STOP FALS! Fals: Supermaketurile din Europa se confruntă cu un deficit de legume

Pos­tul de tele­vi­ziu­ne Per­vîi Kanal din Fede­ra­ţia Rusă a difu­zat recent un repor­taj în care se spu­ne că în maga­zi­ne­le mari din câte­va ţări euro­pe­ne pre­cum Marea Bri­ta­nie, Nor­ve­gia şi Dane­mar­ca se înre­gis­trea­ză un defi­cit de legu­me din cau­za recol­tei mici din Spa­nia şi Ita­lia, prin­ci­pa­le­le sta­te fur­ni­zoa­re de legu­me pe pia­ţa euro­pea­nă. Mol­do­ve­nii care locu­iesc în aces­te țări nea­gă cele rela­ta­te de pre­sa rusă şi spun că în maga­zi­ne­le mari nu exis­tă defi­cit de legu­me.

La 4 febru­a­rie 2017, Per­vîi Kanal a difu­zat în bule­ti­nul de şti­ri de la ora 12.00 repor­ta­jul Европейские покупатели столкнулись с дефицитом овощей в супермаркетах” (tra­du­ce­re: „Cum­pă­ră­to­rii euro­pe­ni se con­frun­tă cu un defi­cit de legu­me în super­ma­ke­tu­ri”). În repor­taj sunt ară­ta­te ima­gi­ni cu raf­tu­ri goa­le, iar într-o ladă – doi dov­le­cei şi câte­va bucă­ţi de broc­co­li, iar ima­gi­ni­le pre­lu­a­te de pe site-ul tablo­i­du­lui din Marea Bri­ta­nie Dailymail.co.uk sunt însoţi­te de urmă­to­rul text: „Câte trei sala­te de per­soa­nă. Cum­pă­ră­to­rii euro­pe­ni se con­frun­tă cu un defi­cit de legu­me. Neo­bi­ş­nu­it de pus­tii sunt super­ma­ke­tu­ri­le din Marea Bri­ta­nie, Nor­ve­gia şi Dane­mar­ca. Vân­za­rea legu­me­lor răma­se este strict nor­ma­tă. De exem­plu, unei per­soa­ne i se per­mi­te să cum­pe­re doar câte­va frun­ze de sala­te şi câte­va bucă­ţi de broc­co­li. Iar preţu­ri­le sunt astro­no­mi­ce, dov­le­ce­ii şi vine­te­le s-au scum­pit de aproa­pe patru ori într-o sin­gu­ră lună”. În mate­ri­al lip­sesc opi­ni­i­le cum­pă­ră­to­ri­lor euro­pe­ni sau ale expe­rţi­lor, iar jur­na­lis­ta afir­mă că acest defi­cit de legu­me este influ­enţat de vre­mea fri­gu­roa­să din Ita­lia şi Spa­nia. Repor­ta­jul se înche­ie cu afir­ma­ţia jur­na­lis­tei că: „Potri­vit expe­rţi­lor, dacă vre­mea nu se va îmbu­nă­tă­ţi, Euro­pa ar putea rămâ­ne şi fără citri­ce”, fără să fie citat vre­un expert.

Pen­tru a veri­fi­ca infor­ma­ți­i­le trans­mi­se de tele­vi­ziu­nea rusă, Aso­ci­a­ţia Pre­sei Inde­pen­den­te (API) i-a con­tac­tat pe câți­va mol­do­ve­ni sta­bi­li­ţi în ţări­le pre­zen­ta­te în repor­taj. Din cele rela­ta­te de cona­ţio­na­lii noş­tri, doar în Marea Bri­ta­nie une­le legu­me sunt vân­du­te în limi­ta a câtor­va uni­tă­ţi pen­tru un cum­pă­ră­tor. Lau­ra Sili, preşe­din­ta Aso­ci­a­ţi­ei Mol­do­ve­ni­lor din Marea Bri­ta­nie, spu­ne că une­le super­ma­ke­tu­ri din Lon­dra, într-adevăr raţio­na­li­zea­ză vân­ză­ri­le, însă doar a unor legu­me. Pre­sa bri­ta­ni­că (http://www.bbc.com) spu­ne că este vor­ba de broc­co­li, dov­le­cei şi spa­nac – aces­te legu­me ar fi fost afec­ta­te de îngheţu­ri­le din Spa­nia. Totu­şi, L. Sili con­fir­mă că nu e vor­ba de un defi­cit de legu­me în gene­ral.

Norvegia şi Danemarca nu duc lipsă de legume

Mol­do­ve­nii sta­bi­li­ţi în cele două ţări scan­di­na­ve, menţio­na­te în repor­ta­jul de la Per­vîi Kanal, dezmint rela­tă­ri­le jur­na­li­ş­ti­lor ruşi. Dia­na Caza­cu, mol­do­vean­că sta­bi­li­tă în ora­şul Oslo, Nor­ve­gia, afir­mă că maga­zi­ne­le de aco­lo nu se con­frun­tă cu defi­cit de legu­me. Ca dova­dă, Dia­na ne-a expe­di­at ima­gi­ni recen­te dintr-un maga­zin din Oslo, din care se vede că raf­tu­ri­le sunt pli­ne cu legu­me. De ase­me­nea, Dia­na spu­ne că nu a obser­vat o majo­ra­re a preţu­ri­lor la legu­me în ulti­ma peri­oa­dă.

Ace­la­şi lucru îl con­fir­mă şi Andrei Dadu, mol­do­vean sta­bi­lit în Dane­mar­ca. Băr­ba­tul susţi­ne că din con­tra, în pre­zent, une­le legu­me în maga­zi­ne­le din ora­şul Copenha­ga au afi­șat preţu­ri redu­se, cu de la 5 până la 10 la sută. Andrei Dadu spu­ne că în fami­lia sa sunt per­soa­ne vege­ta­rie­ne, de ace­ea el cunoa­ş­te foar­te bine preţul legu­me­lor.

În Spania nu s-a majorat preţul legumelor

Pavel Cos­taş, pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei Dias­po­rei mol­do­ve­nești din Rega­tul Spa­niei „Sal­va­dos para sal­var” (“Sal­va­ți pen­tru a sal­va”), locu­ieş­te în ora­şul Madrid. Deşi în repor­ta­jul de la Per­vîi Kanal se menţio­nea­ză că agri­cul­tu­ra aces­tei ţări a avut de sufe­rit din cau­za cala­mi­tă­ţi­lor natu­ra­le, P. Cos­taş afir­mă că locu­i­to­rii de aici nu au remar­cat un defi­cit de legu­me în maga­zi­ne sau că preţu­ri­le s-ar fi majo­rat. El ne-a expe­di­at şi câte­va ima­gi­ni care demon­strea­ză con­tra­ri­ul celor difu­za­te în repor­taj.

Menţio­năm că pro­gra­me­le tele­vi­ziu­nii Per­vîi Kanal din Fede­ra­ţia Rusă, sunt retrans­mi­se şi în Repu­bli­ca Mol­do­va prin inter­me­di­ul pos­tu­lui Pri­me TV.

Lilia Zaharia
Articolul a fost realizat în cadrul Campaniei media împotriva informaţiei false şi tendenţioase – STOP FALS!, desfăşurată de Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) şi Asociația Telejurnaliștilor Independenți din Moldova (ATVJI).

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *