De ce „migrează” primarii

În urma ale­ge­ri­lor loca­le din iunie 2015, can­di­da­ţii Par­ti­du­lui Demo­crat (PD) au obţi­nut vic­to­ria în 287 de loca­li­tă­ţi. Între timp, numă­rul pri­ma­ri­lor demo­cra­ţi, con­form site-ului for­ma­ţiu­nii, a ajuns la aproa­pe 400, PD reu­şind să atra­gă pes­te 100 de pri­ma­ri inde­pen­denţi sau de la alte par­ti­de, în spe­cial de la Par­ti­dul Libe­ral Demo­crat. Ca rezul­tat, în pre­zent, aproa­pe jumă­ta­te din cei 898 de pri­ma­ri din R. Mol­do­va sunt afi­li­a­ţi Par­ti­du­lui Demo­crat.

Între­ba­ţi ce i-a deter­mi­nat să ade-re la PD, majo­ri­ta­tea pri­ma­ri­lor „migra­to­ri” spun că au făcut acest gest din pro­prie ini­ţi­a­ti­vă şi „pen­tru bine­le loca­li­tă­ţii”. Tatia­na Badan, preşe­din­ta Con­gre­su­lui Auto­ri­tă­ţi­lor Loca­le din Mol­do­va, spu­ne că asta se întâm­plă din cau­za lip­sei auto­no­mi­ei loca­le şi a sis­te­mu­lui poli­ti­zat de repar­ti­za­re a finanţă­ri­lor către loca­li­tă­ţi, iar Ser­giu Sîr­bu, vice­preşe­din­te PD, con­si­de­ră aces­te miş­că­ri ca fiind „un pro­ces demo­cra­tic”, care-i aju­tă pe pri­ma­ri să solu­ţio­ne­ze mai efi­cient pro­ble­me­le comu­ni­ta­re.

„Asta-i cel mai principal ce avem noi, că în ţară nu-i război”

Decla­ra­ția comu­nă de ade­ra­re la PD a pri­ma­ri­lor din raio­nul Bri­ce­ni

În raio­nul Bri­ce­ni, din cei 15 pri­ma­ri demo­cra­ţi, 8 au fost aleşi pe lis­te­le PD-ului, iar alţii 7 s-au ală­tu­rat par­ti­du­lui ulte­ri­or. Ghen­a­dii Ioxa, ales pri­mar la Drep­că­u­ţi fiind can­di­dat inde­pen­dent, spu­ne că a ade­rat la PD pen­tru că aceas­ta a fost dorinţa ale­gă­to­ri­lor săi. „Cetă­ţe­nii satu­lui Drep­că­u­ţi, majo­ri­ta­tea, susţin Par­ti­dul Demo­crat. Ei m-au ales pri­mar, ei au făcut lis­ta de 300 de per­soa­ne ca să-mi îna­in­tez can­di­da­tu­ra de pri­mar inde­pen­dent şi tot ei m-au votat la pri­mă­rie. Ade­ra­rea mea la Par­ti­dul Demo­crat a fost dorinţa şi voinţa popo­ru­lui care m-a ales, şi eu, la rân­dul meu, deo­a­re­ce sunt ale­sul popo­ru­lui, înseam­nă că tre­bu­ie să fac totul ce doreş­te popo­rul con­form legii şi drep­tă­ţii”, spu­ne pri­ma­rul.

Între­bat dacă, în urma ade­ră­rii la PD, loca­li­ta­tea a avut sau va avea ceva de câş­ti­gat, pri­ma­rul ne-a ofe­rit un răs­puns nea­ş­tep­tat. „În pri­mul rând ţara noas­tră, venind la guver­na­re Par­ti­dul Demo­crat, a câş­ti­gat ace­ea că în ţară nu-i revo­lu­ţie şi răz­boi. Asta e cel mai prin­ci­pal. Vă spun cu toa­tă răs­pun­de­rea. Eu am ter­mi­nat uni­ver­si­ta­tea la Mosco­va şi-s poli­to­log de pro­fe­sie, şi eu ştiu des­pre ce vor­besc”, ne-a decla­rat Ghen­a­dii Ioxa.

Am insis­tat să aflăm mai exact bene­fi­ci­i­le pen­tru loca­li­ta­te, cum ar fi con­stru­cţia de dru­mu­ri, cana­li­za­re, însă pri­ma­rul a con­ti­nu­at să-şi susţi­nă punc­tul de vede­re: „Asta-i cel mai prin­ci­pal ce avem noi, că în ţară nu-i răz­boi. Şi nu-i răz­boi dato­ri­tă guver­nă­rii care chi­b­zu­ieş­te ce face. Dacă s-ar împă­rţi la noi Bălţi­ul în regiu­nea de nord, cei din sud tot aşa şi ar rămâ­ne o bucă­ţi­că de Chi­şi­nău, asta-i bucu­rie? Ce-i mai rău ca moar­tea? Nu-i nimic”.

În ace­la­şi timp, Ghen­a­dii Ioxa recu­noa­ş­te că la Drep­că­u­ţi sunt şi alte pro­ble­me decât revo­lu­ţi­i­le şi răz­bo­a­ie­le. „Nu este nici apă cen­tra­li­za­tă, nici cana­li­za­re, nici dru­mu­ri. Parcă-i un aul din Afri­ca. Este foar­te mult de lucru. Vom înce­pe a imple­men­ta diver­se pro­iec­te, ca să trans­for­me toa­te minu­su­ri­le în plu­su­ri”, afir­mă Ioxa.

Vadim Gorob­cov, pri­ma­rul satu­lui Cri­va, tre­cut şi el la PD, nu a vrut să ne spu­nă de ce a luat aceas­tă deci­zie: „Dar de ce aşa tare vă inte­re­sea­ză pe d-voastră? Ne-am des­cu­ra­jat. Ce nu-i clar?”, ne-a repli­cat pri­ma­rul, după care a pus punct dis­cu­ţi­ei.

Evghe­nii Dumen­co, pri­mar Lip­ca­ni, raio­nul Bri­ce­ni

Evghe­nii Dumen­co, pri­ma­rul oră­şe­lu­lui Lip­ca­ni, ne-a spus că s-a ală­tu­rat PD-ului fiind dez­a­mă­git de fos­tul său par­tid: „Eu când am ade­rat la PLDM am avut o încre­de­re. Aici în sat era o echi­pă de per­soa­ne des­tul de puter­ni­că şi noi am cre­zut în dom­nul Filat. Până la urmă, s-a întâm­plat ce s-a întâm­plat. Poa­te nu e toa­tă vina a lui, dar are o vină şi înseam­nă că tre­bu­ie să răs­pun­dă. După asta eu mi-am făcut con­clu­zi­i­le mele şi am făcut ce am făcut. Eu sin­gu­rel am vor­bit cu preşe­din­te­le raio­nu­lui, pen­tru că şti­am foar­te bine că el e mem­bru al Par­ti­du­lui Demo­crat, îl ştiu foar­te de demult. N-a fost nicio pre­siu­ne nimic, cum alţii spun că iaca i-o pre­sat sau ceva. Eu asta pot să vor­besc des­chis, fără nicio fri­că, fără nimic”, ne-a spus Dumen­co.

Număr dublu de primari la Soroca

Ghen­a­dii Pere­teat­cu, pri­ma­rul satu­lui Băxa­ni, raio­nul Soro­ca

În apri­lie 2016, un grup de con­si­li­e­ri loca­li din raio­nul Soro­ca, împre­u­nă cu pri­ma­rul satu­lui Băxa­ni, au anu­nţat public că ade­ră la PDM. „Dorim să rea­li­zăm pro­mi­siu­ni­le făcu­te, pro­mi­siu­ni care nu pot fi rea­li­za­te decât în cadrul unei guver­nă­ri sta­bi­le şi pro-europene”, menţio­nau atun­ci aleşii loca­li într-o decla­ra­ţie comu­nă.

Fost pre­ot în Băxa­ni, Ghen­a­die Pere­teat­cu, ales pri­mar din pos­tu­ra de can­di­dat inde­pen­dent, spu­ne că a decis să trea­că la PD pen­tru că şi alţi pri­ma­ri din raion au făcut la fel. „Eu n-am scris cere­re să ader la par­tid, pur şi sim­plu am spus că susţin echi­pa care a ade­rat la Par­ti­dul Demo­crat. Atun­ci din raion, dacă nu greşesc, au tre­cut la PD 11 pri­ma­ri şi eu am fost al 12-lea. Pur şi sim­plu aşa a fost atun­ci… Pri­e­te­nii pri­ma­ri care erau, majo­ri­ta­tea au ade­rat atun­ci la PD şi m-am gân­dit să fiu şi eu susţi­nă­to­rul par­ti­du­lui şi tot­o­da­tă să rămân în echi­pa pri­ma­ri­lor care erau ini­ţi­al”, îşi moti­vea­ză pri­ma­rul deci­zia. Vasi­le Pala­ma­ri, pri­ma­rul satu­lui Bădi­ce­ni, nu a vrut să ne spu­nă de ce a ales să ade­re la PD, închizându-ne tele­fo­nul. De alt­fel, în raio­nul Soro­ca, nu mai puţin de 12 pri­ma­ri s-au ală­tu­rat PD-ului. După ale­ge­ri­le loca­le din iunie 2015 PD avea, la Soro­ca, doar 10 pri­ma­ri, acum are 22.

„Am făcut aşa ca să ajutăm cetăţenii”

Şi la Hân­ceş­ti unii pri­ma­ri inde­pen­denţi şi liberal-democraţi au tre­cut la PD. În sep­tem­brie 2016 şap­te pri­ma­ri şi cin­ci con­si­li­e­ri raio­na­li şi loca­li au anu­nţat că pără­sesc PLDM şi ade­ră la PD. În decla­ra­ţia comu­nă sem­na­tă de pri­ma­rii loca­li­tă­ţi­lor Şipo­te­ni, Cotul Morii, Bujor, Buţe­ni, Obi­le­ni, Ciu­ci­u­le­ni şi Mireş­ti, aleşii anu­nţau că vor con­ti­nua „ală­tu­ri de echi­pa raio­na­lă a PD”. La fel au făcut şi pri­ma­rii, până atun­ci inde­pen­denţi, de la Mereşe­ni şi Cra­s­noar­me­i­scoe, din ace­la­şi raion. Între­ba­tă ce a convins-o să ade­re la PD, Luci­ca Guş­tiuc, pri­ma­ra satu­lui Cotul Morii, ne-a răs­puns scurt: „Numai nu pre­siu­ni­le. Am făcut aşa ca să aju­tăm cetă­ţe­nii”.

Nico­lae Moroz, pri­ma­rul satu­lui Şipo­te­ni, decla­ră că s-a ală­tu­rat PD-ului „pen­tru a reu­şi mai mul­te pen­tru sat”. „Credeţi-mă, la ale­ge­ri eu nu m-am dus din par­tea con­du­ce­rii PLDM, dar din par­tea cetă­ţe­ni­lor din sat. Pe urmă eu am văzut ce s-o făcut, lumea a fost amă­gi­tă. De asta eu m-am dus cu con­du­ce­rea raio­nu­lui, de par­tea PD, ca să fac cât mai mult pen­tru sat. Lumea se uită dacă omul face ceva, dar nu dacă numai poves­teş­te şi se lau­dă. Şi eu am hotă­rât că mai mul­te am să fac cu par­ti­dul dat. Asta-i tot”, ne-a spus pri­ma­rul.

În total, în raio­nul Hân­ceş­ti, PD-ul are acum 19 pri­ma­ri: 10 aleşi la loca­le­le din 2015 şi 9 care au ade­rat ulte­ri­or.

Alte raioane, acelaşi scenariu

Migră­ri simi­la­re ale pri­ma­ri­lor spre Par­ti­dul Demo­crat au avut loc în majo­ri­ta­tea rai­oa­ne­lor ţării. La Flo­reş­ti, în 2016, la cei 12 pri­ma­ri exis­tenţi, s-au ală­tu­rat alţii 8, iar în raio­nul Unghe­ni 10 pri­ma­ri şi-au pără­sit par­ti­de­le şi au ade­rat la PD. Prin­tre aceş­tia şi pri­ma­rul ora­şu­lui Unghe­ni, Ale­xan­dru Ambros, care, în sep­tem­brie 2016, a anu­nţat că plea­că din PLDM şi că va depu­ne cere­re de ade­ra­re la PD. Am încer­cat să dis­cu­tăm cu pri­ma­rul de Unghe­ni, însă aces­ta nu ne-a răs­puns la tele­fon pe par­cur­sul mai mul­tor zile.

La Don­du­şe­ni PD-ul a atras de par­tea sa 9 pri­ma­ri de la alte par­ti­de, iar la Orhei, din cei 27 de pri­ma­ri demo­cra­ţi, 8 au ade­rat după ale­ge­ri.

Deşi pe site-ul ofi­ci­al al Par­ti­du­lui Demo­crat, pdm.md, este indi­cat că for­ma­ţiu­nea are 396 de pri­ma­ri, numă­rul aces­to­ra ar putea fi sem­ni­fi­ca­tiv mai mare. Mai mulţi pri­ma­ri care au anu­nţat prin decla­ra­ţii publi­ce că ade­ră la PD nu se regă­sesc, deo­cam­da­tă, în lis­ta pri­ma­ri­lor demo­cra­ţi afi­şa­tă pe site-ul par­ti­du­lui. Prin­tre aceş­tia se numă­ră pri­ma­rul de Unghe­ni, Ale­xan­dru Ambros, pri­ma­ra s. Cos­teş­ti, r. Ialo­ve­ni, Nata­lia Petrea, sau gru­pul de pri­ma­ri din raio­nul Hân­ceş­ti care au anu­nţat că ade­ră la PD în sep­tem­brie 2016.

„Presiuni fără încetare” sau „procese absolut democratice”?

Vio­rel Cibo­ta­ru, preşe­din­te PLDM, par­tid care a pier­dut cei mai mulţi pri­ma­ri în favoa­rea PD-ului, spu­ne că aleşii loca­li ai par­ti­du­lui său sunt forţa­ţi, în dife­ri­te modu­ri, să trea­că la PD. „Pre­siu­ni­le con­ti­nuă fără înce­ta­re, mai ales asu­pra preşe­dinţi­lor de rai­oa­ne, a pri­ma­ri­lor, în dife­ri­te for­me, în fun­cţie de situ­a­ţia con­cre­tă dintr-un raion sau altul. Toţi pri­ma­rii şi toţi repre­zen­tanţii pute­rii loca­le, cu exce­pţia Par­ti­du­lui Soci­a­li­ş­ti­lor, toţi cei­la­lţi sunt pre­sa­ţi de către Par­ti­dul Demo­crat. Este o tac­ti­că abso­lut vicioa­să, pen­tru că pri­ma­rii aceş­tia nu ajung în orga­ni­za­ţi­i­le lor, dar în felul ăsta se cre­ea­ză o impre­sie fal­să că Par­ti­dul Demo­crat ar avea o supra­re­pre­zen­ta­re în orga­ni­za­ţi­i­le admi­nis­tra­ţi­ei publi­ce loca­le. De fapt, asta este o degra­da­re a cul­tu­rii poli­ti­ce în R. Mol­do­va şi e un pro­ces de regres enorm în acest sens”, afir­mă Cibo­ta­ru.

Ser­giu Sîr­bu, depu­tat, vice­pre­șe­din­te PD

De cea­lal­tă par­te, Ser­giu Sîr­bu, depu­tat şi vice­preşe­din­te al Par­ti­du­lui Demo­crat, spu­ne că pri­ma­rii vin la PD „sin­gu­ri şi nesi­li­ţi de nime­ni”, pen­tru a bene­fi­cia de susţi­ne­rea unei echi­pe mari. „Evi­dent că după pro­ble­me­le cu care se con­frun­tă PLDM-ul, mulţi pri­ma­ri au rămas ai nimă­nui şi ei au decis să ade­re la PD pen­tru a putea mai efi­cient să solu­ţio­ne­ze pro­ble­me­le comu­ni­ta­re. Evi­dent, atun­ci când eşti al nimă­nui e mult mai com­pli­cat să rea­li­ze­zi anu­mi­te pro­iec­te, şi atun­ci când ai o susţi­ne­re a unei echi­pe mari, la nivel local, raio­nal şi cen­tral, e mai uşor. Marea majo­ri­ta­te au venit sin­gu­ri, nesi­li­ţi de nime­ni. Nu văd cum să sileş­ti pe cine­va, nu poţi să fii iubit cu de-a sila. Dacă-l pui cu de-a sila să vină, pot fi con­se­cinţe mult mai gra­ve. Chiar dacă sunt anu­mi­te acu­za­ţii din punct de vede­re poli­tic din par­tea altor par­ti­de, ele rămân doar la nivel decla­ra­tiv şi este vor­ba doar de o lup­tă poli­ti­că între par­ti­de. În rea­li­ta­te, acei pri­ma­ri sau con­si­li­e­ri care ade­ră la PD, evi­dent, vin bene­vol şi fie­ca­re are pro­pri­ul inte­res. Cine­va vine din punct de vede­re ide­o­lo­gic, cine­va vine din punct de vede­re al efi­cienţei lucru­lui în comu­ni­ta­te… Eu cred că este un pro­ces abso­lut demo­cra­tic, nimic ieşit din comun”, afir­mă Ser­giu Sîr­bu.

Preşedinta CALM: „Mai bine sărac şi cu sovistea curată”

Tatia­na Badan, pri­ma­ra satu­lui Sele­met, pre­șe­din­ta CALM

Tatia­na Badan, pri­ma­ra satu­lui Sele­met, raio­nul Cimi­ş­lia, şi preşe­din­ta Con­gre­su­lui Auto­ri­tă­ţi­lor Loca­le din Mol­do­va (CALM), este de păre­re că ple­ca­rea pri­ma­ri­lor de la un par­tid la altul are loc din cau­za sis­te­mu­lui foar­te poli­ti­zat şi a lip­sei unei auto­no­mii loca­le rea­le. „Mulţi pri­ma­ri nu o dată s-au con­vins că fon­du­ri­le sunt în mâi­ni­le unui par­tid sau altul, care se află la guver­na­re, şi când ai legă­tu­ră cu un ast­fel de par­tid, ai susţi­ne­re finan­ci­a­ră”, afir­mă preşe­din­ta CALM.

Tatia­na Badan, alea­să pri­ma­ră la Sele­met cu 96%, spu­ne că, chiar dacă finanţă­ri­le sunt repar­ti­za­te pe cri­te­rii poli­ti­ce, poţi face lucru­ri bune pen­tru comu­ni­ta­te şi din pos­tu­ra unui pri­mar nea­fi­li­at poli­tic. „E regre­ta­bil când vezi că pro­iec­te­le loca­li­tă­ţii tale nu sunt selec­ta­te pen­tru că nu eşti din par­ti­dul X sau Y. Eu nu am adus mili­oa­ne cum li se dau altor loca­li­tă­ţi, pe cri­te­rii poli­ti­ce, câte 24-27 de mili­oa­ne, întot­dea­u­na satul meu a fost pedep­sit pen­tru că eu sunt inde­pen­den­tă, dar nu am stat degea­ba. Am înce­put să lucrez cu amba­sa­de­le, cu băş­ti­na­şii din sat care sunt ple­ca­ţi. Unii din Ita­lia susţin echi­pa de fotbal, alţii în altă dire­cţie aju­tă satul. Scriu pro­iec­te mici, de 5, de 10 mii de euro, dar sunt mulţu­mi­tă. Oame­nii din satul meu ori­cum m-au ales ca un pri­mar inde­pen­dent, ca un gos­po­dar cu ver­ti­ca­li­ta­te şi cu pozi­ţie. Eu întot­dea­u­na am fost inde­pen­den­tă şi întot­dea­u­na am spus că nu tre­bu­ie un om din Orhei sau dintr-o loca­li­ta­te din sud sau din nord să sufe­re atun­ci când pri­ma­rul nu are aco­pe­ri­re poli­ti­că. Pes­te tot sunt oame­ni care meri­tă con­di­ţii mai bune de via­ţă, dar la noi sis­te­mul soci­a­list, comu­nist încă mai per­sis­tă în min­tea poli­ti­cie­ni­lor, şi pen­tru că noi sun­tem dez­bi­na­ţi, asta e în favoa­rea mul­tor par­ti­de poli­ti­ce, din păca­te. Pen­tru noi toa­tă valoa­rea şi toa­tă comoa­ra sunt oame­nii, nu par­ti­de­le poli­ti­ce. Mai bine sărac şi cu sovis­tea cura­tă. Noi, CALM-ul, ne stră­duim foar­te mult să lobăm şi să fim foar­te insis­tenţi pen­tru a schim­ba lucru­ri­le la nivel legi­sla­tiv, de sis­tem, fiind­că noi avem nevo­ie de legi care ar ofe­ri mai mul­tă liber­ta­te auto­ri­tă­ţi­lor loca­le. Să nu exis­te ver­ti­ca­li­ta­tea şi supu­ne­rea asta”, con­chi­de Tatia­na Badan.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Bagi pe Dra­cul in casa si nu-l poti scoa­te cu toti arhi­e­re­ii! Toa­te par­ti­de­le ara­ta dupa ori­ce scru­tin plus-minus con­form son­da­je­lor si numai par­ti­dul lui Pla­ha­t­niuc se gon­flea­za pes­te noap­te ca o ana­con­da fla­man­da. Un dra­gon chi­ne­zesc, ce mai ata­ta! Cum se poa­te ca dintr-un smoc sa rasa­ra dita­mai “cas­ti­ga­to­rul”, dita­mai mamu­tul?! Deloc intam­pla­toa­re aceas­ta trans­for­ma­re mons­tru­oa­sa. Rezul­ta­tul pd-istilor arun­ca in aer toa­ta per­cep­tia pen­tru aceas­ta gas­ca detes­ta­ta, anti­pa­ti­ca, auto­cra­ta. Cum se face ca o “sec­ta” devi­ne, post-electoral, ‘dog­ma”? Miroa­se a fra­u­da masi­va. Miroa­se a corup­tie, san­taj, con­stran­ge­re, slu­go­se­nie. De aia, de 25 de ani RM e cuprin­sa de o sta­re de lesin, de gre­a­ta. Semn ca prun­cii lui Ili­ci, “fos­tii” deve­ni­ti “actu­a­li”, adi­ca rezi­duu­ri­le bol­se­vi­ce far­da­te minu­ti­os, cu arta in demo­cra­ti, cica si pro-europeni, i-a legat noroa­ce­le aces­tei tari­soa­re fara stat, fara sanse. Fosi­le­le faca rau tarii. Unii din igno­ran­ta, altii pur si sim­plu din pla­ce­rea sadi­ca de a rasu­ci cuti­tul in rana. Poh­ta ce si-a poh­tit cape­te­nia pd, s-a impli­nit. A dat apa de mort fie­ca­rui pri­mar. I-au dat apa de mort popo­ru­lui fla­mand, mani­pu­lat de jos in sus si vice­ver­sa. Si au menit: Asa cum pla­ce mor­tul la lume, asa s-o pla­ca pe tara asta in Anar­hie, Bez­na si Fri­ca cine se va uita la ea. Ori­ce ar gla­go­li “van­du­tii”, holo­pii, un lucru este cert. “Cuma­pa­ra­to­rul” coor­do­nea­za, ordo­na. Hin­ghe­rii misu­na pes­te tot. Isi vanea­za pra­da cu rab­da­re, ii stu­di­a­za fie­ca­re mus­ca­re, ii gaseste punc­te­le sla­be si tin­tes­te, fara remus­ca­re. Apoi intra in gan­du­ri­le pra­dei, sa o faca sa cada in pla­sa, sa inghi­ta nada ca pe o aca­dea par­fu­ma­ta. In con­clu­zie: Toa­te popoa­re­le au hotii lor, insa nu toa­te popoa­re­le per­mit Hoti­lor de anver­gu­ra, sspa­la­to­ri­lor de bani si cre­ie­re, acti­vis­ti­lor par­ti­ni­ci de moda PCUS sa-i con­du­ca, sa-i ame­nin­te cu Pla­ha­te­ca. Or, in RMi­ca, raco­la­rea are toa­ne si butoa­ne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *