Ultimă oră: 560 de localități fără lumină

În legă­tu­ră cu agra­va­rea sem­ni­fi­ca­ti­vă a situ­a­ți­ei din rețe­le­le elec­tri­ce urma­re a impac­tu­lui con­di­ți­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce deo­se­bit de com­pli­ca­te, mani­fes­ta­te prin pre­ci­pi­ta­ții puter­ni­ce sub for­mă de lapo­vi­ță și nin­so­ri, înso­ți­te de vânt cu inten­si­fi­că­ri de pes­te 22 m/s, ce con­ti­nua deja a doua zi, Gas Natu­ral Feno­sa în Mol­do­va a anun­țat în cadrul com­pa­niei situ­a­ție excep­țio­na­lă de maxi­mă gra­vi­ta­te. Acest cod excep­țio­nal pre­ve­de o serie de acti­vi­tă­ți excep­țio­na­le pen­tru reac­țio­na­rea adec­va­tă la situ­a­ția din rețe­le­le elec­tri­ce deser­vi­te, se spu­ne într-un comu­ni­cat al Gas Natu­ral Feno­sa.

Con­form infor­ma­ți­ei ope­ra­ti­ve înre­gis­tra­te de Cen­trul de ope­ra­re al com­pa­niei, la ora 9.00 a zilei de astăzi, vine­ri, 21 apri­lie, în urma nume­roa­se­lor rup­tu­ri de con­duc­tor și a dete­ri­o­ră­rii izo­la­toa­re­lor, de ase­me­nea a dife­ri­tor deran­ja­men­te și ava­rii din insta­la­ții, au rămas par­ți­al sau în tota­li­ta­te fără ener­gie elec­tri­că 560 de loca­li­tă­ți. Cea mai com­pli­ca­tă situ­a­ție este în rai­oa­ne­le de cen­tru și sud ale țării, pre­cum Cri­u­le­ni, Stră­șe­ni, Orhei, Ialo­ve­ni, Cimiș­lia, Leo­va, Hân­cești, Can­te­mir, Cău­şe­ni, Ște­fan Vodă ș.a. de ase­me­nea, în subu­r­bia mun. Chi­şi­nău.
Pen­tru înlă­tu­ra­rea ope­ra­ti­vă a defe­cţiu­ni­lor pro­du­se sub influ­enţa fac­to­ru­lui mete­o­ro­lo­gic agre­siv şi relu­a­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce, Gas Natu­ral Feno­sa în Mol­do­va anun­ță că desfă­şoa­ră de urgenţă toa­te acţiu­ni­le nece­sa­re. În pre­zent toa­te echi­pe­le ope­ra­ti­ve ale com­pa­niei și ale între­prin­de­ri­lor cola­bo­ra­toa­re efec­tu­ea­ză lucră­ri de repa­ra­ţie a lini­i­lor elec­tri­ce aerie­ne dete­ri­o­ra­te şi de rea­li­men­ta­re cu ener­gie a loca­li­tă­ţi­lor afec­ta­te.

Tre­bu­ie menţio­nat fap­tul, că în urma căde­rii masi­ve a zăpe­zii s-a înră­u­tă­ţit sem­ni­fi­ca­tiv și situ­a­ţia pri­vind cir­cu­la­ţia ruti­e­ră, care se desfă­şoa­ră cu mare difi­cul­ta­te, iar pe alo­cu­ri. în spe­cial în rai­oa­ne­le din par­tea de sud a țării depla­sa­rea trans­por­tu­lui auto este impo­si­bi­lă, exis­tând blo­ca­je și por­țiu­ni mari de dru­mu­ri întro­ie­ni­te. Acest fapt influ­enţea­ză în sens nega­tiv tim­pul depla­să­ri­lor echi­pe­lor mobi­le pe teren, afec­tând ast­fel în mod obiec­tiv dura­ta de reme­di­e­re a defe­cţiu­ni­lor în reţe­le­le elec­tri­ce. Pen­tru deblo­ca­rea acce­su­lui către dru­mu­ri­le prin­ci­pa­le com­pa­nia este în con­tact per­ma­nent cu Ser­vi­ci­ul Situ­a­ții Excep­țio­na­le.

 Gas Natu­ral Feno­sa în Mol­do­va roa­gă con­su­ma­to­rii afec­ta­ți să mani­fes­te răb­da­re și înțe­le­ge­re față de inco­mo­di­tă­ți­le sur­ve­ni­te şi îi asi­gu­ră, că depu­ne efor­tu­ri susţi­nu­te pen­tru repu­ne­rea cât mai urgen­tă a ser­vi­ci­u­lui. Deo­a­re­ce aver­ti­za­rea “Cod Gal­ben” de pre­ci­pi­ta­ţii inten­se şi vânt puter­nic, emi­să de Ser­vi­ci­ul mete­o­ro­lo­gic de Stat se menţi­ne până pe 24 apri­lie, atra­gem atenţia popu­la­ţi­ei asu­pra nece­si­tă­ţii res­pec­tă­rii stric­te a regu­li­lor de secu­ri­ta­te în raport cu insta­la­ţi­i­le elec­tri­ce:
                         oco­li­ți con­duc­toa­re­le elec­tri­ce căzu­te acci­den­tal la pământ sau care atâr­nă de pe pilo­ni şi copa­ci;
  • nu atin­ge­ți con­duc­toa­re­le elec­tri­ce rup­te şi căzu­te la pământ;
  • nu inter­ve­ni­ți în insta­la­ți­i­le elec­tri­ce deo­a­re­ce aces­tea se pot sol­da cu elec­tro­cu­tă­ri. 
Des­pre ori­ce inci­dent infor­ma­ți in regim de urgen­ță fur­ni­zo­rul de ener­gie elec­tri­că  prin urmă­toa­re­le cana­le:
  • La tele­fo­nul Ser­vi­ci­u­lui 24h –  022-43-11-11
  • Prin inter­me­di­ul cha­tu­lui dis­po­ni­bil de pagi­na noas­tră web
  • Pe Viber ape­lând la numă­rul 062161111
  • Pe Face­bo­ok, accesând pagi­na noas­tră: https://www.facebook.com/gasnaturalfenosamoldova

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *