(video) „Actori” moldoveni într-un jaf ca-n filme la Istanbul. Au furat bani și bijuterii în valoare de 300 de mii de dolari

Cinci cetă­ţeni ai R. Mol­do­va sunt bănu­i­ţi că au par­ti­ci­pat la un jaf asu­pra unei case de lux din Istan­bul, Tur­cia, pro­vo­când o pagu­bă de apro­xi­ma­tiv 300 de mii de dolari. Doi din­tre aceş­tia, împre­u­nă cu alţi com­plici turci şi bul­gari, au fost reţi­nu­ţi de poli­ţia tur­că, în timp ce alţi 3 cetă­ţeni mol­do­ve­ni au reu­şit să pără­seas­că ţara scă­pând, deo­cam­da­tă, de arest.

Fur­tul a avut loc în car­ti­e­rul Florya, din Istan­bul, o zonă de lux a metro­po­lei tur­ce, situ­a­tă pe lito­ra­lul mării Mar­ma­ra. Casa, cu 4 nive­le, ata­ca­tă de hoţii din R. Mol­do­va, apa­rţi­ne unui busi­ne­ss­man turc cu afa­ceri în dome­ni­ul par­fu­me­ri­ei şi cos­me­ti­cii. Hoţii, care au acţio­nat în com­pli­ci­ta­te cu mena­je­ra casei, şi ea din R. Mol­do­va, au furat 50 de mii de dolari cash şi biju­te­rii în valoa­re de apro­xi­ma­tiv 250 de mii USD.

Hoţi deghizaţi în curieri

Cei doi hoți au intrat în casa pe care au prădat-o fiind deghi­zați în curi­eri

ZdG a dis­cu­tat cu un repre­zen­tant al omu­lui de afa­ceri turc, vic­ti­ma jafu­lui. Aces­ta spu­ne că, pe 9 mai 2017, doi băr­ba­ţi îmbră­ca­ţi în uni­for­ma unei fir­me de curie­rat, au sunat la uşa casei omu­lui de afa­ceri. O anga­ja­tă a fami­li­ei, mol­do­vean­ca Ole­sea C., le-a des­chis uşa hoţi­lor. După ce au pătruns în casă, aceş­tia, fiind îna­r­ma­ţi cu un cuţit, ar fi ameninţat-o cu moar­tea pe stă­pâ­na casei, soţia omu­lui de afa­ceri, forţând-o să le des­chi­dă safe­ul în care erau păs­tra­ţi bani şi biju­te­rii. După ce au luat cei 50 de mii de dolari cash din safeu, 3 cea­suri aco­pe­ri­te cu dia­man­te, dar şi alte biju­te­rii, hoţii au pără­sit casa fugind cu o maşi­nă care-i aştep­ta în stra­dă.

Potri­vit pre­sei din Tur­cia, care a rela­tat pe larg des­pre acest caz, stă­pâ­na casei, în vâr­stă de 39 de ani, le-a decla­rat poli­ţi­ş­ti­lor că a auzit sone­ria de la uşă şi a tri­mis ser­vi­toa­rea să des­chi­dă. În scurt timp, a auzit gălă­gie la uşă, iar când a încer­cat să vadă ce se întâm­plă, doi băr­ba­ţi, care erau îmbră­ca­ţi în uni­for­me­le unei fir­me de curie­rat şi pur­tând măşti pe faţă, au atacat-o ameninţând-o cu un cuţit. După ce au forţat-o să le des­chi­dă safe­ul, aceş­tia au târât-o într-o gar­de­ro­bă şi au legat-o de supor­tul pen­tru hai­ne unde a stat apro­xi­ma­tiv 15 minu­te. După ce hoţii au ple­cat, feme­ia a fost găsi­tă de gră­di­na­rul casei, care a eliberat-o.

