Ambasadorii europeni vor fi acreditaţi cu concert

Zile­le tre­cu­te, opi­nia publi­că a fost infor­ma­tă de Publi­ka TV, care apa­rţi­ne, deja, preşe­din­te­lui Par­ti­du­lui Demo­crat şi preşe­din­te­lui Fun­da­ţi­ei Ede­lwe­i­ss, Vlad Pla­ho­t­niuc, că Pir­k­ka Tapi­o­la a comis un act de nesu­pu­ne­re poli­ti­că şi nu a cum­pă­rat ceva care ar adu­ce bani Fun­da­ţi­ei, pen­tru ca aceas­tă Fun­da­ţie să desfă­şoa­re cu suc­ces Fes­ti­va­lul Bin­e­fa­ce­rii Naţio­na­le din Mol­do­va.

Comu­ni­ta­tea de anga­ja­ţi şi afi­li­a­ţi Publi­ka a decis că R. Mol­do­va a lui Vlad Pla­ho­t­niuc nu are nevo­ie de aşa amba­sa­do­ri, că nu e doar o ruşi­ne ca amba­sa­do­rul să nu done­ze bani fun­da­ţi­ei prim-vice-preşedintelui Par­ti­du­lui de guver­nământ, dar e chiar o ile­ga­li­ta­te. Dacă nu îmbo­gă­ţeş­ti Fun­da­ţia şi ima­gi­nea par­ti­du­lui de guver­nământ, atun­ci de ce pri­meş­ti sala­riu de la Comi­sia Euro­pea­nă? De ce are nevo­ie R. Mol­do­va de aşa amba­sa­do­ri? Ce câş­ti­gă par­ti­dul de guver­nământ de la ei?

Con­si­li­ul Publika-PD a decis să pro­pu­nă un pro­iect de lege care ar aju­ta să fie repa­ra­tă aceas­tă greşa­lă stra­te­gi­că. Regu­la­men­te­le de acre­di­ta­re a amba­sa­do­ri­lor stră­i­ni în Mol­do­va vor fi schim­ba­te. Acre­di­ta­rea se va face la Edel­ve­i­ss, pro­ce­du­ra fiind fil­ma­tă în direct la tele­vi­ziu­ni­le tra­se la indi­go din cadrul GMG. Mai mult, cere­mo­n­ia de acre­di­ta­re a noi­lor amba­sa­do­ri va fi trans­mi­să în direct şi la tele­vi­ziu­ni­le ruseş­ti con­tro­la­te de Vla­di­mir Putin şi dis­tri­bu­i­te în Mol­do­va prin inter­me­di­ul câtor­va lide­ri poli­ti­ci.

Amba­sa­do­rii noi acre­di­ta­ţi vor veni de la Mosco­va. De exem­plu, amba­sa­do­rul Bul­ga­ri­ei în Mol­do­va va fi Filip Kir­ko­rov. Este un per­so­naj popu­lar, are rădă­ci­ni bul­gă­reş­ti, par­că repre­zin­tă un stat euro­pean, dar este şi bine conec­tat şi anco­rat în tele­vi­ziu­ni­le ruseş­ti.

Şi Lai­ma Vai­ku­le va fi amba­sa­doa­re la Chi­şi­nău, va repre­zen­ta toa­te sta­te­le bal­ti­ce, dar şi minu­na­ta poli­ti­că ruseas­că. Tână­rul tătic Maxim Gal­kin va fi Amba­sa­dor al Uniu­nii Euro­pe­ne în R. Mol­do­va. Chiar dacă, de fac­to, el nu repre­zin­tă un stat euro­pean, şi nici nu va fi auto­ri­zat de auto­ri­tă­ţi­le euro­pe­ne, Maxim Gal­kin a vizi­tat de nenu­mă­ra­te ori mari­le capi­ta­le euro­pe­ne, a fost la cum­pă­ră­tu­ri în maga­zi­ne­le de lux din cele mai scum­pe ora­şe, cunoa­ş­te foar­te bine părţi­le fru­moa­se ale vieţii în Uniu­nea Euro­pea­nă, ast­fel încât ştie foar­te bine cum să pre­zin­te via­ţa de aco­lo nu prea fru­mos, ast­fel încât teles­pec­ta­to­rii săi din Rusia şi R. Mol­do­va să uras­că UE, puţin câte puţin sau poa­te chiar mai mult şi să iubeas­că sără­cia mol­do­ve­neas­că şi pro­mi­siu­nea ruseas­că.

Un nou amba­sa­dor în R. Mol­do­va va fi vede­ta TV, Andrei Mala­hov. El va fi amba­sa­do­rul tele­vi­ziu­ni­lor ruseş­ti puti­nis­te la Chi­şi­nău. Fiind expo­nent de mar­că al tele­vi­ziu­nii ruse de stat ”Per­vii kanal”, Mala­hov va avea ofi­ciu la Chi­şi­nău la tele­vi­ziu­nea Pri­me, pos­tul care îi retrans­mi­te emi­siu­ni­le zi de zi. Noul amba­sa­dor va fi res­pon­sa­bil de pro­mo­va­rea stan­dar­de­lor de tele­vi­ziu­ne în Mol­do­va, extin­de­rea poli­ti­ci­lor de pro­pa­gan­dă, fal­su­ri şi mesa­je de ura. Se vor încu­ra­ja masiv repor­ta­je­le tele­vi­za­te des­pre dau­na feme­i­lor nemă­ri­ta­te în poli­ti­că şi la guver­na­re, peri­co­le­le comu­ni­tă­ţii LGBT asu­pra cău­tă­rii efi­cien­te a mili­ar­du­lui furat, des­pre bene­fi­ci­ul călă­to­ri­ei mitro­po­li­ţi­lor la mare cu femei, des­pre bene­fi­ci­ul iubi­rii guver­nă­rii demo­cra­te.

Va mai fi numit un amba­sa­dor al con­cer­te­lor poli­ti­cie, Nico­lai Bas­kov. Aşa cum în sta­te­le tota­li­ta­re popo­rul tre­bu­ie să se bucu­re de ceva, iar con­cer­te­le pe degea­ba bucu­ră mult oame­nii din ţări blo­ca­te în sără­cie, care nu pot să îşi cum­pe­re sufi­cien­tă pâi­ne, vor fi o mare bucu­rie pen­tru ei. Con­cer­te­le se vor petre­ce sub egi­da brâu­lui mol­do­ve­ne­sc al Moni­căi Babuc legat la mij­lo­cul lui Bas­kov.

Cere­mo­n­ia de inau­gu­ra­re a noi­lor amba­sa­do­ri va avea loc anu­me printr-un ase­me­nea con­cert, unde diplo­ma­ţii vor cân­ta, vor face pro­mi­siu­ni dar şi, prin­ci­pa­lul, vor face dona­ţii pen­tru Fun­da­ţia Ede­lwe­i­ss.

Marian Şura-Mura

! Acest text este un pamflet şi trebuie citit ca atare

Pam­fle­tul este o scri­e­re jur­na­lis­ti­că, care vizea­ză sen­zațio­na­lul prin exploa­ta­rea rea­li­tă­ții ime­di­a­te. El își pro­pu­ne să infor­meze, să for­meze dar și să amu­ze publi­cul, capa­bil „să gus­te” din tră­să­tu­ri­le meni­te să-l defi­neas­că drept spe­cie lite­ra­ră: sati­ra, paro­dia, iro­nia și umo­rul.

Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

8 comentarii

 1. Aurel

  Auzi ciu­vak, da tu cîte dona­ții ai făcut în 2016, cîte per­soa­ne ai aju­tat ? ap închi­de gura și tu și Tapi­o­la, nu a vurt să mear­gă, flag v ruki, da se putea mai fru­mos de refu­zat, e totuși ceva nobil, era un con­cert pen­tru copii nu era un con­cert pen­tru mem­brii PDM.

  • Simion

   Auzi aiu­ri­tu­le, ceva scar­ta­ie la Pla­ho­itul cu alu­ra inter­lo­pa. Un dosar maa­a­re! Un pro­ces inter­na­tio­nal! Nimic nu-l sca­pa. Stie ca n-are cum, dar se scre­me ori­cum. Se pre­fa­ce cucer­nic. Ipo­cri­zia poli­ti­ca: mas­ca otra­vi­ta a pute­rii toxi­ce! Pome­ne­le sale otra­vi­te: mas­ca boga­ti­i­lor ili­ci­te! Boga­ti­i­le fura­te nu au cum sa nu-l trans­for­me in poma­na­giu ipo­crit. Ca sa tina osta­ti­ca pros­ti­mea, puli­mea fra­ie­ri­ta. Mai bine sa nu tra­ias­ca deloc, decat sa tra­ias­ca in lasi­ta­te mora­la si-n fri­ca. Mise­lul Pla­ho­it e slab, tema­tor si psi­ho­pat. Cand il cuprin­de nebu­nia, cand fri­ca nebu­na, cand mania, cand intra in naba­dai.

 2. Aurel

  Inte­re­sant oare cei pes­te 370 mii de oame­ni care au bene­fi­ci­at de aju­tor din par­tea aces­tui fun­da­ții sunt dea­cord cu tine ori nu ?

  • Vitalie Morei

   Banii fura­ti de la stat si dati cu pafas de la un sin­gur om, bani care stau tre­bu­ia sa dea tutu­ror oame­ni­lor, nu o fun­da­tie de spa­la­to­rie de bani si piar, iaca cei.

 3. Cristi Vacari

  Act de nesu­pu­ne­re? Asa inter­pre­ta­re poti vedea doar in pre­sa ver­de, scri­sa daor de clo­u­nii Ali­enei Radu, deja sa ajuns la asa o impo­cre­zie si la un joc atat de mur­dar al pre­sei incat iti este voma, chiar daca ei tre­bu­ie mai bine sa daca oda­ta ce sunt finan­ta­ti de Filat din mili­ar­dul furat de la noi.

 4. Harton

  Voi matin­că ați încur­cat pe Pla­ha cu Rean­to Usatîi!Da o făcut con­cer­te Pla­ha con­cer­te, dar mai mutl de cari­ta­te și aju­ta pe cine­va, vri-un spi­tal sau fami­lii nevo­ia­șe, da Rena­to nici o sulă din el, doar vese­lei la lume, de par­că asta-i Hră­neș­te sau le rezol­vă pro­tes­te­le!

 5. alex kooper

  ZdG da voi vre­ti sa spu­ne­ti ca Ede­lwe­i­ss aju­tind pes­te 700 000 de oame­ni si chle­tu­ind pes­te 60 mili­oa­ne de lei, ea imbo­ga­tes­te da? Sau nu vati deprins cine­va sa chle­tu­ie bani si sa nu fure cum fura Filat al vos­tru care si azi va finan­tea­za?

 6. ivan cel groaznic

  Pe Pla­ha il ska­pa tot­si, ka shin evro­pa i nevo­e­ie di bani ca e kri­za mare, de cind cu sanct­siu­ni­le …
  Tapi­o­la = dobi­to­ken, ka aista nu e zhok poli­tik, deshi la noi mere, ca sin­tem la peri­fe­rie shi nu bat ei capu pen­tru asta …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *