Arhiva: Ştiri sociale

Câte semnături trebuie să colecteze Ceban pentru a iniția referendumul privind demiterea lui Chirtoacă și când poate avea loc acesta

În ter­men de 60 de zile, Gru­pul de ini­ția­ti­vă pen­tru colec­ta­rea sem­nă­tu­ri­lor pri­vind orga­ni­za­rea refe­ren­du­mu­lui de revo­ca­re din func­ție a pri­ma­ru­lui gene­ral al muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău, con­dus de con­si­li­e­rul soci­a­list Ion…

Citiți ACUM în ZdG

În edi­ția din 27 apri­lie a Zia­ru­lui de Gar­dă afla­ți câți magis­tra­ți sunt cer­ce­ta­ți penal și con­dam­na­ți la închi­soa­re în ulti­mii opt ani de către jus­ti­ția refor­ma­tă a R. Mol­do­va…

„Continentul” presei libere

Pre­sa din întrea­ga lume este din ce în ce mai cica­tri­za­tă de inte­re­se­le care cresc ca pe droj­dii a acto­ri­lor poli­ti­ci. Situ­a­ția pre­sei este în peri­col „mai mult decât ori­când”,…