Elevii din Alcedar vin cu soluţii pentru o școală ce consumă doar energie verde

Ele­vii gim­na­zi­u­lui din Alce­dar, raio­nul Șol­dă­nești, vin cu solu­ții inge­ni­oa­se pen­tru o școa­lă cu con­sum zero de ener­gie fosi­lă. Ini­ția­ti­ve­le ele­vi­lor au fost pre­zen­ta­te într-o lec­ție publi­că în cadrul cur­su­lui opțio­nal „Sur­se de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă”, lan­sat de Pro­iec­tul Ener­gie şi Bio­ma­să, finanţat de Uniu­nea Euro­pea­nă.

„Am văzut că în Uniu­nea Euro­pea­nă, de exem­plu în Ger­ma­nia, exis­tă loca­li­tă­ți între­gi care își gene­rea­ză pro­pria ener­gie din sur­se rege­ne­ra­bi­le, iar sur­plu­sul îl vând altor con­su­ma­to­ri. Sunt con­vin­să că acest lucru este posi­bil și în R. Mol­do­va, unde nu avem gaze și căr­bu­ne pro­prii, însă avem un poten­ți­al enorm de bio­ma­să, soa­re și vânt sufi­cient”, spu­ne Mădă­li­na Caza­cu, ele­vă a cla­sei IX-a, care a pre­zen­tat un pro­iect de clă­di­re șco­la­ră ce uti­lea­ză doar ener­gia ver­de.

În cadrul lec­ți­ei, ele­vii au pre­zen­tat argu­men­te în favoa­rea ener­gi­ei din sur­se rege­ne­ra­bi­le și mache­te de sis­te­me de pro­du­ce­re a ener­gi­ei ver­zi, ela­bo­ra­te de ei în echi­pă cu pro­fe­so­rii șco­lii. Lec­ția a fost mode­ra­tă de Aure­lia Șveț, mem­bră a echi­pei de auto­ri ai ghi­du­lui pen­tru pro­fe­so­ri și a manu­a­lu­lui „Sur­se de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă”. „Con­form date­lor Agenţi­ei Inter­na­ţio­na­le pen­tru Ener­gie, con­su­mul mondi­al de ener­gie va con­ti­nua să cre­as­că în medie cu 2% pe an. Ast­fel, la fie­ca­re 35 de ani, con­su­mul de ener­gie se va dub­la. De ace­ea este impor­tant că sis­te­mul edu­ca­țio­nal evo­lu­ea­ză în pas cu rea­li­tă­ți­le în per­ma­nen­tă schim­ba­re. Ener­gia rege­ne­ra­bi­lă înseam­nă vii­to­rul pla­ne­tei, iar pen­tru a fi com­pe­ti­ti­vi, copi­ii au nevo­ie de cunoș­tin­țe și apti­tu­di­ni rele­van­te în con­tex­tul actu­al și în via­ța matu­ră”, a decla­rat Aure­lia Șveț.

Cur­sul opțio­nal a fost ela­bo­rat la ini­ția­ti­va Pro­iec­tu­lui Ener­gie și Bio­ma­să și tes­tat, ini­țial, în cele 127 de șco­li care au tre­cut la încă­l­zi­re pe bio­ma­să în peri­oa­da 2011-2014. Ulte­ri­or, ini­ția­ti­vei i s-au ală­tu­rat alte 370 de șco­li din țară și pes­te 21 de mii de ele­vi din cla­se­le gim­na­zi­a­le au stu­di­at „Sur­se­le de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă”.

„Am ini­țiat acest curs opțio­nal pen­tru că ener­gia sus­te­na­bi­lă va juca un rol impor­tant, dacă nu domi­nant, în dezvol­ta­rea teh­no­lo­gi­că. Este impor­tant să ofe­rim tine­ri­lor oport­u­ni­ta­tea de a obţi­ne noi cunoş­tinţe în subiec­te ce vizea­ză fur­ni­za­rea de ener­gie sus­te­na­bi­lă, inclu­siv aspec­te­le soci­a­le, de mediu şi teh­no­lo­gi­ce. Noi­le cunoş­tinţe îi vor face pre­gă­ti­ţi pen­tru vii­toa­re­le pro­vo­că­ri ale dezvol­tă­rii”, a decla­rat Lina Acă­lu­gă­ri­ţei, spe­cia­lis­tă în instru­i­ri şi dezvol­ta­rea capa­ci­tă­ţi­lor în cadrul Pro­iec­tu­lui Ener­gie şi Bio­ma­să.

La ini­ţi­a­ti­va Pro­iec­tu­lui Ener­gie şi Bio­ma­să, cur­sul „Sur­se de ener­gie rege­ne­ra­bi­lă” a fost intro­dus în lis­ta dis­ci­pli­ne­lor opțio­na­le pen­tru ele­vii din cla­se­le a V-a – IX-a prin Ordo­nan­ța Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei nr. 679 din 07.07.2013, iar în anul 2015, cur­sul a fost inclus în Cur­ri­cu­la Națio­na­lă pen­tru cur­su­ri­le opțio­na­le de instru­i­re.

Pro­iec­tul Ener­gie şi Bio­ma­să, eta­pa a doua, este un pro­iect de trei ani rea­li­zat în 2015-2017. Pro­iec­tul are un buget total de 9,41 mili­oa­ne de euro acor­da­ţi de Uniu­nea Euro­pea­nă şi este imple­men­tat de Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Uni­te pen­tru Dezvol­ta­re. El con­ti­nuă pri­ma eta­pă a pro­iec­tu­lui , imple­men­tat în 2011-2014, cu un buget total de 14,56 mili­oa­ne de euro, ofe­ri­ţi de Uniu­nea Euro­pea­nă (14 mili­oa­ne de euro) şi PNUD (560 000 de euro).


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *