Produse-de-origine-animala-bogate-in-proteine

Ucraina va exporta produse de origine animală în R. Moldova

Trei­zeci și cinci de com­pa­nii din Ucraina, care fabrică pro­duse de ori­gine ani­mală au pri­mit per­mise pen­tru expor­tu­rile către Repu­blica Mol­dova, trans­mite Inter­fax Ucraina.

“Nouă­spre­zece pro­du­că­tori de pro­duse lac­tate, 11 pro­du­ca­tori de pro­duse din carne, trei pro­du­ca­tori de pro­duse din pește, și două com­pa­nii care pro­duc ouă și pro­duse din ouă au pri­mit per­mi­sele,” a scris pe face­book, Minis­trul Poli­ti­cii Agrare şi a Ali­men­ta­ţiei din Ucraina, Ole­k­siy Pav­lenko.

Minis­trul a spus că această deci­zie a fost luată de către Agen­ția Națio­nală pen­tru Sigu­ranța Ali­men­tară din Mol­dova în comun cu exper­ții ucrai­neni după exa­mi­na­rea pro­du­că­to­ri­lor şi sus­ține că acce­sul pe piața din Repu­blica Mol­dova des­chide oport­u­ni­tăți largi pen­tru dezvol­ta­rea pro­duc­ției în sec­to­rul men­țio­nat, şi, în ace­laşi timp, încu­ra­jează pro­du­că­to­rii să îmbu­nă­tă­țească cali­ta­tea pro­du­se­lor.

“Fap­tul că pro­du­că­to­rii noș­tri au pri­mit auto­ri­za­ți­ile rele­vante de a exporta bunu­rile lor în Mol­dova a ates­tat con­for­mi­ta­tea pro­du­se­lor ucrai­nene cu nor­mele și stan­dar­dele inter­națio­nale, ceea ce ne per­mite să extin­dem în mod sem­ni­fi­ca­tiv pie­țele de des­fa­cere și să sti­mu­lăm poten­ți­a­lul de export al sec­to­ru­lui agri­col intern,” a mai spus minis­trul.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.