Principală  —  Social  —  Consultanţă juridică   —   Adulții și dreptul la învățare…

Adulții și dreptul la învățare pe tot parcursul vieții

foto simbol

O cititoare ne-a scris că din diverse motive a fost în imposibilitate să își termine studiile la liceu, iar acum, fiind adultă, ar dori să absolve o instituție de învățământ și să obțină o profesie. Ne-a întrebat ce drepturi are și ce pași trebuie să urmeze în acest sens. Mai jos, explicăm.

Orice persoană are dreptul la învăţătură, proclamă Declarația Universală a Drepturilor Omului. Învăţământul tehnic şi profesional trebuie să fie la îndemâna tuturor, iar învăţământul superior trebuie să fie de asemenea egal, accesibil tuturor, pe bază de merit.

Fiind semnatară a Declarației, R. Moldova susține și promovează inclusiv învățarea pe tot parcursul vieții. Aceasta include activităţile de învăţare realizate de o persoană pe parcursul vieţii, în scopul formării sau dezvoltării competenţelor din perspectivă personală, civică, socială şi profesională. Învățarea cuprinde învăţământul general, profesional tehnic şi superior, precum şi formarea profesională continuă a adulţilor. De asemenea, în lipsa studiilor de specialitate, adulții își pot certifica competențele în baza experienței de  muncă.

Ce faci dacă nu ai absolvit gimnaziul sau liceul?

Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), adulții care nu au absolvit gimnaziul pot avea acces la învățarea unei meserii în cadrul unei școli profesionale, pentru a obține competențele profesionale care le oferă posibilitatea de a se angaja în câmpul muncii.

În situația în care un adult nu a absolvit liceul, dar dorește să-și continue studiile, poate absolvi unul din liceele serale și susține examenul național de bacalaureat în regim de externat, care îi oferă oportunitatea de a fi admis la studii superioare.

Învățarea pe tot parcursul vieții

Statul garantează accesul şi susţine, inclusiv financiar, învăţarea pe tot parcursul vieţii. Finanţarea se realizează din surse publice şi/sau private, în bază de parteneriat public-privat, prin finanţare şi cofinanţare de către angajatori, organizaţii neguvernamentale, din fonduri nerambursabile în cadrul programelor internaţionale, precum şi prin contribuţia beneficiarilor.

Conform Codului Educației, pe lângă educația formală, bazată pe curriculum și desfășurată în instituțiile de învățământ, învățarea adulților se poate desfășura și în contexte nonformale, adică  fiind bazată pe activităţi planificate, cu obiective de învăţare care nu urmează în mod explicit un curriculum. Aceasta se desfășoară în instituțiile de învățământ, întreprinderi, instituții culturale și extrașcolare, asociații profesionale sau organizații neguvernamentale.

De asemenea, adulții mai pot învăța și din activitățile zilnice legate de muncă, mediul familial sau timpul liber, prin activităţi de voluntariat, sportive sau culturale.

Formarea continuă a adulților

Adulții care au deja o calificare ori o profesie își pot completa competențele profesionale prin aprofundarea cunoştinţelor în domeniul specialităţii de bază sau prin deprinderea unor noi metode sau procedee aplicate în cadrul specialităţii respective. Formarea continuă a adulţilor se finanţează din mijloace achitate de persoane fizice şi juridice, din mijloace ale asociaţiilor profesionale şi ale patronatelor, din sponsorizări, donaţii, taxe pentru studii, contribuţii personale, fonduri externe (proiecte) şi din alte surse legale.

Formarea profesională continuă a adulţilor se organizează pe niveluri de formare şi specialităţi, ţinându-se cont de nevoile angajatorilor, de competenţele generale ale adulţilor, de cerinţele înaintate pentru funcţiile pe care aceştia le exercită şi de posibilităţile lor de promovare sau de încadrare în muncă. Aceasta se realizează prin programe de recalificare, specializare și perfecționare, asigurând accesul continuu la știință, informație, cultură, în vederea adaptării flexibile la noile realități socioeconomice în permanentă schimbare și a dezvoltării competențelor necesare pentru activitatea profesională și socială.

Instituțiile trebuie să fie acreditate

Instituțiile care au ca activitate de bază formarea adulților sau prestează servicii publice sub formă de cursuri trebuie să dețină autorizații provizorii sau să fie acreditate de către Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC). Ele eliberează persoanelor care au promovat examenele de absolvire acte de studii, în concordanță cu modelele elaborate şi aprobate de MEC. Certificatul de competență profesională le oferă adulților dreptul de a se angaja în câmpul muncii conform competențelor profesionale obținute.

Lista programelor de formare continuă autorizate pentru funcționare provizorie sau acreditate poate fi accesată pe pagina oficială a MEC. Lista include programele de studii oferite de  instituțiile de învățământ superior, instituțiile de formare continuă, instituțiile de învățământ profesional tehnic, instituțiile de formare continuă de nivelurile unu și doi, dar și de școlile auto.

Cum îți validezi competențele în lipsa studiilor de specialitate?

Potrivit MEC, cetățenii R. Moldova care dețin deja o experiență de muncă, abilități, cunoștințe și competențe, dar care nu au urmat un program de studii formale, pot să-și valideze competențele și să-și recunoască calificarea în următoarele domenii: construcție, alimentație, pedagogie, ecologie, transport, industrie ușoară, industrie a frumuseții, îngrijire a persoanelor vârstnice sau IT.

Validarea presupune evaluarea competențelor profesionale și obținerea certificatului de calificare, pentru ca persoana să se poată angaja în câmpul muncii.

Pentru aceasta, se va identifica, documenta și evalua experiența individuală de muncă a candidatului. După aceasta, persoana va susține o probă teoretică și una practică, după care va primi un certificat prin care se va recunoaște o calificare completă sau parțială.

Pentru aceasta, persoana urmează să se adreseze la Centrele de validare, lista cărora poate fi accesată pe pagina MEC sau la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și să prezinte un set de acte format din copia actului de identitate, actele de studii anterioare dacă există, copiile contractelor de muncă, ale diplomelor de participare și ale eventualelor certificate de competențe, recomandări de la foștii angajatori, două fotografii color (3×4 cm), declarația pe proprie răspundere privind respectarea normelor de protecție a muncii în timpul evaluării ce va urma și chitanța de plată a taxei de evaluare.

Fiecare candidat va fi asistat de un consilier care îi va acorda ajutor la întocmirea unui program de desfășurare a procesului de evaluare și la precizarea denumirii calificării pentru care va putea obține certificatul de recunoaștere.

Potrivit statisticilor ANOFM, în primele șase luni ale anului 2023 au fost înregistrați 14028 de șomeri, dintre care 64% aveau un nivel de instruire general și nu dețineau o calificare profesională. În jur de 20% dintre șomerii înregistrați aveau un nivel de instruire secundar profesional, puțin peste 6% dintre aceștia au absolvit un colegiu, iar 10% – o instituție superioară de învățământ.

Din totalul beneficiarilor de servicii ai ANOFM, 197 șomeri au absolvit cursuri de calificare, recalificare, perfecționare și specializare. De asemenea, 16 persoane au beneficiat de certificarea cunoștințelor și a competențelor dobândite în contexte de educație informală, cu suportul financiar al partenerilor.

Acest articol a fost realizat grație suportului poporului american, prin intermediul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID). Conținutul acestui articol este responsabilitatea Ziarului de Gardă și nu reflectă neapărat opinia USAID sau a Guvernului Statelor Unite ale Americii.