Principală  —  Ştiri  —  Politic   —   Achizițiile publice la Primăria Chişinău…

Achizițiile publice la Primăria Chişinău între factori de vulnerabilitate și riscuri sporite de corupție

Achiziţiile publice din Republica Moldova sunt un domeniu vulnerabil la corupţie, multiple nereguli având loc la toate etapele – de la planificarea defectuoasă până la executarea neconformă a contractelor. Pentru a vedea cum Primăria mun. Chișinău și entitățile din subordine asigură transparența și prevenirea corupției în procesul de planificare și desfășurare a achizițiilor publice, Transparency International Moldova (TI-Moldova) a urmărit diferite etape ale unor proceduri de achiziţii, identificând o serie de probleme/deficiențe.

Autoarele raportului, Ianina Spinei și Mariana Kalughin, experte în cadrul TI-Moldova, s-au focusat asupra achizițiilor efectuate de Primăria Chişinău; Direcţia educaţie, tineret şi sport; Direcţia generală cultură şi patrimoniu cultural; Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare; întreprinderile municipale „Autosalubritate”, „Parcul urban de autobuze”, Regia „EXDRUPO” în anii 2023 – 2024.

Autoritățile au asigurat accesul la informațiile ce țin de achiziții publice? 

În perioada monitorizării, autorităţile contractante, în special, Primăria Chișinău și ÎM „Autosalubritate” n-au respectat întocmai cadrul legal ce ține de accesul la informații. Unele solicitări de informaţii au fost ignorate, iar răspunsurile primite au fost superficiale şi evazive, expediate cu depăşirea termenului stabilit. Reprezentanţii primăriei au dat dovadă de ignoranţă şi interpretare eronată a legislaţiei privind accesul la informaţii şi privind achiziţiile publice. În acest context, TI-Moldova a sesizat poliţia despre încălcarea legislaţiei privind accesul la informaţie, în rezultatul examinării uneia din sesizări în privința responsabilului primăriei fiind aplicate sancțiuni contravenționale. 

Paginile web ale autorităților contractante oferă suficiente informații despre achizițiile publice?

Deşi Primăria mun. Chișinău oferă utilizatorilor, prin intermediul paginii sale web, informaţii despre achiziţiile planificate şi efectuate, multitudinea rubricilor destinate acestui subiect (Economie; Portalul transparenţei; Informaţii publice) poate crea confuzii în căutarea şi selectarea datelor, deoarece unele din ele se dublează, altele nu sunt complete şi actualizate. Și informaţiile despre achiziţii de pe paginile web ale întreprinderilor municipale monitorizate au fost, de regulă, sumare: datele despre buget, componența și atribuţiile membrilor grupului de lucru pentru achiziţii, informaţiile despre achiziţiile de valoare mică, rapoartele despre monitorizarea contractelor de achiziţii nefiind plasate pe pagina web. 

Au fost indentificate abateri/deficiențe în desfăşurarea achiziţiilor publice?

Autorii raportului au atras atenția asupra abaterilor admise la diferite etape ale achiziţiilor monitorizate. 

Astfel, referitor la planificare, au fost remarcate neîntocmirea şi nepublicarea anunţurilor de intenţie în Buletinul achizițiilor publice. Deși, în mare parte, achizițiile publice au fost lansate conform planurilor anuale, au fost cazuri când achiziția nu a fost prevăzută în plan sau procedurile au fost cumulate, întârziate sau anunțate într-o altă valoare

Unele autorități au actualizat excesiv planurile de achiziţii (Direcţia generală economie, comerţ, turism – de 20 de ori în anul 2022 şi de 26 ori în 2023; Direcţia generală asistenţă medicală şi socială – de 14 ori în anul 2022 şi de 9 ori în 2023), ceea ce presupune probleme în planificare, care conduc la creşterea manoperei membrilor grupului de lucru pentru achiziţii şi irosirea timpului de lucru al acestora.

A trezit îngrijorare și externalizarea de către autorități a unor servicii, de ex., oferirea consultațiilor juridice, elaborarea proiectelor de regulamente – activități care ar trebui să fie realizate cu forțe proprii.

Au existat cazuri de supraestimare a valorii achiziţiei, de ex., achiziţia de către ÎM „Autosalubritate” a serviciilor de promovare a imaginii, valoarea inițială fiind redusă de circa 4 ori pe parcursul anului 2023. Aceeași întreprindere, după inițierea procedurii de achiziție a acestor servicii, a anulat-o ulterior „din cauza dispariției necesității”.   

Au fost frecvente cazurile când autoritațile contractante nu au făcut referinţe clare şi concrete la motivul anulării procedurilor de achiziţii. Au existat și situaţii de anulare nefondată a procedurilor, cu indicarea unor motive formale.

O parte din autoritățile contractante nu au plasat în Sistemul MTender informaţiile despre achiziţiile publice de valoare mică sau nu au publicat pe pagina lor web rapoartele de monitorizare a contractelor de achiziții, așa cum prevede cadrul normativ.

Deşi SIA MTender a fost îmbunătăţit continuu, informațiile din acest sistem nu întotdeauna sunt complete și actualizate, inclusiv din cauză că autoritățile n-au furnizat/n-au publicat informațiile și n-au fost responsabilizate pentru aceasta. Căutarea informaţiilor în SIA MTender rămâne destul de dificilă.

Recomandări:

Ca rezultat al activităților de monitorizare, autorii au venit cu o serie de recomandări, inclusiv: familiarizarea conducerii Primăriei Chișinău, a subdiviziunilor acesteia cu subiecte ce ţin de efectuarea achiziţiilor publice și accesul la informaţii; efectuarea de către Inspectoratul Control Financiar a unui control privind respectarea legislaţiei din domeniu de către primărie, cu plasarea rezultatelor pe pagina web a inspectoratului; responsabilizarea autorităților contractante pentru neprezentarea informațiilor despre achizițiile publice de valoare mică efectuate, precum și pentru nepublicarea rapoartelor despre monitorizarea contractelor de achiziții; iniţierea de către Primăria Chişinău a unor misiuni de audit intern la subiectul achiziţiilor publice, cu informarea despre rezultate a Consiliului municipal și a publicului; dezvoltarea paginilor web ale primăriei și întreprinderilor municipale la capitolul achiziții publice. 

Acest digest a fost realizat în cadrul proiectului „Achiziţiile publice din Primăria municipiul Chişinău sub lupa transparenţei”, desfăşurat de către Transparency International – Moldova, în calitate de beneficiar de sub-grant al proiectului „Consolidarea integrităţii în achiziţiile publice”. Proiectul este implementat de către Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în colaborare cu Parteneriatul pentru Transparenţă (SUA). Proiectul urmăreşte susţinerea reformelor în domeniul achiziţiilor publice în Moldova, care vor spori transparenţa şi corectitudinea achiziţiilor publice prin abilitarea cetăţenilor de a responsabiliza instituţiile relevante. Opiniile exprimate în digest şi responsabilitatea pentru conţinutul acestuia aparţin autorilor şi nu reflectă neapărat opinia IDIS „Viitorul” şi a donatorului.

Autor: Transparency International – Moldova