Parlamentul deschide muzeul cadourilor primite de deputați

Biro­ul per­ma­nent al Par­la­men­tu­lui a decis că depu­ta­ții, con­si­li­e­rii și func­țio­na­rii din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Par­la­men­tu­lui vor tre­bui să decla­ra­re în ter­men de cin­ci zile cado­u­ri­le sim­bo­li­ce pe care le pri­mesc.  Regu­la­men­tul cu pri­vi­re la evi­den­ța, eva­lu­a­rea, păs­tra­rea, uti­li­za­rea și răs­cum­pă­ra­rea cado­u­ri­lor sim­bo­li­ce, a celor ofe­ri­te din poli­te­țe sau cu pri­le­jul anu­mi­tor acțiu­ni de pro­to­col pre­su­pu­ne cre­a­rea Regis­tru­lui de evi­den­ță a cado­u­ri­lor, docu­ment public care urmea­ză a fi pla­sat anu­al pe pagi­na web a Legi­sla­ti­vu­lui. Par­la­men­tul a decis însă că nu toa­te cado­u­ri­le vor tre­bui decla­ra­te, ci doar cele care depă­șesc suma de o mie de lei (!), iar dacă depu­ta­tul plă­teș­te în buge­tul de stat cos­tul cado­u­lui, îl poa­te lua aca­să.

„Evi­den­ța și eva­lu­a­rea cado­u­ri­lor va fi făcu­tă de o Comi­sie spe­cia­lă din cadrul Secre­ta­ri­a­tu­lui Par­la­men­tu­lui, care va lua în con­si­de­ra­re pre­țul esti­ma­tiv indi­cat de bene­fi­ci­ar sau de docu­men­te­le care îl înso­țesc. În cazul în care valoa­rea cado­u­lui nu depă­șeș­te suma de 1 000 de lei, Comi­sia va res­ti­tui cado­ul bene­fi­ci­a­ru­lui. Dacă valoa­rea cado­u­lui depă­șeș­te 1 000 de lei, bene­fi­ci­a­rul îl poa­te răs­cum­pă­ra, achi­tând con­tra­va­loa­rea aces­tu­ia în ter­men de 30 de zile calen­da­ris­ti­ce în con­tul buge­tu­lui de stat. 

În cazul în care res­pec­ti­vul cadou are o valoa­re isto­ri­că, ști­in­ți­fi­că sau artis­ti­că, sta­bi­li­tă de exper­ții în dome­niu con­sul­ta­ți de Comi­sie, aces­ta va fi trans­mis cu titlu gra­tu­it în ges­tiu­nea muze­e­lor, bibli­o­te­ci­lor, altor insti­tu­ții, cu infor­ma­rea Minis­te­ru­lui Cul­tu­rii

Pro­du­se­le peri­sa­bi­le, meda­li­i­le, deco­ra­ți­i­le, insig­ne­le, ordi­ne­le, eșar­fe­le, coloa­ne­le, pri­mi­te în exer­ci­ta­rea func­ți­ei sunt excep­ta­te de la Regu­la­men­tul apro­bat”, se ara­tă într-un comu­ni­cat al Par­la­men­tu­lui.

Potri­vit comu­ni­ca­tu­lui, Comi­sia va face o inven­ta­ri­e­re a cado­u­ri­lor și va pro­pu­ne Pre­șe­din­te­lui Par­la­men­tu­lui lis­ta cado­u­ri­lor ce pot fi trans­mi­se cu titlul gra­tu­it în sco­pu­ri cari­ta­bi­le sau pot fi înstră­i­na­te. Anu­al, pe pagi­na web a Par­la­men­tu­lui va fi publi­ca­tă lis­ta cado­u­ri­lor și a bene­fi­ci­a­ri­lor aces­to­ra. De ase­me­nea, cado­u­ri­le vor fi păs­tra­te în muze­ul Par­la­men­tu­lui și expu­se într-o sală de expo­zi­ție, pe care o va orga­ni­za Par­la­men­tul.

Deși pro­mi­te că va face publi­ce cado­u­ri­le depu­ta­ți­lor, Par­la­men­tul are mai mul­te res­tan­țe la capi­to­lul trans­pa­ren­ță. Pe pagi­na web, Par­la­men­tul pla­sea­ză la capi­to­lul exe­cu­ta­rea buge­tu­lui pen­tru anul 2016 doar o lis­tă a depla­să­ri­lor de ser­vi­ciu a depu­ta­ți­lor, cu indi­ca­rea sumei chel­tu­i­te, iar la capi­to­lul achi­zi­ții publi­ce nu se găseș­te nicio infor­ma­ție des­pre cum­pă­ră­tu­ri­le făcu­te în anul tre­cut. Con­tac­tat de ZdG, ser­vi­ci­ul de pre­să pre­să al insti­tu­ți­ei a decla­rat că infor­ma­ți­i­le ar putea lip­si deo­a­re­ce sunt pla­sa­te pe noul site al Par­la­men­tu­lui, care din decem­brie 2016 este în lucru și care în urmă­to­rul timp va fi lan­sat. Am între­bat de ce lip­sesc date­le pen­tru anii pre­ce­den­ți. Am fost asi­gu­ra­ți că ni se va da un răs­puns dacă vom reve­ni mai târ­ziu.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *