Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Asistența juridică garantată de stat.…

Asistența juridică garantată de stat. Cine beneficiază și cum se poate cere înlocuirea sau monitorizarea avocatului

Persoanele care au nevoie de asistenţă juridică în cauze penale, contravenţionale, civile şi de contencios administrativ complexe din punct de vedere juridic sau procesual, care se examinează în instanțele naționale, pot beneficia de asistență juridică garantată de stat. Acestea pot solicita asistență primară, acordată de parajuriști și asociații obștești, sau asistență calificată, acordată de avocați în situații ordinare sau de urgență, menționează Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS).

Persoanele care nu dispun de suficiente mijloace financiare pentru a achita consultațiile juridice sau pentru a angaja un avocat, au dreptul să beneficieze de asistenţă juridică garantată de stat, adică, de servicii juridice acordate din contul bugetului de stat.

Toate persoanele au dreptul să beneficieze de asistență juridică primară

Indiferent de nivelul veniturilor, toate persoanele au dreptul să beneficieze de asistență juridică primară. Aceasta se acordă de către parajurişti şi asociaţiile obşteşti specializate în acordarea asistenței juridice. Persoanele pot fi consultate gratuit cu privire la legislația în vigoare, cu privire la drepturile și obligațiile pe care le au, cu privire la  modalitatea prin care își pot apăra drepturile pe cale judiciară și extrajudiciară sau pot primi asistență la întocmirea actelor juridice.

Asistență calificată, indiferent de nivelul veniturilor

În cauzele non-penale, instanța de judecată va solicita desemnarea unui avocat care va acorda asistenţă juridică calificată garantată de stat, indiferent de nivelul veniturilor persoanei, pentru parte sau intervenient, în cazul în care nu este cunoscut domiciliul pârâtului. De asemenea, va fi solicitată asistența unui avocat în cazul depunerii cererii privind instituirea, modificarea sau revocarea unei măsuri de ocrotire judiciară sau în cazul în care victimele violenței în familie vor depune o cerere privind aplicarea măsurilor de protecţie. Acest tip de asistență se acordă și în cazurile când se solicită spitalizarea în staţionarul de psihiatrie sau în cadrul oricărei proceduri desfăşurate de autoritatea tutelară în interesele copilului, în conformitate cu vârsta și gradul lui de maturitate. Legea spune că se acordă asistenţă juridică calificată indiferent de nivelul veniturilor și persoanelor cu dizabilități severe sau accentuate.

Asistența juridică calificată garantată de stat se acordă persoanelor suspectate de săvârşirea unor contravenţii pentru care este prevăzută sancţiunea arestului contravenţional sau în cazul persoanelor reținute. În cauzele contravenționale, ea se acordă și persoanelor în a căror privinţă există riscul aplicării sancţiunii de expulzare sau se solicită înlocuirea sancţiunii amenzii ori a muncii neremunerate în folosul comunităţii cu închisoare sau cu arest contravenţional.

Beneficiari ai acestui tip de asistență sunt și persoanele care au primit ajutor social pe parcursul a 6 luni calendaristice anterioare lunii în care a fost depusă solicitarea de acordare a asistenței juridice, solicitanții de azil și străinii – în cadrul procedurilor cu privire la aplicarea sau prelungirea măsurii de plasare în custodie publică.

Asistență juridică calificată în cauze penale

În cauze penale, asistența juridică garantată de stat se acordă persoanelor care au nevoie de asistență juridică de urgență în cazul reținerii, în cazul depunerii plângerii ori cererii pentru aplicarea măsurilor de protecţie a victimelor violenţei în familie sau a victimelor infracțiunilor cu caracter sexual, victimelor infracțiunilor de tortură, tratament inuman, degradant și  trafic de fiinţe umane.

Acest tip de asistență se acordă bănuitului, învinuitului, inculpatului cu necesități speciale care întâmpină dificultăţi pentru a se apăra sau care nu posedă limba în care se desfăşoară procesul penal, sau dacă este minor ori militar în termen.

De asemenea, asistența garantată de stat i se va acorda bănuitului, învinuitului, inculpatului,  dacă acestuia i se incriminează o infracţiune gravă, deosebit de gravă sau excepţional de gravă, sau dacă este arestat sau trimis la expertiza judiciară psihiatrică în condiţii de staţionar, dar și în cazul în care interesele bănuiţilor, învinuiţilor, inculpaţilor sunt contradictorii şi cel puţin unul dintre ei este asistat de apărător sau atunci când în cauza respectivă participă apărătorul părţii vătămate sau al părţii civile.

Asistență calificată în funcție de nivelul veniturilor

În funcție de nivelul veniturilor, în cauze non-penale, asistența juridică garantată de stat se acordă persoanelor care au nevoie de asistenţă juridică în cauze contravenţionale, civile şi de contencios administrativ complexe din punct de vedere juridic sau procesual, dar care nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii.

În cauze penale, se acordă persoanelor care au nevoie de asistență juridică, dar care nu dispun de suficiente mijloace pentru a plăti aceste servicii, iar interesele justiției o cer.

În astfel de cazuri, asistenţa juridică calificată se acordă persoanelor al căror venit mediu lunar este mai mic decât nivelul minim de existenţă pe cap de locuitor din ţară. La situația din luna mai a anului 2023, venitul mediu lunar ar trebui să fie mai mic de suma de 2628,4 lei. Valoarea minimului de existenţă se determină trimestrial în baza calculelor efectuate de către Biroul Naţional de Statistică.

Declarația cu privire la venituri și lista actelor necesare

Pentru a beneficia de asistenţă juridică calificată în funcție de nivelul veniturilor, persoanele  ce se adresează la oficiile teritoriale ale CNAJGS prezintă o declaraţie cu privire la venituri,  cu indicarea numărului personal de identificare.

La declarație se anexează certificatul privind componenţa familiei, certificatul de la locul de muncă cu privire la veniturile lunare obţinute în ultimele 6 luni și certificatul de la Casa Națională de Asigurări Sociale cu privire la indemnizaţiile sociale lunare.

Cererea de acordare a asistenţei juridice calificate poate fi depusă de către persoana interesată ori de către rudele sau reprezentanţii acesteia la sediul oficiului teritorial al CNAJGS din raza domiciliului, la instanţa de judecată sau on-line, prin intermediul www.cnajgs.md, utilizând semnătura electronică la rubrica Formulare. De asemenea, cererea poate fi înaintată prin intermediul poștei electronice sau prin intermediul serviciului poștal.

Asistență la orice etapă a procesului

Persoana poate solicita asistență juridică calificată la orice etapă a procesului penal, iar în cauzele civile – și până la iniţierea procesului. Asistenţa juridică calificată se acordă de către avocaţi publici şi de avocați care acordă asistenţă juridică la cerere. Aceștia sunt desemnaţi în baza unei decizii a coordonatorului oficiului teritorial.

Asistenţa primară se acordă imediat, la momentul adresării, iar în cazul imposibilităţii, solicitantului i se va comunica data şi ora audienţei, ce urmează să aibă loc în cel mult trei zile de la data adresării cererii.

Avocatul poate fi înlocuit sau monitorizat

Avocatul poate fi înlocuit dacă sunt motive întemeiate, prin cerere depusă la oficiul teritorial al CNAJGS. Beneficiarul poate să solicite inclusiv monitorizarea calităţii asistenţei juridice calificate garantate de stat acordate de către avocat. Astfel, se va verifica dacă avocatul  respectă prevederile contractului încheiat cu Oficiul teritorial al CNAJGS, dar și dacă asistența acordată de acesta corespunde practicilor profesionale acceptate și standardelor de calitate. În acest proces vor fi implicate resurse interne, dar și din afara sistemului CNAJGS.

Datele de contact ale oficiilor teritoriale (OT) ale CNAJGS:

OT Chişinău: mun. Chişinău, str. Alecu Russo 1, bl. 1A, bir. 36, 35, tel./fax: (022) 49-69-53, 49-63-39, 31-00-65, e-mail: ot_chisinau@cnajgs.md

OT Bălţi: mun. Bălţi, str. Mihai Sadoveanu 2, tel./fax.: (0231) 61-316, 22-811, 068551122, e-mail: ot_balti@cnajgs.md

OT Comrat: or. Comrat, str. Șevcenco 31/A, tel./fax: (0298) 28-853, 030555695, e-mail: ot_comrat@cnajgs.md

OT Cahul: or. Cahul, str. Independenţei 6, tel./fax.: (0299) 2-04-13, 3-24-03, 2-07-63, e-mail: ot_cahul@cnajgs.md

Potrivit datelor statistice ale CNAJGS, pe parcursul anului 2022, parajuriștii din R. Moldova au oferit 71324 de consultații. Pentru oferirea asistenței juridice calificate, au fost desemnați avocați în 52333 de cazuri.

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui articol este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.