Ucraina va exporta produse de origine animală în R. Moldova

Trei­ze­ci și cin­ci de com­pa­nii din Ucrai­na, care fabri­că pro­du­se de ori­gi­ne ani­ma­lă au pri­mit per­mi­se pen­tru expor­tu­ri­le către Repu­bli­ca Mol­do­va, trans­mi­te Inter­fax Ucrai­na.

“Nouă­spre­ze­ce pro­du­că­to­ri de pro­du­se lac­ta­te, 11 pro­du­ca­to­ri de pro­du­se din car­ne, trei pro­du­ca­to­ri de pro­du­se din peș­te, și două com­pa­nii care pro­duc ouă și pro­du­se din ouă au pri­mit per­mi­se­le,” a scris pe face­bo­ok, Minis­trul Poli­ti­cii Agra­re şi a Ali­men­ta­ţi­ei din Ucrai­na, Ole­k­siy Pav­len­ko.

Minis­trul a spus că aceas­tă deci­zie a fost lua­tă de către Agen­ția Națio­na­lă pen­tru Sigu­ran­ța Ali­men­ta­ră din Mol­do­va în comun cu exper­ții ucrai­ne­ni după exa­mi­na­rea pro­du­că­to­ri­lor şi sus­ți­ne că acce­sul pe pia­ța din Repu­bli­ca Mol­do­va des­chi­de oport­u­ni­tă­ți lar­gi pen­tru dezvol­ta­rea pro­duc­ți­ei în sec­to­rul men­țio­nat, şi, în ace­la­şi timp, încu­ra­jea­ză pro­du­că­to­rii să îmbu­nă­tă­țeas­că cali­ta­tea pro­du­se­lor.

“Fap­tul că pro­du­că­to­rii noș­tri au pri­mit auto­ri­za­ți­i­le rele­van­te de a expor­ta bunu­ri­le lor în Mol­do­va a ates­tat con­for­mi­ta­tea pro­du­se­lor ucrai­ne­ne cu nor­me­le și stan­dar­de­le inter­națio­na­le, ceea ce ne per­mi­te să extin­dem în mod sem­ni­fi­ca­tiv pie­țe­le de des­fa­ce­re și să sti­mu­lăm poten­ți­a­lul de export al sec­to­ru­lui agri­col intern,” a mai spus minis­trul.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *