LIVE TEXT: STOP Vot. Am ales președintele R. Moldova. Primele rezultate

Pentru prima dată în ultimii 20 de ani, cetățenii R. Moldova își aleg, prin vot direct, președintele. Astăzi, peste 3 milioane de moldoveni din toate colțurile lumii sunt așteptați la urnele de vot. Cele 2081 de secții de votare vor fi deschise între ora 7.00 și 21.00. Cetățenii cu drept de vot, care domiciliază în stânga Nistrului, la alegerile prezidențiale de astăzi, pot vota în 30 de secții de votare deschise pe teritoriul din dreapta Nistrului. Moldovenii care locuiesc în străinătate au la dispoziție 100 de secții de votare deschise peste hotarele țării. 25 dintre acestea sunt în Italia. Lista și adresele acestor secții poate fi găsită AICIPentru turul al doilea de scrutin au fost tipărite 3.165.636 buletine de vot.

Cetățenii cu drept de vot au de ales între Igor Dodon, președintele Partidului Socialiștilor din R. Moldova (PSRM), de orientare pro-rusă, și Maia Sandu, președinta Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), formațiune pro-europeană. Cei doi au obținut cele mai multe voturi după primul tur de scrutin. Igor Dodon a fost votat de 680,55 de mii de alegători, respectiv, 47,98% din numărul total de voturi exprimate. Pentru Maia Sandu au aplicat ștampila VOTAT 549,152 de mii de persoane, respectiv, 38,71%.

2.81 de milioane de alegători sunt înscriși în listele de bază, alți aproximativ 400 de mii fiind așteptați să voteze pe listele suplimentare, inclusiv cei peste 200 de mii de cătățeni din stânga Nistrului. 22 de mii de voturi au fost declarate NULE după primul tur al alegerilor, în care au votat 1,44 de milioane de oameni, cifră care reprezintă 49,18% din numărul alegătorilor înscriși în listele de bază. 

Ziarul de Gardă te ține la curent cu cele mai importante evenimente ale zilei de astăzi, Duminică, 13 noiembrie 2016, iar ulterior, de la ora 21.00, venim cu primele rezultate ale scrutinului, în urma căruia vom afla numele președintelui R. Moldova pentru următorii patru ani.

Ora 23.20. Candidatul socialist, Igor Dodon obține fotoliul de președinte pentru următorii patru ani. Acesta a acumulat mai mult din jumătate din voturile valabil exprimate în turul II al scrutinului sau peste 805 421 de voturi.

Ora 23.20. Raioanele „roșii” ale lui Dodon și voturile din diasporă ale Maiei Sandu

Ora 22.55. În doar două ore de la închiderea secțiilor de votare, au fost procesate deja 91% din procesele-verbale.

Igor Dodon – 55,95% sau 752 769 de voturi

Maia Sandu – 44,05% sau 594 610 voturi

Ora 22.40 Până la acest moment au fost procesate 86,06% din procesele-verbale sau puțin peste 1,2 milioane de voturi.  Rezultatele îl situează pe Igor Dodon pe prima poziție, cu 56,37% din voturi. Maia Sandu înregistrează o performanță de 43,63%.

sandu-dodon

Ora 21.50: Rezultate de la o secție de votare din București: Maia Sandu – 2907,  Igor Dodon – 83 de voturi. La o secție din Moscova, situația este aproape inversă, cu Dodon obținând aproximativ 2700 de voturi, iar Maia Sandu aproximativ 300.

sandus21.40: În pri­ma sa decla­ra­ție după închi­de­rea sec­ți­i­lor de vota­re, can­di­da­ta Maia San­du le-a mul­țu­mit tutu­ror ale­gă­to­ri­lor care s-au pre­zen­tat la urne și a accen­tu­at mobi­li­za­rea de care a dat dova­dă dias­po­ra. În ace­lași timp, Maia San­du a recu­nos­cut că sta­tul nu a asi­gu­rat drep­tul la vot al fie­că­rui cetă­țean, de ace­ea a cerut auto­ri­tă­ți­lor să-și asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea. „Îna­in­te de aceas­tă cam­pa­nie am ști­ut că regi­mul nu vrea să ple­ce. După o cam­pa­nie mur­da­ră, am fost mar­to­ri astăzi ai unei zile a ale­ge­ri­lor pli­nă de încăl­că­ri. Și totuși, noi nu ne-am lăsat inti­mi­dați. Ne-am pre­zen­tat la vot într-un număr foar­te mare. Le mul­țu­mesc tutu­ror cetă­țe­ni­lor care și-au făcut dato­ria civi­că și care au trans­mis un sem­nal clar auto­ri­tă­ți­lor. Ați demon­strat astăzi o mobi­li­za­re extra­or­di­na­ră în pofi­da tutu­ror aștep­tă­ri­lor. În spe­cial le mul­țu­mesc con­ce­tă­țe­ni­lor din dias­po­ra care au par­curs sute sau chiar mii de kilo­me­tri pen­tur a ajun­ge la sec­ți­i­le de vot și care au aștep­tat ore în șir la coa­dă. Din păca­te, aces­te ale­ge­ri au fost orga­ni­za­te prost.  Amin­tesc că noi am soli­ci­tat ante­ri­or auto­ri­tă­ți­lor să supli­men­te­ze numă­rul de bule­ti­ne și mai ales, să des­chi­dă noi sec­ții de vot în regiu­ni­le unde sunt sta­bi­li­ți mai mul­ți cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va, în Fran­ța, Ita­lia, Româ­nia. Soli­ci­tă­ri­le noas­tre au fost igno­ra­te și în con­se­cin­ță, astăzi, bule­ti­ne­le de vot s-au ter­mi­nat la Lon­dra, la Bolog­na, la Bucu­rești, la Paris. Sute de oame­ni nu au putut să vote­ze, oame­ni care au par­curs un drum lung și au stat în ploa­ie nu au putut să vote­ze. Aceas­tă situ­a­ție este inac­cep­ta­bi­lă. Auto­ri­tă­ți­le R. Mol­do­va au încăl­cat drep­tul con­sti­tu­țio­nal al cetă­țe­ni­lor de a-și exer­ci­ta drep­tul la vot”, a decla­rat Maia San­du.

dodon-13-noi-201621.30: Igor Dodon, discurs de președinte? A chemat lumea la calm, după ce oamenii din diasporă au început să protesteze: „A fost o cam­pa­nie difi­ci­lă și a tul­bu­rat soci­e­ta­tea. Evi­dent că vor fi și nemul­țu­miți, dar eu vreau acum să vin cu un mesaj foar­te clar: ale­ge­ri­le s-au fina­li­zat, oame­nii au votat, hai­de­ți să nu tul­bu­răm spi­ri­te­le în soci­e­ta­te. Sco­pul nos­tru e să asi­gu­răm un echi­li­bru. Vreau să mă adre­sez opo­nen­tu­lui poli­tic, indi­fe­rent de rezul­tat, hai­de­ți sa che­măm oame­nii la calm. Nu avem nevo­ie de tul­bu­ră­ri, pro­vo­că­ri, de des­ta­bi­li­za­re în soci­e­ta­te. Pri­mul lucru, cel care va pier­de să îndem­ne lumea la calm. Gata! S-au ter­mi­nat ale­ge­ri­le, doam­nă San­du. Eu înțe­leg că aveți emo­ții… Nu tre­bu­ie ten­siu­ni­le astea în soci­e­ta­te. Cui tre­bu­iesc ele? Ceta­te­nii au ales, iar noi tre­bu­ie să avem gri­jă să avem un echi­li­bru în soci­e­ta­te”, a decla­rat Igor Dodon ime­di­at după închi­de­rea urne­lor de vot”.

Ora 21.00: Secțiile de vot din R. Moldova s-au închis. La vot au participat puțin peste 1,6 milioane de oameni. Primele rezultate obținute de ZdG arată că Maia Sandu a acumulat mai multe voturi în China, 19 față de 5 obținute de Dodon. 

contestatiiOra 20.45: Mii de mol­do­ve­ni  pro­tes­tea­ză în fața celor două sec­ții de vota­re din Lon­dra, Marea Bri­ta­nie, aco­lo unde s-au fost epu­i­za­te 6 mii de bule­ti­ne de vot des­ti­na­te dias­po­rei. Oame­nii au for­mat cozi imen­se și scan­dea­ză „Vrem să votăm!”. Între timp, aceț­tia au înce­put să sem­ne­ze con­stes­ta­ții, prin care recla­mă fap­tul că nu au putut vota și cer anu­la­rea ale­ge­ri­lor. „Am colec­tat 678 de con­tes­ta­tii (per­soa­ne care nu au reu­șit sa vote­ze) și încă mai vin. Ajutați-ne să medi­a­ti­zam. E stri­ga­tor la cer”, scrie un cetă­țean din Marea Bri­ta­nie, pe o rețea de soci­a­li­za­re.

Ora 20.00: A mai rămas o oră până la închi­de­rea sec­ți­i­lor de vota­re. Până la ora 20.00, și-au expri­mat opțiu­nea de vot 1,58 mili­oa­ne de ale­gă­to­ri, echi­va­len­tul a 52,7. Cifra este cu apro­xi­ma­tiv 150 de mii mai mare față de pri­mul tur, atun­ci când și-au expri­mat opțiu­nea 1,43 de mili­oa­ne de oame­ni sau 49%.

Ora 19.40: În cel puțin cin­ci sec­ții de vota­re des­chi­se în stră­i­nă­ta­te (Paris, Bucu­rești, Lon­dra, Mosco­va și Bolog­na), dar și în două sec­ții din R. Mol­do­va au fost epu­i­za­te bule­ti­ne­le de vot. Între timp, sute mol­do­ve­ni care au par­curs mii de kilo­me­tri pen­tru a-și exer­ci­ta drep­tul la vot, au sem­nat con­tes­ta­ții prin care recla­mă fap­tul că nu au putut vota și cer anu­la­rea ale­ge­ri­lor.  Refe­ri­tor la acest subiect, pre­șe­din­ta Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, Ali­na Rus­su a decla­rat că insti­tu­ția con­sta­tă „o mobi­li­za­re fără pre­ce­dent în rân­dul cetă­țe­ni­lro R. Mol­do­va”, de ace­ea va veni, după tota­li­za­rea pro­ce­su­lui votă­rii, cu solu­ții și pro­pu­ne­ri pri­vind ajus­ta­rea pre­ve­de­ri­lor lega­le, ast­fel încât fie­ca­re cetă­țean să-și poa­tă expri­ma drep­tul la vot.

510-sergiu_gurduzaOra 19.30: Mem­brul Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le (CEC), Ser­giu Gur­du­za a decla­rat în ulti­mul bri­e­fing de pre­să al insti­tu­ți­ei că sta­tul R. Mol­do­va nu a reșit să asi­gu­re fie­că­rui cetă­țean al R. Mol­do­va drep­tul la vot. Aces­ta a recu­nos­cut că este mar­cat de o „revol­tă inter­nă față de pro­ce­sul elec­to­ral” și și-a cerut scu­ze în fața ale­gă­to­ri­lor care „nu au reu­șit și nu vor reu­și să vote­ze”. „Per­so­nal, vreau să trans­mit un mesaj ale­gă­to­ri­lor din ori­ce colț al lumii sau de țară s-ar afla, sunt mar­cat pro­fund de o revol­tă inter­nă față de pro­ce­sul elec­to­ral și cum decur­ge el. Tot­o­da­tă, con­stat nepu­tin­ța func­țio­na­lă gene­ra­tă de pro­ce­du­ri­le deja exis­ten­te, care nu pot fi modi­fi­ca­te pe par­curs. N-o să dau vina pe o insti­tu­ție anu­me din țară, Guvern Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne, Par­la­ment, CEC. Fie­ca­re cu misiu­nea lui de res­pon­sa­bi­li­ta­te. Vreau să-mi cer scu­ze, per­soanl, în fața tutu­ror ale­gă­to­ri­lor care nu au reu­șit să vote­ze sau nu vor reu­și să vote­ze, mă refer, atât la sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te, din F. Rusă și alte țări, cât și cele des­chi­se în țară. Stau oame­ni și înghea­ță, pe așa timp. Alții ua par­curs sute și mii de kilo­me­tri ca să ajun­gă la sec­ția de vota­re și să nu aibă bule­ti­nul de vot. Ar fi o gre­șe­a­lă din par­tea mea să spun că acest lucru se întâm­plă din cau­za cadru­lui legal. Tre­bu­ie să recu­nosc, pen­tru mine cel puțin, ca o păr­ti­ci­că a sta­tu­lui, că sta­tul n-a reu­șit să asi­gu­re fie­că­rui cetă­țean drep­tul la vot, fapt pen­tru care, per­so­nal, îmi cer scu­ze”, a decla­rat Gur­du­za.

Ora 19.00: Oame­nii din dias­po­ră care nu au putut vota au înce­put să sem­ne­ze con­stes­ta­ții, prin care recla­mă fap­tul că nu au putut vota și cer anu­la­rea ale­ge­ri­lor. „Am colec­tat 678 de con­tes­ta­tii (per­soa­ne care nu au reu­șit sa vote­ze) și încă mai vin. Ajutați-ne să medi­a­ti­zam. E stri­ga­tor la cer”, scrie un cetă­țean din Marea Bri­ta­nie, pe o rețea de soci­a­li­za­re.

Ora 18.08: Cu mai puțin de trei ore până la închiderea urnelor de vot au votat 50% din cetățenii cu drept de vot, cu 1% mai mult decât la scrutinul din 30 octombrie, la închiderea urnelor.

sandu-maiaOra 17.50: Maia San­du cere demi­sia minis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și pre­șe­din­tei Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, pen­tru obs­truc­țio­na­rea drep­tu­lui de vot al cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va, garan­tat de Con­sti­tu­ție. „La Lon­dra, în sec­ția de vot Strat­ford (nr. 336), s-au ter­mi­nat bule­ti­ne­le de vot, în timp ce sute de cetă­țe­ni așteap­tă afa­ră pen­tru a vota. Cer demi­sia minis­tru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne și a pre­șe­din­tei Comi­si­ei Elec­to­ra­le Cen­tra­le, ca prin­ci­pa­li res­pon­sa­bi­li de acest dez­as­tru”, scrie Maia San­du, pe o rețea de soci­a­li­za­re.

Ora 17.30: Către ora 17.30, 100 de mii de cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va care locu­iesc în stră­i­nă­ta­te au votat deja pen­tru func­ția de pre­șe­din­te al R. Mol­do­va. Numă­rul de votan­ți, rapor­tat la numă­rul total de ale­gă­to­ri înre­gis­trat până la aceas­tă oră, 1,4 mili­oa­ne, face ca, din dias­po­ră, la numă­ra­rea votu­ri­lor, să vină nu mai puțin de 7%. La ora 17.30, au votat aproa­pe 49% din­tre cetă­țe­nii cu drept de vot inclu­și în lis­te­le elec­to­ra­le. Pre­zen­ța este prac­tic simi­la­ră cu cea care a fost înre­gis­tra­tă acum două săp­tămâ­ni, în pri­mul tur de scru­tin, la închi­de­rea urne­lor. Cei mai acti­vi votan­ți sunt cei cu vâr­sta cuprin­să între 56 și 70 de ani – 29%. Urmea­ză cei între 26 și 55 de ani, cu 26% pre­zen­ță, tine­rii între 18 și 25%  -10.4%. Cei mai puți­ni sunt bătrâ­nii de pes­te 71 de ani- 7,7%.

Ora 17.20: La sec­ția nr. 336 din Strat­ford, Lon­dra, au fost uti­li­za­te toa­te cele 3 mii de bule­ti­ne de vot. Ast­fel, sute de mol­do­ve­ni, care stau în con­ti­nu­a­re la cozi, nu-și pot exer­ci­ta drep­tul la vot. Infor­ma­ția a fost con­fir­ma­tă și de Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă. La una din cele două sec­ții des­chi­se la Lon­dra, Marea Bri­ta­nie, bule­ti­ne­le de vot s-au epu­i­zat cu câte­va ore îna­in­te de închi­de­rea urne­lor de vot. Sute de oame­ni au rămas în fața sec­ți­ei fără a putea vota. Pre­șe­din­ta CEC, Ali­na Rusu, i-a îndem­nat pe aceștia să se depla­se­ze la cea­lal­tă sec­ție de vota­re des­chi­să la Lon­dra, afla­tă la 25 de km dis­tan­ță. Însă și aici cozi­le sunt inter­mi­na­bi­le, iar bule­ti­ne­le de vot sunt pe sfâr­și­te.

autobuz-rezinaOra 17.15: La sec­ți­i­le de vota­re din ora­șul Rezi­na, ale­gă­to­rii din stân­ga Nis­tru­lui sunt duși cu trans­port orga­ni­zat și sunt remu­ne­ra­ți cu 300 de lei, după ce pre­zin­tă bule­ti­nul de iden­ti­ta­te și fișa de înso­ți­re pe care este apli­ca­tă ștam­pi­la de vot. Mai mul­ți mar­to­ri ocu­la­ri au publi­cat pe pagi­ni­le de soci­a­li­za­re zeci de foto­ga­fi și mesa­je în care sem­na­li­zea­ză des­pre numă­rul masiv al auto­mo­bi­le­lor și micro­bu­ze­lor care trans­por­tă cetă­țe­nii din or. Râb­ni­ța la sec­ția de vota­re nr.42 situ­a­tă or. Rezi­na.  Mai mult, inter­na­u­ții spun că sunt dis­tri­bu­i­te anun­țu­ri prin care cetă­țe­nii din stân­ga Nis­tru­lui sunt infor­ma­ți că este orga­ni­zat, la ore fixe, trans­port tur-retur pe tra­se­ul Râbnița-Rezina pen­tru dori­to­rii de a mer­ge la vot.

Ora 17.00 Aproape 1.400. 000 de cetățeni și-au exprimat votul, adică 47,4 % din numărul de alegători din listele electorale.

moldovean-cu-perfuziiOra 16.45: În ulti­me­le două săp­tămâ­ni, cetă­țe­nii R. Mol­do­va din dias­po­ră au impre­sio­nat prin mobi­li­za­rea de care au dat dova­dă. Unii au făcut mii de km pen­tru a putea vota, alții au aju­tat alți cetă­țe­ni să ajun­gă la sec­ți­i­le de vot. Astăzi, pe rețe­le­le de soci­a­li­za­re a fost medi­a­ti­ză foto­gra­fia unui mol­do­vean sta­bi­lit în Fran­ța, care a venit la vot cu per­fu­zi­i­le după el. 

 

 (FOTO) Cozi și la secția de vot de la Bruxelles 

brux

 

 Ora 16.00  Cir­ca 1 270 000 de cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va și-au ales deja pre­șe­din­te­le, pre­zen­ța la urne, la ora 16.00 fiind de 43,37%.  Din acest număr, pes­te 83 de mii de votu­ri apar­țin mol­do­ve­ni­lor din stră­i­nă­ta­te.

Ora 15.50 Obser­va­to­rii Promo-Lex au rapor­tat zeci de cazu­ri de încăl­ca­re a legi­sla­ți­ei elec­to­ra­le și de inci­den­te de inti­mi­da­re a ale­gă­to­ri­lor. Șeful Misiu­nii de obser­va­ție a ale­ge­ri­lor Promo-Lex, Pavel Pos­ti­că a decla­rat că până la ora 12:30 au fost iden­ti­fi­ca­te 27 de cazu­ri în care ale­gă­to­rii au fost adu­și orga­ni­zat la sec­ți­i­le de vota­re, 2 situ­a­ții când unui ale­gă­tor i s-a eli­be­rat două bule­ti­ne de vot, 13 acte de vio­len­ță sau de inti­mi­da­re a ale­gă­to­ri­lor, dar și 16 cazu­ri când urne­le de vot nu au fost sigi­la­te cores­pun­ză­tor.

Citiți și:  Pes­te 80 de stu­den­ți au închi­ri­at un auto­buz și au par­curs 1400 km din Dane­mar­ca spre Ger­ma­nia pen­tru a vota.

15058742_1125417234210789_1032846559_n

Ora 15.00 Până la ora 15:00 în sec­ți­i­le de vota­re din stră­i­nă­ta­te au votat deja pes­te 69 de mii de cătă­țe­ni ai R. Mol­do­va, cifra depă­șeș­te cu două mii numă­rul total de votu­ri în dias­po­ră  înre­gis­trat în turul I ( 67 150 de ale­gă­to­ri).

diaporaa

varnita-1Ora 14. 55 La o sec­ție de vot din s. Var­ni­ța, r. Ane­nii Noi, aco­lo unde votea­ză ale­gă­to­rii din regiu­nea trans­nis­trea­nă s-au for­mat cozi de câți­va metri. Mai mul­ți citi­to­ri ai ZdG ne-au infor­mat că majo­ri­ta­tea celor care au venit să vote­ze sunt vor­bi­tori de lim­bă rusă. Ace­leași per­soa­ne afir­mă că oame­nii au venit orga­ni­zat la aceas­tă sec­ție de vota­re, fiind adu­și de Par­ti­dul Soci­a­liș­ti­lor pen­tru a-l sus­ți­ne pe can­di­da­tul aces­tei for­ma­țiu­ni poli­ti­ce. Tot­o­da­tă, rute­le de auto­buz din regiu­nea trans­nis­trea­nă spre Var­ni­ța cir­cu­lă mai des decât de obi­cei. 

Ora 14.50  Lide­rul PPDA, Andrei Năs­ta­se a votat pen­tru schim­ba­rea în bine a lucru­ri­lor în R. Mol­do­va. Între­bat ce fel de pre­șe­din­te își doreș­te, Poli­ti­cia­nul a decla­rat că  aces­ta tre­bu­ie să fie one­st și puter­nic. „Am votat, ca și în pri­mul tur, pen­tru schim­ba­rea în bine a lucru­ri­lor în R. Mol­do­va, am votat pen­tru un trai mai bun, am votat pen­tru vii­to­rul copi­i­lor mei și al între­gii țări. Am votat pen­tru decen­ța în via­ța poli­ti­că și în via­ța noas­tră de zi cu zi, iar ea pea­te face schim­ba­rea mult aștep­ta­tă a cetă­țe­ni­lor R. Mol­do­va”, a decla­rat Năs­ta­se. Poli­ti­cia­nul a adre­sat și un îndemn de a ieși la vot pen­tru cetă­țe­nii care nu au făcut încă acest lucru.

Ora 14.10 Mol­do­ve­nii afla­ți pes­te hota­re au for­mat cozi la sec­ți­i­le de vota­re. Până la aceas­tă oră în stră­i­nă­ta­te au votat deja 58 641 de ale­gă­to­ri, iar numă­rul celor care ajung la sec­ți­i­le de vota­re este în con­ti­nuă creș­te­re, infor­mea­ză citi­to­rii ZdG din stră­i­nă­ta­te. 

Ora 14.05 La ora 14.00, ora R. Mol­do­va și închis uși­le sec­ția de vota­re din Tokyo, Japo­nia. În urmă­toa­re­le ore urmea­ză să-și sis­te­ze acti­vi­ta­tea și sec­ți­i­le de vota­re din Bei­jing, Repu­bli­ca Popu­la­ră Chi­ne­ză, Kra­s­no­iar­sk și Nij­ne­var­to­v­sk din Fede­ra­ția Rusă.

Ora 14.00 Pre­zen­ța la vot în rân­dul tine­ri­lor este în ascen­den­ță. Dacă în pri­mul tur al scru­ti­nu­lui pre­zi­den­ți­al, la ora 13.00, din numă­rul total al per­soa­ne­lor care și-au exer­ci­tat de vot, tine­rii con­sti­tu­iau 7,66 %, astăzi, 13 noiem­brie, la ace­eași oră tine­rii  au fost pre­zen­ți în pro­por­ție de 8,3%.

tineri-vot

Ora 13.50 Și cetățenii RM din Padova, Italia merg în număr mare la vot. “Sunt foarte multe persoane, a fost și un autobuz mare, plin care a votat, însă nu știu de unde au venit, căci cautam loc de parcare când au urcat toți și au plecat. Am stat circa 30 de minute în rând, se lucrează destul de bine”, ne-a spus o cititoare ZdG din Padova. 

14980831_1137826519586463_4921638064943332338_n

Ora 13.33  Vice­pre­șe­din­te­le Biro­u­lui elec­to­ral al sec­ți­ei de vota­re nr. 20 din or. Ane­nii Noi, Vic­tor Chi­pe­ri a dece­dat în aces­tă dimi­nea­ță. Aces­ta fost găsit mort în pro­pria casă din s. Deca­lău, r. Ane­nii Noi. Medi­cul de fami­lie a con­sta­tat că dece­sul a sur­ve­nit în urma unui stop car­d­iac. Infor­ma­ția a fost făcu­tă publi­că de către mem­brii CEC într-u bri­e­fing de pre­să.

Ora 13.30 Moldovenii aflați peste hotare au format cozi la secțiile de votare. Până la această oră în străinătate au votat deja 46 582 de alegători, iar numărul celor care ajung la secțiile de votare este în continuă creștere, informează cititorii ZdG din străinătate.

(FOTO) Cozi la secțiile din Frankfurt, Paris și Londra. Oamenii continuă să vină în număr mare la vot

paris-montreuil-sectia-350-2

ora-13Ora 13.00  La ora 13 au votat deja pes­te 29%  din cetă­țe­nii cu drept de vot din R. Mol­do­va, adi­că pes­te 851 de mii de cetă­țe­ni. Pen­tru com­pa­ra­ție, la ace­eași oră în turul I al scru­ti­nu­lui pre­zi­den­ți­al s-au pre­zen­tat la urne mai puți­ni ale­gă­to­ri, adi­că pes­te 800 de mii de cetă­țe­ni sau 28% din per­soa­ne­le inclu­se în regis­trul de stat al ale­gă­to­ri­lor.

Ora 12.40  Cetă­țe­nii mol­do­ve­ni afla­ți la Lon­dra stau ore între­gi în rând pen­tru a vota. “Sunt foar­te mul­ți oame­ni, am o oră jumă­ta­te  de când stau în rând, încă 15 minu­te esti­mez că mai tre­bu­ie să aștept și votez. Cei cu copii intră  fără rând. Se votea­ză cu voie bună și mer­ge repe­jor”, ne-a spus o citi­toa­re ZdG afla­tă la Lon­dra.

Ora 12.30 Cir­ca 34 de mii de cetă­țe­ni ai R. Mol­do­va afla­ți pes­te hota­re și-au ales deja pre­șe­din­te­le.  Deși în turul I la ora 13:00 par­ti­ci­pa­se la scru­tin un număr mai mare de cetă­țe­ni din dias­po­ră, pen­tru turul II, mobi­li­za­rea pe rețe­le de soci­a­li­za­re este mai inten­să. Sute de mol­do­ve­ni au decla­rat că vor par­cur­ge sute și chiar mii de kilo­me­tri pen­tru a par­ti­ci­pa la pri­me­le ale­ge­ri pre­zi­den­ți­a­le din ulti­mii 20 de ani.

sandu-maiaOra 12.10 Can­di­da­ta PAS la pre­zi­den­ți­a­le, Maia San­du și-a ales pre­șe­din­te­le. Aceas­ta a votat la sec­ția de vota­re Lice­ul teo­re­tic „Petru Rareş”, str. N.Costin, 63 din capi­ta­lă.  Îna­in­te de a arun­ca bule­ti­nul de vot în urnă, aceas­ta a decla­rat că a votat pen­tru „oame­nii minu­na­ți ai aces­tei țări”. „Am votat pen­tru oame­nii minu­na­ți ai aces­tei țări, pen­tru oame­nii pe care i-am redes­co­pe­rit în aces­te săp­tămâ­ni, care cred în corec­ti­tu­di­ne, ade­văr, edu­ca­ție, bun simț. Mul­țu­mesc celor care s-au mobi­li­zat. Cei care n-au ajuns la vot să facă acest lucru, votul este impor­tant. Tre­bu­ie să fim vigi­len­ți, să nu ne fure votul. Mul­țu­mesc mult celor care au cre­zut în oame­ni cin­stiți, mul­țu­mesc cetă­țe­ni­lor din dias­po­ră”, a decla­rat can­di­da­ta la șefia sta­tu­lui.

Maia San­du s-a ară­tat sigu­ră că va câști­ga ale­ge­ri­le, dacă aces­tea nu vor fi fra­u­da­te: „Dacă ale­ge­ri­le vor fi corec­te, noi vom câști­ga!”

Între­ba­tă ce va face ime­di­at după ce va acce­de la pos­tul de pre­șe­din­te, Maia San­du a afir­mat că „pri­mul lucru este să redăm încre­de­rea cetă­țe­ni­lor în sta­tul în R. Mol­do­va, ulte­ri­or voi numi  în func­ți­i­le de con­du­ce­re, în limi­te­le atri­bu­ți­i­lor pre­șe­din­te­lui, oame­ni inte­gri, onești, pro­fe­si­o­niș­ti”.

Ora 11.45 Cetă­țe­nii RM afla­ți la Ber­lin s-au mobi­li­zat pen­tru  a mer­ge la vot. “Un auto­buz cu cetă­țe­ni din Dane­mar­ca vota­se îna­in­tea noas­tră și mai erau mul­ți  oame­ni veni­ți din Olan­da. Se așteap­tă pes­te 5000 de oame­ni la Ber­lin”, ne-a spus un citi­tor ZdG din Ger­ma­nia.

15049730_1268130003249680_1581751654_n
canduOra 11.00
Președintele Parlamentului, Andrian Candu și-a exprimat votul. “Îmi doresc foarte foarte mult ca acel președinte care va câștiga să consolideze societatea, instituțiile și să fie parte a agendei de reforme pe care și-o propune Guvernul și Parlamentul. Iar celălalt candidat care va pierde, să știe să piardă. Sper foarte mult că cetățenii vor lua o decizie corectă astăzi”, a spus Candu, îndemnând cetățenii să meargă la vot.

Ora 10.15 Ex-președintele României, Traian Băsescu  devenit cetățean al RM în această vară, și-a exprimat astăzi votul. “Categoric, în fața alternativei Dodon sau Maia Sandu, orice om care gândește la binele RM, va opta pentru Maia Sandu, pentru că Dodon propune anularea acordului de asociere la UE, ceea ce înseamnă că cetățenii RM își vor pierde dreptul la libera circulație în UE, Dodon propune intrarea în Uniunea Vamală ceea ce înseamnă sărăcie, Maia Sandu propune  drumul către UE, către piața UE și, mai ales între cei doi candidați este o diferență uriașă între ceea ce propun ca soluție la guvernare. Eu, ca cetățean al RM, vreau valorile europene în această țară”, a subliniat în acest context Traian Băsescu.

statistica-ora-10-00Ora 10.05: Până la ora 10.00, pentru alegerile prezidențiale au votat aproximativ 232 de mii de cetățeni ai R. Moldova, echivalentul a 8,2 % din alegători. Cifra este cu cu aproape 65 de mii mai mică decât acum două săptămâni, când a avut loc primul tur de scrutin. Potrivit informațiilor prezentate de Comisia Electorală Centrală, pe 30 octombrie 2016, până la ora 10.00 au votat 297 de mii de cetățeni, ceea ce înseamnă 10,53%. În diasporă, tot până la ora 10.00 au votat 9135 de oameni sau aproape 4% din numărul de buletine de vot trimise în aceste secții, din afara teritoriului R. Moldova. Conform statisticilor,  52% din votanți sunt bărbați iar 48% sunt femei.  6,8% au vârsta între 18 și 25 de ani, 18,6% au între 26 și 40 de ani, 27,5% au întrte 41 și 55 de ani, iar cei mai numeroși sunt votanții între 56 și 70 de ani, 37,7%.  9,3 % dintre votanți au peste 71 de ani.

timoftiOra 09.55: Președintele în exercițiu al R. Moldova a votat pentru ultima dată din postura de șef al statului la secția de votare nr. 237 din Capitală, aproape de ora 10.00. Acesta a declarat că speră ca viitorul președinte să reușească să facă mai multe lucruri decât a reușit el. „Am votat pentru schimbări”, a mai spus șeful statului. „Să fie schimbări mai bune. În primul rând îmi doresc ca cetățenii noștri să fie bine asigurați. Să le fie respectate drepturile lor fundamentale. Să gândească singuri, să hotărască soarta țării”, a punctat Timofti, fără a dezvălui numele candidatului pentru care și-a dat votul.

dodon-copil

captură: privesc.eu

Ora 09.45: Igor Dodon, can­di­da­tul Par­ti­du­lui Soci­a­liș­ti­lor la ale­ge­ri­lor pre­zi­den­ți­a­le a votat în jurul orei 09.30. Înso­țit de fami­lie, aces­ta a intro­dus bule­ti­nul de vot împre­u­nă cu fiul său cel mai mic. Dodon a decla­rat pre­sei că a votat pen­tru „vii­to­rul copi­i­lor noș­tri și împo­tri­va celor care fost la guver­na­re în ulti­mii 7 ani. Am votat împo­tri­va oli­gar­hi­lor și celor care votea­ză pen­tru lichi­da­rea sta­tu­lui R. Mol­do­va”. În lim­ba rusă, el a îndem­nat oame­nii să vină la vot și să vote­ze împo­tri­va celor care și-au bătut joc de țară. Între­bat ce cre­de des­pre mesa­jul lui Pavel Filip, care a decla­rat că spe­ră ca vii­to­rul pre­șe­din­te să tra­gă în direc­ția în care tra­ge și Guver­nul, Dodon a răs­puns: „Noi am văzut unde au tras ei. Cred că tre­bu­ie să tra­gem într-o altă direc­ție, mai bună. Vă pro­mit că voi fi un pre­șe­din­te al tutu­ror cetă­țe­ni­lor. Vic­to­ria va fi a noas­tră cu o dife­ren­ță foar­te bună”, a mai spus aces­ta.

Ora 09.30: Până la această oră au votat aproximativ  159 de mii de cetățeni cu drept de vot. sau 5,6% din numărul celor cu drept de vot. Cifra este mult mai mică decât la alegerile de acu, 2 săptămâni, când în urne, la această oră, erau deja peste 200 de mii de buletine.

Ora 09.13: Comi­sia Elec­to­ra­lă Cen­tra­lă a dis­pus reti­pă­ri­rea bule­ti­ne­lor de vot pen­tru două sec­ții de vota­re din Repu­bli­ca Por­tu­ghe­ză. Aceas­tă nece­si­ta­te a apă­rut dato­ri­tă fap­tu­lui că baga­jul pen­tru 2 din cele 4 sec­ții de vota­re a fost cali­fi­cat pier­dut de către com­pa­nia avia trans­por­ta­toa­re.

Ora 08.55: Igor Dodon și Maia San­du, cei doi can­di­dați la func­ția de șef al sta­tu­lui vor vota la ore dife­ri­te. Pri­mul își va exer­ci­ta drep­tul de vot can­di­da­tul Soci­a­liș­ti­lor. Igor Dodon, can­di­dat la func­ția de pre­șe­din­te al Repu­bli­cii Mol­do­va, va vota la ora 9.30, la secţia de vota­re nr.89, str. Sucea­va 154/2, cămi­nul nr.5. Sec­ția de vota­re este în apro­pi­e­rea casei de lux în care locu­ieș­te lide­rul PSRM.  Maia San­du, lide­ra PAS va vota două și jumă­ta­te mai târ­ziu, la ora 12:00, la sec­ția de vota­re Lice­ul teo­re­tic „Petru Rareş”, str. N.Costin, 63. Și Maia San­du locu­ieș­te în sect. Buiu­ca­ni al capi­ta­lei.

Ora 08.50: Pen­tru a putea par­ti­ci­pa la scru­ti­nul din 13 noiem­brie, cetă­țe­nii R. Mol­do­va tre­bu­ie să pre­zin­te  repre­zen­tan­ți­lor Sec­ți­i­lor de vota­re un act prin care să con­fir­me că au drept de vot.

Con­form infor­ma­ți­i­lor CEC, pute­ți vota cu urmă­toa­re­le docu­men­te:

– bule­ti­nul de iden­ti­ta­te cu fişa de însoţi­re care con­fir­mă domi­ci­li­ul sau reşe­dinţa ale­gă­to­ru­lui pe teri­to­ri­ul secţi­ei de vota­re
– bule­ti­nul de iden­ti­ta­te pro­vi­zo­riu
– legi­ti­ma­ția de ser­vi­ciu (pen­tru mili­ta­rii în ter­men), livre­tul eli­be­rat de Cen­trul Ser­vi­ci­u­lui Civil pen­tru per­soa­ne­le care satis­fac ser­vi­ci­ul civil (de alter­na­ti­vă).
– pașa­por­tul cetă­țea­nu­lui Repu­bli­cii Mol­do­va (pen­trul cei care se află pes­te hota­re­le țării în ziua scru­ti­nu­lui) DETALII AICI.

Ora 08.40: Primul oficial de rang înalt care a votat a fost premierul Pavel Filip. Sunt aici pentru că eu cred în șansa Molodvei și cred puternic în decmocrație, în această zi în care este etapa finală. Vreu să vă felicit pe toți, vom avea un președinte ales de popor și vreau să-i felicit pe concurenți că s-a terminat această campanie. Îmi doresc și sper ca noul președinte să tragă în aceeași direcție ca și Guvernul. Avem de implementat multe reforme și ele trebuie duse până la capăt”, a punctat Filip.

Ora 08.15: 53 de mii de oameni au votat până la ora 08.15, echivalentul a 1,9% din numărul total de alegători. 2100 sunt cetățeni din diasporă, așa cum arată datele Comisiei Electorale Centrale.

Ora 07.55: Comisia Electorală Centrală anunță că va informa periodic despre mersul votării. Primele informații sunt la ora 08.00, iar ultimele, oficiale, la ora 22.00, când am putea afla și primele rezultate ale scrutinului.

Ora 07.50: Până la această oră au votat 1,2% din cetățenii cu drept de vot, adică 35 de mii de persoane. 1200 sunt din străinătate.

Ora: 07.43:  Cetățenii R. Moldova din Japonia au votat primii, la miezul nopții, în R. Moldova. Peste o oră s-a deschis secţia de votare din Beijing, China. La ora 2 dimineața în Chișinău, s-au deschis secțiile de votare în Krasnoyarsk, Rusia, iar peste late 2 ore, cele din orașul Nijnevartovsk. Au urmat cele din Baku, Azerbaidjan, orașele din Rusia, inclusiv Moscova, dar și Doha sau Minsk. Secțiile de vot se vot închide ultimele pe teritoriul Statelor Unite ale Americii.

topaOra: 07.30: Primii cetățeni care au votat au fost cei din Japonia, acolo unde fusul orar este de +9 ore față de R. Moldova. Interpretul Gheorghe Țopa a postat pe o rețea de socializare poze cu momentul în care și-a exprimat opțiunea de vot.

Ora 07.00: Secții de votare deschise pe teritoriul R. Moldova au fost oficial, deschise. La urne sunt așteptați puțin peste 3 milioane de oameni din toate colțurile lumii care dețin cetățenia R. Moldova.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

2 comentarii

  1. Simion

    Cetatenii au de ales intre o briza de aer curat, Maia Sandu, si o putoare pestilentiala, indezirabilul Igargaun Dodonbas alias Dodoloaie-ghionoaie, plin de zoaie si de manie proletara, un paraziti moral, veros, infractor blatist fripturist plaho-phutinist. Face-i-ar Dumnezeu pup pe hiriba!

  2. Mandrean Paul

    Sa fim realisti, totusi. Slugoiul rusilor, dodon, nu are niciun program cu care sa vina in fata oamenilor. El stie una si buna: niet Romania.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *