Dodon va merge la parada militară dedicată „Marii Victorii” de la Moscova

Pe 9 mai, pre­șe­din­te­le R. Mol­do­va, Igor Dodon, va par­ti­ci­pa la „eve­ni­men­te­le dedi­ca­te Marii Vic­to­rii care se vor des­fă­șu­ra în Pia­ța Roșie” din Mosco­va, se spu­ne într-un comu­ni­cat al Pre­șe­din­ți­ei. Dodon a con­fir­mat par­ti­ci­pa­rea sa la para­da mili­ta­ră de la Mosco­va în tim­pul unei între­ve­de­ri cu Farit Muha­me­t­șin, Amba­sa­do­rul Extra­or­di­nar şi Ple­ni­po­tenţi­ar al Fede­ra­ţi­ei Ruse în R. Mol­do­va. Dodon a men­țio­nat că este pen­tru pri­ma dată în ulti­mii 10 ani, când pre­șe­din­te­le țării va par­ti­ci­pa la ast­fel de eve­ni­men­te împre­u­nă cu un grup de vete­ra­ni ai Mare­lui Răz­boi Pen­tru Apă­ra­rea Patri­ei.

Tot­o­da­tă, se men­țio­nea­ză în comu­ni­ca­tul Pre­șe­din­ți­ei, dar și pe pagi­na de face­bo­ok a lui Igor Dodon, în cadrul dia­lo­gu­lui, șeful sta­tu­lui a dis­cu­tat cu amba­sa­do­rul Fede­ra­ți­ei Ruse la Chi­și­nău des­pre Uniu­nea Euroa­si­a­ti­că, dar și des­pre ini­ția­ti­va pri­vind imple­men­ta­rea sis­te­mul mixt de vot

„L-am infor­mat pe dl. Amba­sa­dor des­pre rezul­ta­te­le ședin­ței Con­si­li­u­lui Suprem al Uniu­nii Eco­no­mi­ce Eura­si­a­ti­ce de la Biș­kek și deci­zia de prin­ci­piu slde acor­da­re a sta­tu­tu­lui de obser­va­tor în cadrul Uniu­nii Eco­no­mi­ce Eura­si­a­ti­ce.

Am avut un schimb de opi­nii refe­ri­tor la ini­ția­ti­va pri­vind imple­men­ta­rea sis­te­mul mixt de vot în Repu­bli­ca Mol­do­va și, avînd în vede­re expe­rien­ța vas­tă de apli­ca­re a sis­te­mu­lui mixt elec­to­ral din Fede­ra­ția Rusă, am soli­ci­tat un schimb de expe­rien­ță în acest sens. 

Am con­fir­mat par­ti­ci­pa­rea mea la eve­ni­men­te­le dedi­ca­te Marii Vic­to­rii care se vor des­fă­șu­ra în Pia­ța Roșie. Men­țio­nez că acest lucru are loc pen­tru pri­ma dată în ulti­mii 10 ani, cînd Pre­șe­din­te­le țării va par­ti­ci­pa la ast­fel de eve­ni­men­te împre­u­nă cu un grup de vete­ra­ni al Mare­lui Răz­boi Pen­tru Apă­ra­rea Patri­ei”, a scris Igor Dodon pe face­bo­ok. 

De când a fost înves­tit în func­ția de pre­șe­din­te al R. Mol­do­va, Igor Dodon a mai avut alte două vizi­te la Mosco­va, pe 16 ianu­a­rie și, recent, pe 17 mar­tie.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. ciubuc ion

    Tov,Dodon se duce la ”Ziua Victoriei”,nu sca­pa nici un eve­ni­ment din Rusia,dar iata ca vedem de ce vrea vot mixt tov,Dodon,chiar cu oame­ni in stra­da pt,ca asa este si in Rusia,modelul sau,dar oare la Mos­ko­va va fi si Kra­s­no­sel­s­kii si Vlah,prietenii decla­ra­ti ai Rusi­ei ca si Dodon,,

  2. ivancelgroaznic

    pro­ba­bil, vre sa kom­bi­ne shi kapra shi var­za, supt supra­ve­ghe­rea aten­ta a lupu­lui …
    Dodon nu va fache nimik fara apro­ba­re de la sta­pin … “Ziua Vik­to­ri­ei ” este alt motiv de demon­strat­sie de loia­li­ta­te shi supu­ne­re .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *