(VIDEO) Marș pentru drepturi egale la Chișinău

Gru­pul de Ini­ția­ti­ve Femi­nis­te din Mol­do­va a orga­ni­zat pe 8 mar­tie cel de al doi­lea marș femi­nist, care anul aces­ta a avut titlul „Sexis­mul ne fură șanse­le”.
Sco­pul mar­șu­lui a fost să atra­gă aten­ția asu­pra gra­du­lui îna­lt de sexism mani­fes­tat în spa­ți­ul public și a efec­te­lor sale noci­ve.

Anul 2015 a fost un an bogat în decla­ra­ții sexis­te lan­sa­te în spa­ți­ul public de un șir de per­soa­ne publi­ce cum ar fi: Dorin Chir­toa­că, pri­ma­rul mun.Chișinău, Mihai Ghim­pu, lide­rul par­ti­du­lui libe­ral, Mari­an Lupu, lide­rul par­ti­du­lui demo­crat, Vale­riu Mun­tea­nu, minis­trul mediu­lui ș.a.
“Sexis­mul se refe­ră la ste­re­o­ti­pu­ri, pre­ju­de­că­ți și dis­cri­mi­na­re de gen. Este sexism atun­ci când feme­i­le și băr­ba­ții sunt per­ce­pu­ți, tra­ta­ți și jude­ca­ți în baza ste­re­o­ti­pu­ri­lor de gen cum ar fi: feme­i­le sunt iste­ri­ce, băr­ba­ții nu plâng, poli­ti­ca este doar pen­tru băr­bați, feme­i­le tre­bu­ie sa fie gos­po­di­ne etc. Într-o soci­e­ta­te patri­ar­ha­lă cum este cea din Mol­do­va, feme­i­le sunt cel mai des afec­ta­te de sexism și umi­li­te prin decla­ra­ții sexis­te. Cre­dem că spa­ți­ul public tre­bu­ie să fie sigur și com­for­ta­bil pen­tru toți și toa­te. Dis­cu­ți­i­le și dez­ba­te­ri­le publi­ce tre­bu­ie să aibă loc fără decla­ra­ții sexis­te, iar cei și cele care le fac tre­bu­ie res­pon­sa­bi­li­zați”, au decla­rat orga­ni­za­to­rii.

La acțiu­ne a par­ti­ci­pat și acti­vis­ta „Femen” Yana Jda­no­va, care din cau­za per­se­cu­ți­i­lor la care a fost supu­să în Ucrai­na a fost nevo­ită să se sta­bi­leas­că cu tra­i­ul în Fran­ța.

Mar­șul s-a des­fă­șu­rat fără inci­den­te pe bule­var­dul „Ște­fan cel Mare și Sfânt” din Chi­și­nău, iar la final a fost pre­zen­ta­tă și o sce­ne­tă în care au fost pre­zen­ta­te decla­ra­ți­i­le sexis­te pe care l-au făcut în 2015 unii poli­ti­cie­ni din RM. 

Sur­sa Video: www.ZdG.md


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *