stînga Nistrului, la alegerile prezidențiale de astăzi au vota în 30 de secții de votare. De asemenea, 100 de secții de votare au fost deschise peste hotarele țării. Lista și adresele acestor secții poate fi găsită AICI. Pentru acest scrutin, CEC a acreditat 3 764 observatori, dintre care 3202 – naționali și 562 observatori internaționali.

Cei nouă candidați rămași în cursa pentru funcția de președinte al țării sunt, în ordinea înscrierii în buletinele de vot, liderul PL, Mihai Ghimpu; liderul PPEM, Iurie Leancă; candidatul Partidului „Partidul Nostru”, Dumitru Ciubașenco; lidera PAS, Maia Sandu; liderul PSRM, Igor Dodon; candidatul independent Silvia Radu; candidatul independent Maia Laguta; candidatul Partidului „Dreapta”, Ana Guțu și candidatul independent Valeriu Ghilețchi.

 

Publicitate
Publicitate