Menajera, complice cu hoții

Mena­je­ra fami­li­ei jefu­i­te a fost tri­mi­să după gra­tii pen­tru com­pli­ci­ta­te la furt

După inci­dent, poli­ţia tur­că a ini­ţi­at o amplă anche­tă pen­tru a-i prin­de pe făp­tași. Came­re­le de supra­ve­ghe­re din zonă i-au sur­prins pe cei doi ata­ca­tori, unul având în mâini o cutie de car­ton cu banii şi biju­te­ri­i­le fura­te, urcând într-o maşi­nă şi dema­rând în trom­bă. După plă­cu­ţe­le de înma­tri­cu­la­re ale maşi­nii cu care au fugit hoţii, poli­ţi­ş­tii au con­sta­tat că aceas­ta era închi­ri­a­tă şi, ast­fel, au putut sta­bili iden­ti­ta­tea celor care au închi­ri­at maşi­na şi, ulte­ri­or, a „curi­e­ri­lor” care au pătruns în casă. De ase­me­nea, poli­ţi­ş­tii din Tur­cia au sta­bi­lit că exis­tă legă­turi între hoţii mol­do­ve­ni şi Ole­sea C., și ea cetă­țean­că a R. Mol­do­va, anga­ja­tă în casa tur­ci­lor în cali­ta­te de mena­je­ră. Ini­ţi­al, Ole­sea C. le decla­ra­se poli­ţi­ş­ti­lor că, atunci când le-a des­chis uşa hoţi­lor, aceş­tia ar fi lovit-o, iar ea şi-a pier­dut cunoş­tinţa şi nu-şi mai amin­teş­te nimic. Ulte­ri­or însă poli­ţi­ş­tii au sesi­zat mai mul­te decla­ra­ţii con­tra­dic­to­rii ale mena­je­rei.

Ast­fel, pe 16 mai, la o săp­tămâ­nă de la comi­te­rea fur­tu­lui, poli­ţia tur­că a reţi­nut 6 per­soa­ne. Prin­tre aces­tea, doi cetă­țeni mol­do­ve­ni (mena­je­ra Ole­sea C. şi Iuri C., o cunoş­tinţă a unu­ia din­tre cei doi hoţi), trei cetă­ţeni turci (Yalçın O., Murat K. și Mus­ta­fa K.) şi un cetă­ţean bul­gar, Mikha­il F. Doi din­tre reţi­nu­ţi au fost eli­be­ra­ţi ulte­ri­or, în timp ce 4 per­soa­ne, inclu­siv Ole­sea C., au rămas după gra­tii.

Suspecţii principali au reuşit să fugă

Repre­zen­tan­tul omu­lui de afa­ceri turc, cu care ZdG a dis­cu­tat, spu­ne că prin­ci­pa­lii sus­pe­cţi, cei doi băr­ba­ţi deghi­za­ţi în curi­eri care au pătruns în casă, sunt Ale­xan­dr M., cetă­țean mol­do­vean, şi Petar T., năs­cut în Mol­do­va, dar care deţi­ne şi cetă­ţe­nie bul­ga­ră. Cei doi au reu­şit să pără­seas­că Tur­cia şi nu au fost deo­cam­da­tă reţi­nu­ţi, deși pe nume­le lor au fost emi­se man­da­te de ares­ta­re. A reu­şit să fugă şi Vitali P., un alt cetă­ţean mol­do­vean care a par­ti­ci­pat la orga­ni­za­rea jafu­lui, și care era iubi­tul mena­je­rei.

Deo­cam­da­tă nu se cunoa­ş­te dacă cei 3 sus­pe­cţi se află în R. Mol­do­va sau în altă ţară. Nata­lia Bucur-Bandas, şefa secţi­ei Rela­ţii Publi­ce a Inspec­to­ra­tu­lui Gene­ral al Poli­ţi­ei (IGP), ne-a decla­rat că în adre­sa auto­ri­tă­ţi­lor noas­tre nu a venit nicio noti­fi­ca­re din par­tea omo­lo­gi­lor turci refe­ri­tor la acest caz. De ase­me­nea, repre­zen­tan­ta IGP ne-a comu­ni­cat că cele 3 per­soa­ne nu se află în cău­ta­re inter­na­ţio­na­lă. De cea­lal­tă par­te, repre­zen­tan­tul fami­li­ei jefu­i­te spu­ne că, din infor­ma­ţi­i­le pe care ei le deţin, un ast­fel de demers al auto­ri­tă­ţi­lor tur­ce către poli­ţia din R. Mol­do­va ar urma să fie făcut astăzi, 16 iunie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *