(Foto) Cea mai energo-eficientă clădire publică din Moldova, construită din banii Germaniei

Cea mai energo-eficientă clă­di­re publi­că din Mol­do­va a fost inau­gu­ra­tă în ora­şul Călă­ra­şi. Gră­di­ni­ţa DoRe­Mi­cii a fost pro­iec­ta­tă şi con­stru­i­tă după stan­dar­de ger­ma­ne de efi­cienţă ener­ge­ti­că, cu susţi­ne­rea finan­ci­a­ră şi asis­tenţa teh­ni­că din par­tea Repu­bli­cii Fede­ra­le Ger­ma­nia, acor­da­tă prin inter­me­di­ul Băn­cii pen­tru dezvol­ta­re KfW, în cadrul pro­iec­tu­lui „Infras­truc­tu­ră soci­a­lă şi efi­cienţă ener­ge­ti­că”, imple­men­tat de Fon­dul de Inves­ti­ţii Soci­a­le din Mol­do­va.

Având o supra­fa­ţă de 1100 metri pătra­ţi, insti­tu­ţia va găz­dui cir­ca 100 de copii, iar cos­tul de întreţi­ne­re pen­tru ilu­mi­na­re, încă­l­zi­re şi răci­re vor fi iden­ti­ce cu cele pen­tru un apar­ta­ment cu 3 odăi, cir­ca 2000 – 2500 de lei pe lună.

Amba­sa­doa­rea Repu­bli­cii Fede­ra­le Ger­ma­nia în RM, Ulri­ke Knotz, a ținut să mul­țu­meas­că Băn­cii ger­ma­ne KfW și Fon­du­lui de Inves­ti­ții Soci­a­le din Mol­do­va pen­tru că au faci­li­tat apa­ri­ția aces­tei gră­di­ni­țe. „Au tre­cut pes­te 14 luni de când eu și prim-ministrul Repu­bli­cii Mol­do­va, Pavel Filip, am pus pia­tra de teme­lie pen­tru aceas­tă con­struc­ție. Mă bucur foar­te mult că putem săr­bă­tori împre­u­nă și darea ei în exploa­ta­re. Este uimi­tor cât de rapid a fost ridi­cat acest edi­fi­ciu, împre­u­nă cu toa­te par­ti­cu­la­ri­tă­ți­le sale. Clă­di­rea tre­bu­ie să ser­veas­că nu doar drept model de con­struc­ție a vii­to­ru­lui, în care eco­no­mia ener­gi­ei este pe pri­mul loc, ci și drept un loc unde cir­ca 100 de copii din Călă­rași se pot juca și învă­ța zil­nic în voie bună.

Mer­sul aces­tei con­struc­ții a fost moni­to­ri­zat de către ingi­ne­rii și spe­cia­liști ger­mani din dome­ni­ul efi­cien­ței ener­ge­ti­ce. Sper că acest lucru va influ­en­ța pozi­tiv buge­tul auto­ri­tă­ți­lor loca­le și că ora­șul Călă­rași va avea mulți turiști, care vor dori să se infor­meze des­pre aceas­tă nouă atrac­ție de pio­nie­rat. Pri­vi­tor la chel­tu­ie­li­le de con­struc­ție în valoa­re de 1,15 mili­oa­ne de euro, Repu­bli­ca Fede­ra­lă Ger­ma­nia și-a asu­mat din aces­tea mult pes­te 1 mili­on de euro, bani neram­bu­r­sa­bili. În urmă­to­rii ani KfW va inves­ti resur­se finan­ci­a­re impor­tan­te în mai mul­te pro­iec­te de anver­gu­ră în Călă­rași”, a spus Ulri­ke Knotz.

Suma tota­lă a inves­ti­ţi­i­lor în insti­tu­ţia de tip casă pasi­vă din Călă­ra­şi este de 1.043.466 Euro, inte­gral finanţa­tă din gran­tul ofe­rit de Guver­nul Repu­bli­cii Fede­ra­le Ger­ma­nia, prin Ban­ca ger­ma­nă pen­tru dezvol­ta­re KfW. Con­tri­bu­ţia Pri­mă­ri­ei or. Călă­ra­şi con­sti­tu­ie 600.000 de lei (pen­tru pro­iec­ta­re şi mobi­li­er), iar con­tri­bu­ţia Fon­du­lui de Efi­cien­ță Ener­ge­ti­că – 908.800 lei (pen­tru echi­pa­ment elec­tro­nic şi bucă­tă­rie).

Direc­to­rul FISM, Mir­cea Eșa­nu: „Gră­di­ni­ţa este cea mai efi­cien­tă ener­ge­tic clă­di­re din țara noas­tră. Ast­fel de clă­diri cer­ti­fi­ca­te pasiv nu exis­tă nici în Româ­nia și nici în Ucrai­na. Noi sun­tem pri­mii în regiu­ne care am con­stru­it o insti­tu­ție publi­că nere­zi­den­ți­a­lă, care întru­neș­te aces­te stan­dar­de îna­l­te ger­ma­ne. Mai pre­sus de toa­te, e impor­tant că ea va servi pen­tru cei 100 de copii care, în câte­va săp­tămâni, vor intra în aceas­tă gră­di­ni­ță, o gene­ra­ție de copii, care vor învă­ța să cru­țe pla­ne­ta, să con­su­me efi­cient ener­gia. Aces­tea sunt ten­din­țe­le glo­ba­le din care noi putem învă­ța. Un ele­ment extrem de fru­mos este că toa­te lucră­ri­le, inclu­siv pro­iec­tă­ri­le, au fost făcu­te de com­pa­nii națio­na­le, cu supor­tul per­ma­nent al exper­ți­lor ger­mani. Noi am învă­țat și sun­tem gata să repli­căm aceas­tă expe­rien­ță în alte loca­li­tăți din ţara noas­tră”.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *