[Galerie foto] Ziua Unirii la Chişinău: Bicoloruri înghiţite de Tricoloruri

Marşul Uni­rii, orga­ni­zat ieri la Chi­şi­nău a dat star­tul mani­fes­tă­ri­lor pri­le­ju­i­te de împli­ni­rea a 94 de ani de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia, pe 27 Mar­tie, 1918. La Marş au par­ti­ci­pat cir­ca 6 mii de oame­ni, pri­o­ri­tar tine­ret, inclu­siv orga­ni­za­ţii stu­denţeş­ti din R. Mol­do­va şi Româ­nia.

Eve­ni­men­tul a fost unul de mare spec­ta­cu­lo­zi­ta­te şi, în pre­mie­ră, unul atât de expre­siv ca mesaj şi par­ti­ci­pa­re. Coloa­na s-a întins pe Bule­var­dul Şte­fan cel Mare, de la Aca­de­mia de Şti­inţe până la stra­da Tighi­na. Mani­fes­tanţii au pur­tat sute de Tri­co­lo­ru­ri şi Pan­car­de Tri­co­lo­re şi au scan­dat lozin­ci pro-Unire. Aju­nşi în Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le, mani­fes­tanţii s-au prins în Hora Uni­rii, după care Marşul a con­ti­nu­at până în Scu­a­rul Tea­tru­lui de Ope­ră şi Balet. Sub acom­pa­nie­men­tul marşu­ri­lor isto­ri­ce s-a făcut apel la rea­bi­li­ta­rea eve­ni­men­tu­lui din 27 Mar­tie, 1918, anu­lat în urma ocu­pa­ţi­ei mili­ta­re sovi­e­ti­ce din 28 iunie, 1940, după care pro­gra­mul a con­ti­nu­at cu un spec­ta­col de cân­te­ce patri­o­ti­ce care au însoţit Isto­ria Româ­ni­ei de-a lun­gul tim­pu­ri­lor. Marşul a fost orga­ni­zat de Plat­for­ma Civi­că Acţiu­nea 2012 şi spri­ji­nit de Con­si­li­ul Naţio­nal al Uni­rii.

Eve­ni­men­tul s-a desfă­şu­rat în bună ordi­ne cu exce­pţia mici­lor alter­ca­ţii, pe care au încer­cat să le pro­voa­ce la intra­rea în Pia­ţa Marii Adu­nă­ri Naţio­na­le câte­va zeci de pro­ter­sta­ta­ri din par­tea par­ti­du­lui Patri­oţii Mol­do­vei, majo­ri­ta­tea căro­ra erau vor­bi­tori de lim­ba rusă, dar insis­tau că iubesc Mol­do­va. Aceş­tia pur­tau stea­gu­ri roşii cu sece­ra şi cio­can şi bico­lo­ru­ri cu zim­bri, impro­vi­za­te de comu­ni­ş­ti ca dra­pe­le isto­ri­ce ale Modo­vei. Prin­tre par­ti­ci­panţii la Marş s-au auzit voci care susţi­neau că au recu­nos­cut în rân­dul celor de la Patri­oţii Mol­do­vei, pro­vo­ca­to­ri care au par­ti­ci­pat la deva­sa­ta­rea clă­di­ri­lor Preşe­dinţi­ei şi Par­la­men­tu­lui în cadrul eve­ni­men­te­lor din 7 Apri­lie. Până la urmă Patri­oţii Mol­do­vei s-au pier­dut cu tot cu bico­lo­ru­ri în ava­lanşa de Tri­co­lo­ru­ri şi mii­lor de mani­fes­tanţi de la Marşul Uni­rii.

[ngga­l­le­ry id=128]


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul sa nu publicam sau sa ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ura de rasă, religie și sex.

9 comentarii

 1. 2012- RE-UNIFICAREA Basarabiei cu ROMÂNIA este în plină desfăşurare!

  Lecţia de ROMÂNISM pen­tru TOVARĂŞII “STATALIŞTI-MALDAVANIŞTI-PRAGMATICI”(PROSTITUATELE Călă­i­lor OCUPANŢI RUŞI)

  Gri­go­re VIERU:
  “Trei culo­ri”

  “Strai­ne pofte ne-au rapit
  Cand via dul­ce, cand ogo­rul,
  Dar nime­ni nu a izbu­tit
  Din piept sa smul­ga Tri­co­lo­rul.
  Fuse­se vre­mea mult prea crun­ta,
  Si-atat ne-a ars de dan­sul dorul,
  Ca azi ne stran­gem si la nun­ta
  Si la botez cu Tri­co­lo­rul.
  ***Trei culo­ri si-O SINGURĂ IUBIRE
  ROMÂNEASCĂ,***
  Trei culo­ri si-O SINGURĂ VORBIRE
  ROMÂNEASCĂ!***
  Trei culo­ri si-O SINGURĂ CREDINŢĂ
  ROMÂNEASCĂ,***
  Trei culo­ri si-O SINGURĂ FIINŢĂ
  ROMÂNEASCĂ!***

  Atat de minu­nat scan­te­ie,
  De cre­zi ca de pe bol­ti albas­tre
  L-a rupt Hris­tos din cur­cu­be­ie
  Si l-a dat roma­ni­mii noas­tre.
  E cald sub el ca sub o rana
  Ce-a chi­nu­it Man­tu­i­to­rul,

  E cald in Tara cea Ste­fa­na,
  Ne inca­l­zes­te Tri­co­lo­rul.
  ***Trei culo­ri si-O SINGURĂ IUBIRE
  ROMÂNEASCĂ,***
  Trei culo­ri si-O SINGURĂ VORBIRE
  ROMÂNEASCĂ!***
  Trei culo­ri si-O SINGURĂ CREDINŢĂ
  ROMÂNEASCĂ,***
  Trei culo­ri si-O SINGURĂ FIINŢĂ
  ROMÂNEASCĂ!***”

 2. 2012- RE-UNIFICAREA Basarabiei cu ROMÂNIA este în plină desfăşurare!

  Voi MANKURŢI VICLENI,
  voi «STATALIŞTI-MALDAVANIŞTI»,
  voi lupiKGB în piele de oaie,
  voi SLUGI ale Călăilor Ocupanţi RUŞI!

  Bagăţi la cap ACUM până când n-o vom face
  NOI ROMÂNII basarabeni,URMAŞII RĂZEŞILOR lui Ştefan cel Mare şi SFÂNT !

  ***NU EXISTĂ LIMBA MOLDOVENEASCĂ***
  Este o invenţie SATANICĂ a călăului ocupant STALIN!!!!
  ***NU EXISTĂ POPOR MOLDOVENESC***
  Este o invenţie SATANICĂ a călăului ocupant STALIN!!!!
  ***NU EXISTĂ REPUBLICA MOLDOVA***
  Este o invenţie SATANICĂ a călăului ocupant STALIN!!!!

  ***Există doar LIMBA ROMÂNĂ,POPORUL ROMÂN şi ROMÂNIA,urmaşa DACIEI STRĂBUNE!!!!!***

  ***Destinul nostru al ROMÂNILOR basarabeni este unul singur: ROMÂNIA RE-ÎNTREGITĂ!!!!!***

 3. VICU

  27 Mar­tie 1918-2012
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  Pe data de 27 mar­tie 2012
  vor avea loc mani­fes­ta­ri la bibli­o­te­ci din Chi­si­nau –
   – Bibli­o­te­ca Muni­ci­pa­la ”B.P.Hasdeu», ora 11.00,
   – Bibli­o­te­ca ”Alba Iulia», ora 13.00,
  cu par­ti­ci­pa­rea oas­pe­ti­lor din Româ­nia – poe­ta Ana Blan­dia­na si pri­ma­rul de Alba Iulia Mir­cea Hava, pre­cum si cu alte per­so­na­li­ta­ti.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
   – Tot pe 27 mar­tie, la ora 17.00, va avea loc la Tea­trul ”Gin­ta Lati­na»,
  din Chi­si­nau o sedin­ta fes­ti­va si un con­cert cu par­ti­ci­pa­rea
  Foru­lui Demo­crat al Roma­ni­lor si a Con­si­li­u­lui Uni­rii.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –—
  N.B.
  Tele­vi­ziu­nea expe­ri­men­ta­lă «Union TV»
  lansea­ză pri­mul său «talk show», «Wal Man Show».
  Dez­ba­te­re publi­că va avea loc Mar­ti, 27 mar­tie 2012 ,
  cu înce­pe­re de la ora 15.00, pe pla­to­ul impro­vi­zat
  de la «Cafe de Paris» (str. M. Emi­ne­scu 55) din Chi­si­nau.
  Tema pri­mei emi­siu­ni este ”Înco­tro mer­ge Mol­do­va?».
  Invi­tat spe­cial, ex-premierul Ion Sturza.
  / mode­ra­tor: jur­na­lis­tul Val But­na­ru /.
  Invi­tăm toți dori­to­rii.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  P.S.
  Mar­ti, 27 mar­tie 2012, ore­le 11:
  des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei «Memo­ria ca for­mă de jus­ti­ție»
  Bibli­o­te­ca Naţio­na­lă a Repu­bli­cii Mol­do­va
  (str. 31 August 1989, nr. 78 A, Chi­şi­nău)
  http://www.icr.ro/chisinau/evenimente-13/expozitia-memoria-ca-forma-de-justitie.html
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  de
  Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român «Mihai Emi­ne­scu» la Chi­și­nău
  și Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău,
  Fun­da­ţia Aca­de­mia Civi­că (Româ­nia)
  și Memo­ri­a­lul Vic­ti­me­lor Comu­nis­mu­lui și al Rezis­ten­ței,
  în cola­bo­ra­re cu Bibli­o­te­ca Națio­na­lă a Repu­bli­cii Mol­do­va
  PENTRU A MARCA ZIUA DE 27 MARTIE 1918
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  La des­chi­de­rea expo­zi­ți­ei par­ti­ci­pă rea­li­za­to­rii aces­te­ia:
   – poe­ta Ana Blan­dia­na /România /
  (Pre­șe­din­te al Con­si­li­ul Direc­tor al Fun­da­ţi­ei Aca­de­mia Civi­că)
   – și Romu­lus Rusan
  (Direc­tor al Cen­trul Inter­na­ţio­nal de Stu­dii asu­pra Comu­nis­mu­lui).
  vor lua cuvân­tul ofi­ci­a­lii:
   – E.S. Mari­us Lazur­ca, amba­sa­do­rul Româ­ni­ei în Repu­bli­ca Mol­do­va,
   – Ion Hadâr­că, depu­tat în Par­la­men­tul Repu­bli­cii Mol­do­va,
   – Dorin Chir­toa­că, pri­ma­rul Muni­ci­pi­u­lui Chi­și­nău,
   – Ale­xe Rău, direc­to­rul Bibli­o­te­cii Națio­na­le a Repu­bli­cii Mol­do­va,
   – Ana­tol Petren­cu, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui de Isto­rie Soci­a­lă «Pro­Me­mo­ria»
   – Petre Guran, direc­to­rul Insti­tu­tu­lui Cul­tu­ral Român «Mihai Emi­ne­scu»
  la Chi­și­nău.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —

  Pri­vi­ti aici:
  Sâm­ba­ta, 24 Mar­tie 2012:

  – Săr­bă­to­ri­rea celei de-a 94 ani­ver­să­ri
  a Uni­rii Basa­ra­biei cu patria-mamă Româ­nia la Bălţi –
   – http://www.youtube.com/watch?v=R8okFyC5D8g&context=C415b263ADvjVQa1PpcFMDYZr8WTUBLoie98npkcb8V0EelQXvIiY=

  – Sar­bat. celei de-a 94-a ani­ver­sa­ri a Uni­rii Basar. la Unghe­ni p.2
   – http://www.youtube.com/watch?v=nHOnzMUzi00&context%20=C402e339ADvjVQa1PpcFMDYZr8WTUBLjdaUbe1k4xEYM7p4rP%20Ow2
  #
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  Bucu­res­ti, Mar­ti, 27 mar­tie 2012, ore­le 14:
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  Cu pri­le­jul împli­ni­rii a 94 de ani de la Uni­rea Basa­ra­biei cu Româ­nia,
  Cen­trul Euro­pean pen­tru Stu­dii Etni­ce al Aca­de­mi­ei Româ­ne și Fun­da­ția Națio­na­lă
  pen­tru Româ­nii de Pre­tu­tin­de­ni în par­te­ne­ri­at cu Con­si­li­ul Româno-American
  și Plat­for­ma Civi­că «Acțiu­nea 2012» orga­ni­zea­ză marţi, 27 mar­tie 2012, ora 14.00
  la Pala­tul Par­la­men­tu­lui dez­ba­te­rea cu tema:

  «Reu­ni­rea celor doua sta­te româ­nești,
  solu­ție euro­pea­nă pen­tru înlă­tu­ra­rea con­se­cinţe­lor
  Pac­tu­lui Ribbentrop- Molo­tov și sta­bi­li­za­rea fron­ti­e­rei NATO și UE».
  La dez­ba­te­re par­ti­ci­pă par­la­men­ta­ri din R. Mol­do­va și Roma­nia, cer­ce­tă­to­ri,
  isto­ri­ci, jur­na­liș­ti pre­cum și repre­zen­tan­ți ai soci­e­tă­ții civi­le cu pre­o­cu­pă­ri lega­te
  de reu­ni­rea celor doua sta­te româ­nești.

 4. IVU-17

  ANUL 2012:
  DOSARELE RE-INTREGIRII DINTRE NISTRU SI TISA ( III / 17 )
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —
  Chi­si­nau: Dumi­ni­ca, 25 Mar­tie 2012, Mar­sul Re-Unirii
  Tero­ris­mul ocu­pan­ti­lor con­tra bas­ti­na­si­lor !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — –
  “Patri­oţii Mol­do­vei“ au rănit un poli­ţist ”
  http://www.adevarul.ro/moldova/actualitate/Patriotii_Moldovei-_au_ranit_un_politist_0_670733107.html
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -

  Un poli­ţist a fost rănit în timul alter­ca­ţi­ei de ieri din cen­trul Capi­ta­lei din­tre per­soa­ne­le care săr­bă­to­reau Ziua Uni­rii şi mem­brii par­ti­du­lui „Patri­oţii Mol­do­vei, care au încer­cat să-i împie­di­ce.

  Poli­ţis­tul a avut nevo­ie de îngri­ji­ri medi­ca­le după ce a fost lovit în faţă. Sil­viu Muşuc, şeful Poli­ţi­ei muni­ci­pa­le, a spus că aces­ta a fost bru­ta­li­zat în timp ce încer­ca să-i con­vingă pe repre­zen­tanţii par­ti­du­lui
  „Patri­oţii Mol­do­vei” să eli­be­re­ze stra­da Puş­kin ca să poa­tă tre­ce pe aco­lo per­soa­ne­le care săr­bă­to­reau Ziua Uni­rii şi care se îndrep­tau spre scu­a­rul tea­tru­lui Naţio­nal de Ope­ră şi Balet ca să încingă hora uni­rii.

  Sil­viu Muşuc, şeful Poli­ţi­ei muni­ci­pa­le a spus că agre­so­rul a fost iden­ti­fi­cat şi că el repre­zen­ta „Patri­oţii Mol­do­vei”. În tim­pul îmbrân­ce­li­lor alţi doi repre­zen­tanţi ai orga­nu­lui de ordi­ne s-au ales cu scur­te­le rup­te. De aces­te cazu­ri se ocu­pă Comi­sa­ri­a­tul de Poli­ţie din sec­to­rul Buiu­ca­ni.

  Sil­viu Muşuc a menţio­nat că va fi tras la răs­pun­de­re în pri­mul rând, Mihai Gar­buz, lide­rul par­ti­du­lui „Patri­oţii Mol­do­vei”. Aces­ta şi-a luat anga­ja­men­tul, con­tra sem­nă­tu­ră, să nu per­mi­tă ca să nu aibă loc alter­ca­ţii. În plus, ei au avut auto­ri­za­ţie să se afle lân­gă Arcul de Tri­umf, ci nu să blo­che­ze cir­cu­la­ţia pe bule­var­dul Şte­fan cel Mare.
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  N.B.
  O gale­rie foto de la Sar­ba­toa­rea Pri­ma­ve­rii, Tri­co­lo­ru­lui si Re-Unirii:
  http://www.zdg.md/stiri/galerie-foto-ziua-unirii-la-chisinau-bicoloruri-inghitite-de-tricoloruri/comment-page-1#comment-148708

 5. Homerillum

  Mar­sul uni­rii din 25 mar­tie 2012 a fost unul reu­sit in pofi­da diver­siu­nii celor ce se auto­in­ti­tu­lea­za “Patri­o­tii Mol­do­vei”. Daca aces­tia mai con­ti­nua sa fie vio­len­ti cu auto­ri­ta­ti­le si cu etni­cii roma­ni atun­ci ei se vor trans­for­ma in Patru­pe­zii Mol­do­vei.

  Tra­ias­ca Uni­rea din 27 mar­tie 1918 si sa se repe­te cat mai curand!

  http://foc-in-agora.blogspot.de/

 6. Sarmis

  P.S.
  Cel mai fru­mos text des­pre Mar­sul Re-Unirii din 25 Mar­tie 2012:
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  O Schim­ba­re la Fata neas­tep­ta­ta a unei tine­re domni­soa­re: Oana G.:
  “Marşul Uni­rii de la Chi­şi­nău. De data aceas­ta “pro” !
  — —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — -
  http://vox.publika.md/social/marsul-unirii-de-la-chisinau-de-data-aceasta-pro-201461.html

 7. Basarabia incatusata cu Lanturi Grele la Mani si la Picioare... (1812-2012)

  Romania,ne vom intoar­ce intr-o zi/ne vom intoar­ce negresit,/vor fi apu­su­ri aurii/cum au mai fost cand am ple­cat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *