Termoelectrica: Puteți reconecta căldura în orice moment, fără cerere prealabilă

Ter­mo­e­lec­tri­ca S.A. face apel către admi­nis­tra­to­rii fon­du­lui loca­tiv și insti­tu­ți­i­lor buge­ta­re comunicându-le că pot reco­nec­ta căl­du­ra în ori­ce moment, fără cere­re pre­a­la­bi­lă. În ciu­da aces­tui apel, majo­ri­ta­tea locu­i­to­ri­lor capi­ta­lei înghea­ță în case, unde tem­pe­ra­tu­ra nu depă­șeș­te 14-16°C. Ter­mo­e­lec­tri­ca S.A. rei­te­rea­ză dis­po­ni­bi­li­ta­tea de reco­nec­ta­re la căl­du­ră atât a blo­cu­ri­lor loca­ti­ve, agen­ți­lor eco­no­mi­ci și case­lor par­ti­cu­la­re, cât și a insti­tu­ți­i­lor buge­ta­re: gră­di­ni­țe, spi­ta­le și insti­tu­ții de învă­țământ.

Ter­mo­e­lec­tri­ca infor­mea­ză că echi­pe mobi­le de spe­cia­liș­ti sunt în teri­to­riu pen­tru a asi­gu­ra tot supor­tul nece­sar pen­tru reco­nec­ta­rea ime­di­ată la ser­vi­ci­i­le de ter­mo­fi­ca­re.
Într-un comu­ni­cat al com­pa­niei se spu­ne că, legă­tu­ră cu situ­a­ția excep­țio­na­lă, reco­nec­ta­rea la căl­du­ră se va face fără a adre­sa o cere­re pre­a­la­bi­lă. Fie­ca­re obiec­tiv conec­tat la SACET este dotat cu con­tor per­for­mant care va înre­gis­tra fie­ca­re con­sum. Prin urma­re, con­su­ma­to­rul va achi­ta nemij­lo­cit con­su­mul înre­gis­trat la con­tor.

„Aten­țio­năm toți con­su­ma­to­rii că Ter­mo­e­lec­tri­ca livrea­ză agent ter­mic pen­tru căl­du­ră și pre­pa­ra­rea apei cal­de tot anul împre­jur, în regim non-stop. Res­pec­tiv, toți dori­to­rii de a bene­fi­cia de căl­du­ră sunt îndem­na­ți să soli­ci­te acest lucru de la admi­nis­tra­to­rul edi­fi­ci­u­lui”, a men­țio­nat direc­to­rul gene­ral Ter­mo­e­lec­tri­ca S.A., Vea­ce­slav ENI.

Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui, până la aceas­tă oră s-au reco­nec­tat la căl­du­ră pes­te 100 de blo­cu­ri loca­ti­ve, 83 de gră­di­ni­țe, 8 spi­ta­le, 6 insti­tu­ții medi­ca­le, 9 agen­ți eco­no­mi­ci și 4 case par­ti­cu­la­re.
Echi­pe mobi­le la sedi­i­le teri­to­ri­a­le: sect. Cio­ca­na – str. Gin­ta Lati­nă, 19/3 (022-335-132); sect. Cen­tru – str. Isma­il, 86A (022-274-098); sect. Râș­ca­ni – b-dul. Mosco­va, 11A (022-442-365);sect. Bota­ni­ca – b-dul. Dacia, 49/4 (022-779-411); sect. Buiu­ca­ni – str. V. Lupu, 63 (022-751-529); Ser­vi­ci­ul Rețe­le Pri­ma­re – str. Flo­ri­lor 4/3A (022-440-270


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *