(video) Dezbatere în Parlamentul european pe marginea acordării ajutorului de 100 milioane de euro pentru R. Moldova. Ce spun deputații europeni

Mar­ți, 16 mai, în Par­la­men­tul euro­pean a avut loc o dez­ba­te­re pe mar­gi­nea subiec­tu­lui R. Mol­do­va. Ast­fel, euro­pe­nii au dis­cu­tat des­pre acor­dul pen­tru o asis­ten­ța finan­ci­a­ră în valoa­re de 100 de mili­oa­ne de euro pro­mi­să Mol­do­vei. În final,  aceștia au decis să amâ­ne aju­to­rul de 100 mili­oa­ne de euro pen­tru R. Mol­do­va până la pro­nun­ța­rea ver­dic­tu­lui Comi­si­ei de la Veneţia în pri­vin­ța schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral.

„Azi e tim­pul să între­băm “Quo vadis, Mol­do­va?” (“Înco­tro, Mol­do­va?”, n.r., lat.). Fiind un rapor­tor, tre­bu­ie să admit că nu sunt atât de sigur de cât de seri­os un sta­tut de par­te­ner aso­ci­at UE este per­ce­put de către auto­ri­tă­ți­le din Mol­do­va. Acest par­te­ne­ri­at nu este deloc abs­tract, însem­nă că exis­tă și obli­ga­ții, nu doar altă o altă linie de cre­dit des­chi­să.  Prin par­te­ne­ri­at, noi aștep­tăm îna­in­te de toa­te ca un anu­mit stil poli­tic și cul­tu­ral  euro­pean să pre­va­le­ze în Mol­do­va. Ast­fel, vreau să fac un apel către auto­ri­tă­ţi­le R. Mol­do­va: nu vă lăsa­ţi indu­şi în eroa­re de pre­mi­sa că Bru­xe­l­le­sul este mare, orb, depar­te și este gata mereu  să mai scoa­tă un cec din buzu­nar. Vrem să vedem fap­te şi schim­bă­ri rea­le în stil euro­pean”, a sub­li­ni­at euro­par­la­men­ta­rul litu­a­ni­an Petras Aus­tre­vi­ci­us.

Pe mar­gi­nea subiec­tu­lui legat de votul uni­no­mi­nal, pre­cum și pe cel al dez­in­for­mă­rii s-a expri­mat ex-ministra jus­ti­ți­ei din Româ­nia, Moni­ca Maco­vei. Aceas­ta a accen­tu­at că finan­ța­rea R. Mol­do­vei tre­bu­ie con­di­țio­na­tă. de refor­me rea­le.

„În Mol­do­va, unde 5% sunt foar­te boga­ți, iar res­tul popu­la­ți­ei este săra­că, în baza aces­tui
sis­tem uni­no­mi­nal de vot, cei boga­ți îşi vor cum­pă­ra, prac­tic, par­la­men­tul şi ţara. La asta se ada­u­gă tirul zil­nic al pro­pa­gan­dei şi dez­in­for­mă­rii rusești şi pre­sa con­tro­la­tă de oli­gar­hul Pla­ho­t­niuc, ceea ce duce la dez­in­for­ma­rea şi mani­pu­la­rea mul­tor ale­ga­to­ri. Uniu­nea a inves­tit masiv în Mol­do­va: mol­do­ve­nii călă­to­resc din 2014 fără vize. Am con­stru­it străzi, şco­li, gră­di­ni­țe, finan­țăm refor­ma­rea admi­nis­tra­ți­ei, şi vom fi feri­ci­ți să o facem în con­ti­nu­a­re. Dar nu cu ori­ce preț şi nu în ori­ce con­di­ții. Finan­ța­rea tre­bu­ie con­di­țio­na­tă de refor­me rea­le care pot fi făcu­te numai când toa­te voci­le din soci­e­ta­te vor fi auzi­te în Par­la­ment. Nu mai cre­dem în vor­be, ci în fap­te”, a spus Moni­ca Maco­vei.

Tot­o­da­tă, vice­pre­șe­din­te­le Gru­pu­lui PPE, Mari­an Jean Mari­ne­scu, a comen­tat că UE ar tre­bui să încu­ra­je­ze voci­le euro­pe­ne din Mol­do­va.

„Nea­cor­da­rea aces­tui aju­tor ar încu­ra­ja voci­le pro-ruse. Aju­to­rul tre­bu­ie acor­dat, dar întă­ri­tă moni­to­ri­za­rea refor­me­lor şi folo­si­rii bani­lor”, a spus Mari­ne­scu.

 

Euro­par­la­men­ta­rul Andi Cris­tea a sub­li­ni­at că „efor­tu­ri­le de refor­mă au nevo­ie de un sem­nal de încu­ra­ja­re. Este clar că au avut loc pro­gre­se.(…) Divi­ziu­ni­le din­tre par­ti­de­le poli­ti­ce se reflec­tă în Par­la­men­tul Euro­pean și între gru­pu­ri­le poli­ti­ce. Par­la­men­tul Euro­pean tre­bu­ie să fie unit ca să fie efi­cient”, a accen­tu­at Cris­tea cu refe­ri­re la poli­ti­za­rea subiec­tu­lui legat de aju­to­rul finan­ci­ar acor­dat de UE R. Mol­do­va.

Euro­par­la­men­ta­rul Sie­gfried Mure­șan a accen­tu­at nece­si­ta­tea înde­pli­ni­rii unor con­di­țio­na­li­tă­ți pen­tru acor­da­rea asis­ten­ței finan­ci­a­re de 100 de mili­oa­ne de euro R. Mol­do­va.

„UE doreş­te să aju­te cetă­ţe­nii R. Mol­do­va, pen­tru asta am alo­cat 746 mili­oa­ne de euro, bani din buge­tul UE, pen­tru anii 2014-2020. Sun­tem gata să acor­dăm încă 100 de mili­oa­ne, dar nu o vom face doar decât cu înde­pli­ni­rea unor con­di­ţio­na­li­tă­ţi: com­ba­te­rea coru­pţi­ei, com­ba­te­rea spă­lă­rii bani­lor, întă­ri­rea jus­ti­ţi­ei şi buna fun­cţio­na­re a sta­tu­lui de drept. Aces­tea sunt refor­me pe care cetă­ţe­nii R. Mol­do­va le aşteapt”, a adă­u­gat Sie­gfried Mureşan.

Depu­ta­tul euro­pean, Cris­ti­an Dan Pre­da s-a decla­rat împo­tri­va acor­dă­rii unui aju­tor finan­ci­ar Mol­do­vei, argu­men­tând că nu se știe unde vor ajun­ge acești bani.

„Sunt împo­tri­va acor­dă­rii unui aju­tor finan­ci­ar Mol­do­vei pen­tru că nu știm unde se vor duce aceş­ti bani. La Chi­şi­nău toa­tă lumea ştie că s-a furat un mili­ard, dar nime­ni nu e res­pon­sa­bil, pen­tru că jus­ti­ţia nu fun­cţio­nea­ză. De fapt, nu cetă­ţe­nii ar pro­fi­ta de pe urma aju­to­ru­lui euro­pean, ci eli­te­le clep­to­cra­te. Sin­gu­rul argu­ment pre­zen­tat de Chi­şi­nău în favoa­rea acor­dă­rii aces­tui aju­tor este că guver­nul ar fi pro­e­u­ro­pean. Fals – guver­nul nu este con­tro­lat de Par­la­ment, ci de un oli­garh, dl Pla­ho­t­niuc, care cum­pă­ră depu­ta­ţii la buca­tă, în pri­mul rând, comu­ni­ş­ti. Dom­nul Pla­ho­t­niuc s-a înţe­les cu preşe­din­te­le Dodon, care e un per­so­naj apar­te, sin­gu­rul soci­a­list din lume aflat la stân­ga comu­niș­ti­lor și com­plet aser­vit inte­re­se­lor Mosco­vei. Ei vor să intro­du­că un sis­tem elec­to­ral care să ducă la un sis­tem bipar­ti­zan, ast­fel încât par­ti­dul lui Pla­ho­t­niuc şi par­ti­dul lui Dodon să con­tro­le­ze jocul. Din coa­li­ţia pro­e­u­ro­pea­nă de la Chi­şi­nău a rămas un oli­garh care coo­pe­rea­ză cu o slu­gă a lui Putin. Asta e rea­li­ta­tea de la faţa locu­lui. În aces­te con­di­ţii, şi cum liber­ta­tea pre­sei e căl­ca­tă în picioa­re şi sta­tul de drept e o vor­bă goa­lă, nu putem tri­mi­te bani pen­tru a fi toca­ţi de aces­te eli­te clep­to­cra­te”, a menţio­nat depu­ta­tul euro­pean Cris­ti­an Dan Pre­da.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

  1. anastasia

    Sunt de acord cu lua­ri­le de cuvint ale aces­tor euro­par­la­men­ta­ri, care eva­lu­ea­za foar­te corect situ­a­tia poli­ti­ca din tara noas­tra. O data in plus, poli­ti­cie­nii roma­ni spri­gi­na popo­rul basa­ra­bean prin ver­ti­ca­li­ta­te, curaj, des­chi­de­re.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *