APCE

Raportorii APCE cer reforme credibile și ședințe de judecată publice în cazul lui Filat

Ofi­ci­a­lii Adu­nă­rii Par­la­men­tare a Con­si­li­u­lui Euro­pei (APCE) reco­mandă auto­ri­tă­ți­lor de la Chi­și­nău să imple­men­teze cât mai urgent refor­mele ce țin de asi­gu­ra­rea inde­pen­den­ței jus­ti­ției, a plu­ra­lis­mu­lui și inde­pen­den­ței insti­tu­ți­i­lor media, a lup­tei împo­triva corup­ției dar și a con­so­li­dă­rii sis­te­mu­lui ban­car. După ce, recent, au vizi­tat țara noas­tră, co-raportorii APCE Valen­tina Les­kaj și Ögmun­dur Jóna­s­son au făcut public un prim raport de moni­to­ri­zare a R. Mol­dova.

Ofi­ci­a­lii euro­peni spun că, în urma întâl­ni­ri­lor cu repre­zen­tan­ții soci­e­tă­ții civile, au con­sta­tat că există o lipsă de încre­dere a cetă­țe­ni­lor în insti­tu­ți­ile de stat: „Am sim­țit că există o sen­za­ție larg răs­pân­dită că țara a fost „cap­tu­rată” de oli­garhi, care con­tro­lează o parte sem­ni­fi­ca­tivă a pute­rii poli­tice, a sis­te­mu­lui jus­ti­ției și a eco­no­miei, lucru care ar putea fi devas­ta­tor pen­tru fun­damen­tele demo­cra­tice ale Mol­do­vei. Recen­tul scan­dal ban­car, când un mili­ard de dolari a dis­pă­rut din bănci, ampli­fică frus­tra­rea oame­ni­lor, dacă nu chiar dis­pe­ra­rea lor. O parte din­tre tineri, oameni cu stu­dii, nu văd alte opțiuni pen­tru un vii­tor mai lumi­nos decât să plece din țară. Pe ter­men lung, acest lucru va avea un impact nega­tiv asu­pra țării”, se men­țio­nează în docu­ment.

De ase­me­nea, repre­zen­tan­ții APCE își exprimă spe­ranța că ședin­țele de jude­cată în cazul ex-premierului Vlad Filat vor deveni publice. „Având în vedere fap­tul că acest caz pro­e­mi­nent se referă la cea mai impor­tantă fra­udă din isto­ria recentă, spe­răm ca audi­e­rile să devină publice în curând, deo­a­rece este în inte­re­sul public să fie un pro­ces cât mai trans­pa­rent posi­bil. Am fost asi­gu­rați de către auto­ri­tăți că vor fi luate toate măsu­rile nece­sare pen­tru a inves­tiga pe deplin fra­uda ban­cară și că toți cei res­pon­sa­bili vor fi aduși în fața jus­ti­ției”, se mai men­țio­nează în raport.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

  • Gore Sofia

    Avand in vedere ca fur­tul mili­ar­du­lui pri­veste mai mult sau mai putin intreaga popu­la­tie e nor­mal ca pro­ce­sul sa fie de dome­niu public. In acest mod, ceta­te­nii vor recu­pera o parte din incre­de­rea pier­duta in sis­te­mul jus­ti­tiei si vor inte­lege ca cei care incalca legea ajung intr-adevar sa fie trasi la ras­pun­dere, daca exista probe reale, si nu doar per­cep­tii, in acest sens.