Cu ce avere pleacă Balițchi de la Vamă și Prisăcaru de la FISC?

Octavian Armaşu, ministrul Finanţelor anunță că a semnat la 28 ianuarie 2016, Ordinul cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a lui Ion Prisăcaru din funcţia de şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat şi Ordinul cu privire la încetarea raporturilor de serviciu prin demisie a lui Tudor Baliţchi din funcţia de director general al Serviciului Vamal.

Anunțul lui Armașu vine la câteva zile după ce premierul Pavel Filip cerea suspendarea acestora din funcțiile deținute. Precizăm că Tudor Balițchi și Ion Prisăcaru au fost numit în aceste funcții de către PLDM, instituție care a condus, până acum o săptămână, Ministerul Finanțelor, cea care gestionează Vama și Fiscul.

Pe parcursul activității celor doi, ZdG a scris despre averea și afacerile acestora. Acum, vă propunem să aflați cu ce avere au venit și pleacă cei doi funcționari.

Șase ani la Vamă: Afacerile și proprietățile familiei Balițchi

(articol apărut în ZdG pe 29 octombrie 2015. La acest link vedeți varianta originală)

Tudor Bali­țchi, șeful în demisia al Ser­vi­ciul Vamal al R. Mol­dova, locu­iește într-un apar­ta­ment de peste 200 m.p., înre­gis­trat pe numele suro­rii sale. În ulti­mii ani, sora sa, sta­bi­lită în SUA, dar și mama aces­tuia, medic de pro­fe­sie, acum pen­sio­nară, au deve­nit pro­pri­e­ta­rele mai mul­tor tere­nuri pen­tru con­struc­ții la peri­fe­ria Chi­și­nă­u­lui, care valo­rează mili­oane de lei. Tot mama lui Bali­țchi, în 2015, a fon­dat, împre­ună cu direc­to­rul Fabri­cii Rogob, o firmă ce are acti­vi­tăți decla­rate în con­struc­ții. Tudor Bali­țchi și soția sunt și ei fon­da­tori de firme, deşi Legea ser­vi­ci­u­lui în orga­nele vamale îi inter­zice să „exer­cite per­so­nal sau prin inter­me­diul unui terţ acti­vi­tate de între­prin­ză­tor” și îl obligă să „trans­mită în admi­nis­trare fidu­ci­ară unei alte per­soane, pe peri­oada ser­vi­ci­u­lui în orga­nul vamal, cota sa (pache­tul de acţiuni) din fon­dul sta­tu­tar al orga­ni­za­ţiei comer­ci­ale”.

lege colaborator vamalTudor Bali­țchi este cel mai lon­ge­viv șef pe care l-a avut Ser­vi­ciul Vamal în isto­ria sa. A fost insta­lat în frun­tea Vămi­lor în decem­brie 2009, iar peste mai puțin de două luni va împlini șase ani de când con­duce insti­tu­ția. Bali­țchi are 38 de ani, fiind năs­cut în 1977, în Tiras­pol. A stu­diat la Facul­ta­tea de Drept de la Uni­ver­si­ta­tea Liberă Inter­na­ţio­nală din Mol­dova, spe­cia­li­za­rea drept admi­nis­tra­tiv şi con­sti­tu­ţio­nal (1994 — 1999). Trei ani mai târ­ziu, îşi susţine teza de mas­ter la ace­eaşi spe­cia­li­zare. Cariera pro­fe­sio­nală şi-o începe în cali­tate de jurist la Agenţia pen­tru Pro­pri­e­tate Inte­lec­tu­ală (1999 — 2000). În anul urmă­tor este con­sul­tant juri­dic la USAID, în cadrul pro­iec­tu­lui de pri­va­ti­zare con­tra mij­loa­ce­lor băneşti şi dezvol­ta­rea pieţei valo­ri­lor imo­bi­li­are, IBICI. Din 2000 şi până în 2009, îna­inte de a deveni șef al Ser­vi­ci­u­lui Vamal, este preşe­dinte al Con­si­li­u­lui de Obser­va­tori şi şef al Dire­cţiei Admi­nis­tra­tive şi Economico-Financiare al SA „IPTEH”. Pe 25 iulie 2012, în ziua în care a împli­nit 35 de ani, Nico­lae Timofti, la pro­pu­ne­rea pre­mi­e­ru­lui de atunci, Vlad Filat, cu care Bali­țchi a lucrat îna­inte de a ajunge la Vamă, i-a acor­dat gra­dul de general-maior.

Averea din declarații a șefului Vămilor
De când con­duce insti­tu­ția, Bali­țchi a ajuns în aten­ția opi­niei publice în spe­cial gra­ţie „modes­te­lor” sale decla­ra­ții cu pri­vire la veni­turi și pro­pri­e­tăți. Bună­oară, în decla­ra­ția din 2012, Bali­țchi indica un venit anual din sala­riu de 148 mii de lei, două tere­nuri, unul pomi­col și o gră­dină, cu o valoare cadas­trală de doar 40 mii de lei, un apar­ta­ment din 1995, de 61,7 m.p. și o încă­pere nelo­ca­tivă de 1,7 m.p., ce ar fi valo­rat 1500 de lei, con­turi cu 10 mii de euro și acțiuni la patru firme, care, însă, potri­vit ace­le­iași decla­ra­ții, nu i-ar fi adus veni­turi.

Ultima sa decla­ra­ție de avere, cea pen­tru 2014, deși con­ține date mai con­sis­tente, la fel, pare „modestă”. Căsă­to­rit pen­tru a doua oară în noiem­brie 2013, șeful Vămi­lor a indi­cat în decla­ra­ția din 2014, în plus față de cea din 2012, un apar­ta­ment de 64 m. p., pro­cu­rat în 2014, patru tere­nuri, din­tre care 2 gră­dini și 2 tere­nuri nepro­duc­tive, achi­zi­țio­nate în 2014-2015, toate cu o valoare cadas­trală de circa 160 mii de lei și un auto­mo­bil, Toyota RAV 4, fabri­cat în 2010, cum­pă­rat în 2013, cu o valoare „con­form docu­men­tu­lui care cer­ti­fică pro­ve­niența” de 2 mii de euro. Tot­o­dată, Bali­țchi a pre­ci­zat că și-a vân­dut cota parte dintr-un SRL, con­tra 2340 de lei, la fel și soția sa vân­duse cota parte dintr-o firmă luând 92500 de lei. Tot­o­dată, aceasta a acu­mu­lat 703 mii de lei din deți­ne­rea cote­lor părți în capi­ta­lul social al unui SRL. Fami­lia Bali­țchi sus­ține că alți 6750 de euro i-a avut din darea în chi­rie a unui imo­bil. La capi­to­lul firme, numă­rul a rămas cel din 2012, doar că, așa cum urma să con­sta­tăm, la unele a renun­țat, iar altele, noi, au fost fon­date de soție.

O frizerie și un schimb valutar, afaceri oficiale
Ofi­cial, con­form date­lor de la Camera Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS), Tudor Bali­țchi, în octom­brie 2015, este fon­da­tor al 2 firme: SRL „Dorușa Lux” și SRL „Euro Schimb”. Prima a fost înre­gis­trată de el încă în 2001, împre­ună cu Feo­dora Cocervă, ambii cu câte 50%, într-un apar­ta­ment din str. Soco­leni. Prin­ci­pa­lul gen de acti­vi­tate al SRL-ului îl con­sti­tuie pres­ta­rea ser­vi­ci­i­lor de fri­ze­rie și cos­me­tice, acti­vi­tate care, în 2012, le-a adus fon­da­to­ri­lor 14600 de lei. Feo­dora Cocervă afirmă că este rudă cu Tudor Bali­țchi, iar firma a fost fon­dată de ei în 2001, când acesta nu era func­țio­nar. „Aici mare avere nu-i. Are 2700 de lei din capi­ta­lul social. Încă­pe­rea nu este a lui. E cum­pă­rată de mine, când dl Bali­țchi era, ehehe… El a rămas în firmă mai mult cu numele, dar cred că degrabă o să-l scoa­tem pen­tru că doar pro­bleme pot avea din cauza asta. E o fri­ze­rie, nimic mai mult”, ne-a zis Feo­dora Cocervă, des­pre afa­ce­rea pe care o împarte cu șeful Vămi­lor.

Cea­laltă firmă, SRL „Euro Schimb”, la care Bali­țchi e fon­da­tor, este o casă de schimb valu­tar ampla­sată pe str. Ion Cre­angă din Chi­și­nău. În această afa­cere, Tudor Bali­țchi a con­tri­buit cu 150 mii de lei și deține 30% din capi­ta­lul social. Par­te­neri cu șeful Vămi­lor sunt Edu­ard Bănă­ruc, secre­tar gene­ral adjunct al Guver­nu­lui (30%), Ser­ghei Dol­go­po­lov (20%), care deține alte două case de schimb valu­tar, și Sve­tlana, Anas­ta­sia și Eli­sa­veta Sido­renco, care împart cele­lalte 20% și care figu­rează și în alte firme ce dețin case de schimb valu­tar. Con­form date­lor din ulti­mul raport finan­ciar pre­zen­tat de agen­tul eco­no­mic, în 2012, acesta a avut un venit din vân­zări de 11,39 mili­oane de lei.

În 2012, Tudor Bali­țchi indica în decla­ra­ția de veni­turi și pro­pri­e­tăți că este fon­da­tor, de unul sin­gur, la patru firme. Pe lângă cele două, enu­me­rate mai sus, acesta declara cali­ta­tea de fon­da­tor la SRL „Lan­teon Lex”, unde avea 10% și la SRL „Vade­me­cum”, cu 33,3%. Acum, SRL „Lan­teon Lex” apar­ține, în pro­por­ție de 100%, lui Ale­xan­dru Rotari. Con­form men­țiu­ni­lor CÎS, firma, spe­cia­li­zată în acti­vi­tăți de con­sul­tanță, s-ar afla în pro­ces de lichi­dare. În cazul SRL „Vade­me­cum”, capi­ta­lul social apar­ține acum, în pro­por­ție de 100%, lui Vasile Donțu. Aceasta are acti­vi­tăți „ale biro­u­ri­lor și ser­vi­ci­i­lor de con­sul­ta­ții juri­dice, inclu­siv ale avo­ca­ți­lor par­ti­cu­lari”.

Firmele familiei
În noiem­brie 2013, Tudor Bali­țchi s-a căsă­to­rit pen­tru a doua oară, iar cere­mo­nia a fost una fas­tu­oasă, pen­tru care, așa cum ZdG scria ante­rior, s-au inves­tit sala­ri­ile pe trei ani ale șefu­lui Vămi­lor. Soție i-a deve­nit Ali­ona Ște­flea, deve­nită între timp Bali­țchi. În urmă cu o lună, când am înce­put docu­men­ta­rea la acest subiect, Ali­ona Bali­țchi figura, în baza de date a CÎS, ca și fon­da­toare a două SRL-uri: „Pro­fser­vice Group”, înre­gis­trat pe 20 febru­a­rie 2015 și „Pro­fcon­sul­ting Prim”, fon­dat pe 13 mai 2014. Ambele firme au ace­eași adresă juri­dică, un apar­ta­ment de pe Calea Ieși­lor, Chi­și­nău, care apar­ține fami­liei Ște­flea, sau mai exact, Valen­ti­nei și lui Ser­giu Ște­flea, socrii lui Bali­țchi. Recent, însă, fon­da­to­rul și admi­nis­tra­to­rul aces­tor firme a fost schim­bat, în ambele cazuri deve­nind o oare­care Liud­mila Immer. Sediul fir­me­lor a rămas însă tot în apar­ta­men­tul fami­liei Ște­flea, semn că rela­ți­ile aces­tora cu cele două SRL-uri sunt vala­bile. De alt­fel, ambele SRL-uri au decla­rat ace­leași acti­vi­tăți în dome­niul evi­den­ței con­ta­bile.

În 2014, Ali­ona Bali­țchi era și fon­da­toa­rea fir­mei „Lexicon-Lux” SRL. Între timp, ea „a ieșit” și din acest busi­ness, nea­vând acum nicio firmă pe numele său. SRL-ul, însă, a rămas în fami­lie, în cali­tate de fon­da­toare, con­form date­lor de la CÎS, figu­rând Valen­tina Bali­țchi, mama lui Tudor Bali­țchi, iar în cali­tate de admi­nis­tra­toare, Valen­tina Ște­flea, soa­cra lui Bali­țchi. „Lexi­con Lux” SRL a fost fon­dat în noiem­brie 2009 și are acti­vi­tăți decla­rate în dome­niul turis­mu­lui și învă­țămân­tu­lui pen­tru adulți. În 2012, a avut veni­turi din vân­zări de 38800 de lei. Pre­ci­zăm că, Valen­tina Ște­flea, soa­cra șefu­lui Vămi­lor, deține și firma „Lexi­con Cla­sic” SRL, care ges­tio­nează un cen­tru de limbi stră­ine, des­chis acum 10 ani. Valen­tina Ște­flea deține 25% din afa­ce­rea pe care o împarte cu Vitali Jelea­pov și „Larga-Vin” LTD, o firmă fon­dată de un off-shore din Irlanda, „Gal­vana Hol­dings”.

Mama șefului Vămilor, parteneră de afaceri cu șeful „Rogob”
Pe 30 apri­lie 2015, „Lexicon-Lux” SRL, al cărui fon­da­tor este Valen­tina Bali­țchi, a des­chis, împre­ună cu un alt SRL, SC „Automi Trans”, firma „New Mana­ge­ment”. „Automi Trans”, firma par­te­neră a mamei șefu­lui Vămi­lor, este la rându-i fon­dată de Igor Roșca, cel care admi­nis­trează afa­ce­rea părin­ți­lor săi, Gri­gore și Fevro­nia Roșca, Firma de Pro­duc­ție și Comerț „Rogob” SRL, care deține fabrica de meze­luri cu ace­lași nume. SRL-ul fon­dat de fir­mele lui Igor Roșca și Valen­tina Bali­țchi, „New Mana­ge­ment”, își are sediul pe bd. Dacia 14/1, acolo unde este de fapt piața „Dacia”, cunos­cută cu numele „1000 de mărun­ți­șuri”, din pre­a­jma maga­zi­nu­lui cu ace­lași nume. În 2014, piața și tere­nul din zonă au intrat în pose­sia fir­mei „Rogob” SRL, admi­nis­trată de Igor Roșca. Ofi­cial, tot din 2014, piața res­pec­tivă este ges­tio­nată de cea­laltă firmă a lui Roșca, „Automi Trans”.

Dat fiind fap­tul că „Rogob” este unul din cei mai mari pro­du­că­tori de meze­luri de la noi, am încer­cat să aflăm, de la Ser­vi­ciul Vamal, dacă rela­ți­ile de afa­ceri din­tre fami­li­ile Bali­țchi și Roșca au vreun impact în even­tu­a­lul import de carne pe care-l rea­li­zează „Rogob” SRL. Am soli­ci­tat o infor­ma­ție sim­plă: cine sunt cei mai mari impor­ta­tori de carne sau pro­duse din carne în R. Mol­dova în 2014 și în pri­mele luni din 2015. Doar că, potri­vit răs­pun­su­lui pri­mit de la Ser­vi­ciul de Presă al insti­tu­ției, aceste infor­ma­ții, sim­ple și banale la prima vedere, sunt con­si­de­rate „con­fi­den­ți­ale” și nu pot fi făcute publice fără acor­dul agen­tu­lui eco­no­mic.

Explicațiile șefului de la Rogob
Am abor­dat subiec­tul cu oameni din dome­niu, care ne-au spus că Bali­țchi și Roșca s-ar afla în rela­ții ami­cale. În con­tex­tul infor­ma­ți­i­lor de care dis­pu­neam, zilele tre­cute, pe un site de limbă rusă, bloknot-moldova.md, a apă­rut un subiect des­pre fap­tul că Tudor Bali­țchi ar fi fost audiat de pro­cu­ro­rii care inves­ti­ghează dosa­rul penal în pri­vința ex-premierului Vlad Filat, fiind între­bat și des­pre rela­ția sa cu „Rogob” SRL. Sursa citată sus­ține că, din 2013 ar fi fost aduse în Mol­dova 12 mii de tone de carne, prin con­tra­bandă. Soli­ci­tată de ZdG, Adri­ana Beți­șor nu a dorit să dis­cute, pre­ci­zând că ar fi ocu­pată. Ea ne-a îndem­nat să soli­ci­tăm Ser­vi­ciul de Presă al Pro­cu­ra­tu­rii. Prin inter­me­diul Ser­vi­ci­u­lui, Beți­șor ar fi pre­ci­zat că, în dosa­rul pe care-l ges­tio­nează, nu inves­ti­ghează acest aspect.

Ofi­cial, firma „Rogob” SRL îi are în cali­tate de fon­da­tori pe soții Gri­gore și Fevro­nia Roșca, și pe Igor Roșca – admi­nis­tra­tor. De pre­ci­zat și fap­tul că fabrica de meze­luri a fost des­chisă încă în 1997, însă a deve­nit unul din lide­rii de piață abia în ulti­mii ani, când și-a des­chis o fabrică nouă, modernă, în Goia­nul Nou, Stă­u­ceni. Soli­ci­tat de ZdG, Igor Roșca a pre­ci­zat că infor­ma­ția de pe site-ul men­țio­nat nu ar cores­punde ade­vă­ru­lui și că, firma pe care o con­duce nu a fost și nu este impli­cată în vreun dosar penal. „Sun­tem o com­pa­nie nea­fi­li­ată poli­tic. Sunt oameni care nu ne vor binele”, zice Igor Roșca. L-am între­bat pe acesta des­pre fon­da­rea fir­mei „New Mana­ge­ment” SRL, în apri­lie, împre­ună cu mama șefu­lui Vămi­lor. Roșca a spus însă că infor­ma­ția nu ar fi ade­vă­rată. L-am între­bat dacă acesta este fon­da­tor la „Automi Trans” SRL. “Eu sunt fon­da­tor la „Automi Trans”, dar nu am fon­dat nimic împre­ună. Am auzit de „New Mana­ge­ment… Hai­dețí să mă docu­men­tez”, ne-a cerut acesta. A reve­nit peste jumă­tate de oră și ne-a spus că „am dis­cu­tat cu juris­tul, care are pro­cură de la mine. Com­pa­nia am vândut-o acum jumă­tate de an. Mă refer la „Automi Trans”. Am vândut-o unei per­soane fizice. Nu cunosc de ce numele meu încă figu­rează acolo. Chiar azi mă cla­ri­fic. Cu dl Bali­țchi mă cunosc, așa cum mă cunosc cu alte per­soane. E ceva nor­mal, fiind în busi­ness. Firme împre­ună nu avem”, ne-a zis acesta.

Pre­ci­zăm repe­tat că „Automi Trans” a fost fon­dată, con­form date­lor de la CÎS, în 2003. Mier­curi, 28 octom­brie 2015, datele ofi­ci­ale ară­tau că aceasta e fon­dată și admi­nis­trată de Igor Roșca. Sediul SRL-ul este într-un imo­bil din Cio­rescu, care apar­ține fami­liei sale. SRL „New Mana­ge­ment” este fon­dat de „Automi Trans” și „Lexicon-Lux” SRL în apri­lie, acum șase luni, având sediul pe bd. Dacia 14/1, pe tere­nul și încă­pe­rile ce apar­țin fir­mei „Rogob” SRL.

Apartamentul de 200 m.p. și terenul de 200 mii de euro
Sora lui Tudor Bali­țchi, Mari­ana Balițchi-Koegel, este ple­cată de mai mult timp în SUA. Infor­ma­ția este con­fir­mată de apro­pi­ați ai fami­liei Bali­țchi, dar și de datele de pe o rețea de soci­a­li­zare, unde aceasta pre­ci­zează că ar locui în sta­tul Vir­gi­nia. În 2014, însă, aceasta a fon­dat o firmă. Datele de la CÎS arată că, pe 9 iulie 2014, Mari­ana, împre­ună cu Andrei Neste­rov, fonda firma SRL„Trufee”, la înre­gis­trare având denu­mi­rea „Cha­teau de fle­urs” SRL, cu acti­vi­tăți decla­rate în sfera res­ta­u­ran­te­lor și baru­ri­lor. Andrei Neste­rov este om de afa­ceri, figu­rând ca fon­da­tor în mai multe SRL-uri. În unul din aces­tea, SRL „Two Goose”, des­chis în iulie 2014, Neste­rov îl are ca par­te­ner pe Maxim Țur­can, fiul depu­ta­tu­lui soci­a­list, Vla­di­mir Țur­can.

511-bloc-alexandrescuRela­ți­ile lui Tudor Bali­țchi cu pro­pri­e­tă­țile suro­rii sale nu se încheie aici. În 2011, aceasta a cum­pă­rat un apar­ta­ment cu patru odăi și o supra­față de 204,5 m.p. (!) pe str. Gr. Ale­xan­drescu din Chi­și­nău, imo­bil esti­mat, cadas­tral, încă în 2004, la 1,39 mili­oane de lei, valoa­rea sa de piață fiind mult mai mare. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia suro­rii lui Bali­țchi în decem­brie 2011, fiind pro­cu­rat de la Vita­lie Bodea, direc­to­rul gene­ral al com­pa­niei de Asi­gu­rări, Mol­da­sig. Blo­cul care găz­du­iește acest apar­ta­ment se află lângă intra­rea la Cen­trul Expo­zi­țio­nal „Mol­dexpo”, iar apar­ta­men­tul nu este uti­li­zat de Mari­ana Balițchi-Koegel, ci chiar de către șeful Ser­vi­ci­u­lui Vamal, Tudor Bali­țchi. Infor­ma­ția ne-a fost con­fir­mată de anga­jați ai com­ple­xu­lui, dar și de către locu­i­tori ai zonei. Fami­lia Bali­țchi (sora) deține în zonă și locuri de par­care, dar și o debara, pro­cu­rată în mar­tie 2012.

teren mariana balitchiDeși ple­cată din Mol­dova, vara aceasta, pe 13 mai 2015, sora lui Tudor Bali­țchi și-a cum­pă­rat și un teren pen­tru con­struc­ția de case, pe str. Chi­cago, aflată ofi­cial la Stă­u­ceni. În rea­li­tate, tere­nul se află la mar­gi­nea Chi­și­nă­u­lui, în veci­nă­ta­tea sect. Râș­cani. Tere­nul are o supra­față de 30 de ari, res­pec­tiv 3000 de m.p., pe care ar fi posi­bil de con­struit cel puțin patru case. Cei care vând tere­nuri în această zonă spun că un ar costă între 7 și 10 mii de euro. Res­pec­tiv, un sim­plu cal­cul arată că tere­nul suro­rii lui Bali­țchi costă, la pre­țul de piață, apro­xi­ma­tiv 200 mii de euro, adică peste 4 mili­oane de lei.

Terenurile de milioane ale mamei pensionare
terenuri valentina balitchiLa câteva sute de metri dis­tanță de tere­nul Mari­a­nei Bali­țchi, în apro­pi­ere de str. Ste­ja­ri­lor, tot în această vară, și mama lui Bali­țchi, Valen­tina, a deve­nit pro­pri­e­tara unor tere­nuri pen­tru con­struc­ția de case. Mai exact, pe 10 apri­lie 2015, aceasta cum­pără de la omul de afa­ceri Ghe­or­ghe Ste­pu­leac două tere­nuri ală­tu­rate, cu o supra­față de 7,44 ari. Pe 28 apri­lie, achi­zi­țio­nează alt teren, de aproape 12 ari, iar peste aproape o lună, pe 18 mai 2015, mama șefu­lui Vămi­lor mai cum­păra un teren ală­tu­rat, de aproape 9 ari. De aceasta dată, vân­ză­to­rul a fost Ser­ghei Nas­tas, șeful ÎS „Poșta Mol­do­vei”. În total, în decurs de doar o lună, mama șefu­lui Vămi­lor a cum­pă­rat 36 de ari de pământ. Recent, în veci­nă­tate, con­form anun­țu­ri­lor de pe site-urile spe­cia­li­zate, cineva a vân­dut 10 ari la pre­țul de 100 de mii de euro. Reiese că, tere­nu­rile mamei lui Bali­țchi, cum­pă­rate în vara 2015, costă apro­xi­ma­tiv 360 mii de euro, echi­va­len­tul a 7 mili­oane de lei. Ghe­or­ghe Ste­pu­leac sus­ține că nu a vân­dut niciun teren fami­liei Bali­țchi. „Eu cu dl Bali­țchi per­so­nal nu am avut nimic. Au fost acolo niște dato­rii. Nu știu cui ei au vân­dut mai departe. De mult cu el nici nu m-am văzut. Nu mai știu, lucrează, nu…”, zice acesta. Șeful Poș­tei nu a răs­puns la tele­fon pen­tru a ne vorbi des­pre tranzac­ția cu fami­lia Bali­țchi.

În 2012, con­form date­lor cadas­trale, Valen­tina Bali­țchi a deve­nit și pro­pri­e­tară a două loturi pomi­cole în extra­vi­la­nul comu­nei Tru­șeni. În 2014, tot ea a cum­pă­rat un teren cu supra­fața de 20 de ari la Mălă­iești, comuna Bălă­bă­nești. Tere­nul este ampla­sat în apro­pi­e­rea râu­lui Nis­tru. Repre­zen­tan­ții pri­mă­riei locale nu au putut (sau nu au dorit) să ne spună când și cum mama șefu­lui Vămi­lor a pro­cu­rat acel lot de pământ.

Valen­tina Bali­țchi, con­form infor­ma­ți­i­lor publice, a fost, până în 2013, medic de fami­lie. Năs­cută în 1952, Valen­tina Bali­țchi are astăzi 63 de ani, fiind de șase ani, ofi­cial, pen­sio­nară. Tudor Bali­țchi, tatăl șefu­lui Vămi­lor este pro­fe­sor la Cole­giul de Medi­cină și Far­ma­cie din Chi­și­nău.

Apartamentul de pe str. Puskin și imobilul de lângă ASEM
La rân­dul său, Tudor Bali­țchi deține, ofi­cial, un apar­ta­ment de 64 m.p. pe str. Pus­kin din Chi­și­nău, având și un loc de par­care. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia lui Bali­țchi în febru­a­rie 2014, la câteva luni de la nuntă. În acest apar­ta­ment, Tudor Bali­țchi inves­tise, în baza unui con­tract de inves­ti­ții, încă în 2010, cel mai pro­ba­bil, pe când blo­cul se con­struia. Pe lângă acest apar­ta­ment, șeful Vămi­lor are o cotă parte din apar­ta­men­tul părin­ți­lor, de pe str. Zelin­ski, dar și o altă con­struc­ție, de 42,3 m.p., pe care a cumpărat-o, în sep­tem­brie 2015, împre­ună cu soția.

Această con­struc­ție se află în Chi­și­nău, pe str. Ieru­sa­lim 7, unde este ampla­sat loca­lul „Times Cafe”. Acesta apar­ține fir­mei „Aftan Grup”. Nu este clar care anume imo­bil din str. Ieru­sa­lim 7 au cum­pă­rat soții Bali­țchi, așa că am tele­fo­nat la „Times Cafe” pen­tru pre­ci­zări.

Acolo ni s-a spus că, în local, sigur, nimeni din fami­lia Bali­țchi nu deține nimic și că, cel mai pro­ba­bil, aceștia au cum­pă­rat clă­di­rea din coasta cafe­ne­lei, unde se află bru­tă­ria „La Mămuca”, o rețea des­chisă de SRL „Stropșa Ale­xan­dra”, care, la prima vedere, nu are vreo legă­tură cu fami­lia Bali­țchi. Am dis­cu­tat cu Vio­rel Stropșa, unul din șefii aces­tui SRL. El nu a putut să ne spună nimic des­pre pro­pri­e­ta­rul loca­lu­lui de la care închi­ri­ază firma sa, pre­ci­zând că de acest lucru s-a ocupa soția sa, Ale­xan­dra. El ne-a zis că aceasta ne va con­tacta, pen­tru a face pre­ci­ză­rile de rigoare, doar că acest lucru nu s-a mai întâm­plat.

La înce­put de 2015, și Tudor Bali­țchi a cum­pă­rat câteva tere­nuri la Stă­u­ceni. Aces­tea sunt uti­li­zate, cel mai pro­ba­bil, ca gră­dină, la fel ca și cele pe care șeful Vămi­lor le avea deja în pro­pri­e­tate din 2012. Bali­țchi mai deține un lot pomi­col la Vadul lui Vodă, cu o supra­față de 5,8 ari, pe care îl eva­lua, în decla­ra­ția sa de avere, la apro­xi­ma­tiv 100 USD. Des­pre acesta, ante­rior, într-un inter­viu pen­tru ZdG, Tudor Bali­țchi spu­nea că „este un lot pe care cresc pomi, se află în cir­cuit agri­col şi pe el nu poate fi con­struit nimic. De aceea şi are un preţ care, dacă e să-l com­pa­răm cu preţu­rile lotu­ri­lor pen­tru con­stru­cţie sau chiar al tere­nu­ri­lor cu cul­turi agri­cole, este mic. Dar anume acesta este preţul lui înre­gis­trat la orga­nul cadas­tral şi, desi­gur, el urma să se regă­sească în decla­ra­ţia pe venit şi pro­pri­e­tate pe care am depus-o”.

Precizările lui Balițchi, prin e-mail
Am încer­cat să dis­cu­tăm cu Tudor Bali­țchi la subiect încă acum o săp­tămână. Fără rezul­tat. Abia la fina­lul zilei de mier­curi, 28 octom­brie, acesta a răs­puns la un mesaj și ne-a cerut între­bă­rile în scris, prin e-mail. Șeful Vămi­lor a răs­puns par­țial la între­bă­rile for­mu­late. Acesta admite că, legea nu-i per­mite să admi­nis­treze com­pa­nii, dar spune că „prin urmare, în pre­zent, nu sunt anga­jat, remu­ne­rat și nu exe­cut o altă acti­vi­tate decât cea de direc­tor gene­ral al Ser­vi­ci­u­lui Vamal din R. Mol­dova. În ceea ce pri­vește refe­rința dvs., dacă am firme, vă răs­pund. Sunt fon­da­tor la câteva soci­e­tăți comer­ci­ale, fon­date îna­inte de 2009, când am fost numit în această func­ție. Apropo, subiec­tul dat a fost exa­mi­nat și de CNI. Acolo am demon­strat că nu sunt com­pa­nii pe care le-aș fi admi­nis­trat acum ci doar au fost fon­date mulți ani în urmă. CNI nu a con­sta­tat încăl­cări în aceasta pri­vință”, remarcă Bali­țchi. Acesta admite că stă în apar­ta­men­tul înre­gis­trat pe numele suro­rii sale. „Da, la moment locu­iesc în apar­ta­men­tul suro­rii mele, care, la moment, este ple­cată peste hotare. Însă, să nu mă înțe­le­geți greșit, eu am locu­ință pro­prie, în care am locuit până în 2014, în care mă voi muta îna­poi după rezol­va­rea unor pro­blem per­so­nale”, zice acesta. Bali­țchi nu a răs­puns la între­ba­rea dacă acel apar­ta­ment este întra­de­văr al suro­rii sale sau este al său.

„Da așa este, sora mea și mama sunt pro­pri­e­tare a câtorva tere­nuri. După cum spu­neam ante­rior, sora mea care e ple­cată peste hotare, împre­ună cu mama, dețin aceste tere­nuri, cu sco­pul ca atunci când se va întoarce să con­stru­iască o casă ală­turi de părinți”. Nici în acest caz, Bali­țchi nu a pre­ci­zat dacă sora și mama dis­pun de banii nece­sari pen­tru a pro­cura aceste tere­nuri. Des­pre rela­ți­ile cu Rogob, șeful Vămi­lor a men­țio­nat că „nu am nici un fel de rela­ții cu această com­pa­nie. Înțe­leg că este ușor să spe­cu­lezi cu numele meu. Însă îl cunosc pe Igor Roșca încă din tim­pul când era stu­dent”. Des­pre firma în care mama sa e fon­da­toare, ală­turi de o altă firmă, a lui Roșca, Bali­țchi a pre­ci­zat: „Com­pa­nia Lexicon-Lux, este o com­pa­nie ce pres­tează ser­vi­cii de tra­du­ceri și a fost înfi­in­țată încă în 2000 de soția mea și mama ei. Din motive de fami­lie, com­pa­nia a fost înre­gis­trată pe numele mamei mele in 2014, însă este în con­ti­nu­are admi­nis­trată de soa­cra mea, din momen­tul înfi­in­ță­rii com­pa­niei, din 2000. Știu că această com­pa­nie, a rude­lor mele, lucrează în pre­zent la un busi­ness plan comun cu alte com­pa­nii, la care Igor din câte cunosc, era parte, dar la moment s-a retras din această inten­ție de afa­cere”, a con­chis Tudor Bali­țchi.

 

În iulie 2013, la scurt timp după ce a fost instalat la șefia Fisc-ului, ZdG a scris și despre casa de milioane, dar și afacerile de familie ale lui Ion Prisăcaru. Situația sa nu s-a schimbat radical nici astăzi, când pleacă din funcție.

Casa de milioane şi afacerile de familie ale şefului de la FISC

(Articol apărut în ediția ZdG din 4 iulie 2013. Vedeți aici link la articolul original. )

fiscIon Pri­să­caru, ex-şef al Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat (IFPS), deţine o casă cu două nive­luri şi o terasă în car­ti­e­rul de elită de la Tele­cen­tru, situat pe str. Pie­tra­ri­lor şi Cio­câr­liei, esti­mată la 6 mili­oane de lei. Şeful FISC-ului a intrat în pose­sia imo­bi­lu­lui prin inter­me­diul unei firme la care este fon­da­tor, pe când deţi­nea fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun – CTC”. Fami­lia Pri­să­caru con­duce mai multe firme care au sem­nat zeci de con­tracte cu sta­tul. Tot­o­dată, fami­lia şefu­lui IFPS este pro­pri­e­tara unei pen­siuni de la Vadul lui Vodă.

 

Ion Pri­să­caru, expe­rienţa pro­fe­sio­nală

2010 — pre­zent — Aso­ci­a­ţia Obş­tească “Bara­bo­ie­nii”, preşe­dinte

2009 — pre­zent — SRL Eco­fin Con­sult Eva­lu­are, direc­tor gene­ral

2004 — pre­zent — Aso­ci­a­ţia Audi­to­ri­lor şi Con­sul­tanţi­lor în Mana­ge­ment din R. Mol­dova, AO Eco­fin Con­sult, preşe­dinte

2004 — pre­zent — Revista de con­sul­tanţă în mana­ge­ment “Fin Con­sul­tant”, redactor-şef

2001 — pre­zent — SRL Eco­fin Audit Ser­vice, fon­da­tor şi direc­tor gene­ral

2000 — 2006 — S.A. Tutun-CTC, direc­tor pen­tru eco­no­mie

1999 — pre­zent — SRL Exinf Ser­vice, direc­tor gene­ral

1998 — 1999 — Aso­ci­a­ţia Băn­ci­lor din Mol­dova, consilier-expert

1998 — 1998 — SRL Contabil-Service, Chi­şi­nău, con­si­lier pen­tru pro­bleme eco­no­mice

1995 — 1998 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, şef

1994 — 1995 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pe muni­ci­piul Chi­şi­nău, prim-şef adjunct

1990 — 1994 — Inspec­to­ra­tul Fis­cal de Stat pe muni­ci­piul Bălţi, şef

1988 — 1990 — Dire­cţia finan­ci­ară Bălţi, şef adjunct

1985 — 1988 — Între­prin­de­rea de Trans­port Auto Nr. 4, mun. Bălţi, Secţia de eco­no­mie şi pla­ni­fi­care, eco­no­mist supe­rior, şef;

1979 — 1985 — Cen­trul de cal­cul şi infor­ma­ţii al Sta­tis­ti­cii de Stat din or. Bălţi, ingi­ner, ingi­ner supe­rior, pro­gra­ma­tor supe­rior.

Ion Pri­să­caru, 56 de ani, de pro­fe­sie eco­no­mist, a fost numit în fun­cţia de şef al IFPS la 17 mai 2013, la doar o zi după ce minis­trul Finanţe­lor, Vea­ce­slav Negruţă, a sem­nat cere­rea de demi­sie a lui Nico­lae Vicol, care fusese sus­pen­dat din fun­cţie în legă­tură cu “Dosa­rul inter­cep­tă­ri­lor”. Ion Pri­să­caru şi-a înce­put acti­vi­ta­tea de eco­no­mist în anul 1979, acti­vând, timp de 6 ani, la Cen­trul de cal­cul şi infor­ma­ţii al Sta­tis­ti­cii de Stat din Bălţi. Apoi a lucrat la Între­prin­de­rea de Trans­port Nr. 4 din Bălţi, fiind şi şef adjunct al Dire­cţiei finan­ci­are Bălţi. De prin 1990, a ocu­pat, timp de 8 ani, fun­cţii de con­du­cere în cadrul Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat. Ulte­rior, s-a ocu­pat de busi­ne­s­su­rile per­so­nale şi tot­o­dată a lucrat timp de 6 ani în fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun – CTC”.

Palatul de la Telecentru, un apartament şi o pensiune

Deşi, potri­vit Legii pri­vind decla­ra­rea şi con­tro­lul veni­tu­ri­lor şi al pro­pri­e­tă­ţii dem­ni­ta­ri­lor, şefii ser­vi­ci­i­lor de stat şi adjun­cţii aces­tora sunt obli­gaţi să depună Decla­ra­ţia în ter­men de 20 de zile de la data numi­rii sau ale­ge­rii în fun­cţie, Ion Pră­să­caru a evi­tat să-şi facă publice veni­tu­rile şi pro­pri­e­tă­ţile. El a depă­şit deja de două ori ter­me­nul legal de depu­nere a aces­tor acte. Nici până astăzi, pe www.fisc.md nu a fost pos­tată Decla­ra­ţia cu pri­vire la veni­turi şi pro­pri­e­tăţi a nou­lui şef al aces­tei insti­tu­ţii. “La adjun­cţii IFPS sunt. Dar dl Pri­să­caru nu a lucrat anul tre­cut la noi. Deja o să depună la anul, pen­tru 2013. El nu tre­buie să depună acum decla­ra­ţia”, a decla­rat Maria Ber­ne­vec, res­pon­sa­bilă de comu­ni­care cu presa la IFPS.

429-prisacaru-2Potri­vit date­lor de la CADASTRU, Ion Pri­să­caru este pro­pri­e­ta­rul unei case de locuit cu supra­faţa de 203 m², situ­ată pe str. Pie­tra­ri­lor, într-un car­tier de elită de la Tele­cen­tru, esti­mată la 6 mili­oane de lei. Şeful IFPS a intrat în pose­sia imo­bi­lu­lui prin inter­me­diul fir­mei la care chiar el este fon­da­tor – “Ecofin-Audit-Service” SRL. Prin 2002, pe când Pri­să­caru activa în fun­cţia de direc­tor pe eco­no­mie la SA “Tutun-CTC”, imo­bi­lul era înre­gis­trat pe “Ecofin-Audit-Service” SRL, iar în 2008, printr-un con­tract de vânzare-cumpărare, Pri­să­caru devine pro­pri­e­ta­rul casei de mili­oane. Şeful de la IFPS mai are şi un apar­ta­ment în Chi­şi­nău, cu supra­faţa de 85 m², situat la Cio­cana, pe str. Mihai Sado­veanu Nr. 2, Bl. 1. Tot­o­dată, fami­lia Pri­să­caru deţine o pen­siune de 96 m² la Vadul lui Vodă.

429-prisacaru-3Am fost pe str. Pie­tra­ri­lor, pen­tru a foto­gra­fia casa de mili­oane a şefu­lui de la IFPS. Locu­inţa cu două nive­luri este de culoare maro, aco­pe­rită cu olane roşii. Lângă uşa de la intra­rea prin­ci­pală în casă este arbo­rat dra­pe­lul R. Mol­dova, iar în curte sunt montate mai multe obiecte deco­ra­tive. În spa­tele casei este ame­na­jată o terasă de vară. “Pe strada asta locu­iesc numai boieri. Nu demult a venit în vizită nepoţica mea de la ţară. Ea m-a între­bat: bunică, aici unde-i dra­pe­lul ce amba­sadă e? I-am spus că e casă. Unii n-au nimic, alţii pri­mesc totul”, ne spune o pen­sio­nară, vecină cu fami­lia Pri­să­caru.

Afacerile de familie

Şeful IFPS este fon­da­tor la “Ecofin-Audit-Service” SRL şi “Ecofin-Consult-Evaluare” SRL, două firme care acordă ser­vi­cii de con­sul­tanţă în dome­niul audi­tu­lui, evi­denţei con­ta­bile şi desfă­şoară acti­vi­tăţi de inter­me­di­ere pen­tru cum­pă­ra­rea, vân­za­rea, schim­bul şi închi­ri­e­rea locu­inţe­lor şi altor bunuri imo­bile cu des­ti­na­ţie nepro­duc­tivă. Firma de audit “Ecofin-Audit-Service” SRL, la care Ion Pri­să­caru este şi direc­tor gene­ral, a sem­nat con­tracte şi a ofe­rit ser­vi­cii mai mul­tor insti­tu­ţii de stat, prin­tre care şi SA “Mol­dova Gaz”, SA “Red Union Fenosa”, SA “Mol­d­te­le­com”, SA “Tutun-CTC”, ÎS “Cen­trul de Tele­co­mu­ni­ca­ţii Spe­ci­ale”, dar şi ÎS “Fisc­ser­vin­form”, o insti­tu­ţie fon­dată de IFPS.

Potri­vit Came­rei Înre­gis­tră­rii de Stat, soţia şefu­lui IFPS, Maria Pri­să­caru, este admi­nis­tra­toare la Fili­ala “REMIZ” a BC “Mol­dind­con­bank” SA, iar fiul său, Vio­rel Pri­să­caru, este fon­da­tor a 6 firme care desfă­şoară acti­vi­tăţi de audit, acti­vi­tăţi cu res­ta­u­rante, baruri, cazare, închi­ri­e­rea mij­loa­ce­lor de trans­port pe apă fără echi­paj.

Şeful FISC are datorii de 5,6 milioane de lei la bancă

Potri­vit date­lor de la CADASTRU, Ion Pri­să­caru are dato­rii la două bănci din R. Mol­dova în sumă totală de 5,6 mili­oane de lei. Ast­fel, suma de 4,4 mili­oane de lei a luat-o prin con­tract de cre­dit de la BC “Mol­dind­con­bank” SA, bancă la care soţia şefu­lui de la IFPS este admi­nis­tra­toare, iar suma de 1,2 mili­oane de lei a luat-o prin con­tract de cre­dit de la BC “Vic­to­ri­a­bank” SA. În acest con­text, Ion Pri­să­caru a pus în gaj atât casa de mili­oane de pe str. Pie­tra­ri­lor, cât şi apar­ta­men­tul de pe str. Mihail Sado­veanu.

Ion Pri­să­caru a can­di­dat pen­tru fun­cţia de depu­tat la ale­ge­rile din iulie 2009 din par­tea Par­ti­du­lui Social Demo­crat, iar la ale­ge­rile anti­ci­pate din 28 noiem­brie 2010 a can­di­dat pe lista PLDM.


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

3 comentarii

  1. Aurel

    Cred că lui Balițchi da și lui Prisăcaru îi ajung de mai multe Range Rover-uri mișto despre care vorbea Vicol, acum ar trebui niște dosare penale pentru omuleni ….

  2. tarasov ion

    Bogati de bogati baietii,dar cat de corupti sau hoti or fi,numai justitia poate afla,dar ii va intreba ceva si cand?daca erau bogati inainte de functie e bine,dar daca s-au imbogatit lucrand la stat chiar in functii mari,sigur exista coruptie,cine nu are nevoie de opila la Vama sau la Fisc sau la AMANDOUA?Se zice ” pestele de la cap se impute”,oare aici sa nu fie valabil,greu de crezut,cred eu,,

  3. andrei balan

    Daca se vor gasi suficiente dovezi pentru a se demonstra ca aceste averi au fost acumulate fraudulos, atunci ar fi bine sa-i vedem la racoare, iar averea confiscata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *