12162160_10153643379249118_1518732919_o

(VIDEO) Marș pentru drepturi egale la Chișinău

Gru­pul de Ini­ția­tive Femi­niste din Mol­dova a orga­ni­zat pe 8 mar­tie cel de al doi­lea marș femi­nist, care anul acesta a avut titlul „Sexis­mul ne fură șansele”.
Sco­pul mar­șu­lui a fost să atragă aten­ția asu­pra gra­du­lui înalt de sexism mani­fes­tat în spa­țiul public și a efec­te­lor sale nocive. 

Anul 2015 a fost un an bogat în decla­ra­ții sexiste lan­sate în spa­țiul public de un șir de per­soane publice cum ar fi: Dorin Chir­toacă, pri­ma­rul mun.Chișinău, Mihai Ghimpu, lide­rul par­ti­du­lui libe­ral, Marian Lupu, lide­rul par­ti­du­lui demo­crat, Vale­riu Mun­teanu, minis­trul mediu­lui ș.a.
“Sexis­mul se referă la ste­re­o­ti­puri, pre­ju­de­căți și dis­cri­mi­nare de gen. Este sexism atunci când feme­ile și băr­ba­ții sunt per­ce­puți, tra­tați și jude­cați în baza ste­re­o­ti­pu­ri­lor de gen cum ar fi: feme­ile sunt iste­rice, băr­ba­ții nu plâng, poli­tica este doar pen­tru băr­bați, feme­ile tre­buie sa fie gos­po­dine etc. Într-o soci­e­tate patri­ar­hală cum este cea din Mol­dova, feme­ile sunt cel mai des afec­tate de sexism și umi­lite prin decla­ra­ții sexiste. Cre­dem că spa­țiul public tre­buie să fie sigur și com­for­ta­bil pen­tru toți și toate. Dis­cu­ți­ile și dez­ba­te­rile publice tre­buie să aibă loc fără decla­ra­ții sexiste, iar cei și cele care le fac tre­buie res­pon­sa­bi­li­zați”, au decla­rat orga­ni­za­to­rii.

La acțiune a par­ti­ci­pat și acti­vista „Femen” Yana Jda­nova, care din cauza per­se­cu­ți­i­lor la care a fost supusă în Ucraina a fost nevo­ită să se sta­bi­lească cu tra­iul în Franța. 

Mar­șul s-a des­fă­șu­rat fără inci­dente pe bule­var­dul „Ște­fan cel Mare și Sfânt” din Chi­și­nău, iar la final a fost pre­zen­tată și o sce­netă în care au fost pre­zen­tate decla­ra­ți­ile sexiste pe care l-au făcut în 2015 unii poli­ti­cieni din RM. 

Sursa Video: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.