Ce au făcut liderii regiunii transnistrene la Oxford?

Amba­sa­do­rul Rega­tu­lui Unit al Marii Bri­ta­nii în Repu­bli­ca Mol­do­va Lucy Joy­ce a fost con­vo­cat astăzi, 19 iunie, la Minis­te­rul Afa­ce­ri­lor Exter­ne şi Inte­gră­rii Euro­pe­ne pen­tru a expli­ca de ce lide­rii trans­nis­treni au fost recent în Marea Bri­ta­nie. 

Şefa misiu­nii diplo­ma­ti­ce bri­ta­ni­ce a con­fir­mat fap­tul că depla­sa­rea în cau­ză a pur­tat un carac­ter pri­vat şi că orga­ni­za­to­rul aces­te­ia a fost „Oxford Union”, o aso­ci­a­ţie stu­denţeas­că spe­cia­li­za­tă în orga­ni­za­rea unor dez­ba­teri pe diver­se teme de inte­res aca­de­mic. Tot­o­da­tă, ea a ţinut să sub­li­ni­e­ze că repre­zen­tanţii Minis­te­ru­lui Afa­ce­ri­lor Exter­ne al Marii Bri­ta­nii au pro­fi­tat de aceas­tă oca­zie pen­tru a le comu­ni­ca direct lide­ri­lor de la Tiras­pol pozi­ţia ofi­ci­a­lă a Guver­nu­lui bri­ta­nic, potri­vit căre­ia con­flic­tul trans­nis­trean urmea­ză să fie solu­ţio­nat cu res­pec­ta­rea prin­ci­pi­u­lui suve­ra­ni­tă­ţii şi inte­gri­tă­ţii teri­to­ri­a­le a R. Mol­do­va şi atri­bu­i­rii unui sta­tut spe­cial Trans­nis­tri­ei.

La rân­dul său, vice­mi­nis­trul de exter­ne Lili­an Darii a ţinut să atra­gă atenţia Amba­sa­dei bri­ta­ni­ce asu­pra ino­port­u­ni­tă­ţii unor ast­fel de acţiuni pe vii­tor, invo­când în acest sens, prin­tre alte­le, efec­te­le poli­ti­ce nega­ti­ve gene­ra­te de ste­re­o­ti­pu­ri­le poli­ti­ce şi rea-voinţa expo­nenţi­lor regi­mu­lui de la Tiras­pol. El a mai sub­li­ni­at fap­tul că abu­zu­ri­le şi dera­pa­je­le poli­ti­ce comi­se frec­vent în ulti­mul timp de către lide­rii de la Tiras­pol, care tind să folo­seas­că ori­ce tri­bu­nă pen­tru pro­pa­ga­rea ide­i­lor sece­si­o­nis­te şi indu­ce­rea în eroa­re a opi­ni­ei publi­ce, sub­mi­nea­ză efor­tu­ri­le între­prin­se cu spri­ji­nul par­te­ne­ri­lor inter­na­ţio­nali în vede­rea iden­ti­fi­că­rii unei solu­ţii cuprin­ză­toa­re şi dura­bi­le pen­tru con­flic­tul trans­nis­trean, în baza res­pec­tă­rii suve­ra­ni­tă­ţii şi inte­gri­tă­ţii teri­to­ri­a­le a R. Mol­do­va.

Men­țio­năm că, Vadim Kra­s­no­sel­s­kii, lide­rul regiu­nii trans­nis­tre­ne, a efec­tu­at vineri, 16 iunie, o vizi­tă în Marea Bri­ta­nie. Dele­ga­ţia con­du­să de Kra­s­no­sel­s­kii a avut o între­ve­de­re cu direc­to­rul pe rela­ţii cu Euro­pa de Est şi Asia Cen­tra­lă, Nico­la Pol­lit.

 


Preluarea textelor de pe pagina www.zdg.md se realizează în limita maximă de 500 de semne. În mod obligatoriu, în cazul paginilor web (portaluri, agentii, instituţii media sau bloguri) trebuie indicat şi linkul direct la articolul preluat din www.zdg.md Instituţiile de presa care preiau articole sau imagini pentru emisiuni TV sau radio, vor cita sursa, iar ediţiile tipărite vor indica sursa şi autorul informaţiei. Preluarea integrală se poate realiza doar în condiţiile unui acord prealabil cu redacţia.

Comentariile Dvs. la articolele de pe www.zdg.md sunt apreciate, dacă sunt exprimate într-un limbaj decent. Ne rezervăm dreptul să nu publicăm sau să ștergem mesajele care aduc ofense și injurii celorlalți vizitatori, care incită la ură de rasă, religie și sex.

1 comentariu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *