Raportorii APCE cer reforme credibile și ședințe de judecată publice în cazul lui Filat

Ofi­ci­a­lii Adu­nă­rii Par­la­men­ta­re a Con­si­li­u­lui Euro­pei (APCE) reco­man­dă auto­ri­tă­ți­lor de la Chi­și­nău să imple­men­te­ze cât mai urgent refor­me­le ce țin de asi­gu­ra­rea inde­pen­den­ței jus­ti­ți­ei, a plu­ra­lis­mu­lui și inde­pen­den­ței insti­tu­ți­i­lor media, a lup­tei împo­tri­va corup­ți­ei dar și a con­so­li­dă­rii sis­te­mu­lui ban­car. După ce, recent, au vizi­tat țara noas­tră, co-raportorii APCE Valen­ti­na Les­kaj și Ögmun­dur Jóna­s­son au făcut public un prim raport de moni­to­ri­za­re a R. Mol­do­va.

Ofi­ci­a­lii euro­pe­ni spun că, în urma întâl­ni­ri­lor cu repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții civi­le, au con­sta­tat că exis­tă o lip­să de încre­de­re a cetă­țe­ni­lor în insti­tu­ți­i­le de stat: „Am sim­țit că exis­tă o sen­za­ție larg răs­pân­di­tă că țara a fost „cap­tu­ra­tă” de oli­gar­hi, care con­tro­lea­ză o par­te sem­ni­fi­ca­ti­vă a pute­rii poli­ti­ce, a sis­te­mu­lui jus­ti­ți­ei și a eco­no­mi­ei, lucru care ar putea fi devas­ta­tor pen­tru fun­damen­te­le demo­cra­ti­ce ale Mol­do­vei. Recen­tul scan­dal ban­car, când un mili­ard de dola­ri a dis­pă­rut din băn­ci, ampli­fi­că frus­tra­rea oame­ni­lor, dacă nu chiar dis­pe­ra­rea lor. O par­te din­tre tine­ri, oame­ni cu stu­dii, nu văd alte opțiu­ni pen­tru un vii­tor mai lumi­nos decât să ple­ce din țară. Pe ter­men lung, acest lucru va avea un impact nega­tiv asu­pra țării”, se men­țio­nea­ză în docu­ment.

De ase­me­nea, repre­zen­tan­ții APCE își expri­mă spe­ran­ța că ședin­țe­le de jude­ca­tă în cazul ex-premierului Vlad Filat vor deve­ni publi­ce. „Având în vede­re fap­tul că acest caz pro­e­mi­nent se refe­ră la cea mai impor­tan­tă fra­u­dă din isto­ria recen­tă, spe­răm ca audi­e­ri­le să devi­nă publi­ce în curând, deo­a­re­ce este în inte­re­sul public să fie un pro­ces cât mai trans­pa­rent posi­bil. Am fost asi­gu­ra­ți de către auto­ri­tă­ți că vor fi lua­te toa­te măsu­ri­le nece­sa­re pen­tru a inves­ti­ga pe deplin fra­u­da ban­ca­ră și că toți cei res­pon­sa­bi­li vor fi adu­și în fața jus­ti­ți­ei”, se mai men­țio­nea­ză în raport.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. Gore Sofia

    Avand in vede­re ca fur­tul mili­ar­du­lui pri­ves­te mai mult sau mai putin intrea­ga popu­la­tie e nor­mal ca pro­ce­sul sa fie de dome­niu public. In acest mod, ceta­te­nii vor recu­pe­ra o par­te din incre­de­rea pier­du­ta in sis­te­mul jus­ti­ti­ei si vor inte­le­ge ca cei care incal­ca legea ajung intr-adevar sa fie tra­si la ras­pun­de­re, daca exis­ta pro­be rea­le, si nu doar per­cep­tii, in acest sens.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *