Contact

Adre­sa reda­cţi­ei: Casa Pre­sei, bir. 314, str. Puş­kin, nr. 22, Chi­şi­nău, MD-2012, Repu­bli­ca Mol­do­va

Tele­fon: (+373 22) 23 – 44 – 38, fax: (+373 22) 23-26-33, mobil: (+373) 79 020 007, (+373) 68 322 226;
Viber: 068 322 226
e-mail: info@zdg.md, ziardegarda@gmail.com

Echi­pa reda­cţi­ei: 

  • Ali­na Radu, direc­toa­re (alina.radu@zdg.md)
  • Ane­ta Gro­su, redactor-şef (aneta@zdg.md)
  • Vic­tor Moş­neag, redactor-şef adjunct (v.mosneag.zdg@gmail.com)
  • Petru Gro­za­vu, poli­tic (petru@zdg.md)
  • Olga Bulat, Tatia­na Beghiu, Ana­to­lie Eșa­nu, Ali­o­na Ciur­că, Mari­na Cio­ba­nu, repor­te­ri
  • Olga Sol­tan, rela­ţii cu publi­cul

Zia­rul de Gar­dă este un săp­tămâ­nal inde­pen­dent de inves­ti­ga­ţii, înre­gis­trat la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat
la 22 mar­tie 2004, nr. 1004600020186

Zia­rul este mem­bru al Aso­ci­a­ţi­ei Pre­sei Inde­pen­den­te (API), iar API este afi­li­a­tă Aso­ci­a­ţi­ei Mondi­a­le a Zia­re­lor şi a Pro­du­că­to­ri­lor (WAN IFRA)

Pre­lu­a­rea tex­te­lor de pe pagi­na www.zdg.md se rea­li­zea­ză în limi­ta maxi­mă de 500 de sem­ne.În mod obli­ga­to­riu, în cazul pagi­ni­lor web (por­ta­lu­ri, agen­tii, insti­tu­ţii media sau blo­gu­ri) tre­bu­ie indi­cat şi lin­kul direct la arti­co­lul pre­lu­at din www.zdg.md
Insti­tu­ţi­i­le de pre­sa care pre­iau arti­co­le sau ima­gi­ni pen­tru emi­siu­ni TV sau radio, vor cita sur­sa, iar edi­ţi­i­le tipă­ri­te vor indi­ca sur­sa şi auto­rul infor­ma­ţi­ei. Pre­lu­a­rea inte­gra­lă se poa­te rea­li­za doar în con­di­ţi­i­le unui acord pre­a­la­bil cu reda­cţia.Codul deon­to­lo­gic al jur­na­lis­tu­lui din R.Moldova, art. 2.4

Trimite un mesaj redactiei!